facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 600 Son Yorum: Gamze

İdari Yargı Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İdari Yargı Vize Yaprak Testleri

Başbakan ve bakanların Yüce Divanda yargılanmasını sağlayan TBMM denetim yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Soru 
b. Gensoru 
c. Meclis araştırması 
d. Genel görüşme 
e. Meclis soruşturması 

Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının kapsamı dışında de ğildir? 
a. Kişilerin meslek onurunu etkileyecek istihbarat bilgi ve belgeleri 
b. Ticari sırlar 
c. Kamuoyunu ilgilendirmeyen kurum içi yazışmalar 
d. Haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler 
e. Devlet sırları 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ilişkin olarak söylenemez? 
a. Komisyon Ankara dışında da çalışabilir. 
b. Komisyon, gerekli gördüğünde uzmanların bilgisine başvurabilir. 
c. İnsan hakları ihlallerine ilişkin başvuru sahiplerine altmış gün içinde başvurunun sonucu ya da yapılmakta olan işlem hakkında bilgi verilir. 
d. Komisyon başvuru üzerine inceleme yapabilir, re'sen inceleme yapamaz. 
e. Komisyon gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini inceleyebilir

Aşağıdakilerden hangisi kamu denetimini sağlayan yollardan biri değildir? 
a. Kamu Denetçisine başvuru 
b. Dilekçe hakkı 
c. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
d. Seçimler 
e. Bilgi edinme hakkı 

İdarenin bir başka idari birim tarafından denetlenmesini sağlayan denetime ne ad verilir? 
a. Yargısal denetim 
b. Hiyerarşik denetim 
c. İdari vesayet denetimi 
d. Kamuoyu denetimi 
e. Yasama denetimi 

Aşağıdakilerden hangisi hesap yargısı olarak görev yapar? 
a. Devlet Denetleme Kurulu 
b. Sayıştay 
c. Kamu Başdenetçisi 
d. Danıştay 
e. Yargı tay 

Dilekçe hakkının kullanılmasını düzenleyen Kanun'a göre dilekçe sahibine en geç ne süre içinde cevap verilmelidir? 
a. On gün 
b. On beş gün 
c. Altmış gün 
d. Otuz gün 
e. Yedi gün 

Aşağıdakilerden hangisi kamu denetimini sağlayan anayasal düzenlemelerden biri değildir? 
a. Çalışanların örgütlenme hakları 
b. Konut hakkı 
c. Süreli ve süresiz yayın hakkı 
d. Siyasi faaliyette bulunma hakkı 
e. Basın hürriyeti 

Kamu Baş denetçisi aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? 
a. Başbakan 
b. Sayıştay 
c. TBMM 
d. Cumhurbaşkanı 
e. Devlet Denetleme Kurulu 

İdari Yargılama Usulü Kanunu çerçevesinde bireylerin bir idari işlemin iptali, kaldırılması , değiştirilmesi veya geri alınması talebiyle yaptı kları başvuruların hangi süre içinde cevaplandırılması gerekmektedir? 
a. On gün 
b. Otuz gün 
c. On beş gün 
d. Yedi gün 
e. Altmış gün 
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesine ilişkin olarak söylenemez? 
a. Birden fazla yargıdüzeninin varlı ğının kaçını lmaz sonucu olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için kurulmuştur 
b. Hukuk ve ceza bölümlerine ayrı lır 
c. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı , Anayasa Mahkemesi'nce kendi ası l ve yedek üyeleri arasından seçilir 
d. Diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararının esas alınır 
e. Adli, idari ve askeri yargımercileri arasındaki görev, yetki ve hüküm uyuşmazlıklarınıkarara bağlar 

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın görevlerinden biri değildir? 
a. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanması 
b. Siyasi partilerin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemek 
c. Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 
d. Sosyal güvenlik kurumlarının gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemek 
e. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemek

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı düzenine dâhil mahkemelerden biri değildir? 
a. Aile mahkemeleri 
b. İş mahkemeleri 
c. Ticaret mahkemeleri 
d. İmar mahkemeleri 
e. Kadastro mahkemeleri 

Aşağıdakilerden hangisi görev suçları nedeniyle Yüce Divan'da yargılanacaklardan biri değildir? 
a. Cumhurbaşkanı 
b. Jandarma Genel Komutanı 
c. Sayıştay üyeleri 
d. Hâkimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu başkanı 
e. Vali 

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da öngörülmüş yargı düzenlerinden biri değildir? 
a. Anayasa yargısı 
b. Mali yargı 
c. İdari yargı 
d. Adli yargı 
e. Askeri idari yargı 

Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yapı lan başvuruya ne ad verilir? 
a. İptal davası 
b. İtiraz yolu 
c. Kanun yolu 
d. Bireysel başvuru 
e. Şikâyet 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı düzenine dâhil mahkemelerden biri değildir? 
a. Danıştay 
b. Kadastro mahkemesi 
c. İdare mahkemesi 
d. Bölge idare mahkemesi 
e. Vergi mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir? 
a. Anayasa Mahkemesi üyelerini görev suçlarından yargı lamak 
b. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak 
c. Cumhurbaşkanlı ğıkararnamelerine karşı açı lan iptal davalarını incelemek 
d. Milletvekilliğinin düşürülmesine yapı lan itirazları incelemek 
e. Milletvekilliği dokunulmazlı ğının kaldırı lmasına kararına yapı lan itirazları incelemek 

Aşağıdakilerden hangisi askeri adli yargıda görülecek davalardan biri değildir? 
a. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar 
b. Asker kişilerce işlenen askeri suçlar 
c. Asker kişilerin asker kişiler aleyhine işledikleri suçlar 
d. Asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar 
e. Savaş halinde kanunda öngörülmüş olmak şartı yla asker olmayan kişilerce işlenen suçlar 

Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin olarak söylenemez? 
a. Kurulu Adalet Bakanı temsil eder 
b. Adalet Bakanlı ğımüsteşarıkurulun tabiî üyesidir 
c. Kararlarına karşı yargımercilerine başvurulabilir 
d. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı larınımesleğe kabul eder 
e. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı ları hakkında disiplin cezası verme yetkisine sahiptir
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan dava açılabilen ilk derece mahkemesi değildir? 
a. İdare mahkemeleri 
b. Bölge idare mahkemeleri 
c. Vergi mahkemeleri 
d. Danıştay idari dava daireleri 
e. Danıştay vergi dava daireleri 

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay idari dairesinin görevlerinden biri değildir? 
a. Tüzük tasarılarını incelemek 
b. Kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek 
c. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek 
d. İdari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek 
e. Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işler hakkında düşüncesini bildirmek 

Aşağıdakilerden hangisi içtihadı birleştirme kararlarına ilişkin olarak söylenemez? 
a. Resmi Gazete'de yayımlanmak zorundadırlar 
b. Bu kararlar, Danıştay daire ve kurulları ile idari yargı yerleri ve idare için bağlayıcı dır 
c. İçtihatların birleştirilmesini isteme yetkisi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları, Başsavcı ve aykırı kararlarla ilgili kişilere tanınmıştır 
d. Bu kararı verme yetkisi İçtihatları Birleştirme Kurulu'na aittir 
e. Danıştay dairelerinin kararları, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde verilir 

İdarenin idari faaliyet ve işlemlerini özel hukukun uygulama alanı dışında tutarak, ayrı hukuk kurallarına tabi kılan, bu kuralları uygulayacak olan idari makamları adli makamlardan tamamen ayıran yönetim sistemine ne ad verilir? 
a. Kamu kudreti 
b. İdari rejim 
c. Adli idare 
d. Adli yargı 
e. İdari yargı 

İdari yargı da itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Danıştay 
b. İdare temyiz komisyonu 
c. Yargı tay 
d. İdare mahkemesi 
e. Bölge idare mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek üyelerini atama yetkisine sahiptir? 
a. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
b. Adalet Bakanı 
c. Cumhurbaşkanı 
d. Başbakan 
e. Danıştay 

Danıştay'da kaç tane idari daire bulunmaktadır? 
a. Bir 
b. İki 
c. Üç 
d. Beş 
e. On beş 

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararları temyizen inceler? 
a. İçtihatları Birleştirme Kurulu 
b. Başkanlık Kurulu 
c. Vergi Dava Daireleri Kurulu 
d. İdari Dava Daireleri Kurulu 
e. İdari İşler Kurulu 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı da genel görevli yargı yeridir? 
a. Danıştay 
b. Vergi mahkemeleri 
c. İdare mahkemeleri 
d. Bölge idare mahkemeleri 
e. Danıştay idari dava daireleri 

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlar? 
a. Başkanlar Kurulu 
b. Danıştay Genel Kurulu 
c. İdari İşler Kurulu 
d. İçtihatları Birleştirme Kurulu 
e. İdari Dava Daireleri Kurulu 
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlere ilişkin olarak söylenemez? 
a. Kural olarak Cumhurbaşkanının bütün işlemleri Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır 
b. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurulabilir 
c. Anayasa ve kanunlarla Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler düzenlenebilir 
d. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler aleyhine idari yargı yerlerine başvurulamaz 
e. İdari yargının yerleşik içtihadına göre bir başka organın katkısı yla yapılan işlemler, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlem sayılmamaktadır 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının sınırlarından biri değildir? 
a. İdarenin takdir yetkisini kaldırıracak şekilde yargı kararı verilemez 
b. İdari yargı yerleri hukuka uygunluk denetimi yapamazlar 
c. İdari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemez 
d. Yargı kararı ile idare işlem yapmaya zorlanamaz 
e. İdari yargı yerleri yerindelik denetimi yapamazlar 

Aşağıdakilerden hangisi takdir yetkisinin kullanımında uyulması gereken temel ilkelerden biri değildir? 
a. İdari işlemin amacının, herzaman kişilerin haklarından üstün olduğu varsayılır 
b. Yetkinin veriliş amacından başka amaç güdülemez 
c. Yasa önünde eşitlik ilkesi gözetilmelidir 
d. Nesnellik ve tarafsızlık gözetilmelidir 
e. Hakkaniyete uymayan ayrımcılıktan kaçınılmalı dır 

Aşağıdakilerden hangisi yerindelik denetimine ilişkin ölçütlerden biri değildir? 
a. İdarenin tercihte bulunma yetkisine sahip olduğu durumda yargının idareyi bu yetkiyi belirli bir kişi lehine kullanmaya zorlayamaması 
b. İdarenin yürütmesi gereken bir faaliyet hakkında, yargının talimat niteliğinde hüküm kuramaması 
c. İdarenin takdir yetkisini kullanırken açık hataya düştüğünün belirlenemediği hallerde yargının denetimden kaçınması 
d. İdarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanı p kullanmadığının denetlenememesi 
e. İdarenin takdir yetkisini kullanırken eşitlik ilkesine uygun davranmadığının somut ve objektif olarak belirlenemediği durumda denetim yapılmaması 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin idare işlevi kapsamında yaptığı işlemlerden biridir? 
a. Kanun koymak 
b. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini atamak 
c. Bütçe kanun tasarılarını kabul etmek 
d. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak 
e. Bakanlar Kurulu’nu denetlemek 

Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin idare işlevi kapsamında kullandığı yetkilerden biridir? 
a. Milli güvenliğin sağlanması 
b. Milli güvenlik siyasetini belirlenmesi 
c. Olağanüstü hal ilanı 
d. Bakanlar Kurulu’nun kanun teklif etmesi 
e. Cumhurbaşkanı ’nın üniversite rektörlerini seçmesi 

İdarenin kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir? 
a. Hizmet kusuru 
b. Kamu gücü 
c. Fiili yol 
d. Kişisel kusur 
e. İdari işlem 

Yürütme organının yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerine ne ad verilir? 
a. Haksız fiil 
b. Hükümet tasarrufu 
c. Yargı bağı şıklığı 
d. Yargı kısıntısı 
e. Yasama kısıntısı

Aşağıdakilerden hangisi idarenin, yasal düzenlemelerle idari yargı denetimi dışında bırakılmış işlemlerinden biri değildir? 
a. Hükümet tasarrufları 
b. Nüfus işlemleri 
c. Tapu sicili işlemleri 
d. Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki işlemleri 
e. İş kanunu kapsamındaki işlemleri 

Aşağıdakilerden hangisi tahkim yoluyla çözümlenen uyuşmazlıklara ilişkin olarak söylenemez? 
a. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözümlenebilir 
b. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi mümkündür 
c. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşı yan uyuşmazlıklar için gidilebilir 
d. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesi 1999 yılında yapılan Anayasa değişlikliği ile mümkün olmuştur 
e. Her türlü idari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi mümkündür
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay meslek mensupları arasında yer almaz? 
A) Danıştay Başkanı 
B) Daire başkanları 
C) Tetkik Hâkimi 
D) Üyeler 
E) Danıştay Başkanvekilleri 

Toplumu oluşturan bireylerin bireysel görüşlerinin aynı yönde toplanarak kolektif bir talebe dönüşmesine ne ad verilir? 
A) Örgüt 
B) Baskı grubu 
C) Kamuoyu 
D) Dernek 
E) Sendika 

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın görevlerinden biri değildir? 
A) Kamu idarelerinin giderlerini denetlemek 
B) Sosyal güvenlik kurumlarının mallarını denetlemek 
C) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek 
D) Kamu idarelerinin gelirlerini denetlemek 
E) Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
B) Adalet Bakanı 
C) Türkiye Adalet Akademisi Başkanı 
D) Danıştay Başkanı 
E) Yargıtay Başkanı 

Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasarrufu olarak nitelendirilen işlemlerden değildir? 
A) Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma işlemi 
B) Bakanlar Kurulu'nun oluşumuna ilişkin işlemler 
C) Cumhurbaşkanı'nın Anayasa değişikliği sürecinde yaptığı işlemler 
D) Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçme işlemi 
E) Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler 

Danıştay Başkanı'nı aşağıdakilerden hangisi seçer? 
A) Cumhurbaşkanı 
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
C) Adalet Bakanı 
D) Danıştay Başkanlık Kurulu 
E) Danıştay Genel Kurulu 

Başbakan'ın bulunmadığı durumlarda Yüksek Askeri Şura'ya aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? 
A) Milli Savunma Bakanı 
B) Kara Kuvvetleri Komutanı 
C) Jandarma Genel Komutanı 
D) Genelkurmay Başkanı 
E) En kıdemli kuvvet komutanı 

Danıştay'da kaç daire vardır? 
A) 15 
B) 12 
C) 10 
D) 9 
E) 5 

Kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermeme kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yargıtay 
B) Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
C) Yüksek Hakem Kurulu 
D) İdare mahkemesi 
E) Danıştay İdari Dava Dairesi 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi yasama organının geleneksel işlevlerinden biridir? 
A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçmek 
B) Yüksek dereceli kamu görevlilerini atamak 
C) Yüksek yargı organlarında yer alan üyeleri atamak 
D) TBMM mallarını yönetmek 
E) Yürütmeyi denetlemek 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'nı aşağıdakilerden hangisi seçer? 
A) Cumhurbaşkanı 
B) Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
E) Adalet Bakanı 

Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahkemesi olarak doğrudan dava açılamaz? 
A) İdare mahkemesi 
B) Bölge idare mahkemesi 
C) Vergi mahkemesi 
D) Danıştay idari dava dairesi 
E) Danıştay vergi dava dairesi 

Aşağıdakilerden hangisi denetleyenler açısından oluşturulan denetim türlerinden biri değildir? 
A) Mali denetim 
B) Parlamento denetimi 
C) Yargısal denetim 
D) Kamu denetimi 
E) İdari denetim

Anayasa Mahkemesi'ne göre yasa koyucunun idari bir uyuşmazlığın çözümünü adli yargıya bırakması için gerekli koşullardan biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kamu hizmeti 
B) Haksız fiil 
C) Kamu gücü 
D) Fiili yol 
E) Kamu yararı 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir? 
A) Meclis soruşturması 
B) Meclis incelemesi 
C) Meclis araştırması 
D) Gensoru 
E) Genel görüşme 

Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer? 
A) Cumhurbaşkanı 
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
C) Adalet Bakanı 
D) Anayasa Mahkemesi 
E) TBMM 

Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik ve savcılık teminatına ilişkin Anayasa'da öngörülen düzenlemelerden biri değildir? 
A) Hâkim ve savcılar hakkında disiplin cezası uygulanamaz. 
B) Hâkimler ve savcılar kendileri istemedikçe altmış beş yaşını bitirinceye kadar emekliye ayrılamazlar. 
C) Bir mahkemenin kaldırılması sebebiyle özlük haklarından yoksun bırakılamazlar. 
D) Bir kadronun kaldırılması sebebiyle özlük haklarından yoksun bırakılamazlar. 
E) Hâkim ve savcılar azlolunamaz. 

Yürürlükteki mevzuata, yargı içtihatlarına ve süreklilik kazanmış idari uygulamalara aykırılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir? 
A) Yerindelik denetimi 
B) Kanunilik denetimi 
C) Takdir yetkisinin denetimi 
D) Hukuka uygunluk denetimi 
E) Hiyerarşi denetimi 

Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde idarenin yaptığı belirgin, hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygusuna açıkça ters düşen, değerlendirme veya tercih hatasına ne ad verilir? 
A) Şekli hata 
B) Esaslı hata 
C) Tali hata 
D) Açık hata 
E) Maddi hata 
Ara
Cevapla
#7
Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
A) Başbakanlık 
B) Cumhurbaşkanı 
C) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 
D) TBMM Başkanlığı 
E) Adalet Bakanlığı 

Aşağıdakilerden hangisinin Sayıştay üyelerini seçme yetkisi bulunur? 
A) Sayıştay Başkanı 
B) TBMM 
C) Danıştay 
D) Cumhurbaşkanı 
E) Başbakan 

Aşağıdakilerden hangisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na üye seçme yetkisi bulunmaz? 
A) Cumhurbaşkanı 
B) Yargıtay 
C) Başbakan 
D) Danıştay 
E) Türkiye Adalet Akademisi 

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir? 
A) Kanunların anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek 
B) Bireysel başvuruları incelemek 
C) Kanun hükmünde kararnameler hakkında itiraz yoluyla yapılan anayasaya aykırılık iddialarını incelemek 
D) Parti kapatma davalarını karara bağlamak 
E) Anayasa değişikliklerinin şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemek 

Aşağıdakilerden hangisi aslında bir yargı mercii olmamakla birlikte Anayasa'da yargı bölümünde düzenlenmiştir? 
A) Danıştay 
B) Sayıştay 
C) Yargıtay 
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
E) Uyuşmazlık Mahkemesi 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hakim sınıfından olmayan üyeleri Genelkurmay Başkanınca aday gösterilir. 
B) Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkları çözümler. 
C) Askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin mutlaka asker kişi olması gerekir. 
D) Askeri hâkim sınıfından üyeler ile hâkim sınıfından olmayan üyelerden oluşur. 
E) Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile Askeri Yüksek İdare Mahkemesince çözümlenir.

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mali denetimini yapmaya yetkilidir? 
A) Sayıştay 
B) Danıştay 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Yargıtay 
E) TBMM 

Yargı organlarının aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır? 
A) Yargıtay'ın verdiği üyelerinin dairelerini değiştirme kararlarına 
B) Cumhuriyet savcılarının hazırladıkları iddianamelere 
C) Cumhuriyet savcılarının verdikleri takipsizlik kararlarına 
D) Ceza yargılaması sonucunda verilen beraat kararlarına ilişkin işlemlere 
E) Danıştay tarafından verilen iptal kararlarına 

Aşağıdakilerden hangisi yürütme fonksiyonu kapsamında yapılan işlemlerden biri değildir? 
A) Bakanlar Kurulunun hazırladığı kanun tasarıları 
B) Cumhurbaşkanınca yapılan rektör atama işlemleri 
C) Bakanlar Kurulunca hazırlanan hükümet programları 
D) Cumhurbaşkanınca Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması 
E) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı işlemleri 
Ara
Cevapla
#8
Aynı yargı çevresi içindeki idare mahkemeleri arasındaki işbölümü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 
A) Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 
B) Danıştay 
C) Adalet Bakanlığı 
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
E) İdare Mahkemesi Başkanları 

İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir? 
A) İdari rejim 
B) Rejim birliği 
C) Hukuk birliği 
D) Adli idare 
E) Kamu kudreti 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda içtihatların birleştirilmesini talep etme yetkisine sahip değildir? 
A) Danıştay Başkanı 
B) Danıştay Başsavcısı 
C) Konu ile ilgili Danıştay daireleri 
D) İdari Dava Daireleri Kurulu 
E) Adalet Bakanı 

İçtihadı birleştirme kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İçtihadı birleştirme kararları idari yargı yerleri için bağlayıcıdır; idare bu kararlara uymak zorunda değildir. 
B) İçtihatların birleştirilmesine ya da birleştirilmiş içtihadın değiştirilmesine karar verme yetkisi İçtihadı Birleştirme Kurulu'na aittir. 
C) İçtihadı birleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlanır. 
D) Aykırı kararlarla ilgili kişiler içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler. 
E) İçtihadı birleştirme kararı verilmeden önce Danıştay Başsavcısı'nın görüşü alınır. 

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da çözümlenecek davalardan biri değildir? 
A) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar 
B) Bakanlıkların müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılan davalar 
C) Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlere karşı açılan davalar 
D) Belediyelerin düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar 
E) Bakanlıkların ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar 

Mülkiyet hakkına hukuki gerekçe olmaksızın el konması halinde uğranılan zararın tazmini için aşağıdakilerden hangisinde dava açılır? 
A) Adli yargı 
B) İdari yargı 
C) Tazminat yargısı 
D) Tüketici hakem heyetleri 
E) Askeri yargı 

Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerden biri değildir? 
A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen nakil kararları 
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezaları 
C) Yüksek Askeri Şura tarafından yapılan terfi işlemleri 
D) Yüksek Askeri Şura tarafından verilen kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararları 
E) Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler 

TBMM'nin aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır? 
A) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına 
B) Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma kararlarına 
C) Milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına 
D) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermeye ilişkin kararlarına 
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçimine 

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan TBMM denetim aracıdır? 
A) Soru 
B) Genel görüşme 
C) Meclis araştırması 
D) Meclis soruşturması 
E) Gensoru 

Valiler bir toplantının yapılmasını en çok ne kadar süreyle erteleyebilir? 
A) 10 gün 
B) 20 gün 
C) 1 ay 
D) 2 ay 
E) 3 ay 

Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerinde gerçekleştirdiği denetim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İdari vesayet denetimi 
B) Hiyerarşik denetim 
C) Siyasi denetim 
D) Dolaylı denetim 
E) Kamu denetimi 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize yargı idari


Hızlı Menü: