facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,249 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 885 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 791 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 845 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 599 Son Yorum: Gamze

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Vize Yaprak Testleri

Aynı meslekten olanların veya aynı alanda çalışanların kendi aralarında konuştukları kendine özgü kelimelerden oluşan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özel dil
b. Konuşma dili
c. Hukuk dili
d. Yazı dili
e. Resmi dil

Aşağıdakilerden hangisi gerekçe anlamındadır?
a. Amme
b. Celse
c. Ehlivukuf
d. Esbab-ı mucibe
e. Müruruzaman

Bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?
a. Günlük dil
b. Hukuk dili
c. Konuşma dili
d. Mesleki dil
e. Yazı dili

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a.  Tüzel kişilik- Hükmi şahsiyet
b.  Sorumluluk- Mesuliyet
c.  Yargıç- Müddeiumumi
d.  Sözleşme- Akit
e.  Taşınır- Menkul

Yasa diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Yalın ve özlü olmalıdır.
b. Eski hukuki terimler kullanılmalıdır.
c. Anlaşılır olmalıdır.
d. Açık olmalıdır.
e. Kesin, belirgin olmalıdır.

Günlük yaşayışta herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan, konuşma dili olarak da adlandırılan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mesleki dil
b. Özel dil
c. Günlük dil
d. Hukuk dili
e. Yazı dili

Aşağıdakilerden hangisi dilin temel özelliklerinden biri değildir?
a. Dil evrenin kendisini simgeler.
b. Dil bir uzlaşmayı ifade eder.
c. Dil bir dizgedir.
d. Dil iletişim için kullanılır.
e. Dil bir iletişim kodu ve aktarım-anlatım aracıdır.

Teşri ne anlama gelmektedir?
a. Anayasa
b. Kanun
c. Devlet
d. Nizam
e. Yasama

Aşağıdaki dillerden hangisi daha eskidir?
a. Yazı dili
b. Mesleki dil
c. Resmi dil
d. Konuşma dili
e. Hukuk dili

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin temel özelliklerinden biri değildir?
a. Açık
b. Abartılı
c. Bilimsel tutarlık
d. Terim birliği
e. Kesinlik
Ara
Cevapla
#2
Dilekçelerin yazımında göz önünde bulundurulması gerek kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına daktiloyla veya dolmakalemle, okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
b. Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır
c. Dilekçeler mutlaka kısa olmalıdır.
d. Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır. 
e. Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye ad ve soyadı yazılmalı, imzalanmalıdır.

Başvurulan makamın adı dilekçede nereye yazılmalıdır?
a. Dilekçenin başına
b. Dilekçenin alt sağ tarafına
c. Dilekçenin alt sol tarafına
d. Dilekçenin alt ortasına
e. Dilekçenin herhangi bir yerine 

Dava dilekçesinin sonuç kısmında, davacının mahkemeden olan isteminin yazıldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Deliller
b. Cevap süresi
c. Davanın konusu
d. Davanın dayandığı sebepler
e. İstem sonucu

Dava dilekçesine karşı davalının verdiği cevaba karşılık davacının yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cevap dilekçesi
b. Replik dilekçesi
c. Düplik dilekçesi
d. Dava dilekçesi
e. Islah dilekçesi

İdari davalardaki dilekçelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Taraşarın ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ile adresleri yazılır.
b. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır.
c. Dilekçede davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi belirtilir.
d. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi mümkün değildir.
e. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri, karşı taraf sayısından bir fazla olarak, dava dilekçesine eklenir

Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 01.11.1988 tarih ve 74 sayılı Kanun
b. 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Kanun
c. 01.11.1974 tarih ve 74. sayılı Kanun
d. 01.11.1978 tarih ve 3071. sayılı Kanun
e. 01.11.1988 tarih ve 3071 sayılı Kanun

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gerekenlerdendir?
a. Hukuki sebeplerin özeti
b. Açık bir şekilde iddia ve savunma
c. Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği
d. Dilekçelerde kırmızı veya kurşun kalem asla kullanılmaz
e. Davayı mütekabilinin kabule şayan bulunmadığı iddiası

Bir dilekçede dilekçe sahibini dilekçe yazmaya yönelten kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başvurulan makam
b. Tarih
c. Metin
d. Adres
e. Dağıtım

Bir hukuk davasına ilişkin dava dilekçesinde nelerin yer olacağı hangi kanunun hangi maddesine göre yazılacağını aşağıdakilerden hangisi belirler?
a. HMK m. 119
b. Anayasa m. 74
c. Dilekçe hakkının kullanılması madde 3071
d. HMK m. 116
e. HMK m. 86

HMK m. 127’e göre 4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için davalı kaç günde cevap vermesi gerekir?
a. 7
b. 10
c. 20
d. 30
e. 45
Ara
Cevapla
#3
Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerine ne ad verilir?
a. Elektronik belge
b. Resmi belge
c. Resmi bilgi
d. Elektronik ortam
e. Resmi yazı

Dosya planı aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmaktadır?
a. Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi
b. Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı
c. Güvenli elektronik imzayı
d. Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi
e. Elektronik belgeyi

Herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ve ilgililerin imzasını taşıyan belge ne ad verilir?
a. Dosya
b. Tutanak
c. Belge
d. Rapor
e. Makbuz

Hakimin keşif sırasındaki gözlemleri aşağıdakilerden hangisine yazılmalıdır?
a. Bilirkişi raporuna
b. İcra tutanağına
c. Keşif tutanağı
d. Tensip tutanağına
e. Makbuzlara

Yargılama makamının bir kararı yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?
a. Tutanak
b. Raporlar
c. Makbuz
d. Belge
e. Müzekkere

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgilere ne denir?
a. Resmi yazı
b. Resmi belge
c. Resmi bilgi
d. Dosya planı
e. Yazı alanı

Alt makama yazılan yazılarda aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
a. Arz ederim
b. Arz ve rica ederim
c. Saygılarımı sunarım
d. İlginize
e. Rica ederim

Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara aşağıdakilerden hangisi yazılır?
a. Dilekçe
b. Tekit yazısı
c. Aslına uygunluk onayı
d. Gizlilik durumu
e. İvedilik durumu

Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a. Konu
b. Gönderilen makam
c. Onay
d. İlgi
e. Metin

Bir yazıda imza bölümü ne şekilde olmalıdır?
a. Yazıyı imzalayanın ad ve soyadı büyük ve yazıya ortalı şekilde
b. Yazıyı imzalayanın ad ve soyadı büyük ve sola yanaşık şekilde
c. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük ve sola yanaşık şekilde
d. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük ve ortalı şekilde
e. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük ve sağ yanaşık şekilde
Ara
Cevapla
#4
Süre uzatım kararı aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a. Son karar
b. Keşif
c. Ara karar
d. Tespit
e. Bilirkişi

Son kararda mahkemenin adı nereye yazılır?
a. Alt ortaya
b. Üste
c. Üst sağa
d. Alt sağa
e. Alt sola

Zabıt katibinin adı ve soyadı son kararda nereye yazılır?
a. Üst ortaya
b. Tanıklardan sonra
c. Sanığın adından sonra
d. Hakim veya hakimlerin adından sonra
e. Alt ortaya

Ceza davalarında iddiacı kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılır?
a. C.S.
b. K.H.
c. A.C.
d. C.D.
e. D.A.

Aşağıdakilerden hangisi “bir iş ya da sorun hakkında düşünülerek verilen kesin hükmü” ifade eder?
a. Ara karar
b. Son karar
c. Karar
d. Yönetsel yargı
e. Yargısal karar

Aşağıdakilerden hangisi dava konusu uyuşmazlığa kısmen veya tamamen son vermeyen ve yargılama sırasında ortaya çıkan sorunları çözen kararlardır?
a. Ara karar
b. Son karar
c. Karar
d. Yönetsel yargı
e. Yargısal karar

Aşağıdakilerden hangisi ara kararlarını son kararlardan ayıran özelliklerden biridir?
a. Temyiz edilmesi mümkün olan kararlardır.
b. Ara kararlarda rücu edilemez.
c. Ara karlarda ıslah isteminin reddine karar verilemez.
d. Ara kararlar temyiz edilemez.
e. Yargılamanın iadesi istemini kabule ilişkin ara karar verilemez.

Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin dosyadan el çekmesini gerektiren durumlardan biridir?
a. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi
b. Keşif yapılması
c. Tanıkların ifadelerinin alınmış olması ile
d. Harcın eksik yatırılması sebebiyle
e. Uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi

Ceza yargılamasında ara kararda aşağıdakilerden hangisinin bulunması aranmaz?
a. Kararı veren mahkemenin adı
b. Verilen hükmün esas ve karar numaraları
c. Kararı veren hakim veya hakimlerin adları
d. Tutanak katibinin adı ve soyadı
e. Mübaşirin adı ve soyadı

Aşağıdakilerden hangisi son karar anlamındadır?
a. Hüküm
b. Ara karar
c. Bilirkişi
d. Tespit
e. Keşif
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize adli dili hukuk ve yazışmalar


Hızlı Menü: