facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 606 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 592 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 433 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 491 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 440 Son Yorum: Gamze

İnfaz Hukuku Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İnfaz Hukuku Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Nakil, hükümlünün bir infaz kurumundan diğer bir infaz kurumuna götürülmesi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda nakil ile sevk arasındaki farka da değinilmelidir. 

Okey Sevk, tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak infaz kurumu dışına çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna teslim edilmesidir. Görüldüğü üzere nakil, sevke nazaran süreklilik özelliği taşımaktadır. 

Okey Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler (CGTİHK m.53/1). 

Okey Milletlerarası ceza hukuku anlamında hükümlülerin nakli ya da transferi ise “suçlunun hakkında mahkûmiyet hükmünün verildiği devlette (hüküm devleti) çekmekte olduğu hürriyeti bağlayıcı cezasının tamamı ya da bakiye kısmını diğer bir devlette (yerine getiren devlet) infazı için naklidir”. 

Okey Böyle bir nakli haklı kılan sebep ya da yabancı uyruklu hükümlülerin bakiye cezalarını kendi ülkelerinde çekmelerine esas olan görüş, hükümlünün aile bağları, dil, din ve kültürü, sosyal ilişkileri yönünden kendisine yakın olan toplumda infaz edilmesidir. 

Okey Bunun yanında infazın etkisini azaltacak birtakım uygulamalara da gidilmektedir. İnfazın gevşetilmesi kavramı da bu konuyla doğrudan ilişkilidir. İnfazın gevşetilmesi kavramının anlamını, yeniden topluma kazandırma içinde aramak gerekir. 

Okey Gerçekten infaz kurumunda belirli bir disiplin içinde yürütülen infaz faaliyeti, hükümlünün yeniden sosyalleştirilmesi amacını taşıdığından söz konusu amacı gerçekleştirmek yönünde yapılan faaliyetler ve dış dünya ile iletişimin kurulması gereği zaman içinde infazın gevşemesi sonucunu doğurur. 

Okey İnfaza ara verilmesi nedenleri olarak geri bırakma, durma, erteleme ve koşullu salıvermenin hangi durumlarda söz konusu olabileceğini belirleyebilmek. 

Okey Geri bırakma iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan ilki belirli hastalıkların bulunması hâlinde infazın geri bırakılmasıyken diğeri belli koşulların varlığı hâlinde hükümlünün isteği üzerine geri bırakma şeklinde karşımıza çıkar. 

Okey İnfazın durması, başlamış olan infazın bir süre devam etmemesi, işlememesi anlamına gelir. Durma süresi sona erince infaz kaldığı yerden devam eder. Durma süresi cezadan sayılmaz. 

Okey Hükümlünün milletvekili seçilmesi, olağanüstü kanun yolarına başvurulmuş olması gibi hâller infazı durdurur. Durmanın ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda da infazın geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmalıdır. 

Okey İşlediği  suçtan  dolayı  hapis  cezasına  mahkûm  edilmiş olan kimsenin bu cezasının yerine getirilmesinin belli bir süre geri bırakılmasına erteleme denir. Erteleme cezalar sistemini tamamlayan kendine özgü bir kurumdur. Cezanın özel bir infaz şeklidir. 

Okey Gerçekten belli ağırlıkta hapis cezasına mahkûm edilen kişi, mahkemede ileride suç işlemeyeceği kanısı uyandırırsa cezası infaz edilmeyerek ertelenecek; denetim süresi iyi hâlli geçirildiğinde ceza infaz edilmiş sayılacaktır. 

Okey TCK, işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezasının ertelenebileceğini kabul etmiştir.  İnfazı engelleyen nedenler olarak ceza zamanaşımı, hükümlünün ölümü ve affın hangi durumlarda ve nasıl sonuçlar doğurduğunu ortaya koyabilmek 

Okey Ceza  zamanaşımı,  bir  suç  hakkında  kesinleşmiş  bir mahkûmiyet kararının bulunmasından itibaren, hükmedilmiş olan ceza mahkûmiyetinin kanunda belirlenen süreler içinde infaz edilememesi durumunda devletin cezayı infaz etme yetkisinin ortadan kalkmasıdır. 

Okey Hükümlünün ölümü hâlinde hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezaları ortadan kalkar. Hapis cezasının infazı zaten hükümlünün ölümü hâlinde fiilen mümkün değildir. 

Okey Ölüm hâlinde ayrıca infaz edilmemiş olan adli para cezaları da ortadan kalkar; yani, hükümlünün mirasçılarından talep edilemez. Bu durum cezaların şahsiliği ilkesinin de doğal sonucudur. 

Okey Hükümlünün ölümü hâlinde hakkında verilmiş tedbir kararları da ortadan kalkar. Ancak müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur. 

Okey Af,  kamu  davasını  düşüren  veya  kesinleşmiş  bir  ceza mahkûmiyetini bütün kanuni sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran, bazen de kesinleşmiş bir cezanın sadece kısmen ya da tamamen infazını önleyen veya başka bir cezaya dönüştüren yasama ya da yürütme organlarının yaptığı bir kamu hukuku tasarrufudur. 

Okey Affın doğurduğu sonuçlar bakımından af; genel ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır
Ara
Cevapla
#2
Okey CGTİHK, tutukevlerine ilişkin düzenlemelere yer veriyor olsa da konuyu ifade etmek üzere ceza infaz kurumu terimini kullanmaktadır. Bu yönüyle infaz kurumu dendiğinde daha çok cezanın yani özgürlüğü bağlayıcı cezanın infazı ifade edilmeye çalışılmaktadır.

Okey Hâlbuki infaz kurumu sadece cezanın yerine getirildiği yeri yani, ceza infaz kurumunu (cezaevi) değil tutukevi, çocuk eğitim evi terimlerini de içine alan üst bir terim olarak anlaşılmalıdır.

Okey Ceza infaz kurumları, kapalı ceza infaz kurumları, açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evi olarak üçe ayrılabilir.

Okey Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir.

Okey Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tabi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.

Okey Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.

Okey Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.

Okey Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.

Okey Çocuk eğitim evleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir.

Okey İnfaz kurumlarının idaresi konusunun hukuki temelini 14.6.1930 tarih ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun, 6.8.1997 tarih ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük oluşturmaktadır.

Okey İnfaz kurumlarında sunulmakta olan iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma gibi hizmetleri yerine getiren kişilere infaz personeli adı verilir. İyi yetişmiş infaz personeli, amaca uygun bir infazın temel koşuludur.

Okey İnfaza ilişkin kuralların ya da infaz kurumunun standardı ne kadar yüksek olursa olsun infaz kurumu iyi idare edilmediği sürece özellikle hükümlünün iyileştirme çerçevesinde sosyalleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Okey İnfaz sürecinin yüksek bir standarda sahip olması personel kalitesi yanında personel başına düşen hükümlü sayısı ile de doğrudan orantılıdır. Batılı ülkelerde infaz personeli başına düşen hükümlü sayısı 1 ile 2 arasındadır.
Ara
Cevapla
#3
Okey Güvenlik tedbirleri, fiil ve failden kaynaklanması muhtemel tehlikeliliği önlemek ve faili eğitmek, koruma altına almak veya tedavi etmek amacını güden müdahalelerdir. 

Okey Güvenlik tedbirleri ve cezalar arasındaki farklar şunlardır. Cezaların süreleri kanunla belirlenmişken güvenlik tedbirlerinin süresi kural olarak belli değildir. 

Okey Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı da farklıdır. Güvenlik tedbirlerinde kişinin tabi olduğu yoksunluklar daha sınırlıdır. 

Okey Güvenlik tedbirlerinde cezalardan farklı olarak kusur aranmaz. Cezalardan farklı olarak güvenlik tedbirlerinde kusurun derecesi önem arz etmez. 

Okey Cezalardan farklı olarak güvenlik tedbirlerinde kusurun derecesi önem arz etmez. Zaman itibarıyla uygulama, af, erteleme, zamanaşımı gibi konular güvenlik tedbirleri bakımından geçerli değildir. 

Okey Müsadere, yeni suçların işlenmesini önlemek amacıyla cezai nitelikteki hukuka aykırı fiillerden kaynaklandığı veya bunların işlenmesiyle ilgili olduğu için suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyaya, Devlet lehine el konulmasıdır. 

Okey Müsaderenin çeşitleri eşya müsaderesi, eşdeğer müsadere, kazanç müsaderesi ve kaim değerlerin müsaderesidir. 

Okey Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. 

Okey Akıl hastaları yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında tedavi altına alınacaktır. Tedbir failin tehlikeliliği ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. 

Okey Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri TCK m.57’de düzenlenmiştir. Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. 

Okey Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. 

Okey Tutuklama kararı tutukevlerinde veya maddi olanak bulunmadığı hâllerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca ayrılmış bölümlerinde yerine getirilirler. 

Okey Tutukluların hakları: 
• Çalışma hakkı, 
• Ziyaretçi kabul hakkı, 
• Haberleşme hakkı, 
• Savunma hakkıdır. 

Okey Tutuklular hakkındaki kısıtlayıcı önlemlerse tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında muhafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi, belirli süre ile dışarıyla ilişkisinin, ziyaretçi kabulünün ve telefon görüşmelerinin kısıtlanması, gerekiyorsa kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyici biçimde hazırlanmış özel bir odada barındırılması ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi, saldırganlık göstermesi hâlinde belirli süreyle kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi ve yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesidir. 

Okey Bir tutukevinin temel özellikleri şunlardır:
• İç ve dış güvenlik görevlisi bulunur.
• Firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engelleri vardır.
• Kural olarak oda ve koridor kapıları sürekli olarak kapalı tutulur.
• Yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleşme olanağı bulunmaz.
• Normal güvenlik esasına dayalıdır. 

Okey Adli kontrol, soruşturma veya kovuşturma evrelerinde, tutuklama sebeplerinin varlığı hâlinde, işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunmasını ya da katılanın zarar ve masraflarının veya muhakeme giderlerinin onun tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla belirli yükümlülükler altına alınarak adli makam ve mercilerin denetimi ve kontrolü altına sokulmasıdır. 

Okey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol kararlarının kaydına mahsus deftere kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya büroca bu karar adlî kontrol defterine kaydedilir. 

Okey Yetki alanında şube müdürlüğü veya büro bulunmayan Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı adli kontrol kararlarının kaydına mahsus deftere kaydettikten sonra, şube müdürlüğünün bağlı bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. 

Okey Karar, Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol kararlarının kaydına mahsus deftere kaydedildikten sonra şube müdürlüğüne gönderilir ve birinci fıkradaki işlemler yapılır
Ara
Cevapla
#4
Okey Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olduğunda, birden fazla hükümdeki cezaların toplanması gerektiğinde ve hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi söz konusu olduğunda infaz muhakemesine gereksinim duyulur. 

Okey Bir kimse hakkında başka başka hükümler verilmiş fakat mahkemece söz konusu hükümlerin ne şekilde infaz edileceğine ilişkin olarak bir karar verilmemişse bu yönde bir kararın verilebilmesi için mahkemeye başvurmak yani bir dava açmak gerekir. 

Okey Cezaların içtimaının mümkün olabilmesi için; 
• Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması (aynı failin işlemiş olduğu birden fazla birbirinden bağımsız olan suçlar, kanunun aynı hükmünü ihlal etmiş olabileceği gibi değişik hükümler de ihlal edilmiş olabilir.) 
• Suçların içtimaının mümkün olmaması, yani suçların birbirinden bağımsız olması, • Suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması yani cezaların düşme, ertelenme gibi sebeplerle infaz kabiliyetini yitirmemiş olması gerekir. 

Okey TCK’da cezaların içtimaına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Okey Onun yerine CGTİHK m.99 şu düzenlemeyi getirmektedir: Bir kişi hakkında hükmolunan her bir ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını ayrı ayrı korurlar. Ancak bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise 107 nci maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden bir toplama kararı istenir (CGTİHK m.99). 

Okey Cezanın infazı sırasında, yukarıdaki şekillerde mahkemeden alınması gereken kararlar için açılan davalarda duruşma yapılmaz. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir (CGTİHK m.101/1). 

Okey Birden fazla cezaya hükmedilmiş olması durumunda cezaların toplanması yetkisi, 
• en fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye, 
• bu durumda birden çok mahkeme yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye; 
• hükümlerden biri doğrudan doğruya bölge adliye mahkemesi tarafından verilmiş ise bölge adliye mahkemesine, 
• Yargıtay tarafından verilmiş ise Yargıtaya aittir (CGTİHK m.101/2). 

Okey İnfaz hâkimliği tarafından yapılan denetimde, infaza ilişkin şikâyetler infaz hâkimlikleri tarafından incelenir. 

Okey İnfaz hâkimliğinin amacı cezanın ya da tutuklamanın infazından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözerek infazın özellikle hükümlünün kişiliğine uydurulmasını sağlamak ve böylece insanca infaz biçiminin uygulanmasını sağlamak; hükümlünün yeninden sosyalleştirilmesi ile infaz kurumu içi ile dışındaki yaşamı arasındaki dengenin düzgün biçimde kurulmasını gözeterek kişinin hem toplumdan uzaklaşmamasını hem de salıverilmeden sonraki yaşamında iyi bir vatandaş olmasını sağlamaktır.

Okey Ülkemizdeki infaz hâkimliği kurumunun tümüyle hapis cezalarının infazı ile ilgili bir kurum olduğu söylenebilir. 

Okey Halbuki infaz hâkimliği tüm yaptırımların yani ceza hukukunda yer alan tüm cezalar ile güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili bir kurum olarak düşünülmelidir. 

Okey İnfaz hâkimlikleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza mahkemeleri ile coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak ilçe asliye ceza mahkemeleri nezdinde kurulur. 

Okey İzleme kurulları tarafından yapılan denetim, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin sivil toplum denetimine açılmasını sağlamak amacıyla 14.6.2001 tarih ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ve Yönetmeliği çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. 

Okey İzleme kurulları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde gören, inceleyen, bilgi alan ve saptadıklarını rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere veren kurullardır
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final hukuku ders infaz notları


Hızlı Menü: