facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
 Halkla İlişkiler ve İletişim Soru Cevap Metallicali 4 476 Son Yorum: Metallicali
Hot  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Soru Cevap Metallicali 8 634 Son Yorum: Metallicali
not  Adalet Meslek Etiği Soru Cevap Metallicali 5 464 Son Yorum: Metallicali

Hukukun Temel Kavramları 1 Soru Cevap

#1
not 
Aöf Hukukun Temel Kavramları 1 Ders Notları, Soru ve Cevapları ile Ünite Özetleri -HUK101U-

Okey İstence dayalı davranışlara ne denir?

Okey Eylemlerimizi belirleyen ölçütler nelerdir?

Okey Kurallar genel olarak hangi kategorilere ayrılır?

Okey Nasıl davranacağımıza ilişkin sorulara değer yüklenmiş normlar vasıtasıyla cevaplanması sonucu ortaya çıkaran kurallar hangileridir?

Okey Bir toplumda hâlihazırda var olan, uyulan ahlak kurallarına ne denir?

Okey Uyulması gereken davranış kurallarını ifade eden ahlak türü hangisidir?

Okey Ahlaki yargılar öncelikle nereden öğrenilir?

Okey Dinin evrene, insana ve toplumsal yaşama ilişin tanımlamalarından hareketle mensubu olanların nasıl davranacağını belirleyen kurallar hangisidir?

Okey Başlangıcı bilinmeyecek kadar eskiden beri uygulanana gelen kurallar hangisidir?

Örf ve ahlak kurallarının geniş haline ......, dar haline de .... denir?

Okey Bazı davranışları emreder, bazılarını da yasaklayan ve devlet tarafından kurallar hangileridir?

Okey “Hukuk kuralı,” “merkezi siyasal iktidar,” “devlet” kavramlarının taşıdığı zorunlu bir anlam hangi tür yargılamadır?

Okey Bir eylemin bir kurala uygun olup olmadığını belirlemeye ne denir?

Okey Devletin hukuk kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla kuralların ihlali durumunda, ihlal eden kişilerin istemedikleri bir durumla karşı karşıya bırakılmalarına ne denir?

Okey Yaptırım çeşitleri nelerdir?

Okey İdam cezası kaç yılında kaldırılmıştır?

Okey Hangi yıldan sonra idam cezası uygulanmamıştır?

Okey Hukukta kişiler tarafından yerine getirilmeyen yükümlülüklerin, devlet eliyle zorla gerçekleştirilmesi anlamına gelen ve kelime anlamıyla da zorla yerine getirmek olan nedir?

Okey Hukuki işlemin tayin ettiği kurucu unsurların yokluğu durumunda ortaya çıkan nedir?

Okey Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan nedir?

Okey İşlemlerin hukuk dünyasında hiçbir zaman var olmadıklarının kabul edilmesine ne denir?

Okey İşlemin yapılmasında ortaya çıkan hukuka aykırılığın nispeten 
daha hafif olduğu kabul edilen türüne ne denir?

Okey İptal edilebilir hukukî işlemlerin iptal edilme şekilleri nelerdir?

Okey Hukukun işlevleri nelerdir?

Okey Resmi memur önünde yapılmayan evlenme hangi iptale konu olabilir?

Okey Kısa süreli hapis cezalarında üst sınır nedir?

Okey Hukukun işlevleri nelerdir?

Okey Hukukun işlevlerinden bir tanesi?

Okey Hukukî sonuç doğurmaya yönelmiş irade açıklamalara ne denir?

Okey Geçersizliğin türleri nelerdir?

Okey İdari işlemlerin iptal edilebilirlik durumu nedir?

Okey Hukukun sağladığı eşitliğe genellikle ...... denir?

Okey İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutumlar ve pratiklere ne ad verilir?

Okey İyiyi gerçekleştirmek için hangi ilkeleri veya kuralları izlememiz gerektiğini söyleyen yargılara ne ad verilir?

Okey Çok uzun süreden beri uygulanagelen ve genel itibarıyla bu şekilde davranılması gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu toplumsal pratiklere ne ad verilir?

Okey Hukukta aynı durumda bulunan insanların aynı muameleye tâbi tutulmasını ifade eden deyim hangisidir?

Okey Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad verilir?

Okey Bazı hukukî yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, devletin zor kullanma gücüyle bu yükümlülüğün gereklerini bizzat yerine getirmesine ne ad verilir?

Okey Hukuk kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle bir başkasına verilen zararın giderilmesine ne denir?

Okey Hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Ara
Cevapla
#2
Okey Yargılama ve yaptırımların hayata geçirilmesi, hangi anlamıyla ‘hukukun uygulanması’dır?

Okey Yargı organları, görevleri itibarıyla kararlarını ....... dayandırırlar?

Okey Hukukun asli kaynakları nelerdir?

Okey Hukukun tali kaynakları nelerdir?

Okey Normların hiyerarşik sıralanışı nasıldır?

Okey Hukuki düzenlemeler ve örgütlenmeler ucu ......... kadar giden bir varlık zincirinde yer alırlar?

Okey ........... bazen devleti düzenleyen, bazen dizginleyen,bazen de sınırlayan bir güçtür?

Okey Anayasal düzendeki köklü değişikliklere hangi durumlarda rastlanır?

Okey Toplantı yeter sayısı nedir?

Okey Karar yeter sayısı nedir?

Okey Anayasa’da değişiklik yapılabilmesi için en az kaç millietvekilinin yazılı teklifi gerekir?

Okey Anayasa değişikliği için TBMM İç tüzüğü’nce belirlenen usul çerçevesinde kaç defa görüşme yapılır?

Okey Anayasa değişikliği teklifin kabul edilebilmesi için ne kadar oy gerekir?

Okey Kabul edilen teklif ne yapılır?

Okey Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen teklif karşısında neler yapabilir?

Okey Anayasa değişikliği teklifi kabul sayısı üye tam sayısının beşte üçü ile üçte ikisi (367) arasında (330-366) ise Cumhurbaşkanı neler yapabilir?

Okey Üçte iki (367) veya daha fazla milletvekili değişikliği kabul etmiş ise, Cumhurbaşkanı değişikliğe karşı neler yapabilir?

Okey Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilen teklif aynen kabulün beşte üç ile üçte iki arasındaki sayıda milletvekili tarafından gerçekleştirilmesi durumunda Cumhurbaşkanı ne yapabilir?

Okey Kanunların oluşumu nasıl gerçekleşir?

Okey Bir KHK çıkarabilmek için öncelikle yapılması gereken nedir?

Okey Kanun hükmünde kararnameler kimler tarafından çıkarılabilir?

Okey Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan KHK’lar denetime tabi midir?

Okey Uluslararası andlaşmalar, kimler arasında yapılır?

Okey İstisna grubu uluslararası andlaşmaların Meclise sunulması gerekmese bile ne yapılması şarttır?

Okey Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılan mevzuat nedir?

Okey Başbakanlık, bakanlıklar veya kamu tüzel kişilerince çıkarılabilen mevzuat nedir?

Okey Hangi hukuka teamül hukuk veya yapılageliş kuralları da denir?

Okey Hangi hukuk dalında örf ve adet hukukuna yer yoktur?

Okey Ceza hukukundaki hangi ilke gereği bu alanda örf ve adet hukukuna yer yoktur?

Okey Benzer sorunlarla karşılaşan hakimlerin en büyük yardımcısı nedir?

Okey Hukukun asli kaynağı olarak kabul edilen hangi kararlar bağlayıcıdır?

Okey Türkiye’de suç işleyen yabancılara da Türk Hukukunun uygulanması hangi ilkenin sonucudur?

Okey Hukuk kuralları hangi olaylarda uygulanmaz?

Okey Ceza kanunlarında lehe olan değişiklikler hangi zamana etkilidir?

Okey Hangi ilke, normlar hiyerarşisinde altta bulunan kuralların üsttekilere uygun olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanır?

Okey Aynı düzeyde, aynı nitelikte ve farklı hükümleri içeren iki hukuksal düzenleme varsa hangi ilke uygulanır?

Okey Aynı düzeyde ancak aralarında genellik-özellik ilişkisi bulunan iki kural çatıştığında hangisi tercih edilmelidir?

Okey Aynı genellik derecesine sahip iki kanun çatıştığında, hangi tarihli olan uygulanır?

Okey Yürürlükten kaldırılmış bir kuralı nitelemek için kullanılan terime ne denir?

Okey Kanun ile yönetmelik çatışığında hangisi uygulanır?

Okey Hangi teoriler hukuk kurallarının anlamlandırılmasında hangi temel ilkelerin geçerli olduğunu ortaya koymaya çalışırlar?

Okey Hukuktaki yorum teorileri nelerdir?

Okey Bir hukuk kuralının anlamının, kanun koyucunun kuralın yapılış zamanındaki iradesine bakılarak belirlenmesi gerektiğini söyleyen yorum teorisi hangisidir?

Okey Kurallar, konuluş amaçlarına göre anlamlandırılmalısı gerektiği fakat;konuluş amacının belirlenmesinde tarihsel iradeye ve koşullara bakılması gerektiğini kabul etmeyen yorum teorisi hangisidir?

Okey Hukuk kurallarının metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekliliğini ifade eden yorum teorisi hangisidir?

Okey Hukuk kuralları anlamlandırılırken, hukuk sisteminin içindeki konumu dikkate alınarak yapılan yorum teorisi hangisidir?

Okey Yorum araçları nelerdir?

Okey Hukuk kuralının hükme bağladığı durumlara bakılarak, bu durumların dışındaki durumlar için aksi hükmün geçerli olduğu sonucuna varmak olan yorum aracı hangisidir?

Okey Önemli özellikleri açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak, açıkça gözlemlenmeyen daha başka ortak noktaların bulunduğuna karar verilmesi olan yorum araçı hangisidir?

Okey Bir olaya, başka bir olaya benzer şekilde muamele edilmesi gerektiği sonucuna varılan yorum aracı hangisidir?

Okey Yorum aracı olan Evleviyetin şekilleri nelerdir?

Okey Kanunlar, KHK’lar, uluslararası andlaşmalar, tüzükler ve bazı yönetmelikler hukuk dünyasında varlık kazanabilmek için yapılması gereken nedir?

Okey Usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası andlaşmalar hangi hükümdedir?

Okey İnsan hakları alanında taraf olunan uluslararası andlaşma hükümleri ile kanunların çatışması durumunda  hangisi uygulanır?

Okey Uluslararası andlaşmaların anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesince denetlenebilir mi?

Okey Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kuralın yapıldığı dönemde, kural yapma faaliyetine katılanların ve o dönemdeki anlayışın dikkate alınması gerektiğini savunan yorum teorisi hangisidir?

Okey Bir kuralın normlar hiyerarşisinde kendisinden üstte olan kuralla uyumlu olup olmadığının denetlenmesine ne ad verilir?

Okey Kanunların kabul edilme milletvekili sayısı nedir?

Okey Kanunların kabul oylarının sayısı kaçtan az olamaz?

Okey Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen kanunları kaç gün içerisinde inceleyerek kararını verir?

Okey Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilke hangisidir?

Okey Hukuk kuralının hükme bağladığı durumlara bakılarak, bu durumların dışındaki durumlar için aksi hükmün geçerli olduğu sonucuna varmaya ne ad verilir?
Ara
Cevapla
#3
Okey Bugüne kadar olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları hangileridir ve günümüze hangi Anayasa geçerlidir?

Okey Anayasalar hükümlerinin değiştirilmesine göre kaça ayrılırlar?

Okey Olağan kanunların yapılma usulüne, özellikle de toplantı ve karar yeter sayılarına tabi olan. Bu nedenle meclis çoğunluğunu ele geçirenler tarafından kolaylıkla değiştirilebilen Anayasa türü hangisidir?

Okey Hangi anayasalarda değişikliğin gerçekleşmesi için çok daha fazla meclis üyesinin olumlu oy vermesi gerekir?

Okey Günümüzde geçerli olan Türkiye Anayasası ne tür bir Anayasadır?

Okey Anayasa hükümleri herhangi bir yargı organı tarafından hangi denetime tabi tutulamaz?

Okey Kanunlar, hangi mevzuatlar ile belirlenen usül çerçevesinde yapılırlar?

Okey Kanunlarda değişiklik nasıl yapılabilir?

Okey Kanunlar ilgilendirdikleri kişiler için ........., zaman açısından ise ......... olmalıdır?

Okey TBMM seçimleri .... yılda bir yapılır ve TBMM ..... milletvekilinden oluşur?

Okey Kanun yapımı süreci ne zaman başlar?

Okey Kanuna ilişkin öneri ne yapılır?

Okey Kanun önerilerinin gönderildiği komisyonlar kimlerden oluşur?

Okey Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

Okey Yetki kanunu nedir ve kimlerce verilir?

Okey Kanun hükmünde kararnameleri denetleme yetkisi kime aittir?

Okey Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Olağan olandan farkı nedir?

Okey Bu dönem KHK’ların denetimi nasıldır?

Okey Uluslararası Andlaşmaların yürürlüğe girme açısından geçerli olan antlaşma yöntemleri nelerdir?

Okey Uygun bulma kanununa gerek olmadan Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin yeterli olduğu ikinci grup andlaşmalara ne denir?

Okey İstisna grubu uluslararası andlaşmalar nelerdir?

Okey Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tüzük taslaklarının
zorunlu olan incelenmesi kimlerce yapılır?

Okey Yönetmelik kimlerce çıkarılabilir?

Okey Yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayınlanma zorunlulukları nasıldır?

Okey Yönetmeliklerin yargısal denetimleri nasıl gerçekleştirilir?
Ara
Cevapla
#4
Okey Bir hukuk kuralının o kuralı yapan makam tarafından kaldırılmasına ne denir?

Okey Hukuk kuralları, ancak yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanmasına ne denir?

Okey Ceza kanunlarında lehe olan değişiklikler hangi zaman dilimine etkilidir?

Okey Hukuk kurallarının hiyerarşik düzeni içerisinde uluslararası antlaşmalar hangi yerde yer alır?

Okey Yasama yetkisi devredilemez bir şekilde kim aittir?

Okey Anayasada yapılan bir değişikliği şekil açısından denetlemeye yetkili yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

Okey Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası antlaşmalar mı yoksa ekonomik işbirliğine dayalı uluslararası antlaşmalar mı kanunların üzerindedir?

Okey Olağan yargılama yetkisine sahip alt derece mahkemelerinin kararlarının hukuka uygun olup olmadığını denetleyen mahkemelere ne denir?

Okey Anayasa Mahkemesi’nden anayasaya aykırılığın şekil yönünden denetlenmesi talebinde bulunmak için en az kaç milletvekilinin istemi gerekir?

Okey Hukuk dallarından hangisinde yorum araçlarından biri olan kıyas yapılamaz?

Okey Ticari İşletme Rehni Kanunu ile Ticaret Kanunu’nun çatışması durumunda Ticaret Rehni Kanunu’nun uygulanması hangisinin sonucudur?

Okey Belirli bir toplumda, o toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne denir?

Okey Dünyadaki hukuk sistemleri nelerdir?

Okey Roma Hukuku’nun yeniden canlandırılmasına dayalı bir hukuk biliminin ürünü olan hukuk sistemi hangisidir?

Okey Bir ülkede dağınık hâlde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulmasına ne denir?

Okey Roma hukuku nedir?

Okey MS 529-534 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru I. Iustinianus tarafından hazırlatılan Roma Hukuku konusunda en kapsamlı külliyat hangisidir?

Okey Gaius'a göre kurumlar nelerdir?

Okey Gaius'a göre haklara ve borçlara ehil olan hukuk öznelerini kapsayanlar kimlerdir?

Okey Gaius'un insanı birbirinden ayıran üç kategorisi hangileridir?

Okey Roma vatandaşlığı nasıl elde edilebilirdi?

Okey Kölelerin hak ehliyeti .........?

Okey İmparatorluk döneminde köleler .... hükmündeydi?

Okey ......... hayatta ise çocuklar ve aile hâkimiyetindeki kadınların hak ehliyeti bulunmamaktadır?

Okey Pandenk hukuku nedir?

Okey İngiliz hukununun kaynakları nelerdir?

Okey Common Law(Ortak Hukuk) nedir?

Okey Equity(Hakkaniyet) nedir?

Okey Statute Law (Yasa hukuku) nedir?

Okey İngiliz Hukuku’nun içtihattan sonraki ikincil kaynağı nedir?

Okey Magna Carta Libertatum kimler arasında imzalanmıştır? 

Okey Magna Carta Libertatum'un içeriği nedir?
Ara
Cevapla
#5
Okey Amerikan Hukuku’nun kaç tane temel kaynağı vardır?

Okey Federal devlet nedir?

Okey Dağılan Sovyetler Birliği ve eski Doğu Bloku ülkeleri kapitalist dünyada egemen olan hukuk anlayışına alternatif olduğunu ileri sürdükleri, Marksist düşüncenin özel bir yorumuna dayalı olarak tasarlanmış olan hukuk düzeni hangisidir?

Okey Siyasal iktidarın, işçi sınıfı ve onun partisinin önderliğinde, biçimsel burjuva demokrasisini yıkıp emekçilerin egemenliğini kuran, işçi sınıfı ve müttefiki toplumsal sınılar eliyle kullanılması hangi ilkeyi kapsar?

Okey Sosyalist toplum ilişkilerinin oluşturulması için araçsal bir değer taşıyan hukuka, ilgililerin itaati anlamına gelen ilke hangisidir?

Okey İktidardaki komünist partisinin ve sosyalist devletin yönetim ve düzenleme ilkesine ne denir?

Okey Hukuku, salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören; onun kendine özgü bir doğası olduğunu yadsıyan hukuk ideolojisine ne denir?

Okey Araçsalcılığın sonucu nedir?

Okey Sosyalist hukuk sistemi, Roma hukukunun unsurlarını taşısa bile bunu diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Okey Sovyet siyasi tarihinde Stalin (Josef Visarionoviç Çugasvili) dönemine ait kapsamlı girişimin adı olarak anılmakla birlikte, Sovyet hukuk tarihi bakımından genel mülkiyet sistemindeki dönüşümü ifade eden terim nedir?

Okey Sovyet yönetiminin kuruluşunda kollektifleştirme önce nerde başlamıştır?

Okey Sovyet sisteminin çözülüşün de özelleştirme nasıl başlamıştır?

Okey Sosyalist hukuk sisteminde devlet mülkiyetinin konusu nedir?

Okey Kolhozlar nedir?

Okey Fıkıh kelime anlamı nedir?

Okey Hukuki anlamdı fıkıh ne demektir?

Okey Fıkıh'ın alt başlıkları nelerdir?

Okey İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamına ne denir?

Okey Arapçada yol, çığır, görüş anlamına gelen ...... sözcüğü, ilâhiyat ve felsefe alanında kutsal metinlerin nasıl anlaşılıp içeriklendirilmesi gerektiğine ilişkin yol, yordam, yöntem, üslup ve tarz bütünlüğü taşıyan bir anlayışın benzerlerinden ayırt edici özellikleriyle oluşturduğu ekolü ifade eden bir terime ne denir?

Okey İslam hukukunun temel kaynakları nelerdir?

Okey İcma nedir?

Okey İstihsan nedir?

Okey Maslahat (mesâlih-i mürsele) nedir?

Okey Klasik İslam Hukuk Bilimi şeriatı kaç bölümde incelemiştir?

Okey Şeriatın bölümlerinden hangisi, insanlar arasındaki doğumdan ölüme dek her tür ve düzeydeki toplumsal ilişki, bu bölümde incelenir. Sözleşme, miras, evlenme, boşanma,tazminat ve benzeri işlemler bu bölüm altında incelenmesidir?

Okey İslam Hukuku’nda, işlenen ve suç sayılan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımları gösteren kısma ne denilir?

Okey Öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasına ne denir?

Okey Recm nedir?

Okey 1876’da ilan edilmiş, 1878’de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda değişikliklerle yürürlüğe girmiş ve kısmen 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmış Anayasa hangisidir?

Okey Mecelle-i Ahkamı Adliyye (Mecelle) nedir?

Okey Bir giriş ile onaltı bölümden oluşur ve 1851 madde içerin hukuk kuralları hangisidir?

Okey Mecelle-i Ahkamı Adliyye (Mecelle) hangi tarihleri de nerelerde kullanışmıştır?

Okey Benimseme (resepsiyon, iktibas) nedir?

Okey Bir Avrupalı için hukuk deyince zihninde canlanan imge yasa ve yasama etkinliği iken, bir İngiliz için bu .......... etkinliğidir?

Okey Amerikan Hukuku’ndaki hangi özellik İngiliz Hukuku’ndaki ile aynıdır?

Okey Sosyalist hukukun dayandığı ilkeler nelerdir?

Okey Yargısal örnek kararların ana kaynak olduğu İngiliz Hukuku gibi bir hukuk kültüründe hukuki akıl yürütme ve kanıtlama örnek olayları kullanırken, temel kavramların kurucu nitelik taşıdığı Kıta Avrupası hukuklarında hukuki akıl yürütme ve kanıtlama genel kavramların özel durumlara uyarlanmasına ağırlık verecektir.” Metinde Kıta Avrupası ve İngiliz hukuku hangi yönden karşılaştırılmıştır?

Okey Gais’un  Institutiones’i Corpus Iuris Civilis’te yeralan nelere de kaynaklık etmiştir?

Okey Özgür bir kimsenin Roma Hukukuna göre hak sahibi olabilmesinin koşulu nedir?

Okey Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölge-nin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali hangisidir?

Okey Amerikan hukukunun hangi özelliği onun modern hukuk tarihindeki özel yerini vurgular?

Okey Sosyalist toplum ilişkilerinin oluşturulması için araçsal bir değer taşıyan hukuka ilgililerin itaati hangi sosyalist hukuk ilkesinin içeriğini oluşturur?

Okey Fıkıhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme her tür ve düzeydeki ilişkilerini inceleyen bölümüne ne ad verilir?

Okey Türkiye Cumhuriyeti’nin 1926’da İsviçre Medeni Kanununu benimsemesinin (iktibasının) amacı en iyi hangi kavram biçimiyle ifade olunabilir?
Ara
Cevapla
#6
markkk Hukuk sistemleri arasında bir karşılaştırmadan söz edebilmek için karşılaştırmada örtülü ya da açıkça hangi unsurların bulunması gerekir?

markkk Karşılaştırmalı hukukta hukuk sistemleri nasıl sınıflandırılır?

markkk Batı hukuk kültürü içerisinde tarihsel evrimi oldukça farklı iki hukuk ailesi hangileridir?

markkk Pandekt Hukukunun işlevleri neledir?

markkk Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi kaç yılında yayınlandı?

markkk 1839 tarihli ................ vatandaşların kanun önünde eşitliği ilkesi ilk defa beyan edilmiş ve ceza hukukunda keyfiliğin ortadan kaldırılacağı açıklanmıştır?

markkk 1856’da .......... ......... ile eşit vatandaşlık hakları yönünde önemli adımlar atılmıştır?

markkk 1876’da modern anlamda bir anayasa, .......... ile meclis ve meşruti ilkeler kabul edilmiştir?

markkk Osmanlı Devleti sona ermesine ve adli kapitülasyonlar ile konsolosluk mahkemelerinin yetkileri genişlemesine sebep olan olay nedir?

markkk Kapitülasyonlar hangi olay ile kaldırılmıştır?

markkk Türkiye'nin laik bir hukuk düzenine geçmesi ve buna bağlı olarak, Türk hukuku Kıta Avrupası hukukunun bir parçası olması hangi olay ile olmuştur?

markkk Çok hukukluluktan çöküşle birlikte çok başlı hukuka evrilen yapı tasfiye edilerek hukukun birliği ve tekliği sağlayan olay hangisidir?

markkk Hukuku Aile Kararnamesi’yle başlayan çok eşli evliliğin yasaklanması ile tek eşli evliliğin kabulü başta olmak üzere aile düzeni ve evli kadının statüsünde kökten bir değişim gerçekleştiren olay nedir?

markkk Modern hukuki, düşünce ve hukuk kültürünün benimsenmesini sağlayan olay nedir?

markkk İngiliz Hukuku'nun içtihattan sonraki ikincil kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

markkk Roma Hukuku'nun Almanya'da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak ifade edilen hukuk hangisidir?

markkk İngiliz hukuk sisteminde bulunan “Statute Law” ne anlama gelmektedir?

markkk Hukuk sistemleri arasında karşılaştırmadan söz edilebilmesi için karşılaştırmada bulunması gerekli unsurlar nelerdir?

markkk Şeriatın hiyerarşik kaynakları nelerdir?

markkk Batı kısımdaki göç hareketleri ile hukuksuz bir toplumsal yaşam biçiminden hukuki bir toplumsal yaşam biçimine geçişin modern dünyadaki tek örneği hangi hukukta görülmüştür?

markkk Amerikan Hukukunda Anayasanın yorumlanmasında nihai yetki hangi mahkemeye aittir?

markkk Common Law hukuk ailesine tabi ülkeler hangileridir?

markkk Türk hukukundaki yargı kolları nelerdir?

markkk Yargı kolları arasında astlık üstlük ilişkisi nasıldır?

markkk Genel ve olağan yargı koludur, diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm davaları kapsayan yargı kolu hangisidir?

markkk Adlî yargı kolun kaç derecelidir?

markkk Hangi olayla birlikte adlî yargı kolu üç dereceli olacaktır?

markkk İlk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli ikinci derece mahkeme hangisidir?

markkk İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi (denetlenmesi) suretiyle düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik bir kanun yoluna ne denir?

markkk Yargı çevresi nedir?

markkk Hukuk mahkemeleri kaça ayrılır?

markkk Genel hukuk mahkemeleri hangileridir?

markkk Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara hangi mahkeme bakar?

markkk Sulh hukuk mahkemesi ve diğer özel mahkemelerin görev alanları dışında kalan tüm dava ve işlere hangi mahkeme bakar?

markkk Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara hangi mahkeme bakar?

markkk Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara hangi mahkeme bakar?

markkk Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara hangi mahkeme bakar?

markkk Taşınmazın aynına ilişkin olmayan, kat mülkiyeti kanundan doğan davalara veya çekişmesiz yargı işlerine hangi mahkeme bakar?

markkk Ceza mahkemeleri kaça ayrılır ?

markkk Genel ceza mahkemeleri hangileridir?

markkk Asliye ceza mahkemeleri .... hâkimlidir?

markkk Ağır ceza mahkemesinde kaç hakimlidir?

markkk Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller dışında, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme hangisidir?

markkk Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller dışında, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara bakmakla görevli mahkeme hangisidir?

markkk Milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalara bakmakla görevli mahkeme hangisidir?

markkk Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme hangisidir?

markkk İkinci derece adli yargı mahkemeleri olup, Türkiye’de 15 adet bulunan ama henüz kurulmamış mahkemeler hangileridir?

markkk İlk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağlamakla görevli mahkeme hangisidir?

markkk Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai kararlara ne denir?

markkk Yargı çevresindeki ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmekle görevli mahkeme hangisidir?

markkk Bir davanın yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği taktirde, davanın başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermekle görevli mahkeme hangisidir?
Ara
Cevapla
#7
Okey İlk  derece  ceza  mahkemelerine  verilen  ve  kesin olmayan  hüküm  ve  kararlara  karşı  yapılacak istinaf başvurularını karara bağlamakla görevli mahkeme hangisidir?

Okey Yargı  çevresindeki  ilk  derece  ceza  mahkemeleri arasındaki  yetki  ve  görev  uyuşmazlıklarını çözmekle görevli mahkeme hangisidir?

Okey Bir  davanın  yargı  sınırları  kapsamının belirlenmesinde  tereddüt  edildiği  taktirde, davanın  başka  bir  adli  yargı  ilk  derece  ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermekle görevli mahkeme hangisidir?

Okey Yargıtay’ın karar organları daireler nelerdir?

Okey Yargıtay daireleri nasıl toplanır ve karar verir?

Okey İdari yargı kolundaki mahkemeler nelerdir?

Okey Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları çözmekle görevli ilk dereceli mahkeme hangisidir?

Okey İdare ve vergi mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamayan ve yargı çevresindeki idare ile vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlayan mahkemeler hangileridir?

Okey Bölge idare mahkemelerinde en az kaç daire bulunur?

Okey Başkanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları ve teklifleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkemeler hangileridir?

Okey Danıştay’ın karar organları daireler hangileri?

Okey Danıştay kaç daireden oluşur?

Okey İdari davalarda nihai kararların temyiz incelemesi hangi mahkeme tarafından yapılır?

Okey Anayasa mahkemesi kaç üyeden ve kimlerden oluşur?

Okey Anayasa Mahkemesi üyeleri ... yıl için seçilirler?

Okey Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetimleri nelerdir?

Okey Yüce divanda yargılama görevi hangi mahkemeye aittir?

Okey Yüce divanda yargılanabilecek devlet görevlileri kimlerdir?

Okey Siyasi partilerin kapatılmasına ve devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davaları karara bağlamak hangi mahkemenin görevidir?

Okey Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetleme görevi hangi mahkemenin görevidir?

Okey TBMM tarafından, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına, milletvekilliklerinin düşmesine ya da milletvekili olmayan bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilmesi hâllerinde, Anayasa, kanun ve TBMM İçtüzüğü hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak hangi mahkemenin görevidir?

Okey Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi Başkanı ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilini seçmek hangi mahkemenin görevidir?

Okey Anayasa Mahkemesi’nin çalışma usulü nasıldır?

Okey Anayasa Mahkemesi bölümler nasıl toplanır?

Okey Anayasa Mahkemesi genel kurul nasıl toplanır?

Okey Anayasa Mahkemesi bölümleri ve genel kurulu nasıl toplanır ve karar alır?
Ara
Cevapla
#8
Okey Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin .......... oy çokluğu şarttır?

Okey Anayasa Mahkemesi, hangi davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler?

Okey Anayasa mahkemesi bireysel başvurularda duruşma yapası zorunlu mu?

Okey Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan yargı kolu hangisidir?

Okey Askeri idari yargı asker olmayanlara karşı karar verebilir mi?

Okey Asker kişi tanımı kimleri kapsar?

Okey Askerî idari yargı ..... derecelidir ve bu yargı kolunda görevli mahkeme hangisidir?

Okey Askerî Yüksek İdare Mahkemesi’nin organları nelerdir?

Okey Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, en az kaç daireden oluşur?

Okey Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde her daire kaç üyeden oluşur ve karar verir?

Okey Askerî ceza yargısı nedir?

Okey Askerî mahkemeler kaç üyeden oluşur?

Okey Askeri Disiplin mahkemeleri kaç üyeden oluşur?

Okey Sayıştayın görev tanımı nedir?

Okey Uyuşmazlık Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

Okey İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair sözleşme hangi tarihte yürürlüğe girmiş ve Türkiye tarafından tanınmıştır?

Okey Avrupa İnsan hakları mahkemesi hangi dairelerden oluşur?

Okey Avrupa İnsan hakları mahkemesi hakimleri kaç tanedir?

Okey Avrupa İnsan hakları mahkemesi hakimlerinin görevi kaç yıldır?

Okey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılabilmesi için ön şart nedir?

Okey İç hukuk yolları tüketildikten ne kadar zaman içerisinde AİHM başvuru yapılabilir?

Okey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapıldıktan sonra AİHM'in önceliği nelerdir?

Okey Bir kanun hükmünde kararnamenin Anayasaya aykırı olması nedeniyle açılan iptal davasına mahkemelerden hangisinde bakılır?

Okey Adlî yargı kolunda yer alan hukuk mahkemeler hangileridir?

Okey Özel hukuk mahkemeleri nelerdir?

Okey Özel ceza mahkemeleri nelerdir?

Okey Her türlü idarî eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddî ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara hangi mahkeme bakar?

Okey Birden fazla hâkimden oluşan ve heyet halinde çalışan toplu mahkemeler hangileridir?

Okey Adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli ve yetkili yüksek yargı merciidir?

Okey İdari yargı kolunda, birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arasındaki işbölümü hangi mahkemece yapılır?

Okey Askerî mahkemelerce verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları inceleyip karara bağlamakla görevli yüksek yargı organı hangisidir?

Okey Yargıtay'da kaç ceza dairesi bulunur?
Ara
Cevapla


[-]
Tags
soru cevap hukukun temel 1 kavramları


Hızlı Menü: