facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 867 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 795 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 546 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 470 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 593 Son Yorum: Gamze

İcra İflas Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İcra İflas Hukuku Final Yaprak Testleri

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imzaya itiraza ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a. Borçlu, takip konusu senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bu itirazını ayrıca ve açıkça yapmalıdır. 
b. İmzaya itiraz halinde, imza incelemesi, İcra ve İflâs Kanunu’nun 68a maddesinin 4. fıkrasına göre yapılır. 
c. İtiraz icra dairesine yapılır. 
d. Kambiyo senedi altındaki imzaya itiraz edilmemesi halinde, imza borçluya ait sayılır. 
e. Alacaklı, imzaya itirazında kötüniyetli veya ağır kusurlu ise, takip konusu alacağın %20’sinden az olmayan tazminata mahkûm edilir. 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a. Borçlu-kiracı, ödeme emrine itiraz ederse takip durur. 
b. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmalıdır. 
c. İtirazın kaldırılması ve tahliye talebi icra mahkemesince incelenir. 
d. Borçlu-kiracı, kira akdini inkar etmek istediğinde bunu açık ve kesin olarak yapmalıdır. 
e. Kira akdine ilişkin itirazlar icra mahkemesince, diğer itirazlar sulh hukuk mahkemesince incelenir.

Aşağıdakilerden hangisi kira süresinin sonra ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yolunun temel aşamalarından biri değildir? 
a. Tahliye talebi 
b. Tahliye emrinin gönderilmesi 
c. Takibin kesinleşmesi 
d. Tahliye 
e. Haciz 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kiralanan taşınmazların tahliyesi için başvurulan takip yolunda, ödeme emrine itiraz süresi kural olarak kaç gündür? 
a. 3 gün 
b. 5 gün 
c. 7 gün 
d. 10 gün 
e. 15 gün 

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yolu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a. Tahliye talebi ile birlikte yazılı kira sözleşmesi de icra dairesine verilmelidir. 
b. Tahliyesi istenen taşınmaz konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümlere tâbi ise, tahliye talebine yazılı bir tahliye taahhüdünün de eklenmesi gerekir. 
c. Kiracı, imza itirazında bulunacaksa bunu ayrıca ve açıkça yapmalıdır. 
d. İtirazın kaldırılmasından sonra kiracının taşınmazdan zorla çıkarılabilmesi, tahliye emrinin tebliğinden itibaren on beş gün geçmiş olmasına bağlıdır. 
e. Tahliye talebini alan icra müdürü, kiracıya derhal bir ödeme emri gönderir. 

Kira süresinin sona ermesinden sonra kiracının tahliyesi için yapılacak takip hangi hak düşürücü süre içinde yapılmalıdır? 
a. 7 gün 
b. 10 gün 
c. 15 gün 
d. 1 ay 
e. 2 ay

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibin, genel haciz yolu ile takibe nazaran farklarından biri değildir? 
a. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, alacaklı takip talebinde belirttiği kambiyo senedinin aslını takip talebine eklemek zorundadır. 
b. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte haciz, satış ve paraların paylaştırılma aşamaları farklıdır. 
c. Kambiyo senedine bağlanmış bir alacak, aynı zamanda rehinle de teminat altına alınmışsa, alacaklının rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
d. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapabilmek için alacağın mutlaka senede bağlanması ve senedin de kambiyo senedi niteliğine sahip olması gerekir. 
e. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, icra müdürü, verilen senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve takip hakkının bulunup bulunmadığını inceler. 

Aşağıdakilerden hangisi, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte şikâyet nedenlerinden biri değildir? 
a. Senedin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığı 
b. Senedin vadesinin gelip gelmediği 
c. Alacaklının yetkili hamil olup olmadığı 
d. Protesto çekilmesi gereken durumlarda protesto çekilip çekilmediği 
e. Senedin altındaki imzanın borçluya ait olup olmadığı 

Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilir? 
a. İmzası ikrar edilmiş adi senet 
b. Bono 
c. Adi senet 
d. Delil başlangıcı 
e. Onaylama şeklinde düzenlenen noter senedi 

(B) aleyhine, vadesi gelmeyen bir kambiyo senedine dayanarak takip yapıldığını kabul edelim. Takibe karşı koymak isteyen (B)’ye, aşağıdaki hukukî imkânlardan hangisini önerirsiniz? 
a. Şikayet 
b. Borca itiraz 
c. İmzaya itiraz 
d. Takibin iptali 
e. İcranın geri bırakılması 
Ara
Cevapla
#2
Bir para alacağı için aleyhine ilâmlı icra takibi yapılan borçlu, borcunu davadan sonra ve takipten önce ödediğini ileri sürerek takibe karşı koymak istemektedir. Borçlu aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır? 
a.  Ödeme emrine itiraz 
b.  İtirazın kesin kaldırılması 
c.  İcranın iadesi 
d.  İcranın geri bırakılması 
e.  İcra takibinin iptal ve taliki 

Aşağıda belirtilen, alacağı rehinle teminat altına alınmış alacaklılardan hangisi, öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurmak zorunda değildir? 
a.  Alacağı, bonoya bağlı alacaklı  
b.  Alacağı, imzası ikrar edilmiş bir adî senede bağlı alacaklı 
c.  Alacağı, resmî senede bağlı alacaklı 
d.  Alacağı, noterce onaylama biçimindeki senede bağlı alacaklı 
e.  Alacağı, elektronik belgeye bağlı alacaklı

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
a.  İpotekle temin edilmiş olan faiz ve yıllık taksit alacakları önce rehne müracaat kuralının istisnalarından biridir. 
b.  Taşınır ve taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi, farklılıklar göstermektedir. 
c.  Rehnin paraya çevrilmesi prosedürü içinde haciz aşaması bulunmamaktadır.  
d.  Önce rehne müracaat kuralına uyulmaması bir itiraz nedenidir.  
e.  Satış bedeli alacağı karşılamaya yetmezse, rehinli alacaklı, kural olarak rehinle karşılanamayan kısım için haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte ödeme emrine itiraz nedenlerinden biri olamaz? 
a.  Borcun ödendiği iddiası 
b.  Borcun zamanaşımına uğradığı iddiası  
c.  Borcun ertelendiği iddiası 
d.  Borcun ibra edildiği iddiası 
e.  Borcun takas edildiği iddiası 

Alacaklı, aşağıda belirtilen durumların hangisinde, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip yapamaz? 
a.  Alacağın ilâm niteliğinde bir belge ile tespit edilmiş olması 
b.  İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi 
c.  Alacağın üst sınır ipoteği ile teminat altına alınması  
d.  İpotek hakkının ilâmla tespit edilmiş olması 
e.  Kredi kurumunun kanunda 150ı maddesindeki şartları sağlaması 

Aşağıdakilerden hangisi rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlardan değildir? 
a.  Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, borçluya karşı haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir. 
b.  Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, bir yıl içinde, haciz yoluyla takip yaparsa, borçluya yeniden icra veya ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur. 
c.  Kesin rehin açığı belgesi, 68. maddenin 1. fıkrası anlamında borç ikrarını içeren senet hükmündedir 
d.  Geçici rehin açığı belgesine sahip alacaklı 100. maddeye göre başka bir alacaklının haczine iştirak edebilir. 
e.  Kesin rehin açığı belgesi, borç ödemeden aciz belgesi niteliğindedir

Aşağıdakilerden hangisi ilâmlı icra takibi yapılmasına imkân veren ilâm niteliğindeki belgelerden biri değildir? 
a.  Mahkeme huzurunda yapılan sulhler 
b.  Mahkeme huzurunda yapılan kabuller 
c.  Kayıtsız  şartsız para borcu ikrarını içeren onaylama biçimindeki noter senetleri 
d.  İcra kefaletnameleri 
e.  Temyiz kefaletnameleri 

İlâmlı icra takibinin temel aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 
a.  Takip talebi-ödeme emrinin gönderilmesi-icranın geri bırakılması-haciz-satış-paraların paylaştırılması 
b.  Takip talebi-icra emrinin gönderilmesi-takibin kesinleşmesi-ilâmın icrası 
c.  Takip talebi-icra emrinin gönderilmesi-icra emrine itiraz-itirazın kaldırılması-ilâmın icrası 
d.  Takip talebi-ödeme emrinin gönderilmesi-takibin kesinleşmesi-haciz-satış-paraların paylaştırılması 
e.  Takip talebi-icra emrinin gönderilmesi-icranın geri bırakılması-ilâmın icrası 

Aleyhine açılan alacak davasını kaybeden borçlu, mahkemenin kararına karşı kanun yoluna başvurmuştur. Ancak, alacaklı mahkeme ilâmına dayanarak ilâmlı icra takibi başlatmıştır. Mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar takibin durmasını isteyen borçlu hangi yola başvurmalıdır? 
a.  Ödeme emrine itiraz etmelidir. 
b.  İcra mahkemesinde icranın geri bırakılması yoluna başvurmalıdır. 
c.  Genel mahkemelerde menfi tespit davası açmalıdır.  
d.  Teminat göstererek bölge adliye mahkemesinden ya da Yargıtay’dan icranın durdurulmasını talep etmelidir.  
e.  İcra mahkemesinde icra takibinin iptal ve taliki yoluna başvurmalıdır. 
 
İlâmlı icra takibi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a.  İlâmlı icra takibinde alacaklının takip talebi üzerine borçluya ödeme emri değil icra emri gönderilir. 
b.  Alacaklı, ilâmlı icra takibini borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde yapmak zorundadır. 
c.  Alacaklı, ilâmlı icra takibe dayanak teşkil eden ilâmı veya ilâm niteliğindeki belgeyi icra dairesine vermek zorundadır.   
d.  İlâmlı icra takibine karşı koymak isteyen borçlu, borcunu mahkeme kararından hemen sonra ödediğini ileri sürerek icra mahkemesinde icranın geri bırakılması yoluna başvurabilir. 
e.  Para alacağına ilişkin ilâmların icrasında, yedi gün içinde borcunu ödemeyen borçlu mal beyanında bulunmalıdır. 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi iflâsın özel hukuk bakımından doğurduğu sonuçlardan biri değildir? 
a. Müflisin medeni haklardan yararlanma ve kullanma hakkı son bulur. 
b. Müflisin iflâs masasına giren malları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanır. 
c. İflâsın ilanından sonra, üçüncü kişiler iyi niyete dayanarak hak iktisap edemezler. 
d. Müflisin masa malları üzerindeki tasarrufları alacaklılara karşı hükümsüzdür. 
e. Müflis borçlandırıcı işlemler yapabilir. 

İflâsın açılması ile müflisin haczedilebilen tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 
a. İflâs dairesi 
b. İflâs masası 
c. İflâs bürosu 
d. İflâs idaresi 
e. Alacaklılar toplantısı

Aşağıdakilerden hangisi iflâsta adi tasfiyenin özelliklerinden biri değildir? 
a. Birinci alacaklılar toplantısı yapılır 
b. İflâs idaresi oluşturulur 
c. İkinci alacaklılar toplantısı yapılır 
d. Sıra cetveli düzenlenir 
e. Tasfiyeyi iflâs dairesi yürütür 

İflâs idaresi tarafından alacağı kısmen veya tamamen reddedilen veya bir başkasının kabul edilen alacağına karşı koymak isteyen alacaklı, hangi mercide hangi hukuki yola başvurmalıdır? 
a. İcra mahkemesi-şikâyet 
b. Ticaret mahkemesi-dava 
c. İflâs bürosu-şikâyet 
d. İcra dairesi-itiraz 
e. İflâs dairesi-itiraz 

İkinci alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. İkinci alacaklılar toplantısı, müflisin taraf olduğu bir sözleşmeden doğan yükümlülüğünün ifa edilmesine karar verebilir. 
b. İkinci alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri birinci alacaklılar toplantısından daha geniştir. 
c. Taşınmaz malların pazarlık suretiyle satışına ikinci alacaklılar toplantısı karar verir. 
d. İflâs idaresinin seçimi için ikinci alacaklılar toplantısı aday gösterir. 
e. Müflisin davacı veya davalı olarak taraf olduğu davalara devam edilip edilmeyeceğine ikinci alacaklılar toplantısı karar verir.

Aşağıdakilerden hangisi iflâs tasfiyesine özgü, özel bir iflâs müessesesi değildir? 
a. İflâs bürosu 
b. İkinci alacaklıları toplantısı 
c. İflâs idaresi 
d. Kayyım 
e. Birinci alacaklılar toplantısı 

Aşağıdakilerden hangisi bir doğrudan doğruya iflâs sebebi değildir? 
a. Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması 
b. Borçlunun borca batık olması 
c. Borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması 
d. Borçlunun sermaye kaybı yaşaması 
e. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması 

Aşağıdakilerden hangisi iflâsın ertelenmesi talebinde bulunabilir? 
a. Likidite sıkışıklığı yaşayan Sert Yapı Kooperatifi 
b. Malvarlığının yarısına haciz gelmiş durumdaki Yeni Yapı Limited Şirketi 
c. Borç ödemeden aciz hâlindeki Yeni Turizm Limited Şirketi 
d. Borca batık durumdaki tacir Mehmet Bey 
e. Borçları aktiflerini aşmış durumdaki Sakalar Anonim Şirketi. 

Aşağıdakilerden hangisi iflâs idaresinin görevlerinden bir tanesi değildir? 
a. Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafları halletmek 
b. Sıra cetvelini hazırlamak 
c. Masa alacaklarını tahsil etmek 
d. Acele hâllerde satış da dâhil olmak üzere masa mallarını paraya çevirmek 
e. İstihkak iddiaları hakkında karar vermek 

Borca batıklık ile aciz hâli arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde gösterilmiştir? 
a. Aciz hâlinde bir malvarlığı yetersizliği, borca batıklıkta ise ödemelerin tatili söz konusudur. 
b. Aciz hâlinde sermaye kaybı, borca batıklıkta ise borçların ödenememesi söz konusudur. 
c. Aciz hâlinde geçici olmayan nakit yoksunluğu, borca batıklıkta ise borçların aktifleri geçmesi söz konusudur. 
d. Aciz hâlinde pasifin aktifi geçmesi, borca batıklıkta ise malvarlığının yarıdan fazlasına haciz konulması söz konusudur. 
e. Aciz hâlinde pasifin aktifi aşması, borca batıklıkta ise geçici likidite eksikliği söz konusudur 
Ara
Cevapla
#4
I. Limited  şirket, 
II. Kooperatif, 
III. Adi şirket, 
IV. Tacir Ahmet Bey.  
Yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yoluna başvurabilir? 
a.  I 
b.  I ve II 
c.  I, II ve III 
d.  I, II, III ve IV 
e.  IV 

Yeniden yapılandırma usûlünde, aşağıdakilerden hangisi, alacaklılar tarafından kabul edilen projenin mahkemece tasdiki için dilekçeye eklenmesi gereken belgelerden değildir? 
a.  Yeniden yapılandırma projesi 
b.  Projeden etkilenen ve etkilenmeyen alacaklılar ile bunların alacaklarının listesi 
c.  Projeden etkilenip de onay veren alacaklıların, bu beyanlarını içeren, imzası ve tarihi noterlikçe onaylı tutanaklar 
d.  Borçluya karşı açılmış mevcut davaların durumunu gösteren resmî belge  
e.  Sayı ve meblağ itibarıyla çoğunluk koşulunun gerçekleştiğini gösteren cetvel 

Yeniden yapılandırma projesinin kısmen ihlâl edilmesi hâlinde, bu ihlâl sadece bazı alacaklıları etkiliyorsa, projenin geleceği ne olur? 
a.  Projenin tadili 
b.  Doğrudan iflâsın talebi 
c.  Projenin feshi 
d.  Projenin iptali 
e.  Projenin konkordatoya çevrilmesi 
  
Tasarrufun iptali davasındaki yargılamayla  ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a.  İptal davası, genel mahkemelerde açılan bir eda davası niteliğindedir. 
b.  İptal davasını açma hakkı hak düşürücü süreye bağlıdır. 
c.  İptal davası iyi niyetli kişilerin haklarını ihlâl etmez. 
d.  İptal davası açıldıktan sonra ihtiyatî haciz talep edilemez.   
e.  İptal davasının davalı tarafında hacizde, borçlu ve üçüncü kişi mecburi dava arkadaşı olarak bulunurlar

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının tasarrufun iptali davasını kazanmasının sonuçlarından değildir? 
a.  Üçüncü kişi, dava konusu malın maliki olarak kalmaya devam eder. 
b.  Alacaklı, dava konusu malı haczettirme hakkına sahip olur. 
c.  Dava konusu malın satışından bir para artarsa, artan para üçüncü kişiye değil borçluya geri verilir. 
d.  İptal davasına konu olan mal üçüncü kişinin elinden çıkmışsa, üçüncü kişi bu değer oranında tazminata mahkum edilir. 
e.  Davayı kaybeden üçüncü kişi, davaya konu malı veya bedeli borçludan talep etme hakkına sahiptir. 

Aşağıdaki icra ve iflâs suçlarından hangisi İcra ve  İflâs Kanunu’nda değil de Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir? 
a.  Süresi içinde mal beyanında bulunmama 
b.  Aczine kendi fiiliyle sebebiyet verme 
c.  Hileli veya taksirli iflâs 
d.  Beyandan sonra mal veya kazançta olan artışları bildirmeme 
e.  Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeme

Konkordato komiserini atama yetkisi, aşağıda belirtilen mercii veya organlardan hangisine aittir? 
a.  İcra dairesi 
b.  İflâs idaresi 
c.  Asliye ticaret mahkemesi 
d.  Alacaklılar toplantısı 
e.  İcra mahkemesi 

İflâs içi konkordatoda, mahkemenin konkordato projesini tasdik etmesinin sonucu nedir? 
a.  İflâsın ertelenmesi 
b.  İflâsın açılması 
c.  İflâsın kaldırılması 
d.  Borçluya bir veya birden fazla konkordato komiseri atanması 
e.  Borçlu hakkındaki hacizlerin düşmesi 

Aşağıdakilerden hangisi, konkordatonun tüm alacaklılar için feshi sebebidir? 
a.  Borçlunun, alacaklılarından birine konkordato çerçevesinde taahhüt ettiği ödemeyi gerçekleştirmemesi. 
b.  Borçlunun konkordatonun tasdikinden sonra, yeniden yapılandırma yoluna başvurması. 
c.  Borçlunun aciz hâlinde olduğunun ortaya çıkması. 
d.  Borçlunun konkordatonun tasdiki sırasında dürüst olmayan hareketlerle konkordatonun tasdikini sağladığının tasdikten sonra anlaşılması. 
e.  Borçlunun tasdik kararından sonra, alacaklılarının rızası hilafına üçüncü kişilere karşı borç altına girmesi.  

Konkordatonun yapılış tarzına göre yapılan ayrım aşağıdakilerden hangisinde, doğru bir şekilde gösterilmiştir? 
a.  Malvarlığının terki suretiyle konkordato-Adî konkordato. 
b.  Vade konkordatosu-Tenzilat konkordatosu-Karma konkordato. 
c.  İflâs içi konkordato-İflâstan sonra konkordato. 
d.  Malvarlığının terki suretiyle konkordato-Karma konkordato-Adî konkordato. 
e.  Adi konkordato-Yüzde konkordatosu-Vade konkordatosu. 
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanarak ilâmlı icra takibi yapılabilir? 
A) Tespit davasına ilişkin hüküm 
B) Mahkeme huzurunda yapılan sulh 
C) Adi senet 
D) Elektronik imzalı belge 
E) Para borcu ikrarını içeren onaylama şeklinde noter senedi 

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden ilâmlı icraya konu olabilir? 
A) 10.000 Türk lirası alacağın tahsiline yönelik hüküm 
B) Aile hukukuna ilişkin ilâmlar 
C) Şahsın hukukuna ilişkin ilâmlar 
D) Sayıştay ilâmları 
E) Taşınmaza ilişkin ayni haklarla ilgili hükümler 

Aşağıdakilerden hangisi rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlardan değildir? 
A) Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, borçluya karşı haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir. 
B) Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, bir yıl içinde, haciz yoluyla takip yaparsa, borçluya yeniden icra veya ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur. 
C) Kesin rehin açığı belgesi, borç ödemeden aciz belgesi niteliğindedir. 
D) Kesin rehin açığı belgesi, 68. maddenin 1. fıkrası anlamında borç ikrarını içeren senet hükmündedir. 
E) Geçici rehin açığı belgesine sahip alacaklı 100. maddeye göre başka bir alacaklının haczine iştirak edebilir.
 
Aşağıdakilerden hangisi adi iflâs tasfiyesinin aşamalarından biri değildir? 
A) Birinci alacaklılar toplantısı 
B) Sıra cetvelinin düzenlenmesi 
C) Depo kararı 
D) İflâs idaresinin oluşturulması 
E) Paraların paylaştırılması 

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biri değildir? 
A) Borçlunun gecikmiş itirazda bulunması 
B) Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması 
C) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi 
D) Borçlunun alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemler yapması 
E) Borçlunun kaçmaya hazırlanması 

Satış aşamasında satılan malların alacağı karşılamaması halinde uygulanan haciz aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İhtiyati haciz 
B) Kesin haciz 
C) İlave haciz 
D) Geçici haciz 
E) Tamamlama haczi 

Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın satışıyla ilgili hak ve yükümlülükler ile diğer hususlar aşağıdakilerden hangisinde ayrıntılı olarak gösterilir? 
A) Mükellefiyetler listesi 
B) Artırma şartnamesi 
C) Satış ilanı 
D) Kıymet takdiri raporu 
E) Artırma tutanağı 

İcra takibi sonuçlandığında alacağını tam olarak tahsil edemeyen alacaklıya icra dairesi tarafından verilen belge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Geçici aciz belgesi 
B) Kesin rehin açığı belgesi 
C) Borca batıklık belgesi 
D) Kesin aciz belgesi 
E) İflas belgesi 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte süresi içinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren hangi süre içinde borcunu ödemelidir? 
A) 5 gün 
B) 7 gün 
C) 10 gün 
D) 15 gün 
E) 30 gün 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle başlatılan ilamsız tahliye takibinde, borçlunun itirazı ile takip durur. Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmaza bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Alacaklı aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibi yapamaz. 
B) Alacaklı takibe konu kira alacaklarını daha sonra ne dava ne de icra takibi yoluyla talep edebilir. 
C) Daha sonra ödenmeyen başka kira borçları olsa dahi, alacaklı borçluya karşı sadece kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye takibi yapabilir. 
D) Alacaklı mevcut takibe devam edemeyeceğinden, aynı kira alacağından dolayı yeniden ilamsız tahliye takibi başlatmalıdır. 
E) Alacaklı borçluya karşı daha sonra ne kira bedelinin ödenmemesi ne de kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye takibi yapabilir. 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme emrine itirazla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İtiraz icra mahkemesine yapılır. 
B) İtiraz satıştan başka icra takip işlemlerini kendiliğinden durdurmaz. 
C) İtiraz ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde yapılmalıdır. 
D) İtiraz üzerine takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmişse, takibe devam etmek isteyen alacaklı, icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurmalıdır. 
E) Sözlü itiraz yapılamaz, itiraz mutlaka yazılı olmalıdır. 

İcra ve İflâs Kanunu'ndaki suç sayılan fiillerden dolayı görülecek davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Şikayetçinin yerleşim yeri icra mahkemesi 
B) İcra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesi 
C) İcra takibinin yapıldığı yerdeki asliye ceza mahkemesi 
D) Şikayetçinin yerleşim yeri asliye ceza mahkemesi 
E) İcra takibinin yapıldığı yerdeki sulh ceza mahkemesi 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden biri değildir? 
A) Ödemelerin tatil edilmesi 
B) Takip sırasında malların saklanması 
C) Konkordato mühletinin kaldırılması 
D) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 
E) Yerleşim yerinin değiştirilmesi 

İflâs takibi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Malvarlığının tamamen tükenmiş olması halinde başvurulur. 
B) İflâs organları tarafından gerçekleştirilir. 
C) Tacirler hakkında uygulanır. 
D) Borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleşir. 
E) Takip yapmayan alacaklıların da alacaklarına kavuşmasını sağlar. 

İflâsa tâbi kimselerden olup da, iflâs etmiş bir kimsenin başvurabileceği konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vade konkordatosu 
B) İflâs içi konkordato 
C) Yeniden yapılandırma 
D) İflâsın ertelenmesi 
E) Malvarlığının terki suretiyle konkordato 

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Konkordatonun bir türüdür. 
B) Sadece borca batık durumdaki borçlular başvurabilir. 
C) İcra mahkemesine başvurulması gerekmektedir. 
D) Sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüştür. 
E) İflâs etmiş bir şirket hakkındaki iflâs kararının ortadan kaldırılmasını amaçlar. 

Aşağıdakilerden hangisi bir şikâyet nedeni oluşturmaz? 
A) Haczi mümkün olmayan bir malın haczedilmesi 
B) Borçluya ödeme emri gönderilmeksizin takibe devam edilmesi 
C) İcra takibinin taraflarından birinin takip ehliyetine sahip bulunmamasına rağmen bu durumun göz ardı edilmesi 
D) İcra memurunun haczedilecek malın kıymetini yanlış takdir etmesi 
E) Gerekli giderlerin eksik yatırılmış olması nedeniyle bir işlemin yerine getirilmesinden kaçınılması 

Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemidir? 
A) Ödeme emrinin tebliği 
B) Haciz işlemleri 
C) İcra işlemleri 
D) Satış işlemleri 
E) Takip talebi 

Haciz yoluyla takipte, aşağıdakilerden hangisi takibin taliki sebeplerindendir? 
A) Takas 
B) Ödeme 
C) Zamanaşımı 
D) Süre verilmesi 
E) İbra 

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz süresi ve itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üç gün – icra dairesi 
B) Beş gün – icra dairesi 
C) Yedi gün – icra dairesi 
D) Yedi gün – icra mahkemesi 
E) On gün – icra mahkemesi 
Ara
Cevapla
#7
Kesin aciz belgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Aciz belgesine bağlanan borç, aciz belgesinin düzenlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle borçluya karşı zamanaşımına uğrar. 
B) Alacaklı elindeki aciz belgesine dayanarak tasarrufun iptali davası açabilir. 
C) Alacaklı bir başka alacaklının koydurduğu hacze iştirak edebilir. 
D) Aciz belgesine bağlanan alacak miktarı için faiz istenemez. 
E) Aciz belgesi, İ.İ.K. md.68/I'de sayılan ve itirazın kaldırılmasını sağlayan belge niteliğindedir. 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdaki hallerden hangisinde şikâyet süresi beş gündür? 
A) Vadesi gelmeyen bir senede dayanarak takip yapılmasında 
B) Ödeme emri tebliğ edilmeden borçlunun mallarının haczedilmesinde 
C) Senedin kambiyo senedi vasfı taşımamasında 
D) Protesto evrakının teslim edilmemesinde 
E) İcra müdürünün ödeme emrini tebliğden kaçınmasında 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Asliye ticaret mahkemesi 
B) Sulh hukuk mahkemesi 
C) İcra dairesi 
D) Asliye hukuk mahkemesi 
E) İcra mahkemesi 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresinde borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi aşağıdakilerden hangisinden talep edilir? 
A) İcra müdürlüğü 
B) Sulh hukuk mahkemesi 
C) Asliye hukuk mahkemesi 
D) İcra mahkemesi 
E) Asliye ticaret mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri değildir? 
A) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller 
B) İcra dairesindeki kefaletnameler 
C) İstinaf kefaletnameleri 
D) Temyiz kefaletnameleri 
E) İcra dairesi önünde yapılan sulhler 

Aşağıdakilerden hangisi cebri icra hukukunda taşınır malların pazarlık yoluyla satışının mümkün olduğu hallerden biri değildir? 
A) Artırma sırasında maden kıymeti bulmayan altın eşyaya bu kıymetin teklif edilmesi 
B) Muhafazası masraflı malların bulunması 
C) Takip sırasında ölen borçlunun mirasçılarının talep etmesi 
D) Borsada rayici olan kıymetli evrak için kayıtlı fiyatın teklif edilmesi 
E) Hacizli malın değerinin kanunda öngörülen parasal sınırı geçmemesi 

İflas davalarında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Asliye ticaret mahkemesi 
B) Bölge adliye mahkemesi 
C) İcra mahkemesi 
D) Asliye hukuk mahkemesi 
E) Sulh hukuk mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinde görev yapan özel organlardan biri değildir? 
A) İflas bürosu 
B) Konkordato komiseri 
C) Birinci alacaklılar toplantısı 
D) İflas idaresi 
E) İkinci alacaklılar toplantısı 

Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vade konkordatosu 
B) İflas içi konkordato 
C) Adi konkordato 
D) Karma konkordato 
E) Tenzilat konkordatosu 

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüştür. 
B) Külli bir tasfiye yöntemidir. 
C) Aranan şartlardan biri, borçlunun muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olmasıdır. 
D) Projenin tasdikinde görevli merci asliye ticaret mahkemesidir. 
E) Projenin alacaklılarla müzakeresi ve kanunda aranan alacaklı çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir. 

Tasarrufun iptali davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Elinde sadece kesin aciz vesikası olan alacaklı bu davayı açabilir. 
B) İcra mahkemesinde görülür 
C) Davanın konusu mülkiyet hakkıdır. 
D) Eda davası niteliğindedir. 
E) Dava açma hakkı için tanınan süre zamanaşımı süresi niteliğindedir
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir? 
A) Taşınmazın aynına ilişkin kararlar 
B) Aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar 
C) Kira alacağı kararları 
D) Sayıştay kararları 
E) Ceza mahkemesi ilamlarının yargılama giderlerine ilişkin hükümleri 

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür? 
A) 5 
B) 7 
C) 10 
D) 15 
E) 30 

İflasın ertelenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Şirket borca batık durumda olmalıdır. 
B) Sadece borçlu şirket tarafından talep edilebilir. 
C) Talepte bulunan şirketin bir sermaye şirketi veya kooperatif olması gerekir. 
D) Şirketin mali durumunun iyileşmesi ümidi bulunmalıdır. 
E) İflasın ertelenmesi kararı azami bir yıllık süre için verilebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi cebri icra faaliyetinde görevli asıl ve yardımcı organlardan biri değildir? 
A) Bölge idare mahkemesi 
B) Genel mahkemeler 
C) İcra dairesi 
D) Yargıtay 
E) İcra mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi İcra İflas Kanunu'nda düzenlenen kurumlardan biri değildir? 
A) Tasarrufun iptali davası 
B) Değişiklik davası 
C) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip 
D) Kiralanan taşınmazların tahliyesi 
E) Konkordato 

Genel haciz yoluyla takip talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Genel haciz yoluyla takip, takip talebiyle başlar. 
B) Genel haciz yoluyla takip talebinde bulunabilmek için alacağın para yahut teminat alacağı olması gerekir. 
C) Kamu yararına ilişkin hallerde icra dairesi tarafından resen düzenlenir. 
D) İflasa tabi borçlusu hakkında haciz yolunu seçen alacaklı, bir sefere mahsus olarak bu yoldan dönüp, iflas yolunu tercih edebilir. 
E) Takip talebinin verilmesi üzerine borçluya bir ödeme emri gönderilir. 

İcra dairesinin yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir. 
B) İcra dairesinin yetkisi konusunda sözleşme yapılması kural olarak mümkündür. 
C) Genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesidir. 
D) Borçlu icra dairesinin yetkisine itirazda bulunmazsa, yetkisiz icra dairesi yetkili hale gelir. 
E) İcra dairesi yetkisini kendiliğinden gözetir. 

Cebri icrada haciz müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Haciz ile kast edilen kural olarak kesin hacizdir. 
B) Borçlu kendisine gönderilen ödeme emri üzerine borcu öderse artık haciz uygulanmaz. 
C) Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir. 
D) Haczin geçerliliği için borçlunun malvarlığına kural olarak fiilen el konulmalıdır. 
E) Kesin haciz, borçluya satışı talep hakkı verir. 

Haciz yoluyla takipte borcun taksitle ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Hacizden önce taksit anlaşmasının yapılabilmesi, alacaklının rızasına bağlıdır. 
B) İcra İflas Kanunu'nda, hacizden önceki ve sonraki dönemler için taksitlendirme konuları bir arada düzenlenmiştir. 
C) Hacizden sonra taksitlendirme paraların paylaştırılmasına kadar istenebilir. Şartları varsa alacaklıyı bağlar. 
D) Hacizden sonraki taksitlendirmede her taksidin borcun üçte birinden az olmaması gerekir. 
E) Borçlu taahhüt ettiği taksitlerden birini ödemezse, aleyhine tazminata hükmedilir. 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku icra iflas


Hızlı Menü: