facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 606 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 592 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 433 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 491 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 440 Son Yorum: Gamze

İktisada Giriş 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İktisada Giriş 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Para alışverişlerde ve borçların geri ödenmesinde ödeme olarak kabul edilen en likit varlıktır. Parayı elde tutmanın getirisi yoktur. 

Okey Diğer varlıkların ise servet sahibine vade sonunda getirisi vardır. Getirisi olmamasına rağmen tasarruf sahiplerinin parayı talep etmelerinin temel sebebi paranın en likit varlık olmasıdır.

Okey Para kullanımı işlem maliyetlerini azaltarak ticareti ve üretimi kolaylaştırır ve teşvik eder. Ayrıca para kullanımı kişilerin en yetenekli ve verimli oldukları alanlarda uzmanlaşmalarına yol açar. 

Okey Paranın değişim aracı olması, hesap birimi olması ve değer saklama aracı olması ise paranın yerine getirmiş olduğu üç temel fonksiyonudur. 

Okey Merkez bankası açık piyasa işlemleri, zorunlu rezerv karşılık oranları ve reeskont politika araçları yardımıyla ekonomideki para arzını kontrol etmeyi amaçlar. 

Okey Ticari bankalar zorunlu karşılık oranlarına bağlı olarak ve atıl rezerv oranlarını da ayarlayarak para yaratımında rol alırlar. 

Okey Hane halklarının yastık altı tutması veya parayı bankacılık sistemine döndürmesi ise sistemin para yaratımında önemli rol oynar. 

Okey Kişinin yaşamı boyunca gelirlerinden yapmış oldukları tasarruflarla atalarından kendilerine miras yoluyla kalan tasarruflar toplamına servet denir. 

Okey Kişiler serveti para ve para dışı varlıklarla elde tutarlar ve bu varlıklar; para, yabancı paralar, tahvil ve bonolar, hisse senetleri, gayrimenkul, altın, antika vb. olarak servet sahibine getirisi olan reel ve finansal araçlardır. 

Okey Servet sahiplerinin portföy oluştururken kararlarını belirleyen temel faktörler varlıkların beklenen getirisi, riski, likiditesi ve taşıdıkları vadeleridir. 

Okey Fiyatlar genel düzeyindeki, reel gelirdeki, reel faiz oranındaki ve beklenen enflasyondaki değişmeler para talebini belirleyen temel faktörler. 

Okey Bunların yanında; paraya uygulanan nominal faiz oranındaki, servetteki, ekonomik ve politik risk düzeyindeki, parasal olmayan varlıkların likiditesi ve ödeme teknolojilerindeki gelişmişlik düzeyindeki değişmelerde para talebine etki eder. 

Okey Para talebinde reel gelirdeki artışlar pozitif reel faizdeki artışlar ise negatif yönlü etki yaratır. Varlıklar piyasasında denge para piyasasında denge olması durumunda gerçekleşir. Reel para arzı ile reel para talebinin birbirine eşit olduğu noktada para piyasasında denge sağlanır.

Okey Enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki belli bir dönemdeki büyüme oranıdır ve bu oran parasal büyüme ile doğru orantılıdır. Para arzındaki büyüme enflasyonun temel sebeplerinden birisidir. Reel gelirdeki artışlar ise enflasyon oranını ters yönde etkiler. 

Okey Diğer faktörler veri iken nominal para arzındaki bir artış fiyatlar genel düzeyinde artışa, reel milli gelirdeki artışlar ise fiyatlar genel düzeyinde azalmaya sebep olurlar.
Ara
Cevapla
#2
Okey Dışa açık dengeli bir ekonomide, toplam gelir düzeyi toplam harcamalara eşittir. 

Okey Toplam harcamalar hane halklarının planlanmış tüketim harcamaları ©, firmaların planlanmış yatırım harcamaları (I), kamunun harcamaları (G) ve dış ticaret dengesinden (X–M) oluşur. 

Okey Toplam gelirin planlanmış toplam harcamalardan büyük olduğu dengesizlik durumlarında, stok fazlaları oluşur. 

Okey Firmalar üretimlerini ve stoklarını düşürür, denge yeniden sağlanır. Tersi durumda firmalar üretimlerini artırarak tepki verirler.

Okey Çarpan, toplam gelirden bağımsız olan toplam harcamalardaki artışların ya da vergi gelirindeki düşmenin sonucunda, denge toplam gelir düzeyinin artmasını sağlayan bir katsayıdır. 

Okey Çarpanın değeri ne kadar büyükse, toplam harcamalardaki artışlar ya da vergilerdeki azalışlar karşısında denge toplam gelir o kadar çok artar. 

Okey Ödemeler dengesi, bir ülkenin yurtdışı ile ger çekleştirdiği mal, hizmet ve sermaye akımlarının çift kayıt sistemiyle tutulan bir muhasebe işlemidir. 

Okey Döviz kuru, iki ülkenin ulusal paralarının birbirlerine hangi ölçülerde dönüştürüleceğini gösterir ve mal akımlarıyla sermaye akımlarını önemli ölçüde etkiler. 

Okey Bir ekonomi üç tür döviz sistemi uygulayabilir: Esnek, gözetimli ve sabit döviz sistemleri. 

Okey Diğer yandan bir ülkenin yurtiçi faiz oranı ile yurtdışı faiz oranı arasındaki fark ülkeler arasında sermaye akımlarının hareket etmesini sağlar. 

Okey Devlet bütçesinde ve dış ticaretinde açık veren ekonomiler, yurtdışında oluşan tasarruf fazlalarını faiz oranı farklarından yararlanarak çekerler ve açıklarını kapatırlar.
Ara
Cevapla
#3
Okey Toplam talep belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetler için yapılan harcamaların toplamıdır. Toplam talep eğ risi fiyatlar genel düzeyi ile talep edilen toplam çıktı miktarı arasındaki negatif bir ilişkidir. 

Okey Toplam talebi oluşturan 4 harcama türü vardır. Tüketim, yatırım, kamu ve net ihracat harcamaları toplam talebin 4 harcama bileşenidir. 

Okey Toplam talep eğrisinin neden negatif eğimli olduğuna bakıldığında 3 farklı faktörden bahsetmek gerekir. Bunlar sırasıyla servet, faiz oranı ve döviz kuru etkileridir. 

Okey Toplam talep eğrisinde kaymaya yol açacak 4 harcama bileşeni vardır. Tüketim, yatırım, kamu ya da net ihracat harcamalarında değişikliğe neden olacak her faktör toplam talebin değişmesine yol açacaktır. 

Okey Bu harcama bileşenlerinde değişikliğe yol açacak faktörler toplam talep eğrisinde de kayma hareketine yol açacaktır. AD eğrisinde kaymaya sebep olabilecek faktörler 3 ana başlık altında toplanır. 

Okey Beklentiler, yabancıların milli gelir ve fiyat düzeyleri ve hükümetin izleyeceği politikalar toplam talep değişikliğine yol açacak nedenlerdir. 

Okey Kısa dönemde fiyat düzeyi arttıkça firmalar daha fazla mal ve hizmet üretip arz edeceklerdir. Firmalar artan fiyatları kendileri için daha fazla kar potansiyeli olarak algılayacak ve bunun için arzlarını arttıracaklardır. 

Okey Bu da ekonominin tamamında toplam arz miktarı artışına neden olur. Dolayısıyla kısa dönem toplam arz eğrisi yukarı doğru eğimli olacaktır. Yani kısa dönem toplam arz miktarı ile fiyat düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Okey Makroekonomi için uzun dönemde üretim açısından hem girdi hem de çıktı fiyatlarının tamamen esnek olduğu süre anlaşılır.

Okey Kısa dönem sona erdikten sonra uzun dönem başlar. Uzun dönem firma ve sektöre bağlı olarak birkaç hafta ya da birkaç yıl olabilir. 

Okey Makroekonomik anlamda ekonominin tamamı için uzun dönemden her türlü fiyat hareketliliğinin serbest olduğu süre anlaşılmalıdır. Uzun dönemli toplam arz eğrisi tam istihdam üretim düzeyinde sabittir. 

Okey Ülkede fiyatlar genel seviyesi ne olursa olsun bütün kaynakların tam istihdam edildiği durumdaki çıktı miktarı uzun dönemli toplam arz miktarını belirler. İktisadi dalgalanmalar düzensiz ve öngörülemezdir. 

Okey Ekonomik dalgalanmalar iktisat literatüründe “iş döngüsü” olarak adlandırılır. Durgunluk, makroekonomide kendini reel GSYİH’da düşüş, gelirlerde azalma ve artan işsizlik ile gösterir. 

Okey Ekonomik daralma ise durgunluğun daha ciddi olduğu yıllarda açığa çıkar. ADAS Modeli model çoğunlukla iktisadi dalgalanmaları açıklayabilmekte kullanılır. 

Okey Makroekonomik birçok değişken birlikte dalgalanır. Makroekonomik gelir ya da üretimi ölçmeye yönelik değişkenlerin çoğu birbirlerine yakın biçimde dalgalanma izler. 

Okey Her ne kadar çoğu makroekonomik değişken birlikte dalgalansa da dalgalanmadaki artış ya da azalış miktarları birbirinden oldukça farklıdır. ADAS modeli bu tür hareketleri anlayabilmek için kullanılan en basit makroekonomik modellerden bir tanesidir.
Ara
Cevapla
#4
Okey Ekonomi politikası, devletin belli ekonomik amaçlara ulaşmak için karar alması ve bu kararın uygulanması şeklinde tanımlanabilir. 

Okey Fiyat istikrarını sağlamak, tam istihdamı gerçekleştirmek, yüksek büyüme hızları elde etmek, ödemeler dengesini sağlamak, gelir dağılımını iyileştirmek, ekonomi politikası modelinin temel amaçlarını oluşturur. 

Okey Ekonomi politikası amaçları her zaman birbiriyle uyuşmaz. (Tam istihdamın sağlanması amacı ile fiyat istikrarı gibi). 

Okey Fiyat istikrarı ile ekonomik büyüme, tam istihdam ve büyüme amacıyla ödemeler dengesinin sağlanması amacı birbiriyle çelişmektedir. Örneğin; ekonomik büyümeyi sağlayıp işsizliğin azaltılması amaç olarak belirlenmiş ise uygulanacak politikalar fiyat istikrarının bozulmasına (enflasyon) sebep olacaktır.

Okey Çünkü ekonomik büyüme ve tam istihdam amaçlarına ulaşabilmek için kullanılabilecek araçların başlıcaları şunlar olabilir; kamu yatırımları arttırılabilir, transfer ödemeler hızlandırılabilir, ücret ve maaşlar yükseltilebilir. 

Okey Ancak bu araçlar devreye sokulduğunda fiyat istikrarının bozulacağı, enflasyon hızının yükseleceği bir durumu da göz önüne almak gerekir. 

Okey Eğer fiyat istikrarını sağlamak amaçlanmış ise bu durumda büyümede gerileme ve düşük istihdam söz konusu olacaktır. Ekonomik süreci istenen amaçlar doğrultusunda yönlendirici ekonomi politikası araçları, genel olarak; para, maliye ve gelirler politikası olarak gruplandırılabilir. 

Okey Para politikası, belirli ekonomik amaçları gerçekleştirebimek için Merkez bankası tarafından para ve kredi koşullarını kontrol etmek üzere yapılan işlemlerdir. Maliye politikası, kamu kesimi gelir, gider ve borçlanmalarını kullanarak uygulanan politikaların tümüdür. 

Okey Gelirler politikası uygulaması ile ücret ve fiyat seviyesinin belirlenmesine doğrudan müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. 

Okey Ekonomik istikrar programları denildiğinde ekonominin ne şekilde değiştirilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

Okey Ekonomik istikrar politikası uygulamasının temel amacı istikrarsız olan ekonomik dengeyi istikrarlı hale getirmektir. 

Okey Bunu yaparken de yanlızca istikrarlı değil aynı zamanda arzu edilen bir dengeyi gerçekleştirmek söz konusudur.

Okey Başlıca ekonomik istikrarsızlık türleri; enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi açık ve fazlalıkları, kamu açıkları olduğuna göre, istikrar programlarının amacı da ekonominin içinde bulunduğu duruma göre enflasyonla mücadele, işsizliği önleme, bütçe açığını azaltma, dış açık ve fazlalarını giderme şeklinde ifade edilmektedir. 

Okey İstikrar programları, gerek sorunlara bakış açısından gerekse bu sorunları tedavi yöntemleri bakımından “ortodoks”, “heterodoks” ve “IMF tipi istikrar” programları olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.

Okey Ortodoks istikrar programlarında; para arzının kontrolü, kamu açıklarının azaltılması, döviz kurunun devalüasyonu, fiyatların serbest bırakılması ve sübvansiyonların kaldırılması gibi önlemler yer almaktadır. 

Okey Heterodoks istikrar politikası, ortodoks programın sıkı para, maliye ve sabit kur politikaları ile geçici fiyat ve ücret kontrolleri, bütçe açıklarının kapatılması amacıyla kamu kesiminin disipline sokulması ve parasal reform uygulamalarını içerir. 

Okey IMF tipi istikrar programları öncelikle bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin istikrarını sağlamaya yönelik koordineli bir para-maliye ve döviz kuru politikasını içermektedir. 

Okey IMF destekli istikrar programlarının uygulanmasını gerekli kılan faktörlerden en önemlisi, dış ödemeler dengesinde ortaya çıkan açıklardır.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final giriş ders notları iktisada 2


Hızlı Menü: