facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 556 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 497 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 367 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze

İcra İflas Hukuku Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni İcra ve İflas Hukuku Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey İcra iflâs hukukunun diğer adı da cebri icra hukukudur. Cebri icra, yani takip hukuku, maddî hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder. 

Okey Maddî hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebrî icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebrî icra hukuku veya takip hukuku denir. Takip hukukunda takibin tarafları olarak alacaklı ve borçlu yer alır. 

Okey Borcunu rızası ile getirmeyen borçlu, alacaklının talebiyle, devlet gücü ile borcunu yerine getirmeye zorlanır. 

Okey Takipte alacak veya borç kavramları, bir noktada davada kullanılan, dava konusunun takipteki karşılığıdır. Genel anlamda icra takiplerine takip işlemleri yön ve şekil verir. 

Okey Takip işlemleri de taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır. Kanunun sistemi içinde temel iki cebrî icra çeşidi düzenlenmiştir. Bunlardan birisi cüz'i (ferdi) icra (icra takibi), diğeri küllî (toplu) icradır (iflâs takibi). 

Okey İcra takibinde borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklı bulunur ve borçlunun malvarlığına dâhil olan şeylerden bir veya birkaçı cebrî icranın konusunu oluşturur. 

Okey İflâs takibinde, cüzi icradan farklı olarak borçlunun karşısında tüm alacaklıları bulunur ve takibin konusunu borçlunun tüm malvarlığı oluşturur. 

Okey Ancak bu takip yoluna tüm borçlular için değil, iflâsa tâbi borçlular için başvurulabilir. Bu sebeple iflâs hukukunun uygulama alanı icra hukukuna göre daha dardır. 

Okey Maddî hukuktan kaynaklanan hakkın yerine getirilmesini sağlayan, bu çerçevede zor kullanma yetkisi de bulunan ve yetkileri kanun tarafından belirlenmiş organlara cebrî icra organları denilmektedir. 

Okey İcra organları sadece icra işleri için kurulmuş olan asıl icra organları ve asıl görevlerinden başka icra işlerine de bakan yardımcı icra organları olarak ikiye ayrılır. 

Okey Asıl icra organları icra dairesi, icra mahkemesi ve Yargıtay'ın icra ve iflâs işleri ile görevli daireleridir. Yardımcı icra organları ise genel mahkemeler, savcılar ve adalet müfettişleri olarak sayılabilir. 

Okey İcra teşkilatının temel organı, icra işlerinde birinci derecede görevli olan icra dairesidir. 

Okey Hangi takip yoluna başvurulmak istenirse istensin, takip icra dairesine başvuru ile başlar. İcra mahkemesi ise icra dairesinin işlemlerinin kanuna uygun ve doğru olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerine bakmak üzere kurulmuştur. 

Okey İcra takibi sırasında açılan davalar hakkında mahkemelerin verdikleri kararlar ile itirazların kaldırılması ve şikâyetler hakkında verilen icra mahkemesi kararlarına karşı kanun yoluna başvurulduğu takdirde, bu başvurular, Yargıtay’ın bu işle ilgili daireleri tarafından incelenir ve karara bağlanır. 

Okey İcra takibinin tarafları alacaklı ile borçludur. Takip talebinde bulunan alacaklı ve kendisine karşı takip yapılan borçlunun gerçekten alacaklı ve borçlu sıfatını taşımaları gerekir. 

Okey Taraflar takibi bizzat (ya da duruma göre kanuni temsilcileri aracılığıyla) veya bir vekil vasıtasıyla yürütebilirler. Şikâyetin konusunu kural olarak, icra ve iflâs daireleri tarafından yapılan işlemler oluşturur. 

Okey Bir işlemin şikâyet konusu olabilmesi için ortada icra veya iflâs memurunca yapılmış olumlu veya olumsuz bir işlemin bulunması gerekir; icra veya iflâs memurunca yapılmış bir işlem olmadıkça şikâyet de söz konusu olamaz. 

Okey Şikâyet nedenleri dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, işlemin kanuna aykırı olması, işlemin olaya uygun olmaması, bir hakkın yerine getirilmemesi ve bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılmasıdır. 

Okey Şikâyet, icra ve iflâs dairelerinin işlemlerine kaşı başvurulan kendine özgü bir yol olup bir dava değildir. Bu nedenle, şikâyet başvurusunda davacı veya davalı terimleri kullanılmaz. Şikâyetin tarafları, şikâyet eden ve şikâyet olunandır. 

Okey Şikâyet süresi, kural olarak şikâyet edenin şikâyet konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren başlar ve yedi gündür. Şikâyet konusu işlem tebliğ edilmişse, süre tebliğden itibaren işlemeye başlar. 

Okey İşlem, ilgiliye tebliğ edilmemişse, şikâyet edenin, söz konusu işlemi hangi tarihte öğrendiğini ispat etmek zorunda olmaksızın, öğrenme tarihi olarak bildirdiği tarih, dikkate alınır. 

Okey Ancak karşı taraf, şikâyet edenin işlemi daha önce öğrenmiş olduğunu iddia ve ispat edebilir. Bazen şikâyet süresinin başladığı tarih, kanun tarafından belirlenir
Ara
Cevapla
#2
Okey Şikâyet, icra mahkemesince incelenir ve karara bağlanır. Şikâyetin icra dairesine yapılması geçerli olmayıp herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz: ayrıca icra mahkemesi yerine icra dairesine şikâyet yoluna başvurulması durumunda şikâyet süresi korunmuş olmaz. 

Okey Şikâyet edenin şikâyetini doğrudan icra mahkemesine yapması gerekir. 

Okey Şikâyet, süresi içinde yapılmamışsa veya şikâyet nedenleri yerinde değilse, icra mahkemesi, şikâyet talebini, ilk durumda usulden, ikinci durumda esastan reddeder. Şikâyet incelemesi esnasında icranın durdurulmasına karar verilmişse, şikâyetin reddi üzerine icraya devam olunur. 

Okey Buna karşılık icra mahkemesi, şikâyet nedenlerini yerinde görürse şikâyeti kabul eder. Şikâyetin kabulü, sadece şikâyet eden ilgili için değil; diğer tüm ilgililer hakkında da hüküm ifade eder. 

Okey Şikâyetin kabulü üzerine icra mahkemesi, şikâyet nedenlerine göre şikâyet konusu işlemi iptal edebilir; şikâyet konusu işlemin düzeltilmesine karar verebilir veya icra memurunun sebepsiz olarak yapmadığı yahut geciktirdiği işlemin yapılmasını emredebilir. 

Okey Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya icra harcı denir İcra harçlarının en önemlileri şunlardır: başvurma harcı, peşin harç, tahsil harcı ve cezaevi harcı. 

Okey Peşin olarak ödenmesi gereken harçların tamamı ödenmedikçe harca konu işlem yapılmaz İcra giderleri, icra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan paralardır. Bunlar, harçlardan farklı olarak, icra takibine ilişkin iş veya hizmetin gerektirdiği ücret olup bu işi veya hizmeti yapan kişiye ödenir.  

Okey Takip hukukunda harç ve giderler, sonuçta haksız çıkana yükletilir. Borçlu takibin sonunda haksız çıkarsa, icra harç ve giderleri borçluya yükletilir. Ancak alacaklı takibini satış ve paylaştırma aşamasına kadar götürmez; talebini geri alır ve takip etmezse, borçlu harç ve giderlerden sorumlu tutulmaz. 

Okey Adlî yardım hakkında Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen hükümler takip işlerinde de uygulanır. 

Okey İcra ve İflâs Kanunu’nda tebligat konusunda ayrı bir düzenleme yoktur. İcra işlemlerinin birçoğunun sonuç doğurabilmesi veya ilgili sürelerin işlemeye başlayabilmesi için, tebliğ edilmesi gerekir. 

Okey Özel bir düzenleme olmadığından, icra ve iflâs hukukunda da tebligatların Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre yapılması gerekir; ancak tebligatların makbuz karşılığında doğrudan yapılması da mümkündür. 

Okey İcra ve iflâs işlerinin çabuk sonuçlanmasını sağlayabilmek için Kanunda bir takım süreler öngörülmüştür. 

Okey Süreler genellikle Kanun tarafından belirlemiş olmakla birlikte, kanun koyucu sürenin belirlenmesi bazen cebrî icra organlarına bırakmıştır. Kanunda belirli zamanlarda veya bazı durumlarda borçluya karşı icra takip işlemlerinin yapılamayacağı öngörülmüştür. 

Okey Bunlar tatil ve talik halleri olarak ifade edilir. Bu süreler içinde kural olarak hiçbir icra takip işlemi yapılamaz; ancak icra takip işlemi sayılmayan işlemler ve Kanunda yapılmasına izin verilmiş icra takip işlemleri bu süreler içinde yapılabilir.
Ara
Cevapla
#3
Okey Genel haciz yoluyla takip, alacaklının icra dairesine vereceği takip talebi ile başlar. Genel haciz yolu ile takip sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüştür. 

Okey Ancak para alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa, bu durumda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilir. 

Okey Ayrıca, genel haciz yoluyla takip yapabilmek için alacağın rehinle de temin edilmemiş olması gerekir. Para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için ilâmsız icra yoluyla, dolayısıyla genel haciz yoluyla takip yapılamaz. 

Okey İlâmsız icra takibi icra dairesinden yapılır. Bu konuda görevli icra mercii icra dairesidir. Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine yaptığı takip talebi ile başlar. 

Okey Takip talebinde, alacaklı ve borçlunun kimliği ile adresi, ayrıca vergi kimlik numarası (alacaklı borçlunun vergi kimlik numarasını biliyorsa borçlunun vergi kimlik numarasını yazacaktır); alacağın Türk parası ile tutarı ve faizli alacaklarda faizin başladığı tarih ve oranı, alacak yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; alacak bir senede dayanıyorsa senet, yoksa borcun sebebi; seçilen takip yolu gösterilir. 

Okey Alacaklının takip talebini alan icra dairesi, ödeme emri düzenleyerek borçluya gönderir. Ödeme emri ile borçluya, borcunu ödemesi veya varsa itirazını bildirmesi bu yapılmadığı takdirde hakkında cebri icraya devam edileceği ihtar edilir. 

Okey Takip talebinde alacaklıya, borçluya ve takip konusu alacağa ilişkin kayıtlar ile ihtar bulunur. Borçlu, borçlu olmadığını veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirerek ödeme emrine, kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde, itiraz edebilir. 

Okey Borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip durur. Takibe devam edilebilmesi için itirazın hükümden düşürülmesi gerekir. 

Okey Bunun için iki yol öngörülmüştür. Bunlar, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması yoludur. İtirazın iptali davası, takibin alacaklısı tarafından takibin borçlusuna karşı açılır. 

Okey Alacaklının davayı kazanması halinde borçlunun itirazı da iptal edilmiş olur.  Alacaklı, elinde alacaklı olduğunu gösterir belirli güçte belgeler varsa, uzun olan dava yoluna başvurmak yerine, daha kısa ve pratik bir yol olan icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna da başvurabilir. 

Okey İtirazın kaldırılması yolu, itirazın iptali davasına göre daha basit ve kısa bir yoldur. İtirazın kaldırılmasını Kanun özellikle itiraz sebeplerini dikkate alarak iki şekilde düzenlemiştir. 

Okey Bunlar, borca itiraz halinde itirazın kesin kaldırılması ve imzaya itiraz halinde itirazın geçici kaldırılmasıdır Alacaklının ve icra dairesinin borçlunun malvarlığından veya malvarlığının tümünden haberdar olması, nerede bulunduklarını bilmesi çoğu kez mümkün değildir. İşte bunu öngören kanun koyucu, takip kesinleşip haciz aşamasına gelindiğinde, haczi yapabilmek için borçluya mal beyanında bulunma zorunluluğu getirmiştir. 

Okey Borçlu, borca yetecek miktarda, kendi elinde bulunan veya üçüncü kişilerdeki mal, alacak ve haklarını, bunların çeşit, niteliklerini, her türlü gelirini, yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna göre borcunu nasıl ödeyeceğini mal beyanı olarak icra dairesine bildirmelidir. 

Okey Borçlu alacaklının talebi üzerine, genel mahkemede veya icra mahkemesinde savunmalarını ileri sürebilirse de borçlu olmadığını tespit için menfi tespit davası veya borcu ödemiş ise, istirdat davası açarak borçlu olmadığını ispat edebilir. 

Okey Menfi tespit davası, borçlu tarafından alacaklıya karşı açılır. Bu davanın borcun alacaklıya ödenmesine kadar açılması gerekir. şayet menfi tespit davası görülürken, ihtiyati tedbir kararı alınmamış ve bu nedenle takibe devam edilip alacaklıya ödeme yapılmışsa, mahkeme herhangi bir talebe gerek kalmadan, davaya istirdat davası olarak devam eder. 

Okey Borçlu ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kaldırılırsa takip kesinleşir; bu arada borçlu menfi tespit davası açıp, tedbir de almamışsa, takip konusu borcu ödemek zorunda kalır. 

Okey Böyle bir durumda, menfi tespit davası açmadığı için, cebrî icra tehdidi altında borcu ödemek zorunda kalan borçlu, ödediği paranın geri verilmesi için istirdat davası açabilir; daha önce menfi tespit davası açmışsa bu dava istirdat davasına dönüşür İcra takibinin iptali, borcun sona ermesi veya zamanaşımına uğraması nedeniyle talep edilir. 

Okey İcra mahkemesi, borcun itfa edildiği veya zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, takibin iptaline karar verir. 

Okey Bu kararla takip olduğu yerde durur; karar kesinleşince de, o ana kadar yapılan tüm takip işlemleri iptal edilir. Takibin taliki ise, süre verilmesi halinde söz konusu olur. Süre verilmesi durumunda takibin ertelenmesi için iki şart aranır. 

Okey Bunlar, alacaklı tarafından, borçluya, takibin kesinleşmesinden sonra borcu ifa için ayrıca süre verilmiş olması ve borçluya süre verildiğine ilişkin alacaklıdan alınan imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat edilmiş olmasıdır. 

Okey Borçlu, kendisine süre verildiğini ispat ederse icra mahkemesi, takibin ertelenmesine karar verir. Ancak, icra mahkemesinin kararında takibin ne kadar süre için ertelendiğinin belirtilmesi gerekir. 

Okey Bu karar ile takip durur. Erteleme süresi içinde icra takip işlemi yapılamaz; bu süreden sonra alacaklının talebi ile takibe devam edilir. Bu süre içinde duran icra takip işlemleridir. 

Okey Bu sebeple, taraf takip işlemleri ile ilgili, örneğin haciz ve satış isteme süreleri işlemeye devam eder. İcra takibinin iptali veya taliki, icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir. 

Okey İcra mahkemesi, basit yargılama usûlüne göre yapacağı inceleme sonunda karar verir. Borçlu paraların paylaştırılması aşamasına kadar bu talepte bulunabilir. 

Okey Bu aşamadan sonra ancak, istirdat davası açması mümkündür. Borçlunun icra mahkemesine başvurması, takibi durdurmaz, icra mahkemesi bu konuda tedbir kararı da veremez
Ara
Cevapla
#4
Okey Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamak için, icra dairesi tarafından, borçluya ait mal ve haklara hukuken el konulmasıdır. Haczin amacı, borçlunun mallarını paraya çevirerek alacaklıyı tatmin etmektir. 

Okey Takibin kesinleşmesi üzerine, icra takibine kendiliğinden devam edilmez; bunun için alacaklının haciz talebinde bulunması gerekir. 

Okey Bu talep bir dilekçe ile yapılabileceği gibi icra dairesine sözlü olarak da bildirilebilir. Yetkili icra dairesi icra takibinin yapıldığı icra dairesidir. İcra dairesi, haczi, haciz talebinden itibaren üç gün içinde yapmak zorundadır. 

Okey Haczin konusunu, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer malvarlığı hakları oluşturur. Alacaklı, haciz ile haczedilen malların paraya çevrilmesini istemek ve elde edilecek paradan alacağını almak hakkını elde eder. 

Okey Borçlu, alacaklının onayı olmaksızın hacizli taşınır mallar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Borçlunun, taşınmazlar üzerindeki yetkisi de kısıtlanır ve haciz tapu siciline temlik hakkının kısıtlanması olarak şerh edilir. 

Okey Yasada gösterilen bazı durumlarda, başka bir alacaklının da başlamış olan bir takibe katılması mümkündür. Bu hacze iştirak şeklinde olur. Hacze iştirak adi iştirak ve imtiyazlı iştirak olmak üzere iki çeşittir. 

Okey Adi iştirakte hacze iştirak etmek isteyen diğer bir alacaklı da borçluya karşı takip yapmış ve haciz isteme yetkisine sahip olması gerekir. Bu nedenle adi iştirake takipli iştirak de denilmektedir. 

Okey Kanun, hukuki veya fiili bir engelin varlığı halinde, icra takibi yapamayan bazı alacaklıları korumak için, icra takibine gerek olmaksızın bu alacaklıların başka bir alacaklının koydurmuş olduğu hacze iştirak edebileceğini kabul etmiştir. Bu tür iştirak de imtiyazlı iştirak veya takipsiz iştirak denir. Haciz sırasında borçluya ait olduğu çekişmeli olan mallar da bulunabilir. 

Okey Borçlunun malları haczedilirken, üçüncü bir kişiye ait olan bir mal da haczedilmiş olabilir. Bu mallara istihkak iddia edilen mallar, istihkak iddia edilen bu malların hacizden kurtarılması için başvurulan yola da istihkak davası denir. 

Okey Borçlunun elinde bulunan bir mal haczedilirken, borçlu o malın başkasının mülkü veya rehni olarak gösterirse ya da üçüncü kişi tarafından doğrudan bu iddia ileri sürülürse, icra müdürü bu iddiayı tutanağa geçirir. 

Okey Bir malın haczedildiğini öğrenen borçlu veya üçüncü kişi, haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır. 

Okey Aksi halde, aynı takipte bu iddiasını ileri sürme hakkını kaybeder. Üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın borçluya ait olduğu iddia edilirse, mal haczedilir, ancak yediemin olarak üçüncü kişinin elinde bırakılır. 

Okey Malı haczeden icra müdürü, istihkak iddiası üzerine alacaklıya, malla ilgili mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü kişiye karşı icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük süre verir. 

Okey Ancak alacaklı bu sürenin verilmesini beklemeden de dava açabilir. Alacaklı yedi gün içinde istihkak davası açmazsa, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır ve mal üzerinden haciz kalkar. 

Okey Borçlu borcunu ödemek istemekle birlikte tamamını ödeyemeyebilir. Bu durumda taksitle ödemek mümkündür. Borçlu, hacizden önce veya hacizden sonra borcunu taksitle ödeyebilir. Her iki durumda da taksitlendirme, satışa engel olacaktır. 

Okey Alacaklı ile borçlu, takipte henüz haciz uygulanmadan taksitlendirme konusunda anlaşma yapabilirler. Alacaklı ve borçlu icra dairesinde bir araya gelir veya haciz sırasında bu konuda anlaşırlarsa, bu durum tutanağa geçirilir ve tutanağın altı alacaklı, borçlu ve icra müdürünce imzalanır. 

Okey Bunun dışında borçlunun taksitlendirme teklifini icra müdürü bir muhtıra ile alacaklıya bildirir, alacaklı anlaşmayı kabul ederse, bu durumda da taksit anlaşması yapılmış olur. Taraflar, taksitlendirme konusunda anlaşabilecekleri gibi borcun tamamının ileri bir tarihte ödenmesi konusunda da anlaşabilirler. 

Okey Hacizden önce taksit anlaşmasının yapılabilmesi için mutlaka alacaklının rızası gerekir. Borçlunun mallarının haczinden sonra da tarafların taksitle ödeme anlaşması yapmaları mümkündür. 

Okey Ancak hacizden sonra taksitlendirme bazı özellikler gösterir. Hacizden sonra yapılan taksit anlaşmasını ikiye ayırmak gerekir. Şayet borçlunun taksitlendirme teklifi Kanunda öngörülen şartları taşıyorsa, alacaklının bu konudaki rızası aranmadan taksitlendirme yapılacaktır. 

Okey Borçlunun teklifi Kanunda öngörülen şartları taşımıyorsa, bu durumda yukarıda hacizden önce taksitlendirmeye ilişkin hususlar aynen geçerli olacak, alacaklı bu teklifi kabul ederse taksit anlaşması yapılacaktır. 

Okey Bazı hallerde borçlunun malvarlığına ihtiyati haciz yoluyla da el konulabilir. İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukukî korumadır. 

Okey İhtiyati haciz talep edebilmek için alacağın para alacağı olması gerekir. Bir para borcu muaccel olmuş, vadesi gelmiş, buna rağmen borçlu borcunu ödememişse alacaklının ihtiyati haciz istemesi mümkündür. 

Okey Muaccel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenirken başka bir şarta gerek yokken, henüz muaccel olmamış, vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz istenebilmesi bir takım sebeplerin bulunmasına bağlanmıştır. 

Okey Bunlar, borçlunun, belirli bir yerleşim yerinin olmaması, taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemesi, kaçırması veya kendisinin kaçmaya hazırlanması yahut kaçması ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunmasıdır. 

Okey Bu ihtiyati haciz sebepleri yanında, Kanunda özel olarak konkordatonun tasdiki talebinin reddi halinde ve iptale tâbi tasarrufların konusu olan mallar hakkında ihtiyati haciz istenebileceği de öngörülmüştür. 

Okey İhtiyati haciz bir dava değildir. İhtiyati haciz bir dilekçe ile mahkemeden istenir. İhtiyati haciz yargılamasında taraflar, ihtiyati haciz talep eden alacaklı ve karşı taraf olarak borçludur. 

Okey İhtiyati hacizde görevli ve yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. Esasen icra mahkemesi, ihtiyati hacze karar veremez. 

Okey Dava açıldıktan sonra, ancak davaya bakan mahkemeden ihtiyati haciz talep edilir. İhtiyati haciz yargılamasında karşı taraf dinlenmeden de, alacaklının talebi üzerine ihtiyati hacze karar verilmesi mümkündür. İhtiyati haciz yargılamasının bir diğer özelliği, ispatta karşımıza çıkar. 

Okey İhtiyati haciz talep eden alacaklı, alacağını ve ihtiyati haciz sebeplerini ispat etmek zorundadır. Ancak burada tam ispat aranmaz yaklaşık ispatla yetinilir. Mahkeme, yaptığı inceleme sonunda ihtiyati haciz talebinin kabulü veya reddi yönünde karar verir. 

Okey Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde ihtiyati haciz kararının icrasını istemek zorundadır. Alacaklı, on gün içinde ihtiyati haciz kararının icrasını istemezse, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar ve daha sonra uygulanmaz. 

Okey İhtiyati haciz kararının icrası, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istenir. Malların başka yerde bulunması durumunda, icra dairesi o yer icra dairesine istinabe edebilir.

Okey İhtiyati haciz kararının icrasının istenmesi halinde İcra dairesi, ihtiyati haciz kararına uygun olarak, genel haciz hükümlerine göre ihtiyati haczi uygular. İhtiyati haczin kaldırılması iki halde mümkündür. Bunlardan biri itiraz, diğeri ise teminattır. 

Okey İtiraz, mahkemenin yetkisine, ihtiyati haciz sebeplerine ve teminata ilişkin olabilir ve yedi gün içinde yapılmalıdır Üçüncü kişiler mahkemenin yetkisine itiraz edemezler. 

Okey İhtiyati haciz kararına karşı itiraz, kararı veren mahkemede yapılır. Ancak, ihtiyati hacze karar verildikten sonra alacaklı, borçluya karşı dava açmışsa, itirazın davanın açıldığı mahkemede yapılması gerekir. 

Okey Borçlu, göstereceği teminat karşılığında da ihtiyati haczin kaldırılmasını sağlayabilir. Bu talep, dava açılmadan önce veya sonra ve takipten once, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye yöneltilir; takipten sonra ise bu talep, icra mahkemesinden istenir. 

Okey Borçluya karşı ihtiyati haciz kararı alan ve bu karara göre borçlunun mallarına haciz koyduran alacaklı, yedi gün içerisinde borçluya karşı takip talebinde bulunmak veya dava açmak zorundadır. 

Okey Takip talebinde bulunabilmek için öngörülen yedi günlük süre, alacaklı ihtiyati haczin icrası sırasında hazır bulunuyor ise haczin icrasından, hazır bulunmuyor ise, ihtiyati haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren işlemeye başlar. 

Okey İhtiyati haciz koyduran alacaklı, haksız çıkabilir. Borçlu ve üçüncü kişilerin haksız ihtiyati hacizden kaynaklanan zararları doğabilir.

Okey Haksız çıkan alacaklı ihtiyati hacizden kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadır. Zararlarını tazmin ettirmek isteyen borçlu veya üçüncü kişi, alacaklıya karşı bir tazminat davası açabilir. 

Okey Bu tazminat davası genel mahkemelerde, genel hükümlere göre açılır ve genel olarak bir tazminat davasına ilişkin yargılama özelliklerini gösterir. Ancak, bu davanın ihtiyati haciz kararını veren mahkemede de görülmesi mümkündür
Ara
Cevapla
#5
Okey Alacaklının doğrudan doğruya borçlunun haczedilen mallarıyla tatmin edilmesi mümkün değildir. Haczedilen şey para ise, satış safhasına gerek kalmaz. 

Okey Haczedilen şey mal olduğunda alacaklının alacağı, borçludan haczedilen mallar aynen alacaklıya verilerek ödenmez. Hacizli mallar satılarak paraya çevrilir ve bu suretle alacaklının alacağı ödenir. 

Okey Taşınır mallarda, hacizden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talebinde bulunmalıdır; aksi halde satış talebi düşer. İcra dairesi, bu malları, alacaklının satış talebinden itibaren iki ay içinde satmak zorundadır. 

Okey Taşınır malların satışı için asıl olan, bunların açık artırma yoluyla satılmasıdır. Ancak bazı durumlarda, taşınırların pazarlık yoluyla satışı da mümkündür. 

Okey Pazarlık yoluyla satışın hangi hâllerde yapılabileceği İcra ve İflâs Kanunu’nda belirtilmiştir. Taşınır malların satışında, birinci veya ikinci artırmada kendisine ihale yapılan alıcı, bedeli ödemezse satış düşer; tamamlayıcı artırma yapılmaz. 

Okey Bir taşınmaz malın haczedilmesi halinde ise, alacaklı hacizden itibaren bir yıl içinde satış talep etmelidir, aksi halde satış talebi düşer. İcra dairesinin, bu taşınmazı alacaklının satış talebinden sonra üç ay içinde açık artırma ile satması gerekir. 

Okey Taşınmaz malların satışında, birinci veya ikinci artırmada kendisine ihale yapılan alıcı bedeli ödemezse, icra memuru taşınmazı tamamlayıcı artırmaya çıkarır ve bu artırmada 129. maddenin aradığı şartlar sağlanırsa ihale yapılabilir, aksi taktirde satış düşer. 

Okey Taşınmazlar bakımından, taşınırlarda olduğu gibi pazarlık yoluyla satış mümkün değildir; taşınmazlar ancak açık artırma yoluyla satılabilir. 

Okey İflâsta ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ise, alacaklıların karar vermesi halinde taşınmazların pazarlık usulüyle satılması mümkündür. Haczedilen alacaklar ise taşınır hükmünde olduklarından, taşınır mallar gibi paraya çevrilir. 

Okey Ayrıca Kanunda, paraya çevirme yerine geçmek üzere, haczedilen alacakların haciz koyduran alacaklıya devri de hükme bağlanmıştır. Taşınır ve taşınmaz mallar ile alacaklar dışında, özellikle Kanunda açıkça düzenlenmemiş olan diğer haklar ise, İcra ve İflâs Kanunu’nun 121. maddesi hükmüne göre paraya çevrilir. 

Okey İcra ve İflâs Kanunu’nda cebrî icra satışlarının hangi durumlarda feshedilebileceği de ayrıca düzenlenmiştir. İhalenin feshi sebepleri çeşitli aşamalarda ortaya çıkmış olabilir. 

Okey İhalenin feshi, şikâyet yolu ile icra mahkemesinde ileri sürülebilir. İhalenin feshi, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. İlgililer, ihalenin feshi sebebini en geç ihale günü öğrenmiş sayılırlar. 

Okey Bazı istisnaî durumlarda, şikâyet süresi ihale tarihinden itibaren değil; fesih sebebinin öğrenildiği tarihten başlar. 

Okey İcra müdürü, satıştan sonra vezneye giren paraları kendiliğinden, alacaklıya veya alacaklılara öder. Tek alacaklı söz konusu ise veya hacze iştirakte alacaklar tam olarak karşılanıyorsa, ödemeden bahsedilir. 

Okey Hacze iştirak söz konusu ise ancak elde edilen para alacakların tamamını karşılamıyorsa, paraların paylaştırılması söz konusu olur. Ödeme aşamasına geçilebilmesi için kural olarak hacizli tüm mal ve hakların satılmış olması gerekir. 

Okey Ancak, hacizli malların bir kısmı satıldıktan sonra, icra müdürü ele geçen parayı alacaklıların hisselerine göre avans olarak dağıtabilir. İcra müdürünün hacizli malları satması sonucu, elde edilen para tüm alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, icra müdürü tamamlama haczi yapar. 

Okey Satış tutarı tüm alacaklıların alacağını ödemeye yeterse, hepsine alacakları tam olarak ödenir. Borcun tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, icra müdürü ödeme oranında borçluyu borcundan ibra ettiğine ilişkin bazı işlemler yapar. 

Okey Paraların paylaştırılması sonunda alacağını tamamen alamayan alacaklıya, ödenmeyen alacak kesimi için, icra dairesi tarafından kendiliğinden, hiçbir harç ve resme tâbi olmadan bir aciz belgesi verilir. 

Okey Aciz belgesi, kesin ve geçici aciz belgesi olarak ikiye ayrılır. Geçici aciz belgesinin tek sonucu, alacaklının, iptal davası açabilmesine imkân tanımasıdır. 

Okey Kesin aciz belgesi için geçerli olan sonuçlara gelince, bunlar; itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belge niteliğinde olması, alacaklının aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir sene içinde takip yapmak istemesi halinde, borçluya yeniden ödeme emri göndertmesine gerek olmaması, başka bir alacaklının koydurduğu hacze iştirak imkânı vermesi vb. olarak İcra İflâs Kanunu’nda belirtilmiştir. Bunun dışında diğer kanunların hükümleri ile de aciz belgesine değişik sonuçlar bağlanmıştır.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize hukuku ders notları icra iflas


Hızlı Menü: