facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,007 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 676 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 640 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

İnfaz Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İnfaz Hukuku Vize Yaprak Testleri

Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel önlemenin tanımıdır?
a. Cezanın toplum üzerindeki caydırıcı etkisi ile toplumu oluşturan bireyleri suç işlemekten alıkoyma amacıdır.
b. Çocukları küçük yaşta ceza ile korkutarak büyüyünce suç işlemekten sakınmalarını sağlamaktır. 
c. Suçu, daha suç işlenmeden yapılacak polis operasyonuyla durdurmaktır.
d. Suç ve suçlarla mücadelede özel güvenlik şirketlerini kullanmaktır.
e. Cezanın suçlu üstündeki caydırıcı etkisi ile onu suç işlemekten alıkoyma amacıdır.

5275 sayılı CGTİHK’nin “Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir” hükmünü sevk eden 5 maddesi, aşağıdaki infaz ilkelerinden hangisinin gereğidir?
a. İnfazın kanuniliği
b. İnsanca infaz
c. Gizlilikten kaçınma
d. İnfazın bireyselliği
e. İnfazın kesintisizliği 

Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesinin kapsamında yer almaz?
a. Adalet
b. Ayrımcılık yasağı
c. Yasa önünde eşitlik
d. Eşit işleme tabi tutulma
e. Dışlanma

Aşağıdakilerden hangisi infazın bireyselleştirilmesi ilkesinin tanımıdır?
a. Hükümlüyle birlikte, hakkında cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanmasıdır
b. Hükümlü hakkında, onun katılımı olmaksızın cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanmasıdır.
c. Hükümlünün kullanacağı ilaçların listesidir. Hükümlünün haftalık beden eğitimi programıdır.
e. Hükümlünün katılacağı açık görüşe ne zaman çıkacağına ilişkin cezaevi yönetiminin programıdır

Aşağıdakilerden hangisi 5275 sayılı CGTİHK’ne göre hapis cezalarının infazında gözetilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
a. Düzen
b. Güvenlik
c. Disiplin
d. Adalet
e. Rahatlık

İnfaz hukukunun kapsamı ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. İnfaz hukuku yalnızca hapis cezalarını kapsar.
b. İnfaz hukuku yalnızca para cezalarını kapsar.
c. Koşullu salıverme infaz hukukunun kapsamında yer almaz.
d. Emniyet tedbirleri infaz hukukunun kapsamında yer almaz.
e. İnfaz hukuku hapis cezaları, para cezaları, emniyet tedbirleri, koşullu salıverme ve infazla ilgili bütün kararları kapsayan bir hukuk dalıdır.

16. yüzyılın ilk yarısına kadar olan tarihsel dönemin infaz anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Cezayı veren kurum ile infazı üstlenen kurum aynıydı.
b. İnfazda ıslah amacından çok, ödetme ön plandaydı.
c. Suçlu, insan onuruna sahip bir varlık olarak kabul ediliyor; infaz ile yeniden topluma kazandırma amaçlanıyordu.
d. Suçlu, kamunun düşmanı olarak algılanıyor; ona karşı tüm araçlarla mücadele edilebileceği kabul ediliyordu.
e. Suçlunun durumu dikkate alınmaksızın uygulanan cezaların, suçlunun yok edilmesi veya mağdurun zararının giderilmesi dışında başka bir amacı bulunmuyordu.

Osmanlı Devletinde hürriyeti bağlayıcı cezalar aşağıdaki dönemlerden hangisinde kabul edilmeye başlanmıştır?
a. Kuruluş döneminde
b. Yükselme döneminde 
c. Tanzimat döneminde
d. Fatih Sultan Mehmet döneminde 
e. Yıldırım Beyazıt döneminde 

Aşağıdakilerden hangisi 5275 sayılı CGTİHK’nin, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen amaçlar arasında saydığı unsurlardan biri değildir?
a. Genel ve özel önlemeyi sağlamak
b. Hükümlüden işlediği suçun öcünü almak
c. Hükümlünün üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak
d. Hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek
e. Toplumu suça karşı korumak

Aşağıdakilerden hangisi infaz rejimine temel olan sosyal devlet ilkesinin zorunlu sonuçlarından biridir?
a. Hükümlüye kendi özel bakımını mümkün kılacak yardımın, sosyal bakım ve özenin garanti edilmesi
b. Hükümlüye maaş bağlanması
c. Hükümlüden sosyal güvenlik primi kesilmesi
d. Hükümlüye iş yeri açılması
e. Hükümlüye görüş hakkı tanınması
Ara
Cevapla
#2
Topluluk sisteminin sakıncalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Aynı koğuşta kalan hükümlüler salıverildiklerinde diğer hükümlülerce tanınma ve utanç tehlikesine maruz kalır; bu da onların topluma uyumlarını önler.
b. Hükümlüler kendilerini yalnız hisseder.
c. Suçlular sürekli iletişim içinde bulunduklarından eğilimlerini, “uzmanlıklarını” birbirlerine aktarır, birbirlerine önerilerde bulunur; bu da cezanın ıslah edici etkisini ortadan kaldırır.
d. İdareciler, mahkûmları bir bütün olarak göz önüne almak zorunda olduklarından iyiyi kötüden, ıslah olanı olmayandan ayıramaz.
e. Bu sistemde mahkûmlar “en azılı” mahkûmların etkisi altında kalırlar, bu durumda ilk defa suç işleyen mahkûmların da bir süre sonra itiyadi suçlu haline gelmesine neden olur.

TCK’da aşağıdaki hapis cezası türlerinden hangisi hiçbir şekilde düzenleme altına alınmamıştır?
a. Müebbet hapis cezası
b. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
c. Süreli hapis cezası
d. Kısa süreli hapis cezası
e. Ağır hapis cezası

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasını ifade eder?
a. Bir yıl ve daha az süreli hapis cezası
b. İki yıl ve daha az süreli hapis cezası
c. Üç yıl ve daha az süreli hapis cezası
d. Dört yıl ve daha az süreli hapis cezası
e. Hafif hapis cezası 

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasının çevrilebileceği tedbirlerden biri değildir?
a. Aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderme
b. Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma
c. Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma
d. Gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
e. Yüksek öğretim yapmaktan yasaklanma

İnfazın koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanığın ikrarı
b. Suçun kovuşturuluyor olması
c. Kesinleşmiş bir hükmün varlığı
d. Hükmün temyize gönderilmiş olması
e. Delillerin toplanması 

Kesin hüküm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bir hüküm aleyhine kanun yoluna gidilmesi halinde, hüküm ancak kanun yolu başvurusunun sonuçlanmasıyla kesinleşir.
b. Mahkemelerce verilmiş olan hükmün kesin ya da kesinleşmiş olması bireylerin güven içinde yaşamaları için zorunludur.
c. Kesinleşmiş mahkeme kararları değiştirilemez, yerine getirilmesi geciktirilemez.
d. Bir kişi belli bir fiilden dolayı bir soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalmış ve hakkında verilen hüküm kesinleşmiş ise aynı fiilden dolayı ikinci bir kovuşturmaya maruz bırakılamaz.
e. Kesin hüküm yasama ve yürütme organları ile idare ve kişileri bağlamaz.

İlâmların infazında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cumhuriyet savcısı
b. Cezaevi müdürü
c. Mahallin en büyük mülki amiri
d. Adalet bakanı
e. Yargıtay başkanı

Aşağıdakilerden hangisi müddetnamede bulunması gerekli unsurlardan biri değildir?
a. İnfaz defteri numarası
b. Hükümlünün ceza infaz kurumuna alındığı tarih
c. Hükümlünün ceza infaz kurumundan salıverileceği tarih
d. Ceza süresi
e. Hükümlünün sağlık durumu hakkında rapor

TCK’nın benimsediği para cezası sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Maktu para cezası sistemi
b. Alt sınır para cezası sistemi
c. Alt ve üst sınır para cezası sistemi
d. Nispi para cezası sistemi
e. Gün para cezası sistemi

Aşağıdakilerden hangisi hakkında verilen adlî para cezası ile kısa süreli hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, hapse çevrilemez?
a. Çocuklar
b. Kısmi akıl hastaları
c. Kısmi akıl hastaları ve çocuklar
d. Sağır ve dilsizler
e. Yirmi yaşından küçükler
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdaki hükümlülerden hangisinin radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı diğerlerinden farklı olarak kısıtlanabilir?
a. Suç işlemeyi itiyad edinmiş hükümlülerin
b. Örgüt mensubu hükümlülerin
c. Mükerrir hükümlülerin
d. Çocuk hükümlülerin
e. Sağır ve dilsiz hükümlülerin

Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar kural olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
a. Mektup okuma komisyonu
b. Sulh ceza hâkimi
c. İnfaz kurumunun bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi başkanı
d. İnfaz savcısı
e. Kurumun bulunduğu yer kolluk amiri

Aşağıdaki hükümlülerden hangisinin çalıştırılması yasaktır?
a. Öğretim döneminde örgün eğitime devam eden çocuk hükümlüler
b. Sağır ve dilsiz hükümlüler
c. Çocuk hükümlüler
d. Sağır ve dilsiz olan çocuk hükümlüler
e. Örgüt mensubu hükümlüler

Cezasının en az ne kadarını iyi halli olarak çekmiş bulunan hükümlüler, durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırabilirler?
a. Üç ayını
b. Altı ayını
c. Bir yılını
d. İki yılını
e. Beş yılını

Hükümlülerin çalıştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Türk infaz hukukunda hükümlünün çalışma zorunluluğu yoktur.
b. Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur.
c. Kural olarak istekli hükümlüler çalıştırılabilir.
d. Çalışan hükümlüye çalışması karşılığında bir ücret ödenmesi yasaktır.
e. Çalışan hükümlüler sosyal haklardan yararlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydı gereken hususlardan biri değildir?
a. Hükümlünün medeni hali
b. Hükümlünün adı ve soyadı
c. Hükümlünün işlediği suç 
d. Hükümlünün cezasının türü ve süresi
e. Mahkûmiyet ilâmının tarihi

Aşağıdakilerden hangisi hükümlüler kuruma alındıklarında kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılıp, yazılı olarak tebliğ olunması gereken hususlardan biri değildir?
a. Uygulanacak iyileştirme çalışmaları
b. Disiplin suçları ve cezaları
c. Bilgi edinme ve şikâyet yolları
d. Hak ve sorumlulukları
e. Kurum binasının tarihi geçmişi

Açlık grevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Açlık grevine başvuran kimse belirli bir zaman yiyecek ve/veya sıvı almayı reddeden kişidir.
b. Açlık grevi bir tür protesto yöntemidir.
c. Açlık grevi, yemek boykotu, süreli açlık grevi, süresiz açlık grevi, dönüşümlü açlık grevi, destek amaçlı açlık grevi ve ölüm hedefi açlık grevi şeklinde gruplandırılır.
d. Açlık grevi, özellikle siyasi hükümlülerin sıklıkla başvurduğu ve baskı aracı olarak kullandığı bir yöntemidir.
e. Açlık grevi amaçlı beslenmeyi ret ceza hukuku bakımından suç oluşturan bir fiildir.

Hükümlülerin uygun kurumlara ayrılmaları için durumlarının her yönüyle ve dikkatle araştırılması faaliyetine ne ad verilir?
a. Gözlem
b. Sınıflandırma
c. Kategorizasyon
d. Tasnif
e. Eleme

Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a. Cumhuriyet savcılığı
b. Cezaevi müdürlüğü
c. Valilik
d. Kaymakamlık
e. Adalet bakanlığı
Ara
Cevapla
#4
İnfaz kurumlarında aramayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İnfaz kurumlarında, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında, mutlaka önceden haber verilmek kaydıyla, her zaman arama yapılabilir. 
b. İnfaz kurumunun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır.
c. İnfaz kurumlarındaki aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileriyle ortaklaşa gerçekleştirilebilir. 
d. Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda muhakkak bir hükümlü hazır bulundurulur.
e. İnfaz kurumuna sokulması yasak madde bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin kararıyla, hükümlü çıplak olarak aranabilir.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülere uygulanabilecek cezalardan biri değildir?
a. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
b. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
c. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
d. Falakaya yatırmak suretiyle, ayak tabanlarına en fazla 10 cm kalınlığındaki sopayla on defayı geçmemek üzere vurulması 
e. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir?
a. Hücreye koyma
b. Onarma, tazmin etme ve eski hale getirme
c. Harcamalarına sınır koyma
d. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
e. İznin ertelenmesi

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesini gerektiren eylemlerden biridir?
a. Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak
b. Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştirmek
c. İzin alması gereken durumlarda diğer odalara izinsiz gitmek
d. Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiyecek bulundurmak 
e. Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemek

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunun esaslarından biri değildir?
a. İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin sağlamak
b. Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek
c. Haberleşme ve ziyaret imkanlarını genişletmek
d. Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hale getirmek
e. Hükümlünün infaz kurumunda ıstırapsız ve dışarıdaki hayatına yakın bir hayat sürmesini sağlamak
 
Hükümlüyü yeniden topluma kazandırmada temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Suç işleyerek kanunu ihlal eden suçluyu kanuna saygılı birey haline dönüştürmek
b. Suç işleyerek toplum düzenini bozan hükümlüyü toplumdan uzak tutarak toplumu korumak
c. Suçluyu cezalandırarak toplumda suç işlemeye karşı korku oluşturmak ve diğer bireyleri bu şekilde suç işlemekten uzak tutmak
d. Suçluya yaptıklarını ödetmek, ona ıstırap çektirmek
e. Suç mağdurunun intikam duygularını tatmin etmek

Hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu programlar doğrultusunda iyileştirilerek, topluma yeniden kazandırılmasına ne ad verilir?
a. Bireyselleştirme
b. Diyet ödetme
c. Ayrımcılık yasağı
d. Özendirme
e. Gruplaştırma

Aşağıdaki hükümlüye ait özelliklerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir?
a. Geçmişi
b. Suçluluk nedeni
c. Suç sicili
d. Kişisel doğası
e. Dini ve ırkı

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı iznine gerek olmaksızın, haftada bir kez, hükümlüyü ziyaret edebilecek kimselerden biri değildir?
a. Kardeşi
b. Amcası
c. Çocuğunun eşi
d. Kayın babası
e. En yakın arkadaşı

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğer hükümlülerin de onay vermesi kaydıyla koğuşlarda bulundurulabilir?
a. Kanarya
b. Kedi
c. Köpek
d. Kaplumbağa
e. İguana
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir? 
A) Sosyal çalışmacı 
B) Pedagog 
C) Basın danışmanı 
D) Psikiyatri uzmanı 
E) Psikolog 

CGTİHK'ya göre aşağıdakilerden hangisi cezanın amaçlarından biri değildir? 
A) Mağdurun intikam duygularını tatmin etmek 
B) Genel ve özel önlemeyi sağlamak 
C) Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek 
D) Toplumu suça karşı korumak 
E) Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek 

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı kabul edilen olağanüstü kanun yollarından biridir? 
A) Temyiz 
B) İtiraz 
C) İstinaf 
D) Kanun yararına bozma 
E) Şikâyet 

Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve infaz defteri numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarihi, ceza süresini, cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İddianame 
B) Tebliğname 
C) Esas hakkında mütalaa 
D) Müddetname 
E) Talimatname 

Aşağıdaki hükümlerden hangisi infazın konusunu oluşturur? 
A) Beraat 
B) Mahkûmiyet 
C) Ceza verilmesine yer olmadığı 
D) Düşme 
E) Davanın reddi 

CGTİHK'ya göre; cezanın infazını aşağıdakilerden hangisi izler ve denetler? 
A) Sulh Ceza Hâkimi 
B) Cumhuriyet Savcısı 
C) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
D) Jandarma Komutanı 
E) Vali 

Kaynağını Hristiyanlıktan alan ve suç işleyen kişinin tanrı ile baş başa kalıp ondan özür dileyerek günahlarından kurtulması gerektiği esasına dayanan infaz sistemi, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Auburn Sistemi 
B) Amsterdam Sistemi 
C) Pensilvanya Sistemi 
D) İrlanda Sistemi 
E) Hırvat Sistemi 

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir? 
A) Hükümlünün geçmişi 
B) Mağdurun infazdan beklentisi 
C) Hükümlünün suçluluk nedeni 
D) Hükümlünün suç sicili 
E) Hükümlünün fizik yeteneği ve ruhsal yapısı 

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değildir? 
A) İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin sağlamak 
B) Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek 
C) Haberleşme ve ziyaret imkânlarını genişletmek 
D) Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hale getirmek 
E) Mağdurun intikam duygusunu tatmin edecek bir infaz rejimi sağlamak 

İnfaz kurumlarında, dikenli teller, duvarlar ve elektronik izleme araçları ile sağlanmaya çalışılan güvenliğe ne ad verilir? 
A) Aktif güvenlik 
B) Pasif güvenlik 
C) Hareketli güvenlik 
D) Hararetli güvenlik 
E) Bütünleyici güvenlik 

Yeniden topluma kazandırmada, insanların devletin yardımına ihtiyaçları olduğu ve kendilerini kontrol etmede başarısız oldukları varsayımından hareket eden model görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Etkileşimci model 
B) Uzlaştırıcı model 
C) Etik model 
D) Limit model 
E) Tıbbi model 

Hükümlünün bireysel varlığını sürdürmek anlamında ona sosyal, psikolojik ve kültürel bir destek sağlanması ve uygulanacak rejimin bu anlayışa göre belirlenmesine ne ad verilir? 
A) İyileştirme 
B) Ötekileştirme 
C) Kapsayıcılık 
D) Ayrımcılık 
E) Eşitlik 
Ara
Cevapla
#6
I. Disiplin cezalarında II. Koşullu salıvermede III. Ertelemede 
Yukarıdakilerin hangilerinde hükümlünün lehine olan kanunun uygulanması ilkesi geçerlidir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

Ortaçağ Avrupa'sında suç teşkil eden fiillerin belirlenmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisiydi? 
A) Örf-adet kuralları 
B) Metafiziksel olgular 
C) Görgü kuralları 
D) Ahlak kuralları 
E) Din kuralları 

İnfaz hukukunun tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Sadece suç ve cezaları gösteren hukuk dalıdır. 
B) Suç şüphesi ile ortaya çıkan cezai uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yürütülecek faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. 
C) Hukuka aykırılıkların yaptırımını ve bu yaptırımların uygulanma şeklini gösteren hukuk dalıdır. 
D) Güvenlik tedbirine tabi hukuka aykırılıkları ve bu tedbirlerin uygulanma usulünü gösteren hukuk dalıdır. 
E) Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren hukuk dalıdır. 

İslam hukukunun kuralları dikkate alındığında, esas olarak hangi tür cezaya yer verildiği görülmektedir? 
A) Bedene yönelik cezaya 
B) Hürriyeti bağlayıcı cezaya 
C) Para cezasına 
D) Sürgün cezasına 
E) Kınama cezasına 

Belirli bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup şeklinde yemek yemeyi durdurarak ve/veya sıvı almayarak aç kalma eylemine ne ad verilir? 
A) İntihar 
B) İstemsiz ölüm 
C) Kasten öldürme 
D) Açlık grevi 
E) Taksirli öldürme 

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydedilecek olan hükümlüye ait bilgilerden biri değildir? 
A) Dini ve mezhebi 
B) İşlediği suç 
C) Cezanın türü ve süresi 
D) Mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası 
E) İnfaza başlanan gün 

Avukatlık mesleğinin icrası kapsamında, avukat vekâletnamesiz olarak hükümlüyle en fazla kaç kez görüşebilir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
E) 7 

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü numarasını oluşturur? 
A) Mahkûmiyet hükmünün karar numarası 
B) T.C kimlik numarası 
C) Hükümlü defterindeki sıra numarası 
D) Mahkûmiyet kararının çıktığı dosya numarası 
E) Vergi numarası 
Ara
Cevapla
#7
Açlık grevi yapmanın yaptırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Sadece hapis cezasını gerektirir. 
B) Sadece adli para cezasını gerektirir. 
C) Sadece disiplin cezasını gerektirir. 
D) Hem adli para cezası hem de hapis cezasını gerektirir. 
E) Hem disiplin cezası hem de adli para cezası gerektirir. 

Hükümlü, aşağıdaki mercilerden hangisinin yazılı emri ile infaz kurumuna sevk edilir? 
A) İnfaz hâkimi 
B) Sulh ceza hâkimi 
C) Ağır ceza mahkemesi başkanı 
D) Asliye ceza hâkimi 
E) Cumhuriyet Başsavcılığı 

Aşağıdakilerden hangisi T.C.K'da düzenleme altına alınmış ceza türlerinden biri değildir? 
A) Müebbet hapis cezası 
B) Süreli hapis cezası 
C) Adli para cezası 
D) Ölüm cezası 
E) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

Kanunda ayrıca belirtilmemişse gün adli para cezasının gün biriminin alt sınırı en az kaç gündür? 
A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 30 
E) 72 

Aşağıdaki infaz sistemlerinden hangisinde özellikle ilk defa suç işleyenlerin itiyadi suçlu haline gelmesi tehlikesi gözlenmiştir? 
A) Topluluk sistemi 
B) Auburn sistemi 
C) Pensilvanya sistemi 
D) Kademeli serbestlik sistemi 
E) İrlanda sistemi 

Kısa süreli hapis cezasının süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Bir yıl ve daha az süreli hapis cezasıdır. 
B) İki yıl ve daha az süreli hapis cezasıdır. 
C) Üç yıl ve daha az süreli hapis cezasıdır. 
D) Beş yıl ve daha kısa süreli hapis cezasıdır. 
E) On yıl ve daha kısa süreli hapis cezasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi infazın koşuludur? 
A) Mahkûmiyet hükmünün verilmiş olması 
B) Ceza davasının açılmış olması 
C) Olağanüstü kanunyollarının tüketilmiş olması 
D) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olması 
E) Ceza davasının görülmekte olması  

Hükümlünün infaz kurumunda telefon kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Telefon görüşmelerinden ücret alınmaz. 
B) İnfaz kurumunda yapacağı telefon görüşmelerinin kayda alınması kural olarak yasaktır. 
C) Ücreti kendisi tarafından karşılanmak suretiyle telefonla görüşebilir. 
D) Cumhuriyet Savcısının iznine tabi olarak kişisel mobil telefonuyla görüşme yapabilir. 
E) İnfaz kurumu idaresinin iznine bağlı olarak kişisel mobil telefonuyla görüşme yapabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi C.G.T.İ.H.K.'da düzenlenmiş disiplin cezalarından biri değildir? 
A) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma 
B) Zorla çalıştırma 
C) Hücreye koyma 
D) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma 
E) Ücret karşılığında çalışılan işten yoksun bırakma  
Ara
Cevapla
#8
Hükümlü, avukatıyla vekâletnamesi olmaksızın en fazla kaç kez görüşebilir? 
A) En fazla üç kez görüşebilir. 
B) En fazla iki kez görüşebilir. 
C) Yalnızca bir kez görüşebilir. 
D) İstediği sayıda görüşebilir. 
E) Hiçbir şekilde görüşemez. 

Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz? 
A) Rehberlik uzmanı 
B) Öğretmen 
C) Psikiyatri uzmanı 
D) Psikolog 
E) Eğitim danışmanı 

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesini gerektiren eylemlerden biri değildir? 
A) Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak 
B) Yatma ve kalkma zamanına uymamak 
C) Firara teşebbüs etmek 
D) Diğer çocuklara işkence yapmak 
E) İsyan çıkarmak 

C.G.T.İ.H.K.'ya göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü haftada bir kez ziyaret edebilecek kişilerden biridir? 
A) Komşusu 
B) En yakın arkadaşı 
C) Amcası 
D) İş ortağı 
E) Öğretmeni 

Kural olarak açık görüş ne kadar zamanda bir gerçekleştirilir? 
A) Üç ayda bir 
B) Ayda bir 
C) On beş günde bir 
D) On günde bir 
E) Haftada bir 

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda bulundurulabilecek hayvanlardan biridir? 
A) Kedi 
B) Bülbül 
C) Köpek 
D) Keçi 
E) İguana 

Hırsızlık suçundan mahkûm olan kişiye, yağma suçunun cezasının çektirilememesi aşağıdaki infaz ilkelerinden hangisinin sonucudur? 
A) İnfazın kesintisizliği ilkesi 
B) İnsanca infaz ilkesi 
C) İnfazın kanuniliği ilkesi 
D) İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi 
E) Gizlilikten kaçınma ilkesi 

Fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdaki infaz hukuku kurumlarından hangisine ilişkin kuralın zaman bakımından uygulanmasında lehe olan kanun uygulanır? 
A) Ziyaret 
B) Mektuplaşma 
C) Telefonla görüşme 
D) Koşullu salıverme 
E) İzin 

İnfaz hukukuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Özel hukukun bir alt dalıdır. 
B) Bir yargılama hukuku dalıdır. 
C) Ceza muhakemesi hukukunun bir alt dalıdır. 
D) Medeni hukukun bir alt dalıdır. 
E) Bağımsız bir hukuk dalıdır. 

Cezanın faili iyileştirerek yeniden topluma kazandırmasına ne ad verilir? 
A) Negatif özel önleme 
B) Negatif genel önleme 
C) Kesintisiz genel önleme 
D) Pozitif özel önleme 
E) Pozitif genel önleme 

Hükümlüyle birlikte, hakkında cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnfazın kesintisizliği 
B) İnsanca infaz 
C) İnfazın kanuniliği 
D) Gizlilikten kaçınma 
E) İnfazın bireyselleştirilmesi 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku infaz


Hızlı Menü: