facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 881 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 805 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 554 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 478 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Final Yaprak Testleri

Afrika Şartı’nın güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Afrika Şartı sadece haklar öngörmekle yetinmez; aynı zamanda ödevleri de düzenler. 
b. Afrika Şartı, taraf devletlere savaş hali ve olağanüstü hallerde hakları askıya alma yetkisi tanımaktadır. 
c. Afrika Şartı, sadece bireysel hakları tanımakla yetinmez; ayrıca halkların haklarını da öngörür. 
d. Afrika Şartı medeni ve siyasal haklara ek olarak, ekonomik, kültürel ve sosyal hakları da güvence altına alır. 
e. Afrika Şartı, Taraf Devletlere haklara oldukça geniş sınırlama ve kısıtlamalar getirme yetkisi vermektedir. 

İnsan Hakları Komiserliği’nin görevleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Komiser, insan hakları alanında devletler aleyhine yasal yaptırım niteliğinde kararlar alabilir. 
b. Komiser, insan hakları alanında bağımsız ve tarafsız bir statüde görev yapmaktadır. 
c. Komiser, üye ülkelerde insan hakları eğitimi ve bilincini artırmakla yükümlüdür. 
d. Komiser, insan haklarını korumak ve bu alanda ihlalleri engellemek için devletlere bilgi sağlar ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir. 
e. Komiser’in ana görevi insan hakları ihlallerini önleyici tedbirler almaktır. 

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun görevleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Komisyon,  ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle (ırk, ten rengi, dil, din, uyrukluk ya da etnik köken temelindeki ayrımcılıklar da dâhil olmak üzere) mücadele etmeyi amaçlar. 
b. Komisyon, yabancı düşmanlığı ve antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) ile mücadele etmeyi amaçlar. 
c. Komisyon, amacı çerçevesinde Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapması, politikaları üretmesi ve diğer önlemleri alması için çaba harcamaktadır. 
d. Komisyon, amacı çerçevesinde üye devletler hakkında raporlar hazırlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. 
e. Komisyon, amacı çerçevesinde yargısal kararlar alabilir

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı tarafından güvence altına alınmış bir hak değildir? 
a. Eğitim hakkı 
b. Sağlık hakkı 
c. Halkların kaderini tayin hakkı 
d. Ayrımcılık yasağı 
e. Kişilerin serbest dolaşım hakkı 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Aşağıdaki ülkelerden hangisinde henüz yürürlüğe girmemiştir? 
a. A.B.D  
b. Nikaragua  
c. Panama  
d. Paraguay   
e. Peru

Aşağıdakilerden hangisi  İnter-Amerikan İnsan Hakları Sistem’nin hukuki kaynakları arasında yer alır? 
a. CPT 
b. Bogota Şartı 
c. Amerikan Devletler Örgütü 
d. Afrika Şartı 
e. Montevideo Şartı

Aşağıdakilerden hangisi Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’nun görevleri arasında değildir?   
a. Bireysel başvuruları inceleme yetkisi 
b. Devlet başvurularını inceleme yetkisi 
c. Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru gönderme yetkisi 
d. Hukuki bağlayıcılığı olan yargısal karar kabul etme yetkisi 
e. Taraf Devletlere insan hakları konusunda görüş ve tavsiye verme yetkisi 

Aşağıdakilerden hangi koşul, Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na başvurma koşulu değildir? 
a. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. 
b. Başvuru iç hukuktaki son kararın mağdura tebliğinden itibaren altı ay içinde yapılmış olmalıdır. 
c. Başvurucunun önemli bir zararı olmalıdır. 
d. Başvuru açıkça hukuki dayanaktan yoksun olmamalıdır. 
e. Başvuru Komisyon tarafından daha önce incelenmiş bir konuyla aynı içeriğe sahip olmamalıdır. 

Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Bireylerin Mahkeme’ye başvurma hakkı vardır.  
b. Mahkeme’nin insan haklarının korunması için tedbir alma yetkisi vardır. 
c. Mahkeme kararlarının yürütülmesi için özel bir mekanizma yoktur.  
d. Bireylere kendilerini ilgilendiren davalara katılma hakkı tanınmıştır.  
e. Mahkeme kararları kesindir.  

Aşağıdakilerden hangisi Afrika Şartı’nın koruduğu haklar kapsamında  değerlendirilemez? 
a. Kişilere işkence veya kötü muamele yapılması 
b. Adil yargılanma 
c. Özgürlüğünden keyfi olarak mahrum bırakılmama 
d. İfade özgürlüğü 
e. Özel hayata saygı hakkı 
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında öngörülen koşullardan birisi değildir? 
a. Sınırlama hukuken öngörülebilir olmalıdır. 
b. Sınırlama, o maddenin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçlardan birisini hedeflemelidir. 
c. Sınırlama, süreli olmalıdır. 
d. Sınırlama demokratik toplumda mutlaka gerekli olmalıdır. 
e. Sınırlama, izlediği meşru amacı gerçekleştirebilecek ölçü ve oranda olmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Sözleşme’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesi, eğer bir ülkede din kültürü eğitimi varsa, bu eğitimin çoğulcu, eleştirel bir gözle ve tarafsız yapılmasını güvence altına almıştır. 
b. Sözleşme’nin 11. maddesi, toplanma, örgütlenme, dernek, vakıf, sendika veya siyasal parti kurma haklarını güvence altına almaktadır. 
c. Sözleşme’nin işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı öngören 3. maddesi savaş halinde sınırlandırılabilir. 
d. Sözleşme’nin 9. maddesine göre kişinin manevi dünyası mutlak koruma altındadır; sınırlamaya konu olamaz. 
e. Şiddet çağrısı içeren bir ifade, Sözleşme’nin 10. maddesi tarafından korunmaz. 

Sözleşme’nin 6. maddesi aşağıdaki hangi hakkı güvence altına almamaktadır? 
a. Şikayetçinin şikayetinin hızla incelenmesi hakkı 
b. Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı 
c. Hakkında ceza yargılaması sonucunda karar verilene kadar masum sayılma hakkı 
d. Ceza yargılaması sırasında avukat yardımından yararlanma hakkı 
e. Yargılama sırasında diğer tarafın sunduğu kanıtlara erişme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 4. maddesi anlamında zorla çalıştırma sayılır? 
a. Bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartla tahliyeli olduğu süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş 
b. Askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet 
c. Toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet 
d. İnsan ticareti 
e. Normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını olan bir iş veya hizmet

Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 5. maddesine göre kabul edilebilir bir özgürlükten yoksun bırakma nedeni değildir? 
a. Bir mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararına dayalı bir tutma işlemi 
b. Bir kimsenin mahkemenin hukuka uygun bir kararına uymaması nedeniyle veya hukukun öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirmesini sağlamak için tutulması 
c. Bir kişinin suç işlediği hakkında makul şüpheye dayanılarak tutulması 
d. Bir kişinin hakkında bilgi alınmak için tutulması 
e. Bir ülkeye yasadışı yollarla giren bir kişinin, sınırdışı edilene kadar tutulması 

Aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmamıştır? 
a. Yaşama hakkı 
b. Aile hayatına saygı hakkı 
c. Boşanma hakkı 
d. Vicdan özgürlüğü 
e. Dernek kurma özgürlüğü

Aşağılardan hangisi Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında değerlendirilemez? 
a. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler 
b. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler 
c. Bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi 
d. Kişilerin haklarını korumak için biraraya gelmesi 
e. Bir bireyin adı, cinsel kimliği 

Etkili soruşturma hakkı aşağıdaki unsurlardan hangisini kapsamaz? 
a. Soruşturmanın ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. 
b. Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin, olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. 
c. Soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. 
d. Soruşturma mutlaka kesin bir sonuçla ve mahkumiyetle sonuçlanmalıdır. 
e. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 3. madde kapsamında değerlendirilemez? 
a. Kişilere işkence veya kötü muamele apılması 
b. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda tutulmamaları 
c. Ölüm cezası 
d. Ağır hapis cezası 
e. Bir kişinin işkence görmesi ihtimali yüksek olan bir ülkeye gönderilmesi 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. 1 No’lu Protokolün 3. maddesi her iki yılda bir seçim yapılması hakkını güvence altına almaktadır. 
b. 1 No’lu Protokolün 3. maddesi devletlere bir seçim sistemi konusunda takdir yetkisi bırakmamaktadır. 
c. Sözleşme’nin 9. maddesi her türlü din kültürü eğitimini yasaklamaktadır. 
d. Her tür ifade 10. madde tarafından korunmaktadır. 
e. Sözleşme’nin 8., 9., 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlanma rejimi ortaktır
Ara
Cevapla
#3
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önündeki yargılama usulü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Çekişmeli yargılama ilkesine uyulur. 
b. Komite kararları aleyhine itiraz mümkün değildir. 
c. Yargılama harçları yüksektir. 
d. Tek Yargıcın kararları aleyhine itiraz edilemez. 
e. Büyük Daire kararları kesindir. 
 
Aşağıdakilerden hangi yöntemle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru sayısı azaltılabilir? 
a. Ulusal planda ihlal sayısı çoğaltılarak. 
b. Sözleşme’ye yeni haklar ekleyerek. 
c. Sözleşme önündeki yargılama usulünü hızlandırarak. 
d. Ulusal planda ihlal sayısını azaltarak ve ihlallerin üzerine hızlı ve etkili şekilde giderek. 
e. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki yargıç sayısını arttırarak. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkarsa, aşağıdaki ihtimallerden hangisi gerçekleşemez? 
a. Avrupa’da ortak bir insan hakları standardı kalmaz. 
b. Her ülke, kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir. 
c. Ülke içindeki yabancılar üzerindeki insan hakları ihlalleri artar. 
d. Kişiler insan hakları ihlallerine karşı daha iyi korunur. 
e. İnsan haklarına dayalı bir uluslararası düzen kurma ideali zarar görür. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin, devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde devreye girmesi hangi ilkenin bir sonucudur? 
a. Demokrasi 
b. Yerindenlik 
c. Hukuk Devleti 
d. Hukukilik 
e. Açıklık 

Aşağıdakilerden hangisi şikâyet konusu olan olayın Mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olduğu başvuru tiplerine verilen terimdir? 
a. Yerleşik içtihat başvurusu 
b. Çekişmeli Yargı 
c. Kabul edilmezlik 
d. Dördüncü derece mahkemesi 
e. Tam yargı davası

Avrupa Konseyine Üye Devletler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Hangi Yıl İmzalamışlardır? 
a. 1950 
b. 1987 
c. 1991 
d. 1998 
e. 1949 

Aşağıdaki devletlerden hangisi AİHS’ne taraf değildir? 
a. A.B.D. 
b. İsveç 
c. Rusya 
d. Ermenistan 
e. Azerbeycan 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne aşağıdakilerden hangisi başvuramaz? 
a. Kişiler 
b. Tüzel kişiler 
c. Dernekler 
d. Sendikalar 
e. Belediyeler 

Aşağıdakilerden hangi Mahkeme’nin çalışma düzenlerinden değildir? 
a. Tek Yargıç 
b. Büyük Daire 
c. Daire 
d. Komite 
e. Genel Kurul 

Aşağıdakilerden hangisi kabuledilebilirlik koşullarından değildir? 
a. Üç ay kuralı 
b. İç hukuk yollarını tüketmek 
c. Önemli bir zarar 
d. Mağdur olmak 
e. Sözleşme kapsamındaki bir hakka dayanmak 
Ara
Cevapla
#4
Türkiye, 2012 yılında hangi yasayı değiştirerek ifade ve basın özgürlüğü açısından AİHM içtihatlarına uyum sağlamayı amaçlamıştır? 
a. Ceza Usul Yasası 
b. Medeni Kanun 
c. Ceza Yasası 
d. Terörle Mücadele Yasası 
e. İcra İflas Yasası 

AİHM’nin en fazla ihlal kararı verdiği devlet olan Türkiye’nin arkasından hangi devlet gelmektedir? 
a. Rusya 
b. İtalya 
c. Fransa 
d. Portekiz 
e. Polonya 

AİHM kararlarına göre yaşam hakkının ihlallerinde hangi devlet birinci sıradadır? 
a. Bulgaristan 
b. Türkiye 
c. Çek Cumhuriyeti 
d. Ukrayna 
e. Rusya 

AİHM Türkiye için en çok hangi hakkın ihlal edildiğine dair kararlar vermiştir? 
a. İfade özgürlüğü 
b. Mülkiyet hakkı 
c. İşkence ve Kötü Muamele yasağı 
d. Adil yargılanma hakkı 
e. Uzun tutukluluk süresi 

AİHM bireysel başvuru oranları bakımından Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır? 
a. Birinci 
b. İkinci 
c. Dördüncü 
d. On altıncı 
e. Yirminci 

Son yıllarda Türkiye’ye karşı yapılan bireysel başvurular en çok hangi alanda gözlenmektedir? 
a. Adil yargılanma 
b. Orantısız güç kullanımı 
c. Uzun tutukluluk 
d. Kötü muamele 
e. İfade özgürlüğü

Türkiye AİHM’nin yetkisini hangi yıl tanımıştır? 
a. 1987 
b. 1959 
c. 2001 
d. 1990 
e. 1954 

Ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi aşağıdakilerden hangisini kapsar? 
a. Mülkiyet Hakkı 
b. Özel Hayatın Gizliliği 
c. İşkence ve Kötü Muamele 
d. İfade Özgürlüğü 
e. Uzun Tutukluluk 

AİHM içtihatlarına göre güvenlik güçleri görevlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür? 
a. Amaçla orantılı tedbirler almak 
b. Göz yaşartıcı gaz kullanmak 
c. Olayla ilgilenmemek 
d. Kalabalığa ateş açmak 
e. Cop kullanmak 

AİHM Salduz/Türkiye kararında aşağıdaki ilkelerden hangisini getirmiştir? 
a. Etkili soruşturmanın gerekliliği 
b. Kişinin derhal hakim önüne çıkarılması ilkesinin gerekliliği 
c. Gözaltının başladığı andan itibaren avukat bulundurma zorunluluğunun gerekliliği 
d. Basın özgürlüğünün gerekliliği 
e. İfade özgürlüğünün sağlanmasını istemiştir. 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
özgürlükleri testleri yaprak final kamu insan hakları ve


Hızlı Menü: