facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 867 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 795 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 546 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 470 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 593 Son Yorum: Gamze

İdari Yargı Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İdari Yargı Final Yaprak Testleri

İdari eylemlerden hakları ihlal edilenlerin, bu eylemlerin öğrenilmesinden itibaren hangi süre içinde idareye başvurmaları gerekir? 
a. Otuz gün 
b. Altmış gün 
c. Bir ay 
d. Bir yıl 
e. Beş yıl 

Haklarını ihlal eden bir idari işleme karşı ilgililerin, işlemin tebliğinden itibaren hangi süre içinde tam yargı davası açmaları gerekir? 
a. 60 gün 
b. 1 yıl 
c. 30 gün 
d. 15 gün 
e. 5 yıl 

Bayındırlık hizmetinden doğan zararların tazmini için açılacak davada hangi idare mahkemesi yetkilidir? 
a. Davalı idarenin bulunduğu yer 
b. Hizmetin görüldüğü yer 
c. Davacının ikametgâhı 
d. Ankara 
e. Hizmetin düzenlendiği yer 

Tam yargı davalarında genel görevli yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Vergi mahkemeleri 
b. İdare mahkemeleri 
c. Danıştay 
d. Asliye hukuk mahkemeleri 
e. Bölge idare mahkemeleri

Bir idari işlem veya bir idari sözleşmenin uygulanması durumunda olmayan, idarenin her türlü faaliyetine ne ad verilir? 
a. Kamu hizmeti 
b. İdari hizmet 
c. İdari eylem 
d. İdari faaliyet 
e. İdari işlem

Aşağıdakilerden hangisi bağlantılı davalara ilişkin olarak söylenemez? 
a. Birden fazla dava arasında bağlantı olabilmesi için davaların tümünün yargılamanın aynı aşamasında bulunması gerekir 
b. Bağlantılı davalardan birinin Danıştay’da bulunması halinde dava dosyası danıştay’a gönderilir 
c. Bağlantılı davaların farklı bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştay’a gönderilir 
d. Birden fazla mahkemede açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına kara verilebilmesi taraflardan birinin talepte bulunması gerekir 
e. Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hükmün, diğerini etkileyecek nitelikte olduğu davalar bağlantılı davalardır 

İdare mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarına hangi mahkemede itiraz edilir? 
a. Danıştay daireleri 
b. Bölge idare mahkemesi 
c. En yakın idare mahkemesi 
d. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
e. Vergi mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına ilişkin olarak söylenemez? 
a. İdari işlemlere karşı açılırlar 
b. Menfaati ihlal edilenler tarafından açılırlar 
c. İptal davaları ile hukuka aykırı işlemlerin iptal kararından itibaren ortadan kaldırılması sağlanır 
d. Objektif nitelikte bir davadır 
e. Hukuk devleti ilkesini yaşama geçirme işlevine sahiptirler 
 
Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 60 gün 
b. 30 gün 
c. 7 gün 
d. Bir ay 
e. Bir hafta 

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve uygulanan işlemlerde dava kime karşı açılır? 
a. Bakanlar Kurulu 
b. İlgili bakanlık 
c. Hazine 
d. Hükümet 
e. Başbakanlık 
Ara
Cevapla
#2
Davacının eksik harç yatırarak dava açması halinde hangi süre içinde harcı tamamlaması gerekir? 
a. 15 gün 
b. 30 gün 
c. 40 gün 
d. 60 gün 
e. 90 gün 

Aşağıdakilerden hangisi resen araştırma yetkisi kapsamında idari yargı hâkimine tanınmış yetkilerden biri değildir? 
a. Keşif yapma 
b. Bilirkişiye başvurma 
c. İlgili kişilerden bilgi isteme 
d. Yakalama kararı verme 
e. İlgili kişilerden belge isteme 

Aşağıdakilerden hangisinin mahkeme kararlarında yer alması zorunlu değildir? 
a. Tarafların adresleri 
b. Davalının savunmasının özeti 
c. Tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı 
d. Kararı veren mahkeme başkan ve üyeleri ile kâtibin ad, soyad ve imzaları 
e. Kararın oybirliği ile mi oyçokluğu ile mi verildiği 

Aşağıdakilerden hangisi ilk incelemede ele alınacak konulardan biri değildir? 
a. Görev ve yetki 
b. İdari merci tecavüzü 
c. Süre aşımı 
d. Dilekçede eksiklik olup olmadı ğı 
e. Yetki tecavüzü 

Aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde yer alma zorunluluğu yoktur? 
a. Davacının ad ve soyadı 
b. Davacının adresi 
c. Davacının vergi kimlik numarası 
d. Davanın konusu 
e. Davanın dayandığı deliller 

İdari yargı yerlerinin davaları dosyaların tekemmülünden itibaren hangi süre içinde sonuçlandırmaları gerekir? 
a. Bir ay 
b. Üç ay 
c. Altı ay 
d. Bir yıl 
e. İki yıl 

Aşağıdakilerden hangisi devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmamasına karar vermeye yetkilidir? 
a. Cumhurbaşkanı 
b. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı 
c. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
d. Genelkurmay Başkanı 
e. Başbakan 

İdari yargı davalarında tarafların yapılacak tebliğlere, tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içinde cevap vermeleri gerekir? 
a. 7 gün 
b. 10 gün 
c. 15 gün 
d. 30 gün 
e. 60 gün 
 
Aşağıdakilerden hangisi İYUK’da hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağı konulardan biri değildir? 
a. Dava açma süresi 
b. Ehliyet 
c. Bilirkişi 
d. Keşif 
e. Yargılama giderleri 

Dava görülürken tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olması halinde işlemden kaldırılan dosya için yenileme dilekçesi hangi sürede verilmelidir? 
a. Bir ay 
b. Dört ay 
c. Altı ay 
d. Bir yıl 
e. İki yıl
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi için yanlışlıkların düzeltilmesi talebinde bulunulamaz? 
a. Hüküm fıkrasında verilen karar 
b. Tarafların ad ve soyadı 
c. Tarafların sıfatı 
d. Tarafların iddiaları sonucu 
e. Hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıkları 

Temyiz dilekçesindeki eksikliklerin hangi süre içinde tamamlanması gerekir? 
a. Yedi gün 
b. On gün 
c. Onbeş gün 
d. Otuz gün 
e. Altmış gün 

Bir mahkeme kararının çekinmeye mecbur olan üyenin katılmasıyla alınarak kesinleşmiş olması halinde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Temyiz 
b. İtiraz 
c. İstinaf 
d. Kararın düzeltilmesi 
e. Yargılamanın yenilenmesi 

Aşağıdakilerden hangisi açıklamaya ilişkin olarak söylenemez? 
a. Açıklama talebi üst mahkemeye yapılır. 
b. Her iki taraf da açıklama talebinde bulunabilir. 
c. Açıklama talebi kararın yerine getirilmesine kadar yapılabilir. 
d. Kararların yeterince açık olmaması halinde ya da kararda birbiriyle çelişen kısımlar varsa yapılır. 
e. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir

Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda öngörülmüş kanun yollarından biri değildir? 
a. Temyiz 
b. Yargılamanın yenilenmesi 
c. Yanlışlıkların düzeltilmesi 
d. Kararın düzeltilmesi 
e. İtiraz 

Temyiz veya itiraz üzerine verilen kararların tekrar aynı merci tarafından incelenmesi için başvurulan kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Yargılamanın yenilenmesi 
b. Kararın düzeltilmesi 
c. Yanlışlıkların düzeltilmesi 
d. İstinaf 
e. İtiraz 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararıyla Sözleşme veya eki protokollerin ihlal edildiğinin tespit edilmiş olması halinde bu kararın kesinleşmesinden itibaren hangi sürede yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulması gerekir? 
a. Altı ay 
b. Bir yıl 
c. Üç yıl 
d. Beş yıl 
e. On yıl 

Aşağıdaki kararlardan hangisi temyiz edilemez? 
a. İdare mahkemelerinin kurul halinde verdikleri nihai kararlar 
b. Vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri nihai kararlar 
c. Danıştay İdari Dava Daireleri nihai kararları 
d. Danıştay Vergi Dava Daireleri nihai kararları 
e. Bölge idare mahkemesi nihai kararları 

İtiraz, mahkeme kararının tebliğini izleyen günden itibaren hangi süre içinde yapılır? 
a. Yedi gün 
b. On gün 
c. Onbeş gün 
d. Otuz gün 
e. Altmış gün 

Bölge idare mahkemesi kararları ile ilk derece mahkemelerinin temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş kararlarından niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlere karşı hangi yola başvurulabilir? 
a. Kararın düzeltilmesi 
b. Yanlışlıkların düzeltilmesi 
c. İtiraz 
d. Kanun yararına temyiz 
e. Yargılamanın yenilenmesi 
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi iptal kararlarına ilişkin olarak söylenemez? 
a. İptal kararları kendiliğinden sonuç doğurduklarından idarenin herhangi bir işlem yapması gerekmez 
b. Geçmişe etkilidirler 
c. Dava konusu işlemi yapıldığı andan itibaren hükümsüz kılar 
d. İptal edilen işleme dayanılarak yapılan işlemlerin geri alınmasında somut olayın özelliği dikkate alınır 
e. Danıştay kararlarında düzenleyici işlemlerin iptali üzerine eski düzenleyici işlemin kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği kabul edilmektedir 

Yargı kararını uygulamayan bakan hakkında ceza davasının aşağıdakilerden hangisinde açılması gerekir? 
a. Yargıtay 
b. Ağır ceza mahkemesi 
c. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi 
d. Yüce Divan 
e. Danıştay

İdari yargı yerlerince verilen tazminat kararlarının uygulanması aşağıdakilerden hangisine tabidir? 
a. İcra ve İflas Kanunu 
b. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
c. Muhasebesi Umumiye Kanunu 
d. Ceza Muhakemesi Kanunu 
e. İdari Yargılama Usulü Kanunu 

Yaş haddini doldurmuş bir kamu görevlisinin yargı kararına rağmen göreve atanamaması halinde yargı kararının uygulanmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Maddi imkansızlık 
b. Hukuki imkansızlık 
c. Menfaat yokluğu 
d. İşlemin konusunun meşru olmaması 
e. Kazanılmış hak olmaması 

İdari yargı yerleri tarafından verilen mahkeme kararlarının en geç kaç gün içinde uygulanması gerekir? 
a. On 
b. Onbeş 
c. Otuz 
d. Altmış 
e. Doksan 

Aşağıdakilerden hangisinin kararlarına göre işlem tesis edilmemesi halinde idare aleyhine maddi veya manevi tazminat davası açılabileceği İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmemiştir? 
a. Vergi mahkemesi 
b. İdare mahkemesi 
c. Bölge idare mahkemesi 
d. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
e. Danıştay 

Düzenleyici işlemlerin yargı kararıyla iptali durumunda, uygulama işlemlerinin de geçmişe yönelik olarak geri alınması hangi hukuka aykırılılık halidir? 
a. Haklı beklentinin ihlali 
b. Kazanılmış hakkın ihlali 
c. Hukuki imkansızlık 
d. Maddi imkansızlık 
e. Fiili imkansızlık 

Maliye Bakanlığı müsteşarının Danıştay tarafından verilen mahkeme kararını uygulamaması nedeniyle uğranılan zararların tazmini için aşağıdakilerden hangisi aleyhine dava açılabilir? 
a. Müsteşar 
b. Maliye Bakanlığı 
c. Devlet Personel Başkanlığı 
d. Başbakan 
e. Hazine Müsteşarlığı 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerlerinin verdikleri tazminat kararlarına ilişkin olarak söylenemez? 
a. Tazminat kararları genel hükümlere göre infaz ve icra olunur 
b. Tazminat kararlarının tahsili için devlet malları haczedilemez 
c. Tazminat kararlarının icrasında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır 
d. Kamu tüzel kişilerinin özel malları haczedilebilir 
e. Tazminat kararlarının icrası için İcra ve İflas Kanunu’nun bütün hükümleri ayrım yapılmaksızın devlete ve kamu tüzel kişilerine uygulanır 

İdari yargı yerlerince verilen kararların uygulanmaması halinde İYUK’da ilgililer için nasıl bir hukuki yol öngörülmüştür? 
a. İtiraz 
b. Şikayet 
c. Maddi ve manevi tazminat davası 
d. Tespit davası 
e. Resen icra 
Ara
Cevapla
#5
Davanın taraflarının sunmasına veya talebine bağlı olmaksızın her çeşit incelemenin mahkeme tarafından yapılmasına ne ad verilir? 
A) Mahkemenin takdir yetkisi 
B) Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi 
C) Yetkinin kamu düzenine ilişkin olması 
D) İnceleme yetkisi 
E) Resen araştırma ilkesi 

İdari yargıda duruşmalar hangi nedenle gizli yapılabilir? 
A) Davacının istemi 
B) Davacının kamuoyunda tanınır kişiler olması 
C) Davalının istemi 
D) Kamu güvenliğinin gerekli kılması 
E) Mahkeme salonunun fiziki şartları 

Aşağıdakilerden hangisi ilk incelemede ele alınacak konulardan biri değildir? 
A) Husumet 
B) Ehliyet 
C) Süre aşımı 
D) Yetki gaspı 
E) Görev ve yetki 

İdari yargı yerleri için geçerli olan idari işlem veya eylem niteliğinde yargı kararı verilememesi şeklindeki sınırlamaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bu sınırlama doğrultusunda idari yargı yerleri davalarda davayı kabul veya ret şeklinde karar vermektedirler. 
B) İdari yargı kararlarının sonuç doğurması için idare tarafından uygulanması gerektiğinden bu sınırlama idari yargının etkinliğini azaltmaktadır. 
C) Bu sınırlama adli yargı yerleri için de öngörülmüştür. 
D) Bu sınırlama, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nca hüküm altına alınmıştır. 
E) Bu sınırlama idari yargının yetersizliği ya da etkisizliği gibi algılanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu işlemlerinin iptali istemiyle açılan davalarda davalı idare aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Devlet Bakanlığı 
B) Başbakanlık 
C) Bakanlar Kurulu 
D) Kararı uygulamakla görevli bakanlık/bakanlıklar 
E) Maliye Bakanlığı 

İptal davalarında genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vergi mahkemesi 
B) İdare mahkemesi 
C) Bölge idare mahkemesi 
D) Danıştay İdari Dava Daireleri 
E) Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Tam yargı davaları doktrinde özel hukuktaki hangi davalara benzetilmektedir? 
A) Tespit davası 
B) Müdahalenin men'i davası 
C) Edim davası 
D) Yorum davası 
E) İptal davası 

Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olduğu davalara ne ad verilir? 
A) Ortak dava 
B) Tam yargı davası 
C) Müşterek dava 
D) Dava arkadaşlığı 
E) Bağlantılı dava 

Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerden biri değildir? 
A) Kişisel hakkı ihlal edilenler tarafından açılır. 
B) Davanın sonuçlarından dava konusu işlemle ilgili herkes yararlanır. 
C) Kişisel hakkın tazminine yöneliktirler. 
D) Maddi ve manevi zararların tazmini için açılırlar. 
E) Konusunu idari işlem ve eylemler oluşturur. 

İdari yargıda duruşma yapıldıktan sonra en geç kaç gün içinde mahkemenin kararını vermesi gerekir? 
A) 15 
B) 30 
C) 45 
D) 60 
E) 90 

İdare mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları ile idari işlemler hangi andan itibaren ortadan kalkarlar? 
A) Tebliğ edildikleri 
B) Uygulandıkları 
C) Uygulandıktan sonra 
D) İptal kararından sonra 
E) Yapıldıkları 
Ara
Cevapla
#6
Bir davada mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen tarafa kararın üst derece mahkemesinde incelenmesi imkânını sağlayan hukuki yola ne ad verilir? 
A) İtiraz yolu 
B) Temyiz yolu 
C) Kanun yolu 
D) Kararın düzeltilmesi 
E) Yanlışlıkların düzeltilmesi 

Mahkeme kararına esas alınan belgenin sahte olduğu resmi bir makam huzurunda kabul edilmişse başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yargılamanın yenilenmesi 
B) İtiraz 
C) Kararın düzeltilmesi 
D) Temyiz 
E) İstinaf 

Bölge idare mahkemesi aşağıdaki hallerden hangisinde kararı bozmakla birlikte dava dosyasını ilk derece mahkemesine geri gönderir? 
A) İlk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulması 
B) Maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün olması 
C) İtirazın sadece hukuki noktalara ilişkin olması 
D) Maddi vakıalar hakkında edinilen bilgilerin yeterli olması 
E) Davanın çözümü için gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak yeniden karar vermesi 

Uygulanan yıkım kararının iptali sonrasında idarenin geçmişe dönük işlem yapamama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kazanılmış hakkın olmaması 
B) Menfaat yokluğu 
C) Hukuki imkânsızlık 
D) İşlemin meşru olmaması 
E) Maddi imkansızlık 

Kamu tüzel kişileri sahip oldukları özel mallarının haczedilmesini engellemek için nasıl bir karar almaktadırlar? 
A) Kamu hizmetine tahsis kararı 
B) Tahsisin kaldırılması kararı 
C) Kamulaştırma kararı 
D) Kamu yararı kararı 
E) Kamu hizmeti kurma kararı 

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
A) Başbakan 
B) TBMM 
C) Cumhurbaşkanı 
D) Maliye Bakanlığı 
E) Bakanlar Kurulu 

Anayasa Mahkemesi üyeliği, üyelik görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde Anayasa Mahkemesi'nin hangi çoğunlukla karar alması ile sona erer? 
A) Üye tamsayısının üçte biri 
B) Üye tamsayısının dörtte biri 
C) Üye tamsayısının dörtte üçü 
D) Üye tamsayısının salt çoğunluğu 
E) Üye tamsayısının üçte ikisi 

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu'nda yer almaz? 
A) Başsavcı 
B) Savcılar 
C) Genel Sekreter 
D) Danıştay Başkanı 
E) Üyeler 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanını belirlemeye yönelik ölçütlerden biridir? 
A) Organik ölçüt 
B) Karma ölçüt 
C) Maddi ölçüt 
D) Şekli ölçüt 
E) Fonksiyonel ölçüt 
Ara
Cevapla
#7
Vergi davasına konu olacak bir işlemin geri alınması için ilgililerin kural olarak kaç gün içinde idareye başvurmaları gerekir? 
A) 60 
B) 30 
C) 15 
D) 10 
E) 7 

İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçeleri aşağıdaki mercilerden hangisine verilir? 
A) Sulh hukuk mahkemesi 
B) Danıştay 
C) En yakın idare veya vergi mahkemesi 
D) Bölge İdare Mahkemesi 
E) Asliye hukuk mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisinde duruşma yapılması mahkemenin takdirindedir? 
A) Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı iptal davalarında 
B) İdare mahkemesinde açılan iptal davalarında 
C) Vergi mahkemesinde açılan iptal davalarında 
D) İdare mahkemesinde açılan bir milyar lirayı aşan tam yargı davalarında 
E) Bölge idare mahkemesine yapılan itiraz aşamasında 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargı yoluna başvurulur? 
A) Atama 
B) Meslekten çıkarma 
C) Görevden uzaklaştırma 
D) Kadro dağıtma 
E) Uyarma cezası 

Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bölge İdare Mahkemesi 
B) Yargıtay 
C) Uyuşmazlık Mahkemesi 
D) Danıştay 
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Danıştay dava dairelerinin görevlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) TBMM 
B) Danıştay Genel Kurulu 
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
D) Adalet Bakanlığı 
E) Danıştay Başkanı 

Aşağıdakilerden hangisi idari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin taşıması gereken şartlardan biri değildir? 
A) Yükseköğrenim yapmış olmak 
B) Yükseköğrenimin tamamlanmasından sonra devlet hizmetlerinde on beş yıl çalışmış olmak 
C) Danıştay üyeliğine seçilebilecek idari görevlerde toplam üç yıl çalışmış olmak 
D) Birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almış olmak 
E) Hâkimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip olmak 

İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir? 
A) Fiili yol 
B) Yetki tecavüzü 
C) Fonksiyon gaspı 
D) Yetki saptırması 
E) Usul saptırması 

İdari eylemlerden doğan zararın tazminiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için askeri yargı mercilerine açılan davanın görev yönünden reddi üzerine idari yargıda tam yargı davası açılması halinde idari başvuru şartı aranmaz. 
B) İdareye yapılan başvurunun kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren istek hakkında atmış gün içinde cevap verilmediği takdirde; bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılır. 
C) İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için eylemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde idareye başvurmak gerekir. 
D) İdari eylemlerden hakları ihlal edilenlerin dava açmadan önce idareye başvurmaları zorunludur. 
E) İdari eylemlere karşı iptal ve tam yargı davaları birlikte açılabilir. 

Kanun koyucu tarafından ayrı bir süre öngörülmemişse idari işlemlere karşı tam yargı davası hangi süre içinde açılır? 
A) 10 gün 
B) 30 gün 
C) 60 gün 
D) 1 yıl 
E) 5 yıl 

Tam yargı davasında verilen tazminat kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tam yargı davalarında verilen tazminat kararları genel hükümlere göre infaz ve icra olunur. 
B) Tam yargı davalarında hükmedilen tazminatlar, icra ve iflas hukuku kurallarına göre icra daireleri aracılığıyla tahsil edilir. 
C) Tazminat kararları çerçevesinde İcra ve İflas Kanunu'nun iflasa ilişkin kuralları devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine uygulanmaz. 
D) Tazminat kararlarının uygulanması amacıyla kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan özel mallar haczedilemezler. 
E) Tazminat kararlarının uygulanması için devlet malları haczedilemez
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davalarında miktar gösterme zorunluluğunun istisnasıdır? 
A) Yanlış tedaviye ilişkin açılan tam yargı davaları 
B) Kamu görevlilerinin açtıkları tam yargı davaları 
C) Sosyal risk ilkesine dayanarak açılan tam yargı davaları 
D) Tehlike ilkesine dayanarak açılan tam yargı davaları 
E) Öğrencilerin açtıkları tam yargı davaları 

Eksik harç veya posta ücreti ile dava açılması halinde eksik kalan kısmın kaç gün içinde tamamlanması gerekir? 
A) 30 
B) 15 
C) 10 
D) 7 
E) 5 

Aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna başvurulabilecek kararlardan biri değildir? 
A) İdare mahkemelerinin kamu görevlilerine uyarma cezası verilmesi işlemine ilişkin kararları 
B) Vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlar 
C) İdare mahkemelerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının üyelerine kınama cezası verilmesi işlemine ilişkin kararları 
D) İdare mahkemelerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin kararları 
E) Tüzüklere ilişkin verilen iptal kararları 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gerekçe gösterilerek yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren hangi süre içinde yapılır? 
A) 10 yıl 
B) 2 yıl 
C) 1 yıl 
D) 6 ay 
E) 60 gün 

Danıştay idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlara karşı temyiz başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır? 
A) Danıştay Genel Kurulu 
B) Danıştay İdari Dairesi 
C) Danıştay İdari İşler Kurulu 
D) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
E) Danıştay Başkanlar Kurulu 

Yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yıkım kararının iptaline yönelik verilen mahkeme kararının uygulanamaması haline ne ad verilir? 
A) Maddi imkânsızlık 
B) Yokluk 
C) Hukuki imkânsızlık 
D) Fiili yol 
E) Haksız fiil 

İptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İptal kararları geçmişe etkilidir. 
B) İptal kararlarının uygulanmasını sağlama görevi idareye aittir. 
C) İptal kararları gereğince idarenin, iptal edilen işlemi tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırması gerekir. 
D) İdare mahkemelerince verilen iptal kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmuşsa, kanun yolu başvurusunun sonuna kadar mahkeme kararı uygulanmaz. 
E) Düzenleyici işlemlerin iptali halinde uygulama işlemleri, iptal kararına dayanılarak geçmişe yönelik olarak kaldırılamazlar. 

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) TBMM 
B) Danıştay 
C) Hazine Müsteşarlığı 
D) Sayıştay 
E) Maliye Bakanlığı 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından gerçekleştirilen kamu yönetimi denetimi kapsamında yer almaz? 
A) Devlet Denetleme Kurulunca yapılan denetim 
B) Kamu Denetçiliği Kurumunca yapılan denetim 
C) Sayıştayca yapılan denetim 
D) Meclis araştırması 
E) Meclis soruşturması 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final yargı idari


Hızlı Menü: