facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 935 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 733 Son Yorum: Gamze

İktisada Giriş 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İktisada Giriş 2 Final Yaprak Testleri

Merkez bankaları para arzının kontrolünde;
a. Sadece hane halkı davranışlarını göz önünde bulundurur.
b. Sadece ticari bankaların davranışlarına bakarlar.
c. Hane halkı ve ticari bankaların davranışlarını hiçe sayarlar.
d. Mutlak kontrole sahiptir.
e. Hane halkı ve ticari bankaların davranışlarını göz önünde bulundurmak zorundadır.

Fiyatların tam esnek olduğu bir durumda nominal para arzındaki bir değişme;
a. Fiyatlar düzeyinde değişime sebep olmaz.
b. Fiyatlar düzeyinde para arzındaki değişiklikten daha küçük oranlı bir artışa sebep olur.
c. Fiyatlar düzeyinde para arzındaki değişiklik oranında bir artışa sebep olur.
d. Fiyatlar düzeyinde para arzındaki değişiklikten daha büyük oranlı bir artışa sebep olur.
e. Fiyatlar genel düzeyinde azalmaya sebep olur.

Alışverişlerde para kullanımının takas (barter) sisteminden daha etkin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uzmanlaşma ihtiyacını azaltması
b. Malların diğer mallarla değişimi ihtiyacını azaltması
c. Diğer varlıkların değer saklama aracı olarak kullanılması gereksinimini azaltması
d. Ev içi üretimde artışa sebep olması
e. İşlem maliyetlerini azaltması

I. Para değişim aracıdır
II. Para hesap birimidir
III. Para değer saklama ve biriktirme aracıdır
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri paranın temel fonksiyonlarındandır?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III
e. I, II ve III

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi durumunda parayı elde tutmanın alternatif maliyeti azalır?
a. Gelir azalırsa.
b. Servette bir azalma yaşanırsa.
c. Bankanın mevduatlara ödemiş olduğu faizlerde bir artış olursa
d. Paranın nominal getirisi azalırsa.
e. Tahvil vb. para dışı varlıkların getirileri azalırsa

Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında denge konumunu ifade eder?
a. Arz edilen para miktarı talep edilen para miktarına eşitse.
b. Arz edilen para miktarı talep edilen para dışı varlıkların talep miktarına eşitse.
c. Arz edilen para dışı varlıklar miktarı talep edilen para miktarına eşitse.
d. Arz edilen para miktarı arz edilen para dışı varlıkların miktarına eşitse.
e. Arz edilen para miktarı talep edilen para miktarından büyükse

Satın alma gücünün bugünden geleceğe transfer edilmesine imkan sağlayan para fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ifade edilir?
a. Değer saklama.
b. Hesap birimi olma.
c. Değişim aracı.
d. Borçları ödeme aracı.
e. Likidite.

%100 rezerv bankacılığı sisteminde merkez bankasının dolaşımdaki para miktarını T100 arttırması bankacılık sisteminin yaratacağı parayı ne kadar etkiler?
a. +T100
b. +T200
c. +T500
d. Para arzı T100 azalır
e. Çarpan bire (1) eşit olduğundan bankaların ayrıca para yaratması söz konusu değildir.

Zorunlu rezerv oranın %10 olduğu kısmi rezerv bankacılığı durumunda 100 lira en çok kaç liralık para arzı yaratır?
a. 10
b. 20
c. 100
d. 1000
e. Para yaratımı söz konusu değildir

Merkez bankasının para arzını azaltmak için kullandığı en yaygın uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a. Daha fazla vergi toplamak.
b. Hazine tahvil ve bonolarının halka satımı.
c. Para yakmak
d. Hükümetten tahvil ve bono satın alımı.
e. Halktan tahvil ve bono satın alımı.
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dışa kapalı bir ekonomide tasarruf-yatırım eşitliği yaklaşımına göre denge gelir düzeyi doğru bir şekilde verilmiştir?
a. S + C = I + G
b. S = I + T
c. S + T = I + G
d. S + T = I
e. S – T = I + G

Bir ekonomide hane halklarının, gelir düzeyinde herhangi bir değişme olmaksızın, daha fazla tasarrufta bulunmak istemelerine ne ad verilir?
a. Harcanabilir gelir
b. Servet
c. Çarpan
d. Tüketim
e. Tasarruf paradoksu

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toplam gelir harcama yaklaşımında toplam harcamanın potansiyel GSYH’den daha büyük olması durumunu ifade eder?
a. Enflasyon
b. Deflasyon
c. Devalüasyon
d. Revalüasyon
e. Durgunluk

Dışa açık ekonomide çarpan aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde formüle edilmiştir?
a. MPC/(MPS+MPM)
b. 1/(MPS+MPM)
c. MPC/MPM
d. 1/MPM
e. MPM/MPS

Aşağıdakilerden hangisi kamunun olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelirin toplam harcamalardan fazla olması durumunda ortaya çıkan sonuçlardan birisidir?
a. Stok yatırımları artar
b. Stok yatırımları azalır
c. Stok yatırımları değişmez
d. Üretim artar
e. Üretim değişmez

Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu C=180+0,7Y ve planlanmış otonom yatırım harcamaları 90 birimdir. Bu ekonomi için denge toplam gelir düzeyi kaç birimdir?
a. 500
b. 600
c. 700
d. 800
e. 900

Dışa kapalı ve kamunun olmadığı bir ekonomide götürü vergilerdeki bir artış denge gelir düzeyini ne yönde etkiler?
a. Denge gelir düzeyi artar
b. Denge gelir düzeyi azalır
c. Denge gelir düzeyi değişmez
d. Harcanabilir gelir artar
e. Harcanabilir gelir aynı kalır

Kamunun yer almadığı dışa kapalı ekonomide marjinal tüketim eğilimi (MPC)=0,5 iken yatırımlarda 30 birimlik artış denge gelir düzeyini ne kadar artırır?
a. 20 birim
b. 40 birim
c. 50 birim
d. 60 birim
e. 80 birim

Marjinal tüketim eğiliminin 0,6 olduğu bir ekonomi için vergi çarpanının değeri kaçtır?
a. 1,5
b. -1,5
c. 2,5
d. -2,5
e. 5

Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden birisi değildir?
a. İhracat ve ithalat
b. Hizmet alım ve satımı
c. Yatırım
d. Kamu harcamaları
e. Transferler
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa doğru kaydırır?
a. Ham petrol fiyatlarında bir artış
b. Ücretlerde bir artış
c. Gelecekteki fiyatlar genel seviyesinin artacağına yönelik beklentiler
d. Teknolojik gelişme
e. a ve b şıkları doğrudur

Aynı anda hem artan fiyatlar genel düzeyi hem de azalan toplam çıktı miktarı varsa, bu duruma ne ad verilir?
a. Stagflasyon
b. Hiperenflasyon
c. Deflasyon
d. Enflasyon
e. Hızlanan Enflasyon

AD-AS model analizine göre 1973 - 1975 petrol krizinden doğan ters arz şokları sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmiştir?
a. Artan toplam çıktı, azalan işsizlik, artan fiyatlar genel seviyesi
b. Azalan toplam çıktı, artan işsizlik, artan fiyatlar genel seviyesi
c. Artan toplam çıktı, artan işsizlik, artan fiyatlar genel seviyesi
d. Azalan toplam çıktı, artan işsizlik, azalan fiyatlar genel seviyesi
e. Artan toplam çıktı, azalan işsizlik, azalan fiyatlar genel seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisi için doğru bir ifadedir?
a. AS eğrisi farklı fiyatlardan toplam hammadde arz miktarını verir
b. AS eğrisi cari fiyattan satışa sunulan nihai mal ve hizmetlerin toplamını verir
c. AS eğrisi farklı fiyatlardan satışa sunulan nihai mal ve hizmetlerin toplamını verir
d. AS eğrisi farklı fiyatlardan satışa sunulan ara ürün ve nihai mal ve hizmetlerin toplamını verir
e. AS eğrisi farklı fiyatlardan satışa sunulan nihai hizmetlerin toplamını verir

Toplam talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Bir ekonominin tüm fiyat seviyelerinden talep ettiği ara malların toplam miktarıdır.
b. Bir ekoların toplam miktarıdır.
c. Bir ekonominin belirli bir fiyat düzeyinden talep ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.
d. Bir ekonominin farklı fiyat düzeylerinden talep ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.
e. Bir ekonominin farklı fiyat düzeylerinden arz ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimli olma nedenidir?
a. Artan fiyatlar faiz oranını artırır ve borçlanma maliyetleri artar. Bu da daha az yatırım ve tüketim harcaması anlamına gelir.
b. Düşen fiyatlar faiz oranını artırır ve borçlanma maliyetleri artar. Bu da daha az yatırım ve tüketim harcaması anlamına gelir.
c. Fiyat seviyesi arttığı için hane halklarının parasal zenginliği artar ve bu da toplam talebi arttırır.
d. Türkiye’de fiyatlar dış dünyaya göre göreceli düşer. Bu ihracatı azaltır. Böylece toplam talep azalır.
e. Türkiye’de fiyatlar dış dünyaya göre göreceli artar. Bu ihracatı arttırır. Böylece toplam talep artar.

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaydırır?
a. Vergiler azaltıldığında.
b. Hükümet harcamaları azaldığında.
c. Yatırıma talep azaldığında.
d. İhracat azaldığında.
e. İthalat arttığında.

Aşağıdakilerden hangi durumda toplam talep azalmaz?
a. Hükümet harcamaları azaldığında.
b. Net ihracatın azalması.
c. Vergiler azalmıştır.
d. a, b, c şıklarının üçü de doğrudur.
e. Hem (a) hem de (b) doğrudur.

Belirli bir toplam arz eğrisi boyunca fiyat seviyesinde bir artış neden toplam çıktı seviyesini arttırır?
a. Firmalar yüksek kar olasılığı gördüğü için.
b. Reel ücretlerdeki artışla işçiler daha fazla çalıştığı için.
c. Reel ücretlerdeki artışla işçiler daha az çalıştığı için.
d. Firmaların bir beklentileri kalmadığı için.
e. b ve c şıklarının ikisi de doğrudur.

Toplam çıktı miktarı tam istihdam düzeyinden........... ise ücretler...............başlayacak ve toplam arz eğrisini sağa doğru kaydıracaktır.
Yukarıdaki boşluklara neler gelmelidir?
a. Fazla; düşmeye
b. Fazla; yükselmeye
c. Aşağıda; düşmeye
d. Aşağıda; artmaya
e. a ve d şıkları doğrudur.
Ara
Cevapla
#4
Ortodoks modelde enflasyon ve ödemeler dengesi açıklarının sebepleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. Para arzındaki hızlı artışlar - aşırı değerlenmiş döviz kuru - kamu kesimi açıkları
b. Yüksek vergiler - aşırı para arzı - kamu harcamaları artışı
c. Bütçe açıkları - devalüasyon - aşırı para arzı
d. Sıkı para politikası - ücret kontrolleri - yüksek vergiler
e. Kamu harcamaları artışı - yüksek vergiler - ücret kontrolleri

Aşağıdakilerden hangisi uygulanacak ortodoks programlara bağlı olarak ulaşılmak istenen sonuçlardan biri değildir?
a. Devalüasyon ile ihracat artarkan ithalat daralacak ve buna bağlı olarak ödemeler dengesinde iyileşme sağlanacaktır.
b. Dış ticarete getirilen kısıtlama ile yerli sanayi gelişecektir.
c. Sıkı para politikası, toplam talebi daraltacak ve fiyatlar üzerinde aşağı doğru baskı yapacaktır.
d. Kamu harcamalarının daraltılması ile, bütçe açı- ğı azalacak ve bu açık nedeniyle ortaya çıkan parasal genişleme frenlenecektir
e. Ücretlerin kontrol altına alınması ile, maliyetler düşecek, yurtiçi talep daralacak, buna karşılık ihracat imkanları artıp karlar yükselecektir.

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarının uygulama sonuçları içinde yer almaz?
a. GSMH’nın büyüme oranını düşürür.
b. Endüstriyel büyüme oranını düşürür
c. Ekonomide durgunluk yaratır
d. Ekonomide işsizlik yaratır
e. Yüksek büyüme hızı ve daha az işsizlik elde edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarında kullanılacak araçlardan biri değildir?
a. Ücretlerin kontrolü
b. Sıkı para politikası
c. Paranın devalüasyonu
d. Vergi oranlarınn yükseltilmesi
e. Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi

Tarifelerin düşürülmesi, ihracat teşviklerinin kaldırılması ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi aşağıdaki önlemlerden hangisinin içinde yer almaktadır?
a. Maliye politikası
b. Ticaretin serbestleştirilmesi
c. Para politikası
d. Ücretlerin kontrolü
e. Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi

Aşağıdakilerden hangisinde ekonomi politikası amaçları arasında çelişki yoktur?
a. Tam istihdam-büyüme
b. Tam istihdam-ödemeler dengesinin sağlanması
c. Büyüme-fiyat istikrarı
d. Büyüme-ödemeler dengesinin sağlanması
e. Fiyat istikrarı-tam istihdam

Başarılı bir ekonomi politikası uygulaması için aşağıdakilerden hangisi gerekli temel şartlar içinde yer almaz?
a. İlke ve amaçlar kesin ve çelişkisiz olarak belirlenmeli
b. Belirlenen ilkelere bağlı kalınmalı
c. Mevcut duruma göre amacın optimal şekilde gerçekleşmesini sağlayacak araçlar kullanılmalı
d. Seçilecek araç mümkün olduğu kadar basit olmalı
e. Baskı gruplarının müdahalelerinden uzak olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde para politikası araçları doğru olarak verilmiştir?
a. Kamu harcamaları-para arzı-devlet yatırımları
b. Kamu gelirleri-devlet borçları-zorunlu karşılıklar
c. Zorunlu karşılıklar-reeskont politikası-açık piyasa işlemleri
d. Reeskont politikası-emisyon-döviz kuru
e. Vergi politikalar-devlet harcamaları-transfer ödemeleri

Ticari bankaların iskonto ettikleri bir senedi, likidite sağlamak amacıyla merkez bankasında yeniden iskonto ettirmelerine ne denir?
a. Devalüasyon
b. Regülasyon
c. Disponibilite oranı
d. Reeskont
e. Zorunlu karşılık oranı

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonları arasında yer almaz?
a. Bankacılık sisteminin riskinin azaltılması
b. Para arzını ayarlamak
c. Likidite yönetimi
d. Gecelik faiz oranlarını belirleme
e. Bankacılık sisteminin riskinin arttırılması
Ara
Cevapla
#5
Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir? 
A) Talep fazlalığı 
B) Aşırı istihdam 
C) Eksik istihdam 
D) Aşırı emek talebi 
E) Emek arzı eksiği 

Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir? 
A) Deflatör 
B) Net Faktör Geliri 
C) Reel GSYH 
D) Nominal GSYH 
E) Ekonomik Büyüme 

Ticari bankaların iskonto ettirdikleri bir senedi, likidite sağlamak amacıyla merkez bankasında yeniden iskonto ettirmelerine ne ad verilir? 
A) Açık piyasa işlemi 
B) Disponibilite 
C) Zorunlu karşılık uygulaması 
D) Reeskont 
E) Kaydi para yaratma 

Diğer bütün şartlar sabit iken reel faizlerdeki bir artışın ekonomi üzerindeki etkisi nedir? 
A) Yatırım harcamalarını arttırır. 
B) Yatırım harcamalarını azaltır. 
C) Tüketim talebi eğrisini sağa kaydırır. 
D) Yatırım talebi eğrisini sola kaydırır. 
E) Tüketim talebi eğrisini sola kaydırır. 

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir? 
A) Ara malı 
B) Nihai mal 
C) Milli gelir 
D) Fiyat 
E) Katma değer 

Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları fonksiyonu C =120+0,6Y ve planlanmış otonom yatırım harcamaları 80 birimdir. Bu ekonomide otonom yatırımlar 20 birim artarsa, denge toplam gelir düzeyi kaç birim artar? 
A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 
E) 50 

Bir ülkede kısa dönemde istihdamın artması için öncelikle gerçekleştirilmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yatırımların arttırılması 
B) Araştırma - geliştirme çalışmalarının arttırılması 
C) Eğitim ve öğretim seviyesinin yükseltilmesi 
D) Teknolojik gelişim 
E) İşbaşında eğitim 

I. Fiyatlar genel düzeyi II. Reel gelir III. Faiz oranı Para talebi yukarıda verilen değişkenlerden hangisi ya da hangileri ile pozitif yönlü ilişki içindedir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

%100 rezerv bankacılığı olan bir ekonomide kısmi rezerv bankacılığına geçilmesi aşağıdakilerden hangisini artırır? 
A) Alım-satım işlemlerini 
B) Para arzını 
C) Para talebini 
D) Dış ticareti 
E) Rezervleri 
Ara
Cevapla
#6
Reeskont faiz oranı nedir? 
A) Bankaların senet ıskontosuna uyguladığı faiz oranıdır. 
B) Merkez bankasının sistem içindeki bankalara kredi açma durumunda uyguladığı faiz oranıdır. 
C) El değiştiren bonoların ıskonto oranıdır. 
D) Merkez bankasının diğer bankalara koyduğu mevduat sınırıdır. 
E) Diğer bankaların merkez bankasındaki mevduatlarıdır. 

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir? 
A) Çarpan 
B) Marjinal değişim 
C) Arbitraj 
D) Gelir etkisi 
E) Hedging 

İkiz açık nedir? 
A) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir. 
B) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir. 
C) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir. 
D) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir. 
E) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir. 

Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir? 
A) Revalüasyon 
B) Devalüasyon 
C) Arbitraj 
D) Resesyon 
E) Hedging 

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1'e eşit olmasına ne ad verilir? 
A) Marjinal bütçe çarpanı 
B) Ortalama çarpan 
C) Denk bütçe çarpanı 
D) Optimum çarpan 
E) Minimum çarpan 

Aşağıdakilerden hangisi, toplam talep eğrisinin sağa kaymasının sonuçlarından biridir? 
A) Fiyatlar genel seviyesinin azalması 
B) İşsizliğin artması 
C) Milli gelir düzeyinin düşmesi 
D) Milli gelir düzeyinin artması 
E) Vergi oranlarının artması 

Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir? 
A) Döviz spekülasyonu 
B) Arbitraj 
C) Satın alma gücü paritesi 
D) Net ihracat 
E) Konvertibilite 

Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir? 
A) Optimum tüketim harcamaları 
B) Otonom tüketim harcamaları 
C) Marjinal tüketim harcamaları 
D) Ortalama tüketim harcamaları 
E) Değişken tüketim harcamaları 

Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir? 
A) Marjinal faktör maliyeti 
B) Optimum faktör maliyeti 
C) Marjinal tüketim eğilimi 
D) Marjinal ürün hasılatı 
E) Optimum maliyet katsayısı 

Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir? 
A) Arbitraj 
B) Hedging 
C) Marjinalite 
D) Swap 
E) Likitide 

Merkez Bankası'nın para arzını düzenlemek için piyasada tahvil ve bono alıp satmasına ne ad verilir? 
A) Açık piyasa işlemleri 
B) Arbitraj 
C) Zorunlu rezerv işlemleri 
D) Hedging 
E) Swap 

Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir? 
A) Ufaklık para 
B) Swap 
C) Mal para 
D) Pahalı para 
E) Efektif  
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir? 
A) Tüketim 
B) Yatırım 
C) Kamu harcamaları 
D) Net ihracat 
E) Vergi  

Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
A) GSYH artar, enflasyon oluşur. 
B) GSYH ve istihdam artar. 
C) Fiyatlar genel seviyesi ve istihdam artar. 
D) GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer. 
E) Devalüasyon ve enflasyon oluşur. 

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir? 
A) Devalüasyon 
B) Optimizasyon 
C) Revalüasyon 
D) Deflasyon 
E) Stagflasyon 

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir? 
A) Sıkı para politikası 
B) Sübvansiyonların artırılması 
C) Devalüasyon 
D) Kamu açığının azaltılması 
E) Kamu gelirinin arttırılması 

Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir? 
A) Arbitraj 
B) Hedging 
C) Swap 
D) Senyoraj 
E) Damping 

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir? 
A) Sıkı para politikası 
B) Paranın devalüasyonu 
C) Ticaretin serbestleştirilmesi 
D) Ücretlerin kontrolü 
E) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi 

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir? 
A) Forward işlemi 
B) Sterilizasyon 
C) Arbitraj 
D) Kotasyon 
E) Hedging

Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mevsimlik işsizlik 
B) Gizli işsizlik 
C) Konjonktürel işsizlik 
D) Friksiyonel işsizlik 
E) Yapısal işsizlik 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir? 
A) Tüketim 
B) Vergi 
C) Yatırım 
D) Kamu harcamaları 
E) Net ihracat 

Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
A) GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer. 
B) GSYH artar, enflasyon oluşur. 
C) GSYH ve istihdam artar. 
D) Fiyatlar genel seviyesi ve istihdam artar. 
E) Devalüasyon ve enflasyon oluşur. 

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir? 
A) Devalüasyon 
B) Optimizasyon 
C) Revalüasyon 
D) Stagflasyon 
E) Deflasyon  

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir? 
A) Sübvansiyonların artırılması 
B) Sıkı para politikası 
C) Devalüasyon 
D) Kamu açığının azaltılması 
E) Kamu gelirinin artırılması 

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir? 
A) Ücretlerin kontrolü 
B) Ticaretin serbestleştirilmesi 
C) Sıkı para politikası 
D) Paranın revalüasyonu 
E) Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi 

Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir? 
A) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması 
B) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması 
C) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi 
D) Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması 
E) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi 

Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Varlık arzının varlık talebine eşit olması 
B) Para arzının piyasadaki mal miktarına eşit olması 
C) Toplam kamu gelirlerinin toplam kamu harcamalarına eşit olması 
D) Varlık arzının para arzına eşit olması 
E) Varlık arzının kamu gelirlerine eşit olması  

İkiz açık nedir? 
A) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir. 
B) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir. 
C) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir. 
D) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir. 
E) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir. 

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder? 
A) AE = Y + C + I 
B) AE = C + I 
C) AE = C + S 
D) AE = I + S 
E) AE = Y – S 

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur? 
A) 0,33 
B) 2,2 
C) 4 
D) 5 
E) 5,5 

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1'e eşit olmasına ne ad verilir? 
A) Marjinal bütçe çarpanı 
B) Ortalama çarpan 
C) Denk bütçe çarpanı 
D) Optimum çarpan 
E) Minimum çarpan 

Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir? 
A) Arz şokları 
B) Verimlilik 
C) Emek dışı girdi fiyatları 
D) Talep şokları 
E) Ücret oranları 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final giriş iktisada 2


Hızlı Menü: