facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 588 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 578 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 421 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 483 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 429 Son Yorum: Gamze

İcra İflas Hukuku Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İcra İflas Hukuku Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu da özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için, alacağın mutlaka, Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olan bir kambiyo senedine dayanmış olması gerekir. 

Okey Kambiyo senetleri ise, poliçe, emre muharrer senet veya bonodur. Alacalının elinde kambiyo senedi yoksa veya senet kambiyo senedi niteliğinde değilse, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapamaz; yalnız genel haciz yolu ile takip yapabilir. 

Okey Takip talebi, yapılması ve içeriği açısından genel haciz yoluyla takipte olduğu gibidir. Yetkili icra dairesine yapılır ve İcra İflâs Kanununun 58. maddesinde belirtilen kayıtları içermesi gerekir. 

Okey Bu nedenle genel haciz yoluyla takipte kullanılan basılı takip talebi örneği kullanılır. Ancak bu örneğe, takibe konu edilen kambiyo senedinin cinsinin, tarihinin ve numarasının yazılması gerekir. 

Okey İcra müdürü, takip talebini inceledikten sonra, gerekli şartların oluştuğu kanaatine varırsa, borçluya kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ödeme emri gönderir. 

Okey Bu ödeme emrinde bulunması gereken kayıtlar, genel haciz yolundaki ödeme emrindeki kayıtlardan oldukça farklıdır. Ödeme emri temelde iki bölümden oluşur. Bunlar, takip talebinde yer alan alacaklıya, borçluya ve takip konusu alacağa ilişkin kayıtlar ile ihtar kısmıdır. 

Okey Takip talebinde yer alan kayıtlar dışında ihtar kısmında: Borçlunun borcu ve takip masraflarını on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemesi; takip dayanağı kambiyo senedi niteliğinde değilse, beş gün içinde icra mahkemesine şikâyet yoluna başvurması gerektiği; borçlunun takip dayanağı olan senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiası varsa, bunu beş gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi, aksi halde imzanın kendisine ait sayılacağı ve imzasını haksız yere inkâr ederse, alacağın % 10’u oranında para cezasına ve ayrıca inkâr tazminatına mahkum edileceği ve icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair karar getirmediği taktirde takibe devam olunacağı ihtarı; borçlunun, borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği ya da süre verildiği yahut alacağın zamanaşımına uğradığı ya da icra dairesinin yetkisiz olduğu yönünde itirazı varsa, bunu da sebepleri ile birlikte beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi ve icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmesi, aksi halde takibe devam olunacağı ihtarı; itiraz edilmez ve borç da ödenmezse, borçlunun on gün içinde itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı yer alır. 

Okey Ödeme emrini alan borçlu, borcu kabul etmiyor ve ödemek istemiyorsa, süresinde ödeme emrine karşı koymalıdır. Bu takip yolunda da genel haciz yoluyla takipte olduğu gibi, borçlu, ödeme emrine itiraz ederek takibe karşı koyabilir. 

Okey Ayrıca icra müdürünün takip hukuku bakımından yanlış bir davranışı ve işlemi söz konusu olmuşsa şikâyet yoluna başvurmak da mümkündür. Ancak, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, kanun koyucu bu yola ilişkin özel şikâyet sebepleri ve süresi düzenlemiştir. 

Okey Borçlu takibe karşı koymazsa, takip kesinleşir. Özellikle beş günlük şikâyet ve itiraz süresi geçtikten sonra takip kesinleşse de, takibe devam edilemez; on günlük ödeme süresinin (yani beş gün daha) beklenmesi gerekir. Bu sürede de borçlu, kesinleşen takibe göre borcunu ödemezse, aynı süre içinde mal beyanında bulunmalıdır.

Okey Borçlunun borcunu ödememesi durumunda takibe devam edilir; mal beyanında bulunmazsa ayrıca hapisle tazyik edilir ve hapisle cezalandırılır. 

Okey İlamsız icra, kural olarak yalnız para alacakları için mümkündür. Kural olarak, kiralanan bir taşınmazın tahliyesi için, öncelikle tahliye davası açılması gerekir. Kiralayan, bu tahliye davasını kazandığında, tahliye ilamını icraya koyarak evin tahliyesini sağlar. 

Okey Ancak, İcra İflâs Kanunu, istisnai hallerde, tahliye davası açılmasına gerek olmadan, kiralayanın, doğrudan icra dairesine başvurarak kiralanan taşınmazın tahliyesini isteyebileceğini kabul etmiştir. Bu istisnai haller, kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesidir. 

Okey Kiraya veren, yalnızca kira bedelinin tahsili amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa, bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak ilamsız tahliye yoluna başvurabilir. 

Okey İcra İflâs Kanunu, kiralayanın kira alacağı için yapacağı ilamsız icra takibi ile açacağı tahliye davasını birleştiren bir ilamsız tahliye takibi kabul etmiştir. Kiralayan, kiracısına karşı bir ilamsız tahliye takibi yaparak, kiranın ödenmesini ve kiracının tahliyesini isteyebilir. 

Okey Takibe rağmen kiracı kirayı ödemez ise, kiralayan, icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar verilmesini isteyebilir. Kiraya verenin bu yola başvurabilmesi için, yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması ve bunun takip talebine eklenmesi şart değildir. 

Okey Bu takip yolunun temel aşamaları: Takip talebi, ödeme emrinin gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, kira borcu için icra dairesinde haciz, satış, paranın ödenmesidir. Buna paralel olarak da tahliye için tahliye prosedürü işletilir. Bu takip yoluna, genel haciz yoluyla takipteki hükümlerin bir kısmı da kıyasen uygulanır. 

Okey Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurabilmek için alacaklı-kiraya verenin elinde yazılı bir kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdünün olması gerekir. Sözlü bir anlaşmayla kiraya verilen bir taşınmazın bu şekilde tahliyesi istenemez. 

Okey Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından, kiralananın tahliyesi için sadece kira sözleşmesinin yazılı olması da yeterli değildir; kiracı, kira sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir tarihte, kira süresinin sonunda (veya başka bir tarihte) kiralananı tahliye edeceği yönünde yazılı tahliye taahhüdü vermiş olmalıdır. 

Okey Bu taşınmazlar için, yazılı kira sözleşmesi bulunmasa da, sadece geçerli bir yazılı tahliye taahhüdünün varlığı yeterlidir. Bu takip yolunun temel aşamaları, takip (tahliye) talebi, tahliye emri, takibin kesinleşmesi ve tahliyedir. 

Okey Dikkat edilirse, burada artık icra dairesi ödeme emri değil, tahliye emri göndermektedir, takip kesinleştikten sonra da sadece tahliye söz konusudur.
Ara
Cevapla
#2
Okey Konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için, alacaklının öncelikle dava açarak bir hüküm alması gerekir. Ancak, konusu para olan alacaklar için, alacaklının bir karara gerek olmaksızın ilâmsız icra yoluna başvurması mümkün olduğu gibi, isterse önce mahkemede dava açarak alacağını ilâma bağlatması ve bu ilâmı icraya koyması da mümkündür. 

Okey İlâmlı icra takibinde ilâmsız icradan farklı olarak temel iki aşama söz konusudur. 

Okey İlâmlı icrada takip yapmak isteyen alacaklının önce mahkemeye müracaat etmesi, bu konuda bir yargılamanın yapılması ve bunun sonucunda lehine bir ilâm elde etmesi, daha sonra icra dairesine başvurarak ilâmın icrasının talep etmesi gerekir. 

Okey Yani, ilâmlı icrada önce mahkemeye, daha sonra icra dairesine başvurulmalı; önce yargılama, sonra takip söz konusu olmalıdır. Alacaklının ilâmlı icra takibine başvurabilmesi için, adından da anlaşılacağı üzere elinde bir mahkeme ilâmının bulunması gerekir. 

Okey Kanun, ilâm yanında, ispat kuvveti bakımından ilâma yakın bazı belgelere dayanarak da ilâmlı icra takibi yapılmasını kabul etmiştir. Bu tür belgeler, ilâm olmamakla birlikte, ilâm niteliğinde belge olarak kabul edilmiştir. 

Okey Alacaklının, elindeki ilâma dayanarak ilâmlı icra takibi yapabilmesi için hükmün kesinleşmiş olması kural olarak şart değildir; hüküm kesinleşmeden de alacaklı ilâmı icraya koyabilir. Alacaklı, elindeki ilâmı icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. 

Okey İcra emrini alan borçlunun ilâmsız icra takiplerinde olduğu gibi takibe itiraz ederek karşı koyması mümkün değildir. Ancak, belirli sebeplerin bulunması durumunda kanunun icranın geri bırakılması olarak adlandırdığı prosedür yerine getirilerek takibin ilerlemesine ve sonuçlanmasına engel olunabilir. 

Okey Borçlu, icra emrinin tebliğinden önce, ancak hükmün verildiği tarihten sonraki dönemde ilâm konusu borcun itfa edilmiş, zamanaşımına uğramış veya ertelenmiş olduğunu ileri sürüyorsa, icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını istemelidir. 

Okey İlâmlı icra takibi başladıktan sonra da ilâm konusu borç itfa edilmiş, zamanaşımına uğramış olabilir veya borç için alacaklı tarafından borçluya süre verilmiş olabilir. Bu şekilde bir iddiası olan borçlu, belirli bir süreye bağlı olmadan, her zaman icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilir. 

Okey Borçlu icra emrini aldıktan sonra, icra emrinin gereğini yerine getirebilir veya icranın geri bırakılması yoluna gidebilir. Borçlu, süresinde icra emrinin gereğini yerine getirirse, takip son bulur. Borçlu, icra emrinin gereğini yerine getirmezse, icra emrinin gereği zorla yerine getirilir. 

Okey Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı, takip yaparak alacağını elde etmek isterse, kural olarak önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Bu yola başvurmadan, ilâmlı veya ilâmsız icra yoluna ya da borçlu iflâsa tabi kişilerdense iflâs yoluna başvuramaz. 

Okey Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte de, takip talebine, genel haciz yoluna ilişkin hüküm uygulanır ancak, rehin hakkında kayıtlara da yer verilir. 

Okey Ayrıca takip talebine, rehinli malın ne olduğu, rehin üçüncü kişi tarafından verilmişse bu üçüncü kişi ile rehnedilen taşınır mal üzerinde sonradan gelen rehin hakkı varsa bu rehin hakkı sahibinin isim ve adresleri yazılır. 

Okey Alacak veya taşınır bir mal üzerindeki rehin hakkı veya her ikisi bir ilâma veya ilâm niteliğindeki bir belgeye bağlanmışsa, taşınır rehni sahibi alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapabilir. 

Okey Alacağı ipotekle teminat altına alınmış alacaklının elinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip için gerekli belgeler yoksa başvurabileceği yol, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takiptir. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip ise, iki şekilde olabilir. 

Okey Alacaklı veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilâm veya ilâm niteliğindeki belgede tespit edilmiş olması halinde, ipotek alacaklısı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapabilir. Alacaklı, takip talebi ile birlikte elindeki ilâm veya ilâm niteliğindeki belgeyi icra dairesine verir. 

Okey Takip talebini alan icra müdürü, borçluya ve varsa taşınmaz maliki üçüncü kişiye icra emri gönderir. Bu icra emrini alan borçlu yedi gün içinde borcu ödemez ve icranın geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararı getirmezse alacaklı ipotekli taşınmazın satışını isteyebilir. 

Okey İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi, ipoteğin paraya çevrilmesinde özel olarak düzenlenmiş bir durumdur. Böyle bir durumda ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip yapılabilir. 

Okey Taşınır ve taşınmaz rehnini paraya çevrilmesinde satış aşamasına kadar izlenecek prosedürdür farklılıklar göstermektedir. Ancak satıştan sonra gelen aşama rehnin paraya çevrilmesi yolunda ortaktır. Bunlar, paraların paylaştırılması, rehin açığı belgesinin düzenlenmesi ve bunun sonuçlarıdır.
Ara
Cevapla
#3
Okey İflâs, alacaklıların alacağının tahsili amacıyla iflâs organları tarafından, borçlunun haczi kabil tüm malvarlığı üzerinde gerçekleştirilen cebrî bir tasfiye usulüdür. 

Okey İflâs sebeplerine göre iflâs prosedürü, takipli iflâs ve doğrudan doğruya iflâs olarak ikiye ayrılmaktadır. Takipli iflâsta alacaklı, borçluya karşı öncelikle icra dairesinde iflâs takibini başlatır. 

Okey Bu takip üzerine takip konusu borç süresi içinde ödenmezse, alacaklı, borçlunun iflâsına karar verilmesi için asliye ticaret mahkemesinde iflâs davası açar. İflâs kararı verildikten sonra, iflâs dairesi ve seçilen özel iflâs organlarınca yürütülecek iflâs tasfiyesi sonunda alacaklıların alacakları ödenmeye çalışılır. 

Okey Doğrudan doğruya (takipsiz) iflâsta ise, alacaklı veya kimi hâllerde bizzat borçlunun kendisi, icra dairesinde bir iflâs takibi başlatmaksızın, doğrudan asliye ticaret mahkemesine başvurarak iflâsın açılmasına karar verilmesini talep eder. Hukukumuzda kural olarak tacirler iflâsa tâbidir. 

Okey Kimlerin tacir sayılacağı ise Türk Ticaret Kanununda belirtmiştir. Tüzel kişiliği bulunmayan donatma iştiraki, tacir niteliğine sahip olmadığı halde, iflâsa tâbidir. 

Okey Takipli iflâsta, iflâs takibi alacaklının icra dairesine verdiği bir takip talebi ile başlar. Ödeme emrine karşı yapılan itirazları incelemek ve borçlu hakkında iflâsa karar vermek, asliye ticaret mahkemesinin görevidir. 

Okey İcra dairesi ve asliye ticaret mahkemesi dışında iflâs idaresi, icra mahkemesi de bu prosedür içindeki resmî organlardır. Bu organlar, her bir iflâs işi için ayrı ayrı oluşturulmazlar; sürekli görevlidirler. 

Okey Sürekli iflâs organları dışında, her iflâs takibi için o iflâs takibine özgü olarak ayrı ayrı oluşturulan organlar da vardır. 

Okey İflâsa karar verildikten sonra adî tasfiye uygulandığı takdirde, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi de iflâsın özel organları olarak görevlidir. Takipli iflâsta borçlunun iflâsına karar verilebilmesi için, alacaklının öncelikle icra dairesine başvurması ve borçluya iflâs ödeme emri göndertmesi gerekir. 

Okey Takipli iflâs yolu alacaklının alacağını dayandırdığı belgelere göre, genel iflâs yolu ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yolu olarak ikiye ayrılır. Her iki takipli iflâs yoluna başvurabilmek için alacaklının para veya teminat alacağının bulunması ve bu alacağın vadesinde ödenmemiş olması yeterlidir. 

Okey Takipsiz iflâs veya doğrudan doğruya iflâsta ise, alacaklının borçluya karşı iflâs isteyebilmesi ve iflâs davası açabilmesi için, önce bir iflâs takibi yapmasına gerek yoktur. Alacaklı, belirli sebeplerin bulunması durumunda doğrudan asliye ticaret mahkemesine başvurup borçlunun iflâsını isteyebilir. 

Okey Ayrıca bu iflâs yolunda borçlu da ticaret mahkemesine başvurarak kendi iflâsını isteyebilir. Hatta bazı hâllerde borçlu kendi iflâsını istemek zorundadır. 

Okey Doğrudan iflâs sebepleri, alacaklının iflâs talebi ile borçlunun iflâs talebi, hatta borçlunun ihtiyarî ve mecburî iflâs talebine göre farklılıklar gösterir. Bunun yanında, iflâs sebeplerinin bir kısmı sadece gerçek kişiler için söz konusu olabilirken, bazıları sadece tüzel kişiler, özellikle sermaye şirketleri için öngörülmüştür. 

Okey Alacaklının talebi ile doğrudan iflâs sebepleri; borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacı ile kaçması, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunulması veya buna teşebbüs edilmesi, haciz yoluyla takip sırasında malların saklanması, ödemelerin tatil edilmiş olması, teklif edilen konkordatonun tasdik edilmemesi veya konkordato mühletinin kaldırılması yahut tamamen feshi ilâma dayanan alacağın icra emriyle istendiği halde ödenmemesi, kollektif ve komandit şirket ortaklarının doğrudan iflâsı, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batık olması, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli olarak sayılabilir. 

Okey İcra ve İflâs Kanununda belirli sebeplerin varlığı hâlinde borçlunun kendi iflâsını talep etmesi de düzenlenmiştir. 

Okey Kural olarak, borçlu, kendi iflâsını istemek zorunda değildir. Ancak iki hâlde borçlunun iflâsını istemek zorundadır: bunlardan birincisi, borçlunun malvarlığının yarısına haciz konulup geri kalanının da borçlunun mevcut ve bir yıl içinde muaccel hâle gelecek borçlarını ödemeye yetmemesi hâlidir. 

Okey Borçlunun iflâsını istemesinin zorunlu olduğu diğer hâl ise sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi halidir. Takipli iflâs yolunda alacaklının ilk önce icra dairesine iflâs takip talebinde bulunması ve icra dairesinin borçluya bir ödeme emri göndermesi gerekir. 

Okey Borçlu ödeme emrine rağmen borcunu ödemezse, alacaklı ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflâsına karar verilmesini isteyebilir. 

Okey Doğrudan doğruya iflâsta, İcra ve İflâs Kanununda belirtilen sebeplere dayanan alacaklı, iflâs yoluyla takip yapmadan doğrudan mahkemeye müracaat ederek borçlunun iflâsını isteyebilir. Bu durumda görülecek iflâs davası hakkında genel iflâs yolundaki hükümler geçerlidir. 

Okey İflâs talebinin ilânı üzerine alacaklılar on beş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, iflâs talebinin borçlu hakkındaki takipleri erteletmek ve ödemeleri geciktirmek amacıyla yapıldığını ileri sürerek iflâs talebinin reddini isteyebilirler. 

Okey Borçlunun kendi iflâsını istemesi bakımından ihtiyarî ve mecburî iflâs sebeplerine dayanan borçlu mahkemeye müracaat ederek doğrudan iflâsını ister. 

Okey Borçlunun talebi ile doğrudan iflâs halinde yapılacak yargılama, alacaklının doğrudan iflâs talebi üzerine görülen iflâs yargılamasıyla aynıdır. Ancak, borçlunun talebi ile iflâs hallerinde çekişmesiz yargı söz konusudur. 

Okey İflâsın açılmasının hem müflis borçlu bakımından hem de alacaklılar bakımından bir takım sonuçları vardır. İflâsın müflis borçlu hakkında özel hukuk bakımından ve kamu hukuku bakımından da sonuçları bulunmaktadır. 

Okey Borçlu, özel hukuk bakımından, iflâs etmekle medenî haklardan yararlanma ve kullanma ehliyetini kaybetmez. Ancak, iflâsın açılması ile müflisin iflâs masasına giren malları ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmış olur. 

Okey İflâsın, müflisin tasarruf yetkisine sınırlama getirmesi yanında, kanunda borçlunun taraf olduğu dava ve takipler bakımından da bir takım sonuçlar düzenlenmiştir. İflâsın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler iflâsın açılması ile kural olarak durur ve iflâs kararının kesinleşmesi ile de düşer; ayrıca, iflâs tasfiyesi sırasında müflise karşı yeni takip yapılamaz. 

Okey İflâsın alacaklılar bakımından hukukî sonuçlarına gelince, burada hukukî sonuçları düzenlenen alacaklar, iflâsın açıldığı anda mevcut olan iflâs alacaklarıdır. 

Okey İflâsta alacaklıların eşit işlem görmeleri gerektiğinden, kanun bu durumu ve iflâs tasfiyesinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak için, iflâsın açılması ile bazı iflâs alacaklılarının hukukî durumunda olabilecek değişiklikleri tek tek düzenlemiştir. 

Okey İflâsın açılması ile henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar da, iflâs kararı ile birlikte talep edilebilir hale gelir. İflâs kararı ile müflisin faizli borçlarına faiz işlemesi durmaz. 

Okey Alacağı taliki bir şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı bulunan alacaklılar da alacaklarını iflâs masasına kaydettirebilirler. Müflisten alacaklı olan kişilerin aynı zamanda müflise borçları da varsa, bu kişiler borçlarını masaya ödemek yerine, masaya alacak olarak yazdırdıkları alacaklarıyla takas edebilirler. 

Okey Müflisin kefil olduğu borçlar vadeleri gelmese bile alacak olarak masaya kaydedilir. Bir borcu birlikte taahhüt edenler aynı zamanda iflâs eder, yani bu kişilerin iflâs tasfiyeleri aynı zamana denk gelirse, alacaklılar alacaklarının tamamını müflislerden her birinin masasından isteyebilirler. 

Okey Bir kollektif şirket ile ortaklarından birisinin iflâs tasfiyeleri aynı zamana denk gelirse, şirket alacaklıları bütün alacaklarını şirketin iflâs masası yanında ortağın masasına da kaydettirirler. 

Okey Kanun koyucu iflâs tasfiyesi sonunda alacakların ödenme sırası bakımından ikili bir ayrım yapmış ve rehinle temin edilmiş alacaklara, diğerlerine göre bir öncelik tanımıştır. 

Okey İflâsın sonuçları, iflâs kararının verilmesiyle doğmaya başlar. Mahkeme iflâs kararını verince, bu kararını derhal yargı çevresindeki iflâs dairesine bildirir. 

Okey İflâs dairesi derhal iflâs kararını ilân eder ve gerekli yerlere bildirir. İflâs dairesi bir yandan bunu yaparken, diğer yandan da hemen müflisin mallarının defterini tutmaya ve malların muhafazası için gerekli tedbirleri almaya başlar. 

Okey İflâs tasfiyesine ilişkin ilk işlemlerin başlayabilmesi ve ikinci alacaklılar toplantısına kadar bu işlemlerin yürütülebilmesi için iflâs kararının kesinleşmesine gerek yoktur İflâs tasfiyesinin yürütülmesi özel iflâs organlarına bırakılmıştır. İflâs tasfiyesini yapıp tamamlamak iflâs idaresinin ve alacaklılar toplanmasının işidir. 

Okey Tasfiye, iflâs masasının oluşturulması masanın idaresi, masa mallarının paraya çevrilmesi ve paraların paylaştırılması aşamalarından oluşur
Ara
Cevapla
#4
Okey Konkordato bakımından: Bazen bir borçlu, borçlarını ödemek istemesine ve kötü niyetli olmamasına rağmen, çeşitli sebeplerle borçlarını ödeyemeyecek duruma düşebilir. 

Okey Kanun koyucu, borçlulara konkordato imkânını tanıyarak mahkeme denetiminde alacaklıları ile anlaşması ve alacaklarının belirli bir oranını ödemekle borçlarından kurtulması yolunu açmıştır. 

Okey Konkordato, yapılış tarzına, zamanına ve amacına göre farklı ayrımlara tâbi tutulmaktadır. İflâs dışı konkordatoda öncelikle icra mahkemesine kural olarak borçlu tarafından, bir konkordato teklifi ile başvurulmalıdır. 

Okey İcra mahkemesi, şartların varlığı hâlinde borçluya üç ayı geçmeyecek bir konkordato mühleti verir ve bir veya birden fazla konkordato komiseri atar. 

Okey Mühletin hem borçlu hem alacaklılar bakımından çeşitli sonuçları vardır. Konkordato komiseri, konkordato prosedüründe görev yapan bir organdır. 

Okey Alacaklılar toplantısında, borçlunun konkordato teklifi alacaklılar tarafından nitelikli çoğunlukla onaylandığı takdirde, konkordato, tasdik edilmesi için asliye ticaret mahkemesinin onayına sunulur. 

Okey Mahkeme bu konuda gerekli incelemeyi yaptıktan sonra konkordatoyu tasdik eder. Bu kararla birlikte konkordato hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. 

Okey Konkordato, eğer şartları gerçekleşmişse bir alacaklı veya tüm alacaklılar için feshedilebilir. Konkordato tüm alacaklılar için feshedilirse borçlunun iflâsı istenebilir. İflâstan sonra konkordato, iflâs kararının kaldırılmasını amaçlar. 

Okey Müflis, iflâs tasfiyesi sırasında konkordato teklifini iflâs idaresine verir. Bu konkordato türünde konkordato mühleti yoktur, konkordato mühleti tayin edilmez ve konkordato teklifi ikinci alacaklılar toplantısında incelenir. 

Okey Kabul hakkındaki karar asliye ticaret mahkemesine sunulur ve şartların varlığı hâlinde tasdik edilir. Tasdik hâlinde iflâsın kaldırılması talep edilir. 

Okey Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını yahut bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Bu konkordato türünde, iflâs prosedüründekine benzerlik gösteren bir tasfiye aşaması bulunur. 

Okey Yeniden yapılandırma bakımından: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, yapısal organizasyonlarını yeni koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerine imkân sağlayan hukukî kuruma “uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma” diyoruz. 

Okey Bu koşullar çerçevesinde bir sermaye şirketi veya kooperatif, borçlarını hangi koşullarda ödeyebileceğini, bu ödemeyi sağlayacak finansal araçlara hangi yoldan sahip olacağını, işletmesinde ve yönetiminde ne gibi değişiklikler yapacağını, malî bünyenin güçlendirilmesi verimlilik ve kârlılık için hangi tedbirleri alacağını, hazırlayacağı bir yeniden yapılandırma projesi ile ortaya koymalıdır.

Okey Borçlu tarafından hazırlanacak ve onay için asliye ticaret mahkemesine sunulacak yeniden yapılandırma projesi, Kanunda yer alan hususları içermek zorundadır. 

Okey Yeniden yapılandırma projesi, projeden etkilenecek olan alacaklılarca yapılacak oylama sonrasında, gerekli çoğunluk tarafından kabul edilirse, şirket veya kooperatif Kanunda aranan diğer belgelerle projenin tasdiki için asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Ticaret mahkemesi, kendisine yapılan başvurudan itibaren otuz gün içinde gerçekleşecek olan duruşmanın gününü belirler. 

Okey Mahkeme, ayrıca, borçlunun veya alacaklılardan birinin talebi üzerine, başvuru hakkında nihai kararın verilmesine kadar geçecek olan dönem için borçlunun malvarlığını korumaya yönelik ve borçlunun faaliyetleri bakımından gerekli gördüğü tedbirleri derhal alır. 

Okey Mahkeme, gerekli şartların varlığını tespit ettiği takdirde, en geç otuz gün içinde başvurunun tasdikine, aksi halde reddine karar verir. 

Okey Yeniden yapılandırma projesi, tüm hüküm ve sonuçlarını, başvurunun tasdikine ilişkin kararın verildiği andan itibaren doğurmaya başlar. Projenin koşulları, projeden etkilenen alacaklılarla yapılmış olan tüm sözleşme hükümlerinden önce gelir. 

Okey Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında, yeniden yapılandırmanın feshine karar verilir ve bu karar kesinleşirse, projeden etkilenen alacaklılar tasdik kararını vermiş olan mahkemeden borçlunun derhal iflâsına karar verilmesini isteyebilirler.

Okey Projenin borçlu tarafından kısmen ihlâl edilmesi hâlinde, bu ihlâl sadece bazı alacaklıları etkiliyorsa, hakları ihlâl edilen bu alacaklıların borçlu ile projenin tadili konusunda anlaşmaya varmaları durumunda, tadil edilmiş proje mahkemenin tasdikine sunulur. 

Okey İptal davası bakımından: Borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli tasarrufların iptal ettirilebilmesi için, alacaklılara tanınmış olan yol, iptal davasıdır. Kanun borçlunun iptale tâbi tasarruflarını üç grup altında toplamıştır. 

Okey Bunlar, borçlu tarafından yapılan ivazsız tasarruflar, aciz hâlinde yapılan tasarruflar ve alacaklılara zarar vermek kastıyla yapılan işlemlerdir. Ancak iptal davasının konusunu sadece tasarruf işlemleri oluşturabilir. İptal davası, genel mahkemelerde açılan bir eda davası niteliğindedir. 

Okey Davanın konusu, iptale tâbi tasarrufun konusu olan ve üçüncü kişiye devredilmiş bulunan mal veya hak üzerinde, davacının cebrî icra yoluyla hakkını alma yetkisinin verilmesidir. Bu davada görevli mahkeme, ortada malvarlığına ilişkin bir dava olduğu için asliye hukuk mahkemesidir. 

Okey Yetkili mahkeme ise, genel hükümlere göre belirlenir. Dördüncü olarak, icra ve iflâs suçları bakımından, kural olarak modern takip hukukunda, borçlunun şahsı üzerinde herhangi bir cebir uygulanması söz konusu değildir. 

Okey Ancak, özellikle takip usûlünün düzgün işlemesini sağlamak, borçlunun ve üçüncü kişilerin kötü niyetli davranışlarına engel olmak gibi sebeplerle, takip hukukunun özelliklerinden kaynaklanan bir takım suçlar düzenlenmiştir. 

Okey Bu çerçevede İcra ve İflâs Kanununun 16. Bâbı, cezaî hükümlere ayrılmıştır. İcra ve iflâs suçları kural olarak İİK’da düzenlenmiştir. 

Okey Bununla birlikte, hileli iflâs veya muhafaza görevini kötüye kullanmak gibi kimi suçlar, Türk Ceza Kanununda düzenlenmektedir. İcra ve İflâs Kanununda düzenlenen suçlarla ilgili davalar icra mahkemesinde görülür ve kural olarak, CMK değil, İİK hükümleri uygulanır. 

Okey Bu suçlar kural olarak, şikâyete bağlı olup, şikâyet süresi, suç sayılan fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halükârda fiilin işlenmesinden itibaren bir yıldır
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final hukuku ders notları icra iflas


Hızlı Menü: