facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,007 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 676 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 640 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

İcra İflas Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İcra İflas Hukuku Vize Yaprak Testleri

Genel şikâyet süresi, aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Yedi gün 
b. On gün 
c. Onbeş gün 
d. Otuz gün 
e. Şikâyet kural olarak bir süreye tâbi tutulmamıştır

Şikâyetin sonuçlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Şikâyetin kabulü sadece şikâyette bulunan kimse için sonuç doğurur. 
b. Şikâyet süresi geçmiş olsa dahi, eğer bu yönde bir itirazda bulunulmamışsa mahkeme şikâyet nedenlerinin varlığını inceler ve esas hakkında karar verir. 
c. İcra mahkemesi şikâyet üzerinde verdiği kararın yanlış olduğuna inandığı takdirde vermiş olduğu karardan dönüp söz konusu kararı düzeltebilir. 
d. İcra mahkemesinin şikâyet hakkında vermiş olduğu kararlar her koşulda kesindir. 
e. Şikâyet incelemesi esnasında icranın durdurulmasına karar verilmişse, şikâyetin reddi üzerine icraya devam olunur. 

Takibin başarı ile sonuçlanması üzerine alınacak olan harç aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Tahsil harcı 
b. Paylaştırma masrafları 
c. Peşin harç 
d. Başvurma harcı 
e. Bilirkişi masrafları 

Aşağıdakilerden hangisi kanunî bir talik (erteleme) hâli değildir? 
a. Borçlunun yakınlarından birinin ölümü 
b. Borçlunun gösterdiği teminat karşılığı takibin ihtiyatî tedbir yoluyla durdurulması 
c. Borçlunun ölümü 
d. Borçlunun askerde olması 
e. Borçlunun hükümlü olması

Aşağıdakilerden hangisi icra ve iflâs işlerine bakan asıl veya yardımcı icra organlarından değildir? 
a. Tüketici sorunları hakem heyeti 
b. Genel mahkemeler 
c. İcra dairesi 
d. Yargıtay’ın icra ve iflâs işlerine bakan daireleri 
e. İcra mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi icra takip işlemi değildir? 
a. Satış 
b. Haciz 
c. Ödeme emri tebliğ edilmesi 
d. Takip talebi 
e. Paraların paylaştırılması 

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevleri arasında yer almaz? 
a. İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemek 
b. Tasarrufun iptali davalarını incelemek. 
c. Hacizde ve iflâsta istihkak davalarını incelemek 
d. İhalenin feshini şikâyet yolu ile incelemek 
e. İcra ve iflâs suçlarını inceleyerek ceza vermek 

İcra mahkemesi kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
a. İcra mahkemesinin hangi kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabileceği İcra ve İflâs Kanununda belirlenmiştir. 
b. İcra mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. 
c. İcra mahkemesi kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. 
d. Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasından sonra tüm icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir. 
e. İcra mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabilmesi için belirli bir parasal sınır öngörülmüştür. 

İcra takibinde tarafların takip ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Maddi hukuk bakımından hak ehliyetine sahip olanlar icra hukukunda taraf ehliyetine sahiptir. 
b. Adi ortaklık tüzel kişiliğe sahip olmadığından icra hukuku bakımından takip ehliyetine sahip değildir. 
c. Fiil ehliyeti olan taraf takip ehliyetine de sahiptir. 
d. Takibin taraflarının hak ehliyeti ve fiil ehliyetinin var olup olmadığı, icra dairesi tarafından ancak karşı tarafın talebi üzerine incelenebilir. 
e. Takip talebinde bulunan alacaklı ve kendisine karşı takip yapılan borçlunun gerçekten alacaklı ve borçlu sıfatına sahip olup olmadıkları icra dairesi tarafından re’sen incelenemez. 

Şikâyet yoluna başvurma hakkı ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangi doğrudur? 
a. Takibin tarafı olmasa da hukukî yararı bulunan üçüncü kişiler şikâyet yoluna başvurma hakkına sahiptirler. 
b. İcra daireleri kendi işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurabilirler. 
c. Alacaklı takip konusu hak üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetse dahi şikâyet yoluna başvurabilir. 
d. Cumhuriyet savcıları icra dairelerinin işlemlerine karşı icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilirler. 
e. Şikâyet talebinde bulunabilmek için takibin tarafı olmak yeterlidir. İşlemin mutlaka şikâyette bulunan kimsenin hukukî durumunu olumsuz etkilemesi gerekmez. 
Ara
Cevapla
#2
Mal beyanına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a. Mal beyanında bulunma süresi kural olarak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür. 
b. Borçlu mal beyanında bulunmakla birlikte bu mal beyanı gerçeğe aykırı ise, bu durum ayrı bir suç olarak kabul edilmiştir. 
c. Mal beyanında bulunurken, hiç malı olmadığını veya yeterli malı olmadığını bildiren borçlu, sonradan kazandığı malları ve gelirindeki artışı icra dairesine bildirmelidir. 
d. Borçlu, mal beyanında tüm malvarlığını belirtmek zorundadır. 
e. Borçlunun, süresinden sonra mal beyanında bulunması kanun koyucu tarafından ayrı bir suç sayılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi menfi tespit davasının mahkemece kabul edilmesinin sonuçlarından biri değildir? 
a. Alacaklının talebine gerek olmadan borçlu aleyhine tazminata hükmedilir. 
b. Borçlunun talebi ile alacaklı aleyhine tazminata hükmedilir. 
c. Takip derhal durur. 
d. Mallar satılmışsa, satış bedeli borçluya ödenir. 
e. Haczedilen mallar üzerindeki haciz kalkar.

Aşağıdakilerden hangisi borçluya, icra takibinin iptalini talep etme hakkı veren sebeplerden biridir? 
a. İtfa 
b. İmhal 
c. Menfi Tespit Davası 
d. İstirdat Davası 
e. İstihkâk Davası 

Zamanaşımı sebebiyle takibin iptali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Takipsiz bırakılan dosyalar bakımından zamanaşımı süresi işlemeye devam eder. 
b. Zamanaşımı sebebiyle takibin iptali, takip dosyasının bulunduğu icra dairesinden talep edilir. 
c. Takip dosyasının zamanaşımına uğradığını ispatlaması için borçlunun ayrıca bir belgeye ihtiyacı yoktur. 
d. Alacaklı, zamanaşımın kesildiğini veya durduğunu resmi veya imzası borçlu tarafından ikrar edilen belgelerle ispatlayabilir. 
e. Takibin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, takip dosyasındaki son işlem tarihi ile yenileme talebi tarihi arasındaki süreye göre belirlenir.
 
İcra takibinin iptali veya taliki incelemesinde uygulanan yargılama usulü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Basit 
b. Seri 
c. Yazılı 
d. Sözlü 
e. Özel 

Takibin taliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Erteleme süresi içinde taraf takip işlemleri dışındaki icra takip işlemleri yapılabilir. 
b. Borçlu, takibin ertelendiğini imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş senetle ispat edebilir. 
c. Takibin ertelenebilmesi için, takibin kesinleşmesinden sonra borcunu ifa etmesi için borçluya alacaklı tarafından süre verilmiş olması gerekir. 
d. Takibin ertelenmesi kararında, takibin ne süre için ertelendiği belirtilmelidir. 
e. Takibin ertelenmesi talebi icra mahkemesince incelenir

İlâmsız icra takibinde yetkili icra dairesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a. İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkindir. 
b. İcra dairesinin yetkisi bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır. 
c. Genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesidir. 
d. Akdin yapıldığı yer icra dairesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki şartlar aranmaksızın yetkili olacaktır. 
e. İhtiyatî hacizden sonraki takipler, ihtiyatî haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılabilir. 

Aşağıda belirtilen itiraz sebeplerinden hangisi, borca itiraz niteliğinde değildir? 
a. Adî senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığına yönelik itiraz 
b. Borcun ödendiğine yönelik itiraz 
c. Borcun zamanaşımına uğradığına yönelik itiraz 
d. Derdest bir takip bulunduğuna yönelik itiraz 
e. Senette tahrifat yapılarak borç miktarının değiştirildiğine yönelik itiraz 

İtirazın iptali davasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. İtirazın iptali davası, itirazın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. 
b. İtirazın iptali davasında yargılama usûlü bakımından genel hükümler uygulanır. 
c. Elinde İcra ve İflâs Kanunu’nun 6868a maddeleri anlamında belge olmayan alacaklı, ancak itirazın iptali davası ile borçlunun itirazını hükümden düşürebilir. 
d. Elinde İcra ve İflâs Kanunu’nun 6868a maddeleri anlamında belge olan alacaklı, itirazın iptali davası açamaz, mutlaka itirazın kaldırılması yoluna başvurmalıdır. 
e. Bir yıllık sürenin sonunda alacaklı, alacağı için genel hükümlere göre bir alacak davası açabilir; ancak bu itirazın iptali davası olmayacaktır. 

Aşağıdakilerden hangisi itirazın geçici kaldırılmasının sonuçlarından değildir? 
a. İtirazın geçici kaldırılması kararı ile alacaklı, geçici haciz isteyebilir. 
b. Borçlu, takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına mahkûm edilir. 
c. Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. 
d. Alacaklının talepte bulunması şartıyla borçlu, takip konusu alacağın %20’ı oranında tazminata mahkûm edilir. 
e. Borçlu geçici kaldırma kararının tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde borçtan kurtulma davası açabilir. 
Ara
Cevapla
#3
Haczin uygulanması sırasında icra memuru tarafından uyulması gereken ve hacizde tertip olarak ifade edilen sıralamanın esası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a. Borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar-taşınırlar-taşınmaz mallar-istihkak iddiasına konu mallar 
b. Taşınırlar-istihkak iddiasına konu mallar-borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar- taşınmaz mallar 
c. Borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar-taşınırlar-istihkak iddiasına konu mallar-taşınmaz mallar 
d. Taşınmaz mallar-taşınırlar-borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar-istihkak iddiasına konu mallar 
e. İstihkak iddiasına konu mallar-borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar-taşınmaz mallar-taşınırlar 

Aşağıdaki malvarlığı değerlerinden hangisi tamamı haczedilemeyen mal ve haklar arasında yer almaz? 
a. Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıkları 
b. Bağ-Kur Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıkları 
c. İşçi ücretleri 
d. Borçlunun manevi tazminat talepleri 
e. Ev ve bahçe içinde bakılan süs hayvanları (evcil hayvanlar)

Aşağıdakilerden hangisi hacze iştirak imkanını veren belgelerden biri değildir? 
a. Aciz belgesi 
b. Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usûlüne göre verdikleri makbuz veya belgeler. 
c. Tarih ve imzası onaylı senet 
d. Mahkeme ilâmı 
e. Rehin açığı belgesi 

Aşağıdakilerden hangisi muaccel olmamış alacaklar için kanunda öngörülen ihtiyati haciz sebeplerinden biri değildir? 
a. Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması 
b. Borçlunun, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi 
c. Borçlunun kaçmaya hazırlanması 
d. Borçlunun, konkordato talebinde bulunması 
e. Borçlunun hileli işlemlerde bulunması 

İhtiyati haciz yargılamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. İhtiyati haciz yargılamasında görevli ve yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. 
b. İhtiyati haciz yargılamasında, karşı taraf dinlenmeden de ihtiyati hacze karar verilebilir. 
c. Dava açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz, ancak davaya bakan mahkemeden talep edilebilir. 
d. Alacaklı, alacağını ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığını ispat etmelidir. 
e. İhtiyati haciz talebinin kabulüne ilişkin mahkeme kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi haczin özelliklerinden biri değildir? 
a. Haciz para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir. 
b. Haciz ancak borçlunun malvarlığı üzerinde uygulanabilir. 
c. Haciz paraya çevrilmesi mümkün olan mal ve haklar üzerinde uygulanabilir. 
d. Haciz bir icra takip işlemidir. 
e. Haczin geçerli olması için borçlunun malvarlığına fiilen el konulması gereklidir. 

İcra takibinde satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme imkanı veren haciz türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İlave haciz 
b. İhtiyatî haciz 
c. Tamamlama haciz 
d. Kesin haciz 
e. Geçici haciz 

Aşağıdaki haciz türlerinden hangisi, icra takibinde satış imkânı vermeyen ve takip hukuku içerisinde para alacakları için kabul edilmiş bir geçici hukuki korumadır? 
a. İlave haciz 
b. Kesin haciz 
c. Geçici haciz 
d. Tamamlama haciz 
e. İhtiyatî haciz 

Haciz talebi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Kesin haciz isteyebilmek için takip kesinleşmiş olmalıdır. 
b. Haciz talep edebilmek için borçlunun mal beyanında bulunmasını beklemek gerekir. 
c. Alacaklı talep etmeden, icra dairesi kendiliğinden haciz uygulayamaz. 
d. Alacaklı süresi içinde haciz talep etmez ise icra dosyası işlemden kaldırılır. 
e. Alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep etmek zorundadır. 
 
Aşağıdakilerden hangisi tamamı haczedilemeyen mal ve haklardan biridir? 
a. Emekli Sandığı dolayısıyla verilen emekli maaşları 
b. İşçi ücretleri 
c. Borçluya ait çamaşır makinesi 
d. Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıkları 
e. Memur aylıkları 
Ara
Cevapla
#4
Bir alacaklı, sıra cetvelinde yer alan bir diğer alacaklının alacağına karşı koymak istediği takdirde hangi süre içinde, nerede ve hangi hukukî yola başvurmalıdır? 
a. Yedi gün içinde, icra mahkemesinde, şikâyet yoluna başvurmalıdır. 
b. Yedi gün içinde, asliye hukuk mahkemesinde, şikâyet yoluna başvurmalıdır. 
c. Süresiz olarak, icra mahkemesinde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır. 
d. Yedi gün içinde, asliye hukuk mahkemesinde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır. 
e. Süresiz olarak icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurmalıdır.

16.000 lira muhammen bedelli bir taşınmaz, üzerinde satış isteyen alacaklının alacağına önceliği olan bir rehin hakkı da yoksa ve satış ve paylaştırma giderleri 500 liraysa, ikinci artırmada en düşük hangi bedelle satılabilir? 
a. 6.400 Lira 
b. 8.500 Lira 
c. 9.600 Lira 
d. 10.100 Lira 
e. 12.000 Lira 

Aşağıdakilerden hangisi kesin aciz vesikasına bağlanan sonuçlardan biri değildir? 
a. Aciz belgesi, alacaklıya bir başka alacaklının koydurduğu hacze iştirak imkânı verir. 
b. Alacaklı, aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir sene içinde takip yapmak isterse, borçluya yeniden bir ödeme emri göndertmesine gerek yoktur. 
c. Alacaklı, elindeki aciz belgesine dayanarak tasarrufun iptali davası açabilir 
d. Borcun aciz belgesine bağlanması borcun tecdit edildiği (yenilendiği) anlamına gelir. 
e. Aciz belgesi, İİK’nun 68. maddenin 1. fıkrası bakımından itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belge niteliğindedir. 

İhalenin feshi prosedürüne ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? 
a. İhalenin feshi şikâyet yoluyla icra mahkemesinden talep edilebilir. 
b. İhaleye fesat karıştırılması hâlinde başvuru süresi bu durumun öğrenilmesinden itibaren yedi gündür. 
c. Alıcının malın esaslı noktalarında hataya düşürülmesi hâlinde başvuru süreye tâbi değildir. 
d. İhale tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra ihalenin feshi talep edilemez. 
e. İhalenin feshi kararından önce mal üzerinde üçüncü kişiler iyi niyetle hak ettikleri takdirde, söz konusu kişilerin bu hakları korunur. 

Taşınmaz mallar bakımından satış isteme süresi hangi andan itibaren işlemeye başlar ve bu süre ne kadardır? 
a. Kesin haczin konulmasından itibaren; bir yıl 
b. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren; iki yıl 
c. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren; bir yıl 
d. Kesin haczin konulmasından itibaren; iki yıl 
e. İcra emrinin tebliğinden itibaren; iki yıl 

Aşağıdaki hâllerden hangisinde pazarlık yoluyla satış mümkün değildir? 
a. Artırma sırasında maden kıymetini bulamamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymetin teklif edilmiş olması 
b. Bütün ilgililerin talep etmesi 
c. Hacizli taşınmaz malın değerinin kanunda öngörülen parasal sınırı geçmesi 
d. Hacizli malın muhafazasının son derece masraflı olması 
e. Borsa veya piyasada rayici bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için, o günün piyasasında kayıtlı fiyatının teklif edilmiş olması 

Taşınır malların açık artırma yoluyla satılması prosedüründe, hacizli mala ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdakilerden hangisinde gösterilir? 
a. İlân 
b. Haciz tutanağı 
c. Sıra cetveli 
d. Satış şartnamesi 
e. Bilirkişi Raporu 

Taşınır malların açık artırma yoluyla satışında, ikinci artırmanın yapılamaması durumunda bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Hacizli mal üzerindeki haciz kalkar. Alacaklının yeniden haciz talebinde bulunması gerekir. 
b. Satış düşer. Satış prosedürüne yeniden başlanması gerekir. 
c. İcra takibi iptal olur. Alacaklının yeniden takip yapması gerekir. 
d. Hacizli malın pazarlık yoluyla satılması gerekir. 
e. İkinci artırmanın tekrar edilmesi gerekir. 

Taşınmazlarda kıymet takdirine ve buna yönelik şikâyetlere ilişkin olarak, aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? 
a. Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, taşınmaza yeniden kıymet takdir ettirilir. 
b. Kıymet takdirine karşı, ilgililer, icra mahkemesinde süresiz şikâyet yoluna başvurabilirler. 
c. Kıymet takdirine karşı şikâyet yetkisiz icra mahkemesinde yapılırsa, icra mahkemesi en geç on gün içinde dosya üzerinden inceleme yaparak yetkisizlik kararı verir. 
d. Kıymet takdirine ilişkin şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde, gerekli giderlerin yatırılması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Aksi takdirde şikâyet reddedilir. 
e. Kıymet takdiri kesinleşmişse, kural olarak, kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. 

Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini talep edemez? 
a. İcra müdürü 
b. Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak eden kimse 
c. Satış isteyen alacaklı 
d. Borçlu 
e. Tapu sicilindeki ilgililer 
Ara
Cevapla
#5
İlamsız icra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İlamsız icra, para ve teminat alacakları için kabul edilmiştir. 
B) Alacaklının alacağını mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alması gerekmez. 
C) Alacaklı, doğrudan icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip yapabilir. 
D) Kira süresinin sona ermesi durumunda tahliye talebi için ilamsız icra yoluna gidilebilir. 
E) Alacaklının elinde bir belge bulunması zorunludur. 

Aşağıdakilerden hangisi şikâyet halinde icra mahkemesinin vereceği kararlardan biri değildir? 
A) İcra memurunun sebepsiz yere yapmadığı işlemin yapılmasını emretmek 
B) Şikâyet konusu işlemin iptali 
C) Şikâyet konusu işlemin bozulması 
D) İcranın geri bırakılması 
E) Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi 

Takip hukukunda "alacak-borç", "alacaklı-borçlu" kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Takip hukukunda da alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunur. 
B) Gerçekte alacaklı olmayan kişi de bir takip yaparsa, alacaklı sıfatını kazanır. 
C) Takipteki alacak ve borç kavramları, bir noktada dava konusunun takipteki karşılığıdır. 
D) Bir şeyin yapılmasına ilişkin takipte, talepte bulunan alacaklıdır. 
E) Alacaklı ve borçlunun mutlaka maddi hukuk açısından alacaklı ve borçlu olması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi cebri icranın konusunu oluşturmaz? 
A) Bir tablonun teslimi 
B) Taşınmazın tahliyesi 
C) Taşınmazın teslimi 
D) Borçlunun şahsına yönelik icranın yürütülmesi 
E) Belirli bir miktar paranın ödenmesi 

Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilecek kişilerden değildir? 
A) Nafaka alacaklısı 
B) Borçlunun vekili 
C) Borçlunun kayyımı 
D) Borçlunun çocuğu 
E) Ölünceye kadar bakma alacaklısı 

Haciz sırasında üçüncü kişi, haczedilmek istenen mal üzerinde hak sahibi olduğunu aşağıdaki yollardan hangisi vasıtasıyla ileri sürebilir? 
A) Şikayet 
B) İtiraz 
C) Haczedilmezlik iddiası 
D) İstirdat davası 
E) İstihkak iddiası 

Aşağıdakilerden hangisi "hacizde tertip ilkesine" uygun değildir? 
A) İhtiyaten haczedilmiş malların satışına öncelik verilmesi 
B) Alacaklı ve borçlu menfaatlerinin dengelenmesi 
C) Çekişmesiz malların haczine öncelik verilmesi 
D) Muhafaza giderini karşılayamayacak malların haczedilmemesi 
E) Önce taşınırların, daha sonra taşınmazların haczedilmesi 

Kesin haczin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 
A) Takibin kesinleşmiş olması 
B) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmesi 
C) Alacaklının gerekli giderleri yatırması 
D) Borçlunun mal beyanında bulunması 
E) Alacaklının talebi 

Haciz yoluyla takipte, henüz menfi tespit davası devam ederken alacaklıya ödeme yapıldığı takdirde, söz konusu dava aşağıdakilerden hangisine dönüşür? 
A) İtirazın iptali 
B) İstirdat davası 
C) İstihkak davası 
D) Şikayet 
E) Borçtan kurtulma davası 

Genel haciz yoluyla takipte borçlu ödeme emrine itiraz etmiştir. İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvuran alacaklı aşağıdaki belgelerden hangisine dayanamaz? 
A) Resmî senet 
B) Bir kredi kurumu tarafından düzenlenen belge 
C) Adi senet 
D) İmzası ikrar edilmiş adi senet 
E) Bir resmî daire tarafından verilen belge 

Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda, borçlu aleyhine hükmedilecek olan tazminat miktarı, alacağın yüzde kaçı oranındadır? 
A) 5 
B) 15 
C) 20 
D) 30 
E) 40 

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biridir? 
A) Süresi içinde mal beyanında bulunmamak 
B) Haksız yere imza itirazında bulunmak 
C) Vadesi gelmesine rağmen borcu ödememek 
D) Gecikmiş itirazda bulunmak 
E) Konkordato talep etmek 

Aşağıdakilerden hangisi "ipotek" kavramına dâhildir? 
A) Teslime bağlı rehinler 
B) Taşınmaz mükellefiyetleri 
C) Ticari işletme rehni 
D) Hapis hakkı 
E) Alacak üzerindeki rehinler 
Ara
Cevapla
#6
Taşınır malların açık artırma yoluyla satışında birinci artırmada şartlar sağlanamazsa kanunda belirlenen sürede ve şartlarda ikinci artırma yapılır. Ancak şartları oluşmadığından ikinci artırmanın da yapılamamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Satış talebi düşer. 
B) Haciz kalkar. 
C) Takip düşer. 
D) Takibin yapılmamış sayılmasına karar verilir. 
E) Tamamlayıcı artırma yapılır 

İcra takibinde tamamlama haczinden sonra yapılan satış tutarları da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse, icra müdürü sıra cetveli düzenler ve alacaklılar alacaklarını bu sıra cetvelinde yer aldıkları sırada ve gösterilen miktarla tahsil edebilirler. Bir alacaklı sıra cetvelinde istediği veya olması gerektiği sıraya kabul edilmediği gerekçesiyle sıra cetveline karşı koymak isterse hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurmalıdır? 
A) Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 3 gün içinde, icra mahkemesinde, mükellefiyetler listesine itiraz etmelidir. 
B) Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, icra mahkemesinde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır. 
C) Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, genel mahkemelerde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır. 
D) Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, icra mahkemesinde, şikayette bulunmalıdır. 
E) Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren, 7 gün içinde, icra mahkemesinde şikayet yoluyla ihalenin feshini talep etmelidir. 

Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın mülkiyeti, ihale kendisine yapılan alıcıya hangi anda geçer? 
A) İhale bedelinin alıcı tarafından ödenmesiyle 
B) İhalenin kesinleşmesiyle 
C) Açık artırmada ihalenin yapılmasıyla 
D) İhaleden tarihinden başlayan bir yıllık sürenin dolmasıyla 
E) İcra dairesince tapuya yazı gönderilmesiyle 

Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bunların takdir edilen kıymetlerinin takip konusu alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağının niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Geçici aciz belgesi 
B) Kesin aciz belgesi 
C) Rehin açığı belgesi 
D) Borca batıklık belgesi 
E) Mal beyanı 

Aşağıdakilerden hangisi hacizli mal veya hakların pazarlık yoluyla satılabileceği hallerden biri değildir? 
A) Bütün ilgililerin istemesi 
B) Hacizli malın değerinin o yıl için İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülmüş olan parasal sınırın üstünde olması 
C) Borsa veya piyasada rayici bulunan kıymetli evrak yahut diğer mallar için, o günün piyasasında kayıtlı fiyatının teklif edilmis olması 
D) Artırma sırasında maden kıymetini bulmamıs olan altın ve gümüs es yaya bu kıymetin teklif edilmis olması 
E) Muhafazası masraflı veya kıymeti süratle düs en malların bulunması 

Haciz yolunda icra takibinin iptali başvurularında görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Asliye hukuk mahkemesi 
B) Ticaret mahkemesi 
C) İcra mahkemesi 
D) İcra dairesi 
E) Sulh hukuk mahkemesi 

Ahmet Bey, daha önce verdiği, karşılığını ödediği fakat geri alamadığı bazı bonolar nedeniyle alacaklısı konumundaki Ayşe Hanımın kendisine karşı icra takibi yoluna başvuracağından endişe etmektedir. Ahmet Bey, aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir? 
A) Menfi tespit davası 
B) İcranın geri bırakılması 
C) Şikayet 
D) İstirdat davası 
E) İcranın iptali 
Ara
Cevapla
#7
Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yargı çevrelerinde icra mahkemesinin görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? 
A) Bölge adliye mahkemesi 
B) Sulh ceza mahkemesi 
C) Sulh hukuk mahkemesi 
D) Asliye hukuk mahkemesi 
E) Asliye ticaret mahkemesi 

İtirazın iptali davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Davanın davacısı alacaklı, davalısı ise borçludur. 
B) Davanın açılabilmesi için alacaklının elinde İİK md.68'de sayılan belgelerden olması gerekir. 
C) Yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre tespit edilir. 
D) Genel ispat ve delil kuralları geçerlidir. 
E) Davanın reddi halinde dava konusu alacağın bulunmadığı tespit edilmiş olur. 

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile doğar? 
A) Ödeme emrinin kesinleşmesi ile 
B) Takip talebinde bulunulmasıyla 
C) Ödeme emrinin borçluya tebliği ile 
D) Ödeme emrine itiraz edilmemesiyle 
E) Takip talebinin tebliği ile 

Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hacze konu malların bulunduğu yer 
B) Borçlunun yerleşim yeri 
C) Alacaklının yerleşim yeri 
D) Sözleşmenin ifa yeri 
E) Borçlunun mutat meskeninin bulunduğu yer 

Genel haciz yoluyla takibin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Altın, gümüş gibi kıymetli mallar 
B) Bir malın teslimi borcu 
C) Para ve teminat alacakları 
D) Çocuk teslimi 
E) Bir işin yerine getirilmesi 

Haciz yoluyla takipte ihalenin feshi davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sulh hukuk mahkemesi 
B) Asliye ticaret mahkemesi 
C) Asliye ceza mahkemesi 
D) Sulh ceza mahkemesi 
E) İcra mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi cebri icrada ihalenin feshi sebeplerinden biri değildir? 
A) Alacaklının ölmesi 
B) İhaleye fesat karıştırılması 
C) Satılan malın niteliklerinde esaslı hataya düşülmesi 
D) İhalenin yapılmasında öngörülen usule uyulmaması 
E) İhalenin ilan edilmemesi 


Taşınır hacizleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Borçluya ait olmakla birlikte üçüncü kişiye rehnedilen taşınırlar muhafaza altına alınmaz. 
B) Haczedilen para ise, buna fiilen el konulması gerekmektedir. 
C) Kıymetli şeylere fiilen el konulması, haciz için geçerlilik şartıdır. 
D) Hukuken el konulması mümkün olan taşınır, alacaklının muvafakati ile borçluda bırakılabilir. 
E) Haczedilen kıymetli bir şey ise, icra dairesi kasası veya bir bankada muhafaza edilir.

Cebri icra hukukunda haciz isteme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde istenir. 
B) Takip talebinde bulunulmasından itibaren 1 yıl içinde istenir. 
C) Ödeme emrinin düzenlenmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir. 
D) Takibin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir. 
E) İtirazın hükümden düşürülmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir. 

Hacizde tertiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hacizde tarafların menfaatlerinin dengelenmesi gerekir. 
B) Hacizde tertibe uyulmaması halinde itiraz yoluna başvurulabilir. 
C) Hacizde öncelikle taşınırlar haczedilir. 
D) Çekişmeli malların haczi, çekişmesiz malların haczinden sonra gerçekleştirilir. 
E) Geliri muhafaza giderlerini karşılamayacak olan şeyler haczedilmez. 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevlerinden biri değildir? 
A) İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek 
B) İtirazın kaldırılması taleplerini incelemek 
C) İcra takibine yapılan itiraz üzerine açılan itirazın iptali davalarını incelemek 
D) İlamlı icrada icranın geri bırakılması taleplerini incelemek 
E) İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemek 

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyete ne ad verilir? 
A) Konkordato 
B) Borçtan arınma 
C) Alternatif uyuşmazlık çözümü 
D) Cebri icra 
E) İhtiyati tedbir 

Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanununda düzenlenen icra organlarının işlemlerini şikâyet sebeplerinden biri değildir? 
A) Bir hakkın yerine getirilmemesi 
B) İcra dairesinin işleminin olaya uygun olmaması 
C) İcra dairesi görevlileri tarafından icra tutanaklarında tahrifat yapılması 
D) Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması 
E) İcra dairesinin işleminin kanuna aykırı olması 

Bir mahkeme kararının gönüllü olarak yerine getirilmemesi durumunda başvurulan takip yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Doğrudan doğruya iflas 
B) İlamlı icra 
C) Külli tasfiye 
D) İlamsız icra 
E) Takipli iflas 

Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde yer alan hususlardan biri değildir? 
A) Alacaklının adı ve adresi 
B) Alacağın miktarı 
C) Borçlunun adı ve adresi 
D) Borç ve giderlerin yedi gün içinde ödenmesi emri 
E) Seçilen takip yolu 

Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakte öncelik sağlayan belgelerden biri değildir? 
A) Kambiyo senedi 
B) İlam 
C) Resmi daire tarafından verilen makbuz 
D) Aciz vesikası 
E) İmzası tasdikli senet 

Haczin uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İcra müdürü haciz talebinden itibaren üç gün içinde haczi yapmalıdır. 
B) Alacak ve ücret hacizlerinde, haczin istinabe yoluyla yapılması zorunlu değildir. 
C) Haciz için yetkili icra dairesi, takibin yapıldığı icra dairesidir. 
D) Haczin geçerli olması için haciz tutanağı borçluya tebliğ edilmelidir. 
E) Taşıt siciline kayıtlı bir otomobil, doğrudan taşıt siciline yazı yazılarak haczedilebilir. 

Taşınmazların cebri icra yoluyla satışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Hacizden itibaren altı ay satış talep edilebilir. 
B) İlanın ilgililere tebliği zorunlu değildir. 
C) İkinci artırma birinci artırmadan en az on gün sonra yapılır. 
D) Satış bedelinin ödenmesi için yedi güne kadar süre verilebilir. 
E) Talep tarihinden itibaren üç ay içinde satış yapılır. 

Haciz yoluyla takipte paraya çevirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Haczedilen şey para ise, satış safhasına gerek yoktur. 
B) Haczedilen malların kıymeti süratle düşmekteyse, icra müdürü kendiliğinden de satışa karar verebilir. 
C) İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden satış istenemez. 
D) Alacağını tamamen alamayan alacaklıya bir aciz belgesi verilir. 
E) Süresi içinde satış istenmezse icra takibi düşer. 

Satış tutarı aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse öncelikle başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İlave haciz 
B) Kesin haciz 
C) İhtiyati haciz 
D) Geçici haciz 
E) Tamamlama haczi 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku icra iflas


Hızlı Menü: