facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Vize Yaprak Testleri

Tarihte bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı hakların formüle edildiği ilk insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Virginia Haklar Bildirisi 
b. Magna Carta 
c. Amerikan Anayasası  
d. Fransız Anayasası  
e. Fransız İnsan Hakları Bildirgesi 
 
Aşağıdakilerden hangisi keyfi gözaltıların önlenmesine yönelik ilk tarihsel hukuk metnidir? 
a. Doğal Haklar Bildrigesi 
b. Petition of Rights 
c. Magna Carta Libertatum 
d. Habeas Corpus Yasası 
e. Halklar Yasası 

Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta’nın uygulanmadığı gerekçesiyle  İngiliz Kralı’na sunulan belgenin adıdır? 
a. Haklar Dilekçesi 
b. Bill of Rights 
c. Parliamentary Act 
d. Vergi Yasası 
e. Amerikan Haklar Bildirgesi 

Bugünkü ABD Kongresi’nin temelini oluşturan toplantı ilk olarak nerede yapılmıştır? 
a. New York 
b. Washington 
c. Philadelphia 
d. Londra 
e. Paris 

Fransız Devriminden önce burjuva, köylüler ve yoksul kent emekçilerinden oluşan meclisin adına ne ad verilirdi?   
a. Ulusal Meclis 
b. Kral 
c. Kongre 
d. Avam Kamarası 
e. Üçüncü Tabaka (Tiers Etat) 

Fransız  İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinde yer alan ‘Yasa korurken de, cezalandırırken de herkes için aynı olmalıdır’ ifadesi hangi anlayışın bir sonucudur? 
a. Eşitlik 
b. Sosyal Adalet 
c. Özgürlük 
d. Laiklik 
e. Egemenliğin bölünmezliği

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gösterdiği temel özelliklerden sayılamaz? 
a. Evrensel olması 
b. Üstün olması 
c. Öncelikli olması 
d. Devletin çıkarları karşısında ihlal edilebilmesi 
e. Herkesin sahip olması 

Aşağıdakilerden hangisi “olan hukuku” ifade eden kavrama verilen addır? 
a. Pozitif Hukuk 
b. Menfi Hukuk 
c. İçtihat Hukuku 
d. İdeal Hukuk 
e. İlkesel Hukuk  

Kaynağını devletten almayan hukuka ne ad verilir? 
a. Uluslararası hukuk 
b. Doğal hukuk 
c. Devlet dışı hukuk 
d. Adil hukuk 
e. Temel hukuk  

Bir çeşit Osmanlı Magna Carta’sı olarak tanımlanan Osmanlı Türk Anayasal metni aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Tanzimat Fermanı 
b. Islahat Fermanı 
c. Sened i İttifak 
d. Meclis i Ayan  
e. Temsilciler Meclisi 
Ara
Cevapla
#2
Kaderci eğilimleri nedeniyle baskıcı rejimleri meşrulaştırmaya yaramış olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Stoacılık 
b. Nihilizm 
c. Varoluşçuluk 
d. Sofizm 
e. Budizm 

Antik Yunan medeniyetinde oy hakkı olmayan yabancılara ne ad verilirdi? 
a. Gentium 
b. Köleler 
c. Meteksler 
d. Civitas 
e. Vatandaşlar 

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kapitalist sistemin aşılması gereken sakıncalı bir sistem olarak görmektedir? 
a. Rousseau 
b. Robert Owen 
c. Occam’lı William 
d. Montesquieu 
e. Karl Marks 

İlkçağ Eski Yunan medeniyetinde doğal adalet düşüncesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Platon 
b. Konfiçyüsçülük 
c. Sofizm 
d. Hristiyanlık 
e. Hedonizm 

Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilmekteydi? 
a. Ius Civile 
b. Ius Gentium 
c. Aerium  
d. Plebiscitum 
e. Platon 

Hindistan’daki kast sistemine karşı çıkarak insanlar arasında eşitliği savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Konfiçyüs 
b. Buda 
c. Mao 
d. Tao 
e. Brahma 

Devlet iktidarının doğal yasaya uygun biçimde kullanılması gerektiğini savunan ortaçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Robert Owen 
b. Saint Simon 
c. Fourrier 
d. Aqunimlu Thomas 
e. Sokrates 

İslam dünyasında devlet iktidarının meşruluğunu bireylerin göstereceği rızaya bağlayan düşünür kimdir? 
a. Nizamül Mülk 
b. İbn Haldun 
c. İbni Sina 
d. Farabi 
e. İbni Rüşd 

Batı düşünce hayatını Papalık ve ona bağlı kiliselerin belirlediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İlkçağ 
b. Ortaçağ 
c. Yakınçağ 
d. Yeniçağ 
e.  İleriçağ  

Jean Bodin’in egemenlik anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Bölünmez 
b. Tektir 
c. Geçicidir 
d. Devredilmez 
e. Güçlü iktidar geliştirmeye yöneliktir
Ara
Cevapla
#3
1982 Anayasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Çok istisnai durumlarda işkence yöntemine başvurulabilir. 
b. Angarya yasaktır. 
c. Olağan hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ancak kanunla mümkündür. 
d. Olağan hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması lâiklik ilkesine aykırı olamaz. 
e. Özel hayatın gizliliğine Anayasa’da belirtilen istisnalar dışında hakim kararı olmadıkça dokunulamaz. 
 
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir? 
a. Seçme hakkı 
b. İfade özgürlüğü 
c. Düşünce özgürlüğü 
d. Dernek kurma özgürlüğü 
e. Konut hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında yargısal başvuru yollarından birisidir? 
a. Dilekçe hakkı 
b. İdareye başvuru 
c. Bireysel başvuru 
d. Kamu denetçisine başvuru 
e. Ombudsman 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Olağan hallerde basın sansür edilemez. 
b. Süreli yayın çıkarma önceden izin alma şartına bağlanamaz. 
c. Süreli yayın çıkarma mali teminat yatırma şartına bağlanabilir. 
d. Basın özgürlüğü yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla sınırlanabilir. 
e. Basın özgürlüğü kamu güvenliği gerekçe gösterilerek sınırlandırılabilir. 

Aşağıdaki durumlardan hangisinde temel hak ve özgürlükler durdurulamaz? 
a. Olağanüstü hal 
b. Seferberlik 
c. Savaş 
d. Sıkıyönetim 
e. Ulusal bayramlar 

Toplu olarak işlenen suçlar dışında suç işlediği düşünülen bir kişi en geç kaç saat içinde hakim önüne çıkarılmalıdır? 
a. 12 
b. 24 
c. 36 
d. 48 
e. 72

Aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin yanlış bir ifadedir? 
a. Sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 
b. Sınırlama idari bir işlemle yapılabilir. 
c. Sınırlama anayasanın sözüne uygun olmalıdır. 
d. Sınırlama anayasanın ruhuna uygun olmalıdır. 
e. Sınırlama temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bir negatif statü hakkıdır? 
a. Konut hakkı 
b. Sosyal güvenlik hakkı 
c. Eğitim hakkı 
d. Vergi ödevi 
e. Bilim ve sanat özgürlüğü 

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve ödevlerdendir? 
a. Düşünce özgürlüğü 
b. İfade özgürlüğü 
c. Din ve vicdan özgürlüğü 
d. Grev hakkı 
e. Konut dokunulmazlığı 

1982 Anayasası’na göre olağanüstü hallerde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 
a. Temel hak ve özgürlüklerin KHK ile sınırlandırılması 
b. Temel hak ve özgürlüklerin anayasanın ön gördüğü ek güvencelere aykırı olarak sınırlandırılması 
c. Suç ve cezaların geçmişe yürütülmesi 
d. Basının sansür edilmesi 
e. Sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olması 
Ara
Cevapla
#4
Birleşmiş Milletlerin 1235 usulü çerçevesinde büyük çapta insan hakları ihlallerini tetkik ettiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Türkiye 
b. Irak 
c. İran 
d. Şili 
e. Brezilya 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hangi yılda kurulmuştur? 
a. 1993 
b. 1995 
c. 1999 
d. 2000 
e. 2001 

2007 yılından itibaren 1503 ve 1235 usullerini işletmeye hangi organ yetkili olmuştur? 
a. İnsan Hakları Mahkemesi 
b. İnsan Hakları Konseyi 
c. İnsan Hakları Komisyonu 
d. Adalet Divanı 
e. Genel Kurul 

Aşağıdakilerden hangisi  Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin  tanıdığı haklardan değildir? 
a. Yaşam hakkı 
b. İşkence yasağı 
c. Kişinin dilediği ülkenin vatandaşlığına geçme hakkı 
d. Düşünce özgürlüğü 
e. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı 

Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin ön gördüğü denetim mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Devlet başvurusu usulü ön görülmüştür. 
b. Bireysel başvuru usulü ön görülmüştür. 
c. İnsan Hakları Komitesi, mahkeme veya yargısal bir merci olarak yapılandırılmıştır. 
d. İnsan Hakları Komitesi ihtilafları etkili biçimde çözüme bağlayacak, ilgililere yaptırım uygulayabilecek kudretten yoksundur. 
e. İnsan Hakları Komitesi, taraf devletlere kendi değerlendirmelerini ve uygun gördüğü genel görüşlerini iletecektir. 

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi’nin büyük çapta ihlal edilmekte olduğu ve dolayısıyla acil müdahale gerektiren durumlar için öngörülmüş mekanizmaya ne ad verilmektedir? 
a. Bireysel başvuru 
b. Erken uyarı usulü 
c. İnsani müdahale 
d. Barış koruma 
e. Devlet başvurusu

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulmasındaki tarihsel etkenlerden birisi olarak düşünülemez? 
a. Milletler Cemiyeti’nin barışı sağlamada yetersiz kalması 
b. Yahudi soykırımı 
c. Avrupa’da faşizmin yükselişi 
d. İnsan haklarına yoğun bir vurgu yapma ihtiyacı 
e. Almanya’nın toprak bütünlüğünün korunması 

Ekonomik, sosyal alanlarda ve insan haklarının teşviki amacıyla komisyonlar kurmakla görevli olan Birleşmiş Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Güvenlik Konseyi 
b. Ekonomik ve Sosyal Konsey 
c. Genel Meclis 
d. Adalet Divanı 
e. İnsan Hakları Komisyonu 

Birleşmiş Milletlerin insan haklarını koruma noktasında daha aktif bir tutum takınması hangi yıldan sonra gerçekleşmiştir? 
a. 1930 
b. 1945 
c. 1952 
d. 1965 
e. 1995 

İnsan Hakları Komisyonu’nun büyük insan hakları ihlallerinin süreklilik gösterdiği durumları teşhir etmek üzere sahip olduğu yetkilerin bulunduğu mekanizmaya ne ad verilir? 
a. 1503 Usulü 
b. Alt komisyon 
c. İnsan hakları koruma usulü 
d. Ayrımcılığın korunması usulü 
e. Azınlıkların korunması usulü  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
özgürlükleri testleri yaprak vize kamu insan hakları ve


Hızlı Menü: