facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,007 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 676 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 640 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

İktisada Giriş 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İktisada Giriş 2 Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi “Makro İktisatın en güncel konularından birisi olan iktisadi büyüme” için doğru değildir?
a. Toplumların refah düzeylerinin artışı çok önemlidir.
b. Ulaşmak istenilen başlıca makroekonomik amaçlardan biridir.
c. Bir ekonomideki üretebilme gücünü arttırmak olarak tanımlanabilir.
d. Artış hızı büyüme oranı olarak bilinir
e. Temel nedeni tüketim alışkanlıklarının değişmesidir.

“Cari ücret düzeyinde çalışmak isteğinde olanların tamamının çalıştırıldığı durum” aşağıdaki kavramlardan hangisine denk gelmektedir?
a. Emek talebi
b. İşsizlik
c. İşgücü
d. Tam istihdam
e. Cari iş gücü

“Çalışma gücü ve arzusu olduğu halde cari ücret düzeyinde iş arayıp da bulamayanlar” olarak ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşsiz
b. İşgücü
c. Emek arzı
d. Tasarruf sahibi
e. İstihdam

“Fiilen çalışıyor görünmelerine rağmen, iş alanından çekildiklerinde üretimde hiçbir azalmanın olmadığı” kişilerin oluşturduğu işsizlik türü hangisidir?
a. Friksiyonel
b. Yapısal
c. Gizli
d. Mevsimsel
e. Konjonktürel

“Belirli bir süre içinde ülkenin yerlileri ile yabancı ülkeler arasında yapılan ekonomik akımların ve bu akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerden meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tespit edildiği istatistiki tablo”nun adı nedir?
a. Bütçe
b. Dış ticaret tablosu
c. Yabancı sermaye akın tablosu
d. Ödemeler bilançosu
e. Kamu harcamaları bilançosu

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisatın ilgi alanı içinde değildir?
a. Mikro ekonomik birimler
b. İhtiyaç
c. Fayda
d. Değer
e. Ekonomik büyüme

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisatın ilgi alanı içinde değildir?
a. Toplam tüketim
b. Toplam yatırım
c. Toplam tasarruf
d. Fayda
e. Enflasyon

Makro iktisat hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
a. Sanayi devrimi öncesi
b. Petrol krizi sonrası
c. Büyük buhran sonrası
d. 1876 yılı
e. 1960’lı yıllar

Ekonomik işleyiş sırasında, firmalara üretim için gerekli üretim faktörlerini sağlayan ekonomik birim aşağdakilerden hangisidir?
a. Devlet
b. Hane halkı
c. Dış alem
d. Tasarruf sahipleri
e. Girişimciler

“Bir ekonomide belli bir dönemde (1yıl) üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplamı” şeklindeki ifadenin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tasarruf
b. Tüketim eğilimi
c. Kişisel milli gelir
d. Harcanabilir gelir
e. GSYH
Ara
Cevapla
#2
Türkiye’nin 2011 yılı GSMH’sı 766 milyar dolar ve GSYH’sı 773 milyar dolardır. Bu durumda Türkiye’nin 2011 yılı net faktör gelirleri (NFG) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a. -7 milyar dolar
b. +7 milyar dolar
c. 14 milyar dolar
d. -14 milyar dolar
e. 0 milyar dolar

Aşağıdakilerden hangisi milli gelir (MG) hesaplamasında kullanılan değişkenlerden birisi değildir?
a. Dolaylı Vergiler
b. Net Faktör Gelirleri (NFG)
c. Sübvansiyonlar
d. Ücret
e. Faiz

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde GSMH eşitliği doğru biçimde verilmiştir?
a. GSMH = GSYH + Amortismanlar
b. GSMH = GSYH - Amortismanlar
c. GSMH = GSYH + NFG
d. GSMH = GSYH - NFG
e. GSMH = GSYH - Dolaylı Vergiler

Son 50 yılda Türkiye ekonomisinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmiştir?
a. Hizmet ve tarım sektörlerinin GSYH içerisindeki payları birlikte artmıştır.
b. GSYH içerisinde tarımın payı artarken, hizmet sektörünün payı azalmıştır.
c. GSYH içerisinde tarımın payı azalırken, hizmet sektörünün payı artmıştır.
d. GSYH içerisindeki imalat sanayiinin payı sürekli azalmıştır.
e. Madencilik, enerji ve inflaat sektörünün GSYH içerisindeki payı değişmemiştir.

Bir ülkedeki tüm mal ve hizmetleri içeren fiyat endeksine ne ad verilir?
a. Satın alma gücü paritesi
b. Enflasyon
c. Üretici Fiyat Endeksi
d. Tüketici Fiyat Endeksi
e. GSYH Deşatörü

Bir ülkenin üretim faktörleri ile o ülke sınırları içerisinde ve dışarısında belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a. Gayri safi yurtiçi haslıa
b. Gayri safi milli hasıla
c. Safi yurtiçi hasıla
d. Safi milli hasıla
e. Milli gelir

Aşağıdakilerden hangisi 2011 yılında Türkiye ekonomisinin en büyük harcama kalemidir?
a. Özel tüketim harcamaları
b. Kamu harcamaları
c. Yatırım harcamaları
d. İthalat
e. Net ihracat

I. Gelir
II. Eğitim
III. Sağlıklı yaşam süresi
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri İnsani Gelişme Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılmaktadır?
a. I ve III
b. Yalnız II
c. I, II ve III
d. II ve III
e. I ve II

Birleşmiş Milletlerin 2011 yılı İnsani Gelişme Raporuna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi “Yüksek İnsani Gelişme” grubunda yer alan ülkelerden birisi değildir?
a. Hollanda
b. S. Arabistan
c. İran
d. Brezilya
e. Türkiye

Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
a. Deşatör
b. Satın alma gücü paritesi
c. Döviz kuru
d. Fiyat endeksi
e. İnsani gelişme endeksi
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi “ödünleşim” kavramına bir örnek olarak gösterilemez?
a. Pazara ayırdığımız bütçemiz sınırlı olduğu için, daha fazla portakal almak için aldığımız elma miktarını azaltmak
b. Firmaların ürün fiyatları yükselirken, ürettikleri ürün miktarını artırmaları
c. Üniversite eğitimi alırken çalışmaya ara vermemiz
d. Ders kitapları okumak için roman vb. kitaplara daha az vakit ayırmamız
e. Tekelci bir firmanın daha fazla ürün satmak için fiyatını düşürmek zorunda kalması

Aşağıdakilerden hangisi tüketim seviyesini artırmak için borçlanan bir bireyin reel faiz oranındaki bir artışa vermesini bekleyeceğimiz bir tepkidir?
a. Tüketimini artırmak
b. Tasarruf miktarını artırmak
c. Tasarruf miktarını azaltmak
d. Vergiden kaçınmak
e. Vereceği tepki belirsizdir

Marjinal tasarruf eğiliminin artması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
a. Keynesyen tüketim fonksiyonunun sola yukarı ya kayması
b. Keynesyen tüketim fonksiyonunun sağa aşağıya kayması
c. Tasarruf fonksiyonunun sola yukarıya kayması
d. Keynesyen tüketim fonksiyonunun eğiminin artması
e. Keynesyen tüketim fonksiyonunun eğiminin azalması

Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcaması değildir?
a. Şehir merkezinde eski binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması
b. Yeni bir iplik makinesi alınması
c. Satılmayan televizyonların gelecek yıla kalması
d. Fabrika binası için devletten arazi satın alınması
e. Otomobil fabrikasına ilave montaj hattı kurulması

Yatırımcıların gelecek dönemlerde talebin azalacağını beklemeleri ödünç verilebilir fonlar piyasasını nasıl etkiler?
a. Tasarruf fonksiyonu sağa kayar
b. Tasarruf fonksiyonu sola kayar
c. Yatırımlar artar
d. Faiz oranı azalır
e. Faiz oranı artar

Kapalı bir ekonomi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. İhracat yoktur
b. İthalat yoktur
c. Net ihracat sıfırdır
d. Sınırları kapalıdır
e. Yatırımlar tasarruflara eşittir

Bir ekonomide tasarruflar ne zaman yatırımlara eşit olur?
a. Tasarruf sahipleri bilinçli olduğu zaman
b. Yatırımcılar yeteri kadar tasarruf yaptığı zaman
c. Hane halkları tasarrufa teşvik edilirse
d. Devlet hane halklarından vergi almazsa
e. Her zaman

Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin içinde bulunulan dönemin geliri anlamına gelmektedir?
a. Safi gelir
b. Harcanabilir gelir
c. Cari gelir
d. Nominal gelir
e. Beklenen gelir

Aşağıdakilerden hangisi bir vergiler ödendikten sonraki gelir anlamına gelmektedir?
a. Safi gelir
b. Harcanabilir gelir
c. Cari gelir
d. Nominal gelir
e. Beklenen gelir

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin cari dönem tasarruflarının azalmasına neden olacak bir faktördür?
a. Gelecek yıl tahsil edilecek büyük bir miras kalması
b. Bu ay piyangodan T100,000 ikramiye çıkması
c. Bu dönem maaşımıza zam yapılması
d. Borç alan bir birey için reel faiz oranının artması
e. Hisse senetlerimizin değer kazanması
Ara
Cevapla
#4
İşgücünün, sermayeye görece bol olduğu bir ekonomide;
a. İşgücü verimliliği yüksektir.
b. Sermaye verimliliği düşüktür.
c. İşgücü verimliliği düşüktür.
d. Sermaye verimliliği düşüş eğilimindedir.
e. İşgücü verimliliği düşüş eğilimindedir.

Verimlilik artışlarındaki bir yavaşlamanın sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
a. Toplam arz eğrisinin sağa doğru kayma hızı yavaşlar.
b. Toplam talep eğrisinin sağa doğru kayma hızı yavaşlar.
c. Aynı toplam arz eğrisi üzerindeki hareketin hızı yavaşlar.
d. Aynı toplam talep eğrisi üzerindeki hareket hızı yavaşlar.
e. Toplam arz eğrisinin sola doğru kayma hızı artar.

Reel gelirin yılda yüzde 5, işgücünün yılda yüzde 2 ve sermaye stokunun yılda yüzde 2.5 büyüdüğü bir ekonomide, toplam faktör verimliliği hangi yüzde hızla büyümektedir?
a. 1
b. 1.25
c. 0.5
d. 0.75
e. 0.25

Her iki ülkenin 2000 yılındaki gelirleri 500 milyon lira olsun. Ülkelerden biri 2000- 2010 yılları arasında yılda yüzde 7, diğeri yılda yüzde 2 oranında büyüdü ise, 2010 yılındaki gelirlerine göre aralarındaki fark ne kadardır?
a. 409.2 milyon lira
b. 25 milyon lira
c. 375.3 milyon lira
d. 500 milyon lira
e. 419 milyon lira.

Bu bölümde gelir dağılımı ölçümlerinde hangi yöntem kullanılmıştır?
a. Nüfus ve gelir üç gruba ayrılır. Zengin, orta gelirli ve fakir olarak üç grup hesaplanır.
b. Nüfus ve gelir sekiz gruba ayrılır. Her grubun gelirden aldığı pay hesaplanır.
c. Nüfus ve gelir iki gruba ayrılır. Zengin ve fakir olarak iki grup hesaplanır.
d. Nüfus ve gelir beş gruba ayrılır. Her grubun gelirden aldığı pay hesaplanır.
e. Nüfus ve gelir on gruba ayrılır. Her grubun gelirden aldığı pay hesaplanır.

İktisadi kalkınmada kullandığımız en önemli iki üretim faktörü nelerdir?
a. Nakit para ve hisse senetleri.
b. Toprak ve doğal kaynaklar.
c. Sermaye ve işgücü.
d. Teknoloji ve nüfus.
e. Toprak ve işgücü.

İktisadi büyüme;
a. Toplam faktör büyüme oranından üretim faktörlerinin büyüme oranı çıkarılarak bulunur.
b. Üretim faktörlerinin büyüme oranından toplam faktör büyüme oranı çıkarılarak bulunur.
c. Üretim faktörlerinin büyüme oranı, toplam faktör büyüme oranı ile çarpılarak bulunur.
d. Üretim faktörlerinin büyüme oranı ile toplam faktör büyüme oranı toplanarak bulunur.
e. Toplam faktör büyüme oranı üretim faktörü bü- yüme oranına bölünerek bulunur.

Bir iktisadi sistemin en önemli amaçları;
a. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve düşük işsizliktir.
b. Ülke vatandaşlarının temiz bir çevrede yaşamasını sağlamaktır.
c. Dış ticaret hacminde artış sağlamaktır.
d. Para politikasının istikrarlı ve sürdürülebilir olmasıdır.
e. Maliye politikası istikrarlı ve sürdürülebilir olmalıdır.

Fiyat endeksleri;
a. Cari fiyatlarla reel fiyatlar arasındaki ilişkiyi görmemizi sağlar.
b. Tanımlanmış bir “sepet” malın baz yıl (örneğin 1988) ve cari yılda (örneğin 2011) ne kadar harcama ile satın alınacağı arasındaki ilişkiyi gösterir.
c. “Sepet” içindeki malların çok ve çeşitli olması nedeni ile, pratikte, belirli uzman kuruluşlar tarafından hesaplanabilir.
d. (a,b,c) doğru.
e. (a,b,c) yanlış.

Uzun dönemde bir ülke ekonomisinin yaşam standartlarının artması için en önemli etkiyi hangisi yapar?
a. Yüksek oranlı tüketim harcaması.
b. Yüksek oranlı işgücü büyüme oranı.
c. Düşük oranlı nüfus artış hızı.
d. Yüksek oranlı kamu harcaması artışı.
e. Yüksek oranlı verimlilik artışı
Ara
Cevapla
#5
Bir ekonomide
Tüketim Harcamaları: 80.000 Türk Lirası, Yatırım Harcamaları: 15.000 Türk Lirası, Kamu Harcamaları: 30.000 Türk Lirası, Net İhracat: 70.000 Türk Lirası, Net Faktör Gelirleri: 50.000 Türk Lirası Amortismanlar: 3.000 Türk Lirası 
Buna göre Safi Milli Hasıla kaç Türk Lirası'dır? 
A) 192.000 
B) 232.000 
C) 242.000 
D) 245.000 
E) 252.000 

Ekonomik büyümenin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim faktörlerinin şekli 
B) Üretim faktörlerindeki verimlilik artışı 
C) Üretimin yapısal analizi 
D) Üretimin tasarruf yapısı 
E) Ülke nüfusunun yapısal analizi  

Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir? 
A) Otonom tüketim 
B) Marjinal tasarruf eğilimi 
C) Ortalama tüketim eğilimi 
D) Marjinal tüketim 
E) Yatırım 

Türkiye'deki verimlilik artışlarının rakip ülkelere göre daha düşük olmasının uzun dönemde Türkiye'de yaratacağı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Büyüme oranlarının düşmesi 
B) İhracatın düşmesi 
C) Yüksek seviyede işsizlik oranları 
D) Reel ücretlerin düşmesi 
E) Vergi gelirlerinin azalması 

Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH'yi reel olarak hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A) Cari açık 
B) GINI katsayısı 
C) Fiyat endeksi 
D) Net faktör ödemeleri 
E) Net ihracat 

Aşağıdakilerden hangisinde iktisadi büyüme formülü doğru olarak verilmiştir? 
A) Cari GSMH/ Reel GSMH 
B) Cari GSMH/ Fiyat Endeksi 
C) Nominal GSMH/ Reel GSMH 
D) (İki Dönem Arası Hasıla Farkı/ İki dönemdeki Hasıla) × 100 
E) İki Dönem Arası Hasıla Farkı Ortalaması / İki Dönem Arası Hasıla Ortalaması 

Bir ekonomide çalışıyor görünmelerine rağmen iş alanından çekilmeleri durumunda, üretimde hiçbir azalmanın olmadığı kişilerin oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Friksiyonel 
B) Gizli 
C) Yapısal 
D) Mevsimsel 
E) Konjonktürel 

Reel faiz oranı sabit kalmak şartıyla yatırımcıların gelecekle ilgili beklentileri olumlu olduğunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir? 
A) Yatırım talebi eğrisi sağa kayar. 
B) Yatırım talebi eğrisi sola kayar. 
C) Toplam talep eğrisi sağa kayar. 
D) Toplam talep eğrisi sola kayar. 
E) Yatırım talebi eğrisinde herhangi bir değişiklik olmaz. 

Bir ekonomide; 2011 yılı reel Gayrisafi Safi Yurtiçi Hasıla 135 milyar Türk Lirası, 2012 yılı reel Gayrisafi Safi Yurtiçi Hasıla 150 milyar Türk Lirasıdır. Buna göre bu ekonomide büyüme oranı yüzde kaçtır? 
A) 9,1 
B) 10,1 
C) 11,1 
D) 12,1 
E) 13,1 

Aşağıdakilerden hangisi, ulusal bir ekonominin yıllara göre performans değerlendirmesinde kullanılan önemli değişkenlerden biridir? 
A) İklim Değişmeleri 
B) Doğal Çevrenin Korunma Oranı 
C) İthalat Engelleri 
D) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
E) Bireysel Yatırım Düzeyi 

Keynesyen teoriye göre tüketim fonksiyonun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) Ortalama tüketim eğilimi 
B) Marjinal tasarruf eğilimi 
C) Ortalama harcama eğilimi 
D) Ortalama tasarruf eğilimi 
E) Marjinal tüketim eğilimi  
Ara
Cevapla
#6
Ekonominin bütün olarak ele alındığı ve bütün içindeki birimlerin ayrı ayrı dengeleri değil de tüm dengenin araştırıldığı, iktisadın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Finansal iktisat 
B) Mikro iktisat 
C) Konjonktürel iktisat 
D) Makro iktisat 
E) Mali iktisat 

I. Deflatör     II. Yurtiçi Fiyatlar Genel Düzeyi    III. Yurtdışı Fiyatlar Genel Düzeyi 
Yukarıdakilerden hangileri reel döviz kuru hesaplamasında kullanılan değişkenlerden biridir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) II ve III 

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasını sağlayan önemli üretken faktörlerden biri değildir? 
A) Gelir 
B) İşgücü 
C) Sermaye 
D) Toprak ve Doğal Kaynaklar 
E) Teknoloji 

Türkiye İstatistik Kurumu (2012) verilerine göre, Türkiye'nin harcama bileşenlerinden kamu harcamaları 2011 yılında kaç milyar Türk Lirasıdır? 
A) 100 
B) 120 
C) 160 
D) 180 
E) 200 

Aşağıdakilerden hangisi "Büyük Bunalım" döneminin özellikleri arasında sayılamaz? 
A) Gelirlerin önemli ölçüde azalması 
B) Bu dönemde iş arayan herkesin fazla zorlanmadan iş bulabilmesi 
C) Yaşanan borsa çöküşleri sonucunda milyarlarca dolarlık kişisel servetin kaybedilmesi 
D) Geniş ve yaygın bir şekilde iflasların görülmesi 
E) Mal ve hizmet üretiminin oldukça düşmesi 

Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 10 

I. Gelir II. İşsizlik oranı III. Sağlıklı yaşam süresi 
Yukarıdakilerden hangileri İnsani Gelişme Endeksi (İGE) hesaplamalarında göz önüne alınan kriterlerden biri değildir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) I, II ve III  

Aşağıdakilerden hangisi firmaların yatırım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir? 
A) Beklenen kârlılık 
B) Net bugünkü değer 
C) Sermayenin maliyeti 
D) Reel faiz oranları 
E) Marjinal tasarruf eğilimi 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır? 
A) Net işgücü gelirleri 
B) Toplam sermaye gelirleri 
C) Finansal gelirler 
D) Dış yardımlar 
E) Net faktör gelirleri 

Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir? 
A) Marjinal tüketim eğilimi 
B) Ortalama tüketim eğilimi 
C) Gelire bağlı tüketim harcamaları 
D) Tüketim çarpanı 
E) Harcama çarpanı 

Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir? 
A) Çarpan katsayısı 
B) Tüketim çarpanı katsayısı 
C) Harcama katsayısı 
D) Marjinal tüketim eğilimi 
E) Marjinal tasarruf eğilimi 

Ekonomideki toplam tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gelirin, hane halkları ile devlet tarafından tüketilmeyen kısmıdır. 
B) Toplam vergi gelirleri ile hane halklarının tasarruflarının toplamıdır. 
C) Gelirin, hane halkları tarafından tüketilmeyen kısmıdır. 
D) Gelirin, devlet tarafından tüketilmeyen kısmıdır. 
E) Gelirin, ithalat harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan kısmıdır. 

Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Kârlı yatırımları 
B) Özel sektör yatırımlarını 
C) Görünen yatırımları 
D) Yatırımcıların ödediği vergileri 
E) Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı 

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder? 
A) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti 
B) Kiralar + vergiler 
C) Sermaye mallarının maliyeti + vergiler 
D) Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet 
E) Finansal sermayenin maliyeti + vergiler  

Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir? 
A) Marjinal faktör maliyeti 
B) Marjinal tüketim eğilimi 
C) Marjinal ürün hasılası 
D) Optimum emek değeri 
E) Optimum hasıla katsayısı 

Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 10 

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir? 
A) Pareto optimumu 
B) Okun Yasası 
C) Gresham Yasası 
D) Leontief Paradoksu 
E) Say Yasası 

GSYH'nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Üretim, tüketim 
B) Gelir, üretim, ithalat 
C) Gelir, üretim, harcama 
D) Gelir, tasarruf 
E) Tasarruf, yatırım 

İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bir malın değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır. 
B) Dolaylı bir vergi türüdür. 
C) Bir malın değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır. 
D) Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır. 
E) Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir. 

GSYH deflatörü nedir? 
A) Reel GSYH'nin nominal GSYH'ye oranıdır. 
B) Reel GSYH'nin fiyatlar genel seviyesine oranıdır. 
C) Nominal GSYH'nin yıllık büyüme oranıdır. 
D) Nominal GSYH'nin reel GSYH'ye oranıdır. 
E) Reel GSYH'nin yıllık büyüme oranıdır  

Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken gözden kaçırılan ekonomik unsurlardan biri değildir? 
A) Yasa dışı ekonomik aktiviteler 
B) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler 
C) Tamamlanmış mal ve hizmetler 
D) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler 
E) Mal ve hizmetlerin kalitesi 
Ara
Cevapla
#8
Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir? 
A) Toplam işgücü katsayısı 
B) Marjinal sermaye katsayısı 
C) Toplam hasıla eşitliği 
D) Toplam faktör verimliliği 
E) Azalan marjinal verimlilik 

Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH'yi reel olarak hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A) Cari açık 
B) Fiyat endeksi 
C) GINI katsayısı 
D) Net faktör ödemeleri 
E) Net ihracat 

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir? 
A) Gelir ve İthalat 
B) Gelir ve Harcama 
C) Tüketim ve Tasarruf 
D) Tüketim ve Yatırım 
E) Gelir ve Yatırım 

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir? 
A) Stagflasyon 
B) Enflasyon 
C) Deflasyon 
D) Hiperenflasyon 
E) Konvertibilite 

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin temel kaynaklarından biridir? 
A) İthalatın artması 
B) Para miktarının artması 
C) Döviz kurunun düşmesi 
D) İhracatın artması 
E) Üretim faktörlerinin miktarının artması 

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir? 
A) Tüketici faydası 
B) İşsizlik ve istihdam 
C) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi 
D) Dış ekonomik ilişkiler 
E) Ekonomik büyüme 

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkilerinden biri değildir? 
A) İthalatın artması 
B) Ulusal paradan kaçış yaşanması 
C) Gelir dağılımının bozulması 
D) İhracatın artması 
E) Tasarruf oranlarının azalması 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak giriş vize iktisada 2


Hızlı Menü: