facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

İnfaz Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İnfaz Hukuku Final Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi af çeşitlerinden biridir?
a. Yargıtay affı
b. Cumhurbaşkanınca af
c. Bakanlar Kurulunca af
d. İçişleri bakanınca af
e. Anayasa Mahkemesi affı

Aşağıdakilerden hangisi infazı engelleyen nedenlerden biridir?
a. Erteleme
b. Koşullu salıverilme
c. İnfazın geri bırakılması
d. İnfazın durması
e. Ceza zamanaşımı

Kamu davasını ve hüküm olunan cezaları ve mahkûmiyetin bütün neticelerini ortadan kaldıran affa ne ad verilir?
a. Kesin af
b. Genel af
c. Özel af
d. Cumhurbaşkanın affı
e. Meclis affı

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin, kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için gerekli şartlardan biri değildir?
a. Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri
b. Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
c. Koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalmış olması
d. İyi hal göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması
e. Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması

Hastalık durumunda, infazın geri bırakılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
a. İnfazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı
b. Mahkûmiyet kararını veren mahkeme
c. Mahkûmiyet kararının verildiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı
d. İnfazın yapıldığı yer Ağır Ceza Mahkemesi
e. Yargıtay

Yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
a. Adalet bakanı
b. İçişleri bakanı
c. Dışişleri bakanı
d. Başbakan
e. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

Erteleme kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Erteleme koşula bağlanabilir.
b. Ertelemeye yargılamanın yapıldığı ilk derece mahkemesi kara verir.
c. Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde erteleme düşer.
d. Cezanın erteleme kapsamında olup olmadığı soyut cezaya göre belirlenir.
e. Suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatın oluşması gerekir.

Mazeret izin talebine red kararına aşağıdaki hangisine kanun yollarından başvurulabilir?
a. Temyiz
b. İstinaf
c. İtiraz
d. Kanun yararına bozma
e. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı

Hükümlünün, belli bir sürenin iyi halle geçirilmiş olması koşuluna bağlı olarak verilen mazeret izninden faydalanabilmesi için mahkûmiyetinin en az ne kadarını iyi halli olarak geçirmiş olması gerekir?
a. On ikide birini
b. Onda birini
c. Sekizde birini
d. Altıda birini
e. Beşte birini

Hapis cezası bütünüyle ortadan kalkmadığı, varlığını korumakla birlikte sadece infazına son verildiği af türüne ne ad verilir?
a. Genel af
b. Özel af
c. Ceza affı
d. Mahkûmiyet affı
e. Lütuf affı
Ara
Cevapla
#2
Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu, aşağıdaki servislerden hangisi düzenler?
a. Psikoyardım
b. Sağlık
c. Disiplin
d. Eğitim
e. Güvenlik ve gözetim

Aşağıdakilerden hangisi personelin yükümlülüklerinden biri değildir?
a. Hükümlülerin eğitimini yürütme
b. Mevzuata uygun hareket etme 
c. Dürüst ve tarafsız davranma
d. Eşit işlem
e. Sır saklama

Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl kararını aşağıdaki kurullardan hangisi alır?
a. Disiplin
b. Yönetim
c. Eğitim
d. İdare ve gözlem
e. Güvenlik ve gözetim

Kuruma gelen kitabın, kitaplık ya da kütüphaneye kabul edilip edilmemesine aşağıdaki kurullardan hangisi karar verir?
a. Eğitim
b. İdari
c. Disiplin
d. Güvenlik
e. Teknik

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunun unsurlarından biri değildir?
a. Fiziki unsur
b. Kişi unsuru
c. Personel unsuru
d. Mali unsur
e. Hizmet unsuru

Aşağıdakilerden hangisi açık ceza infaz kurumudur?
a. Çocuk eğitim evi
b. İşyurdu
c. F tipi infaz kurumu 
d. Cezaevi atelyesi
e. Kadın açık ceza infaz kurumu

Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Çocuk tutukluların barındırıldıkları infaz kurumlarıdır.
b. Çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilenleri barındıran infaz kurumlarıdır.
c. Nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları infaz kurumlarıdır.
d. İç ve dış güvenlik görevlileri bulunmaz.
e. Firara karşı engelleri vardır.

Açık ceza infaz kurumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen infaz kurumlarıdır.
b. Firara karşı engelleri olmayan infaz kurumlarıdır.
c. Güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen infaz kurumlarıdır.
d. İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir.
e. Dış güvenlik görevlisi bulunan infaz kurumlarıdır.

Kapalı ceza infaz kurumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İç ve dış güvenliği bulunan kurumlardır.
b. Oda ve tüm koridor kapıları kapalı tutulur.
c. Dış güvenlik görevlisi bulunmaz.
d. Aynı oda içinde birden fazla hükümlü bulunabilir.
e. Dış güvenlik görevlisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi işyurdu servisinde görev yapmaz?
a. Sayman
b. Veznedar
c. Ambar memuru
d. Tahsildar
e. Aşçı
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi tutukluların ayrılarak barındırılmasında esas alınan ölçütlerden biri değildir?
a. Büyükler
b. Gençler
c. Yabancılar
d. Çocuklar
e. Kadınlar

Soruşturma veya kovuşturma evrelerinde, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, bütün usul işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunmasını ya da katılanın zarar ve masraflarının veya muhakeme giderlerinin onun tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla, belirli yükümlülükler altına alınarak belirli makam ve mercilerin denetimi ve kontrolü altına sokulmasına ne ad verilir?
a. Adlî kontrol
b. İdari kontrol
c. Merkezi kontrol
d. Hukuki kontrol
e. Takdiri kontrol

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi için uygulanacak iznin iptali güvenlik tedbirinin koşullarından biri değildir?
a. Bir kamu hukuk tüzel kişisi söz konusu olmalıdır.
b. Suç tüzel kişinin yararına işlenmiş olmalıdır.
c. Suç kasten işlenen bir suç olmalıdır.
d. Suç iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmiş olmalıdır.
e. Özel hukuk tüzel kişisi bir kamu kurumunun verdiği izinle faaliyette bulunmalıdır.

Adlî kontrole ilişkin kayıtlar aşağıdakilerden hangisi tarafından tutulur?
a. Cumhuriyet Başsavcılığı
b. Mahkeme
c. Mülki amir
d. Adlî kontrol şubesi
e. İstinaf mahkemesi

Fiil ve failden kaynaklanması muhtemel tehlikeliliği önlemek ve faili eğitmek, koruma altına almak veya tedavi etmek amacını güden müdahaleye ne ad verilir?
a. Güvenlik tedbiri
b. Ceza
c. İdari Müeyyide
d. Tazminat
e. Denetimli serbestlik

Aşağıdakilerden hangisi müsaderenin çeşitlerinden biri değildir?
a. Eşya 
b. Toprak
c. Eşdeğer
d. Kazanç
e. Kaim değer

Türk Ceza Kanunu’na göre kaç yaş grubunda yer alanlar, çocuk olarak kabul edilir?
a. 011
b. 012
c. 015
d. 016
e. 018

Bir suçtan mahkum edilen kişinin mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli süre içinde yeniden suç işlemesi durumuna ne ad verilir?
a. İtiyat
b. Alışkanlık
c. Tekrar
d. Israr
e. Tekerrür

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nda yer alan güvenlik tedbirlerinden biri değildir?
a. Dini inançlar hakkında güvenlik tedbirleri
b. Mükerrir Suçlular ve Özel Tehlikeli Suçlular Hakkında Güvenlik Tedbirleri
c. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri
d. Müsadere
e. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Aşağıdakilerden hangisi tutuklunun haklarından biri değildir?
a. Savunma
b. Haberleşme
c. Ziyaretçi kabul
d. Kalacağı odayı belirleme
e. Çalışma
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle infaz hâkimliğine başvurulabilecek kişilerden biri değildir?
a. Kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu
b. Hükümlü veya tutuklunun eşi, anası, babası
c. Müdafii
d. Kanuni temsilci
e. Cumhuriyet Başsavcılığı

Şikayete konu işlem veya faaliyetlerin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir?
a. 10
b. 15
c. 30
d. 45
e. 60

İzleme kurullarına üyeler kaç yıl için seçilir?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Aşağıdakilerden hangisi izleme kurulu üyelerinde aranacak niteliklerden biri değildir?
a. Yabancı dil bilmek
b. Otuz beş yaşını doldurmuş olmak
c. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
d. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak
e. Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli bulunmamak

İzleme kurulu üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturma iznini aşağıdakilerden hangisi verir?
a. Adalet bakanı
b. İzleme kurulunun bulunduğu yer mülki amiri
c. Cumhuriyet Başsavcılığı
d. İçişleri bakanı
e. Adlî yargı adalet komisyonu başkanı

Birden fazla cezanın söz konusu olması durumunda toplama talebini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a. Savcı veya hâkim
b. Savcı veya hükümlü
c. Hâkim veya hükümlü
d. Hükümlü veya hükümlü yakını
e. Hükümlü veya mağdur 

Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan cezaların toplanması kararlarına karşı aşağıdaki kanun yollarından gidilebilir? 
a. Temyiz
b. Yargılanmanın yenilenmesi
c. İtiraz
d. Yazılı emir
e. Karar düzeltme

Cezaların içtimaı konusu aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
a. Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
b. Türk Ceza Kanunu
c. Ceza Muhakemesi Kanunu
d. İnfaz Hâkimliği Kanunu
e. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

İnfaz hâkimliği aşağıdaki mahkemelerden hangisinin nezdinde kurulur?
a. Ağır ceza mahkemesi
b. Yargıtay
c. Asliye ceza mahkemesi
d. Sulh ceza mahkemesi
e. Bölge adliye mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi infaz hâkiminin görevlerinden biri değildir?
a. Hükümlünün talebi olması halinde yargılanmanın yenilenmesine karar vermek
b. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak
c. Hükümlülerin cezalarının infazı ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak
d. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak
e. Varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek
Ara
Cevapla
#5
İnfaz kurumlarında infaz personeli ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı, ilişki ve iletişim ile elde sağlanmaya çalışılan güvenliğe ne ad verilir? 
A) Pasif güvenlik 
B) Hareketli güvenlik 
C) Aktif güvenlik 
D) Hararetli güvenlik 
E) Bütünleyici güvenlik 

İnfaz kurumlarında aşağıdaki müzik aletlerinden hangisinin bulundurulmasına izin verilebilir? 
A) Darbuka 
B) Elektronik org 
C) Davul 
D) Kemençe 
E) Elektrogitar 

Aşağıdakilerden hangisi, cezanın infazına ara verme nedenlerinden biri değildir? 
A) Hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi 
B) Hükümlünün iş araması 
C) Hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi 
D) Hükümlünün anne-babasının ölümü 
E) Hükümlünün anne-babasının sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi 

Hükümlü, mazeret izni talebinin reddi kararına karşı nereye itiraz edebilir? 
A) Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
B) Yargıtay'a 
C) İnfaz Hâkimliği'ne 
D) Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
E) Asliye Ceza Mahkemesi'ne 

Cezanın infazının bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir yöntemle yapılamamasına ilişkin ilke, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gizlilikten kaçınma ilkesi 
B) İnfazın kesintisizliği ilkesi 
C) Kanunilik ilkesi 
D) Sosyal devlet ilkesi 
E) Eşitlik ilkesi 

İnfazın koşulu, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mahkûmiyet hükmünün verilmiş olması 
B) Mahkûmiyetin talep edilmiş olması 
C) Kamu davasının açılmış olması 
D) Soruşturmanın başlamış olması 
E) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olması 

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı kabul edilen olağanüstü kanun yollarından biridir? 
A) Temyiz 
B) İtiraz 
C) İstinaf 
D) Yargılamanın yenilenmesi 
E) Kovuşturmama kararına itiraz 

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydedilecek olan hükümlüye ait bilgilerden biri değildir? 
A) Adı ve soyadı 
B) Cezanın türü ve süresi 
C) Mahkûmiyet ilamının tarihi 
D) İnfaza başlanan gün 
E) Siyasal eğilimi 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanların, haklarında uygulanacak rejimi, gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için tabi tutulacakları gözlem süresi en fazla kaç gündür? 
A) 90 
B) 60 
C) 30 
D) 15 
E) 10 

İzleme kurullarının üyelerini kim seçer? 
A) Adlî yargı adalet komisyonu 
B) En büyük mülki amir 
C) İl genel meclisi 
D) Cumhuriyet başsavcısı 
E) Cezaevi yönetim kurulu
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin, kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilme koşullarından biri değildir? 
A) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri 
B) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri 
C) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması 
D) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış olmaları 
E) Koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalmamış olması 

Sorumlu infaz ve koruma başmemurunu kim seçer? 
A) Kurum müdür yardımcısı 
B) Yönetim servisi 
C) Kurum müdürü 
D) Kurumda bulunan infaz memurları 
E) Disiplin kurulu 

Disiplin kuruluna kim başkanlık eder? 
A) Kurum müdürü 
B) Kurum ikinci müdürü 
C) İş yurdu müdürü 
D) İnfaz ve koruma başmemuru 
E) İdare memuru 

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumlarında yer alan servislerden biri değildir? 
A) Bilişim servisi 
B) Yönetim servisi 
C) Teknik servis 
D) Güvenlik ve gözetim servisi 
E) Sağlık servisi 

Fiil ve failden kaynaklanması muhtemel tehlikeliliği önlemek ve faili eğitmek, koruma altına almak veya tedavi etmek amacını güden müdahalelere ne ad verilir? 
A) Konumlandırma tedbiri 
B) Tehlike tedbiri 
C) Islah 
D) Tretman 
E) Güvenlik tedbiri 

Suçun işlenmesinde kullanılan silahın müsaderesi, ne tür bir müsaderedir? 
A) Kazanç müsaderesi 
B) Eşdeğer müsaderesi 
C) Kaim değerlerin müsaderesi 
D) Eşya müsaderesi 
E) Zoralım müsaderesi 

Bir suçtan mahkûm edilen kişinin mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli süre içinde yeniden suç işlemesi durumuna ne ad verilir? 
A) İçtima 
B) Tekerrür 
C) Zincirleme suç 
D) Kesintisiz suç 
E) Tehlikeli suç 

Aşağıdakilerden hangisi izleme kurulu üyeliğinin sona ermesi nedenlerinden biri değildir? 
A) İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek 
B) Hastalık nedeniyle görevini yapmakta acze düşmek 
C) İzinsiz veya haklı bir mazereti olmaksızın bir yıl içerinde bir toplantıya katılmamak 
D) İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak 
E) Herhangi bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek 

İzleme kurullarına üyeler kaç yıl için seçilir? 
A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
E) 1 

Hükümlüye hükümde yazan cezadan başka bir cezanın çektirilememesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? 
A) Sosyal devlet ilkesinin 
B) Kişisellik ilkesinin 
C) Ülkesellik ilkesinin 
D) Kanunilik ilkesinin 
E) Derhal uygulanırlık ilkesinin 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisinin cezası doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir? 
A) Beş yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler 
B) İlk kez suç işlemiş tüm hükümlüler 
C) İlk kez suç işlemiş ve iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler 
D) Altmış yaşından büyük tüm hükümlüler 
E) Altmış yaşından büyük ve ilk kez suç işlemiş hükümlüler 

Gebe olan kadın hükümlünün cezası çocuk ölmüş olursa, doğumdan itibaren ne kadar süre sonra infaz olunur? 
A) 1 ay 
B) 2 ay 
C) 3 ay 
D) 6 ay 
E) 1 yıl 

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu personelinin yükümlülüklerinden biri değildir? 
A) Yeni işlenen bir suçu saklama yükümlülüğü 
B) Eşit işlem yükümlülüğü 
C) Tarafsız davranma yükümlülüğü 
D) Mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü 
E) Dürüst davranma yükümlülüğü 

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kural olarak cezanın infazına başlandığı tarihte hangi yaş grubunda yer alan hükümlüler kalır? 
A) On beş yaşını bitirmiş olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar 
B) On dört yaşını doldurmuş olup, on yedi yaşını doldurmamış olanlar 
C) On iki yaşını doldurmuş olup, on beş yaşını doldurmamış olanlar 
D) On sekiz yaşını bitirmiş olup, yirmi bir yaşını doldurmamış olanlar 
E) On iki yaşını doldurmamış olanlar 

Aşağıdakilerden hangisi tutuklu hakkında uygulanabilecek kısıtlayıcı önlemlerden biri değildir? 
A) Ziyaretçi kabulünün kısıtlanması 
B) Yüksek güvenlikli kuruma nakledilmesi 
C) Belirli süreyle kelepçelenmesi 
D) Telefon görüşmelerinin kısıtlanması 
E) Hücre cezasına çarptırılması  

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için yeni suçun, önceden işlenen suçtan dolayı verilen beş yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren en fazla kaç yıl içinde işlenmesi gerekir? 
A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 10 
E) 15 

Aşağıdakilerden hangisi, hakkında adli kontrol kararı verilen şüphelinin tabi tutulacağı yükümlülüklerden biridir? 
A) Tedavi ve muayene tedbirlerine tabi tutmak 
B) İdari para cezasına çarptırmak 
C) Adli para cezasına çarptırmak 
D) Müsadereye tabi tutmak 
E) Hücreye koymak 

İnfaz muhakemesi sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay dışındaki mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir? 
A) İstinaf 
B) Temyiz 
C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı 
D) İtiraz 
E) Yargılamanın yenilenmesi 

İnfaz hâkimliğine yapılacak şikâyetin süresi, ilgili işlem veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren kaç gündür? 
A) 7 
B) 10 
C) 15 
D) 30 
E) 45 

Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İnfaz süresi kesilmiş kabul edilir. 
B) Hastanede geçirilen süre, cezaya eklenir. 
C) Hastanede geçirilen her iki gün bir gün olarak cezadan indirilir. 
D) Hastanede geçirilen her üç gün bir gün olarak cezadan indirilir. 
E) Hastanede geçirilen süre cezadan indirilir. 
Ara
Cevapla
#8
Cezanın aşağıdaki amaçlarından hangisi bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle toplumu suç işlemekten alıkoyar? 
A) Özel önleme 
B) Yerel önleme 
C) Objektif önleme 
D) Genel önleme 
E) Kesintisiz önleme 

Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukun temel ilkelerinden biri değildir? 
A) Cezaların ağır olması 
B) Hukuk devleti 
C) İnsan onurunun dokunulmazlığı 
D) Eşitlik 
E) Sosyal devlet 

Aşağıdakilerden hangisi T.C.K.'da düzenleme altına alınmış ceza türlerinden biridir? 
A) İdari para cezası 
B) Tazminat 
C) Sürgün 
D) Ölüm cezası 
E) Adli para cezası 

Kanunda aksinin belirtilmediği hallerde süreli hapis cezasının üst sınırı en fazla kaç yıldır? 
A) 30 
B) 20 
C) 15 
D) 10 
E) 5 

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biridir? 
A) Teknik resim uzmanı 
B) Basın danışmanı 
C) Diş hekimi 
D) Rehberlik uzmanı 
E) Avukat 

Aşağıdakilerden hangisi yeniden topluma kazandırmada insanların, devletin yardımı olmaksızın kendilerini kontrol etme imkânlarının olmadığı varsayımından hareket eden model görüştür? 
A) Etkileşimci model 
B) Uzlaşmacı model 
C) Tıbbi model 
D) Deneysel model 
E) Klasik model 

Hükümlünün bireysel varlığını sürdürebilmesi için ona sosyal, psikolojik ve kültürel destek sağlanmasına ve infaz rejimin bu anlayışa göre tespitine ne ad verilir? 
A) Yalnızlaştırma 
B) İçselleştirme 
C) İyileştirme 
D) Sıfırlama 
E) Eşitleme 

Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumundan çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna geri getirilmesine ne ad verilir? 
A) Nakil 
B) Sevk 
C) Sürgün 
D) Dışlama 
E) Reddetme  

İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. 
B) Hakkında yalnızca T.C.K 292. ve izleyen maddelere göre cezai takibat yapılır. 
C) Hakkında hem disiplin işlemi hem de T.C.K 292. ve izleyen maddelere göre cezai takibat yapılır. 
D) Hakkında disiplin işlemi veya cezai takibat yapılıp yapılmayacağı Adalet Bakanlığınca belirlenir. 
E) Hakkında yalnızca disiplin işlemi yapılır. 

Hükümlünün hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerden dolayı başka bir infaz kurumuna nakline aşağıdakilerden hangisi karar verir? 
A) Adalet Bakanlığı 
B) Cumhuriyet Savcısı 
C) İnfaz hâkimi 
D) Sulh ceza hâkimi 
E) İnfaz kurumu müdürü 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku infaz


Hızlı Menü: