facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 511 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 456 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 336 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 403 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 350 Son Yorum: Gamze

İş Etiği Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İş Etiği Final 4. 5. 6. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Karar almak bir eylemde bulunmaktır. Eylemin etik olabilmesi için karar etik olarak alınmalıdır. İş etiğinde de konuları değerlendirme ve sorun çözme durumu aynı zamanda bir karar alma sürecidir.

Okey Alınan kararların etkili olabilmesi için karar alma sürecinin dinamiklerinin doğru anlaşılması, sürece etki eden unsurların rasyonel olarak analiz edilmesi gerekir. 

Okey Bu nedenle alternatiflerin doğru değerlendirilmesi ve doğru kararın alınmasında etkili olan unsurların bir plan dahilinde ele alınması iş etiği açısından beklenen bir durumdur. 

Okey Bir sorunu etik anlamda çözmek için öncelikli olarak karar almak daha sonra da alınan kararı etik standartları gözeterek uygulamak gerekir. 

Okey Biliyoruz ki, karar almada önemli olan konu sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu özelliğinden dolayı insancıldır. İnsancıl yönüyle de etik karar almak insan hakları olgusuyla ilişkilidir. 

Okey Bilişsel anlamda karar alma dinamiği işletmeler ve kuruluşlar açısından yönetimsel bir etkenken, meslek elemanlarının pratiğinde sorunlara bakış açısı ve çözümü yolunda etik ilke ve değerleri etkili ve sistematik bir şekilde kullanmakla eştir. 

Okey Kuşkusuz mesleki değerler ve ilkeler meslek elemanlarının karşılaşacağı etik ikilemlerle baş etme nokrasında rehberlik işlevi görmesinden dolayı önemlidir. Etik karar alma sürecine etki eden etik kod/ilke ve değerler ‘insancıl etik’ temelinde savunulan özelliklerdir. 

Okey Etik karar alma sürecinde bunların etkisinin yanı sıra kurum kültürü, sosyal yarar, bireysel faktörler, olanaklar, etik duyarlılık, görevle ilgili faktörler gibi unsurların etkisi söz konudur.

Okey İnsana hizmet veren kuruluşların temel amacı insanın esenliğini, mutluluğunu ve gelişimini sağlamaktır. Sosyal hizmet kuruluşlarının da en önemli özelliği insanlara hizmet veriyor olmalarıdır.

Okey Hedef kitlesi insanlar; yoksullar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler kısacası korunmaya muhtaç toplum kesimleri olan sosyal hizmet kuruluşlarının olmazsa olmazları arasında bir etik kurum kültürünün oturmuş olması gelir. Çünkü insana ve topluma hizmette etik yaklaşım ancak insan hak ve özgürlükleri konusunda anlamlı bir bütün oluşturur. 

Okey Bu ise etik düşünce yapısının kurum kimliğine oturmuş olmasından geçiyor. Bu yönden baktığımızda kurum kültürünün çalışanların iş yaşamına ve hizmet ettiği insanlara etkisinin yaşamsal boyutlarda olduğu bilinmelidir. 

Okey İş etiği bağlamında çalışanların etik açıdan duyarlı olmaları ve hizmetlerini bu şekilde sunmaları beklenen bir durumdur. ve sorunlar da ancak bu bakış açısıyla çözümlenir. 

Okey Etik karar alma sürecinin kurumsallaşması, kuruluşların insan odaklı hizmete yabancılaştırıcı birçok faktörün (rüşvet, adam kayırma, atalet, çıkar çatışması vb) ortadan kalkması için bir model geliştirirken, “güvenirlik-etkililik” anlamında iş yaşamının koşullarını değerli kılar. Etkililik açısından gelişen iş yerlerinin toplumsal sorumluluğu da artar. 

Okey Etik karar almanın vazgeçilmez olduğu kuruluşların psikososyal iklimi çalışanları olumlu anlamda etkiler. Bu ise çalışanların iş doyumuna ve yaşam niteliğine yansır. 

Okey İş etiği açısından etik karar alma davranışını olumlu anlamda etkileyen faktörler temelde insan hakları felsefesi üzerine yükselir. Bu faktörler işletmelerde insan hakları kavramını yaygınlaştırmayı kolaylaştırır ve toplumda insan haklarının gelişimine katkı sağlar. 

Okey İnsan hakları felsefesine duyarlı işletmeler ya da kuruluşların yaygınlığı toplumsal yapının demokratikleşmesine ve toplumsal refaha yansır
Ara
Cevapla
#2
Okey İşletmelerde etik karar almayı etkileyen örgütsel faktörler sırasıyla, örgüt kültürü, liderlik, örgütsel yapı, örgüt içinde faaliyet gösteren formal ya da informal gruplar ve en nihayetinde örgüt çalışanlarının bireysel etik değerleridir. 

Okey Örgüt kültürü, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir takım değerler, semboller, inanışlar ve normlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Örgüt kültürü, örgüt içinde yerleşen örgütsel davranışlar, içerikler, değerler, seremoniler ve ritüellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda örgüt kültürü, örgüt üyelerine örgüt içindeki davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili kuralların çerçevesini çizmektedir. 

Okey Başka bir ifade ile örgüt içinde nasıl davranılacağının, örgütün değerlerinin, inançlarının, normlarının, seremonilerinin örgüt çalışanları tarafından kabul edilerek davranışlara yansıtılması ile örgüt kültürü oluşturmaktadır. 

Okey Bahsi geçen örgüt üyeleri tarafından paylaşılan değerler bazı durumlarda yazılı olarak bireylere aktarılırken bazı durumlarda ise zaman içinde anlaşılarak, konuşmadan bile paylaşılabilir. 

Okey Örgüt kültürü farklı şekillerde tanımlanabildiği gibi farklı şekillerde de sınıflandırılabilir. Bir işletmenin örgüt kültürünün nasıl bir yapıya sahip olduğu ve ya hangi sınıfa dahil edilebileceği “Örgüt kültürü denetim” araçları vasıtasıyla ortaya konabilir. 

Okey Örgüt kültürünün yapısı ve çalışanlara verdiği mesaj bir işletmenin etik karar alma ya da etik davranma konusundaki hassasiyetini ve kararlılığını ortaya koymaktadır. 

Okey Örneğin bir işletmenin örgüt kültüründe etik dışı davranışlar cezalandırılmıyor ise, o işletmede çalışanların etik davranmasını ya da etik kararlar almasını beklemek pek olası değildir. 

Okey Bu çerçevede bir işletmede etik kararların alınması isteniyor ise öncelikli olarak etik değerlerin örgüt kültürüne yerleştirilmesi ve bu konuda yönetimin ciddiyetini çalışanlara aktaracak yaptırımların yürürlüğe koyulması gerekmektedir. 

Okey Liderlik ya da yöneticilik davranışları işletmelerde etik kararların alınmasını etkileyen bir diğer örgütsel unsurdur. 

Okey Yöneticiler ya da liderler ellerinde bulundurdukları otorite sayesinde örgüt hedeflerine ulaşmak için bireyleri yönlendirme, çalıştırma ve cezalandırma güçleri bulunmaktadır. 

Okey Liderlerin örgüt içinde sahip oldukları güçleri düşünüldüğünde, işletmelerde etik kararların alınması konusunda oldukça önemli bir güce sahip oldukları hemen anlaşılmaktadır. 

Okey İşletme yöneticilerinin farklı güç kaynakları bulunmaktadır. Yöneticilerin güç kaynakları, yasal, ödüllendirme, zorlama, uzmanlık, benzetim gücü olmak üzere beş alt başlıkta özetlenmektedir. 

Okey Örgüt yöneticileri, pozisyonlarının onlara verdiği yaptırım güçlerini kullanarak örgüt kültürünü şekillendirebilmekte ve işletme içerisindeki pozisyon, statüsü ve yöneticilik güçleri ile çalışanlar üzerinde baskıyı yaratarak onları belirli davranışlara sevk edebilmektedirler. 

Okey Bu kapsamda örgüt yöneticileri hem aldıkları kararlarda etik ilkelere bağlı kalmalı hem de iş etiğini kurumsallaştırma sürecinde, etik değerlerden ödün vermeyen kararlı ve tutarlı bir liderlik örneği gösterip, çalışanlarına iyi bir rol modeli oluşturmalıdırlar. 

Okey Örgüt yapıları işletmelerde etik dışı kararların alınmasına ve davranışların sergilenmesine neden olabilmektedir. 

Okey Merkezcil yapıya sahip işletmelerde karar alma yetkisi ve otoritesi üst yönetimde toplanmıştır. Merkezcil olmayan örgütlerde ise karar alma yetkisi ve otoritesi alt basamaklara dağıtılmıştır. 

Okey Çalışanların örgüt içinde alınan kararlara katılmaları açısından bakıldığında merkezcil olmayan örgüt yapıları daha etik işletmeler olarak düşünülmektedir. 

Okey Ancak merkezcil yapıya sahip işletmelerde eğer üst yönetim etik karar alma konusunda kararlı ve başarılı ise, çalışanların alınan kararlara uyma yükümlülüğü nedeniyle bu tip işletmelerin etik karar almada daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür.

Okey Ancak yürütülen çalışmalar etik dışı kararların hem merkezcil hem de merkezcil olmayan yapıya sahip tüm işletmelerde alınabildiğini göstermektedir. İşletmeler bir bütünü sembolize etseler de, işletmeler kendilerini oluşturan alt grupların bir toplamıdır. 

Okey Bu kapsamda etik karar almada etkili olan bir diğer önemli unsur ise işletme içinde faaliyet gösteren formal ve informal gruplar ve bu grupların etik davranma ve karar alma konusunda oluşturdukları grup normlarıdır. 

Okey Örgüt içinde bulunan komiteler, iş grupları ve takımlar yönetim tarafından yapılandırılan formal grupları oluştururken, arkadaşlık ya da ortak fayda kapsamında oluşturulan informal gruplar örgüt kültürünü ve çalışan davranışlarını yönlendiren önemli unsurlardır. 

Okey Özellikle informal gruplar tarafından kullanılan fısıltı gazeteleri özellikle işletmeye yeni gelenlerin davranışlarını ve kararlarını etkileyen ve yönetimden istedikleri bilgiyi sağlayamayan çalışanların bilgi aldıkları önemli bir iletişim kanalıdır. Grup normları grup üyelerinin grup içinde uymaları beklenen normları ve standartları belirlemektedir. 

Okey Grup normları grup üyeleri için grupta kabul edilen ve edilmeyen davranışları belirlemektedir. Bu çerçevede grup normları ile örgüt normlarının uyumlu olması örgüt içinde bir uyumu temsil ederken, farklılığı ise bir çatışma ortamının oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Okey Etik karar alma ve etik davranış gösterme açısından bakıldığında ise grup normlarının etik ilkelere bağlı davranmayı destekler nitelik taşıması işletmelerde etik davranış göstermede oldukça önemlidir.
Ara
Cevapla
#3
Okey Örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar ile prosedür ve sistemler iş etiği programını oluşturmaktadır. 

Okey Örgüt, bir iş etiği programına sahip olarak çalışanların etik dışı davranışlarından korunur, iş dünyasının genelindeki değişime etik sınırlar içinde kalarak uyum sağlar ve paydaşların işletmeye güvenini pekiştirerek paydaşlar ile ilişkilerini etkili bir şekilde yönetir. 

Okey İş dünyasında iki tür iş etiği programı ile karşılaşılmaktadır. Uyum yönlü programlar, kuralları ve cezaları ön plana çıkarken; değer yönlü programlarda paylaşılan değerler ön plandadır. 

Okey Uzun dönemde, değer yönlü programların işletmeler için daha olumlu sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. 

Okey Bir iş etiği programı, etik kodları oluşturma, çalışanlar için iş etiği eğitimi düzenleme, gündelik işleyişte olası etik ihlallerini belirlemek için standartları izleme ve bir denetim sistemi oluşturma faaliyetlerinin toplamıdır. Bir örgütün çalışanlarından neler beklediğini açıklayan yazılı ifadeler iş etiği kodları olarak adlandırılır. 

Okey İşletme, endüstri, meslekler düzeyinde belirlenmiş etik kodlarının yanı sıra, kamu görevlileri için hazırlanmış etik kodlar da söz konusudur.

Okey İşletmenin yönetim kurulu ve tepe yöneticileri etik kodları belirleme sürecine dâhil edilmeli ve gereken hukuki danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Etik kodları geliştirme sürecine başlamadan, etik bir işletme kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel şarttır. 

Okey Riskli alanlar dikkate alınmalı ve yasalar ve düzenlemeler ile uyum içerisinde olacak, varolan etik sorunlar ile ilgili olan ve örgütü paydaş yönelimli olmaya itecek değerler belirlenmelidir. 

Okey Etik kodları, değerleri yansıtan örnekler ile anlaşılır hale getirilmeli, çalışanların anlayabileceği bir dilde sık sık hatırlatılmalı ve örgütteki çalışanlar ve paydaşlardan gelen geri bildirimler ile her yıl incelenip gerekiyorsa üzerinde değişiklikler yapılmalıdır. 

Okey Etkili bir iş etiği programı geliştirmede ikinci adım, bir eğitim programını hayata geçirmektir. İş etiği eğitimin en önemli noktası, çalışanlarda görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak farkındalık yaratmaktır. 

Okey İş etiği standartlarının sürekli izlenmesi, etkili bir iş etiği programının üçüncü aşamasıdır. İşletmenin etik davranış ve standartları ile uyum durumu çalışanlara anketler uygulanarak belirlenebilir. 

Okey Çalışanların etik dışı davranışları bildirmeleri ve etik ile ilgili konularda danışmalarını sağlamada en etkili yol; çalışanlardan kimlik, bölüm, konum vb. bilgileri talep etmeyen, günün 24 saati ve yılın 365 günü faaliyet gösteren telefon hatları çalıştırmaktır. 

Okey Etik bir işletme kültürünü yaratma ve sürdürmede ilerleme gözlenmiyorsa, işletme politika ve standartlarına uygun şekilde davranan çalışanları ödüllendirme ve davranmayan çalışanları cezalandırmayı içeren düzeltici eyleme yönelinmelidir. 

Okey Etik sorunların soruşturulmasında hakem panelinden yararlanma da sıklıkla başvurulan bir yoldur. 

Okey Etkili bir iş etiği programı geliştirmede son aşama işletmelerin paydaşlarına yönelik etik vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve sosyal sorumluluk standartları kapsayan stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için kullandıkları bir araç olan iş etiği denetimidir. 

Okey İş etiği denetiminin örgütlere sağladığı en büyük yarar, paydaşlar ile ilişkileri geliştirme ve böylece olası çatışmaların ortadan kalkmasıdır. 

Okey Ek olarak, bazı işletmeler, örgütün yasal ve etik uyum programlarının yönetimi ve etik programının bütünün gözetim ve denetimi için etik sorumlusu pozisyonunu örgüt şemalarına yerleştirmiştir. 

Okey İş etiğinin kurumsallaşması, bir örgütün etiği açık ve örtük olarak karar alma süreçleri ile bütünleştirme derecesine karşılık gelmektedir. 

Okey Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını ve kurumsallaşmanın örtük biçimi, örgüt kültürünü ve etik liderliği içerir. Güçlü örgüt kültürleri işletmeler için gereken etik düzlemi oluşturur. 

Okey Tepe yöneticilerin etik liderler olması, iş etiğinin kurumsallaşması açısından çok önemlidir. İş etiğinin kurumsallaşma düzeyi yükseldikçe; yasal, gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesi hızlanır. 

Okey Yasal uygulamalar, işletmenin dışında belirlenen kısıtlayıcı unsurları ve gönüllü uygulamalar, bir işletmenin inançları, değerleri ve gönüllü olarak imzaladığı sözleşmelerdeki yükümlülükleri kapsar. 

Okey İş dünyasındaki en iyi uygulamaları benimseme, bireyin ahlaki yeteneğinden çok, yapısal açıdan en iyi uygulamalara odaklanması anlamına gelir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final ders notları etiği


Hızlı Menü: