facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  Mahalli İdareler Maliyesi Vize Ders Notları Gamze 4 2,169 Son Yorum: mahmut
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 726 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 704 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 458 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 452 Son Yorum: Gamze

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Vize(Ara Sınav) 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Dil kavramını tanımlamak
Okey Dil, her şeyden önce bir iletişim aracıdır. Kendini daha iyi ve doğru anlatmanın tek yolu ise dili iyi kullanmaktır. Gerek sözel dil gerekse beden dili iletişimi sağlayan veya tıkayan araçtır.

Okey Dil nesne ve kavramların seslerden oluşan kelimelerle temsil edildiği bir iletişim kodu, duygu ve düşünceleri aktarmaya yarayan bir anlatım aracıdır.

Okey İnsanlar kelimelerden veya işaretlerden oluşturdukları dil vasıtası ile birbirlerine duygularını ve düşüncelerini bildirirler. Bir grup insan belli nesne ve kavramları belirli ses ve işaretlerle anlatmak konusunda uzlaştığında dil ortaya çıkar.

Okey Dili seslerin bir araya gelmesi ile oluşan kelimeler oluşturur, bu kelimeler bir grup insanın evren, onu oluşturan nesneler ve evrendeki kavramlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini simgeler. Dil bir dizgedir zira kelimelerin belli kurallar uyarınca bir düzen içinde sıralanması gerekir.

Okey Bir dilin kelime hazinesi ve dizilimi bir insan grubunun kültürünü, yaşamı ve evreni algılayış biçimini hatta hayal gücünü ve yaratıcılık düzeyini yansıtır.

Hukuk ve dil ilişkisini açıklamak
Okey Toplumsal yaşamı kolaylaştırıp koruyan kuralların içinde en önemlisi hukuktur. Hukuk sadece yapılması ya da yapılmaması gereken eylem ile davranışları gösteren buyurucu kuralları değil; bunların çiğnenmesi durumunda zorlayıcı yaptırımları da öngörür.

Okey Toplumsal düzenin sağlanmasının başka yolu da yoktur. Bu nedenle hukuk, adalete yönelik bir toplumsal yaşam düzeni diye de tanımlanabilir. Bununla birlikte dil ve hukuk toplumsal yaşam için olmazsa olmaz unsurlarındandır.

Okey Burada hukuku yaratanda dildir. hukuk dilinin anlaşılır olmaması, o toplumun fertleri tarafından anlaşılamayan kurallar yüzünden, yönetenler ve yönetilenler arasında uçurumlar oluşturacaktır.

Okey Anlaşılmak ve anlamak gibi kişinin en temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı bir topluluk içinde de, fertlerin kaosa sürüklenmesi muhtemeldir. Bu sebeple; dil, hukuk kurallarını en açık haliyle verebilmelidir.
Ara
Cevapla
#2
Dilekçeyi ve dilekçe hakkını tanımlamak
Okey Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazıya, istida, arzuhâl veya dilekçe denir. Kişiyi ve kamuyu ilgilendiren bir hakkın sağlanması, bir haksızlığın düzeltilmesi, kaldırılması için gerçek yahut tüzel kişilerce ilgili makamlara yazılan yazılara dilekçe denir. 

Okey Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Dilekçe, normal olarak, dilekçe sahibi tarafından bizzat düzenlenir veya düzenlettirilir.

Okey Aksine bir kural veya zorunluluk yoksa el yazısıyla veya yazı makinesi/bilgisayar ile yazılabilir. Mevzuatımızda dilekçe hakkının yasal dayanakları bulunmaktadır. 1982 Anayasası madde 74, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kabul, HMK, Resmi Yazışma Yönetmeliği. 

Genel dilekçelerin kapsamı, içeriği, dilekçe yazarken dikkat edilecek hususları sıralamak 
Okey Bu dilekçeler, adli makamlara verilen ve hatta çoğu zaman kanunlara göre belli içerikleri bulunması gereken dilekçeler dışında kalan dilekçelerdir. 

Okey İçeriğinde başvurulan makamın adı (hitap), dilekçenin metni, tarih, ad, soyad ve imza, adres ve ek/ekler bulunur. Hazırlanan dilekçe, doğrudan doğruya ilgili makama veriliyorsa, dilekçenin o makamın varsa ilgili “evrak” bölümüne kaydettirilerek, kayıt numarası alınır.

Adli dilekçeleri incelemek
Okey Adli dilekçeden kasıt, adli makamlara verilen ve çoğunlukla içerikleri yasalar tarafından belirlenmiş bulunan dilekçelerdir. Bunlar dava dilekçeleri, şikayet/itiraz dilekçeleri, davaya cevap dilekçeleri, ihtiyati tedbir dilekçeleri, duruşmadan vareste tutulma dilekçesi gibi dilekçelerdir. 

Okey Adli dilekçeler, bazen değişik yargılama yöntemleri (muhakeme usulleri) bakımından farklılıklar gösterebilir. 

Dava dilekçesinin eksik yazılması durumunda yaptırımı açıklamak
Okey Yazılı yargılama yönteminde (tahriri muhakeme usulünde) esas cevap süresi iki hafta (4353 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları hakkında otuz gün) dır. 

Okey HMK madde 119/2 Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. 

Okey Ceza yargılamasında kendiliğinden araştırma ilkesi vardır. Bu sebeple ceza davalarına ilişkin dilekçelerin eksik olmasının, medeni yargılamanın aksine herhangi bir yaptırımı, ilke olarak bulunmamaktadır.
Ara
Cevapla
#3
Yazışma Yönetmeliği’nde geçen kavramları tanımlamak
Okey Yazışma Yönetmeliği, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. Bu yönetmeliğin amacı, resmi yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. 

Okey Yazışma Yönetmeliğinin amacı, tüm kamu kuruluşlarında resmi yazışmalarda tek düzeliği ve yazıların kurallara uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamaktır. Yazışma Yönetmeliği’nin getirdiği kurallar, tüm kamu kuruluşlarının konuyla ilgili birim ve görevlerini kapsar. 

Okey Yazışma Yönetmeliği’nde yönetmelikte bulunan ve de resmi yazışmalarda kullanılan kavramlar tanımlanmıştır (mad.4). Bu kavramlar resmî yazı, resmî belge, resmî bilgi, elektronik ortam, elektronik belge, dosya planı, yazı alanı, güvenli elektronik imzadır. 

Resmi yazıların bölümlerini listeleyebilmek
Okey Genel olarak bir resmi yazıda “ana bölümler” ve “ikincil bölümler” bulunur. Ana bölümler, bir yazıda, genellikle bulunması gereken yerleri ve yazılış biçimleri belirlenmiş bölümlerdir. Bunlar, başlık, konu, sayı, tarih, adres, paragraf, metin, imza bölümü ve paraftır. 

Okey İkincil bölümler, bir yazının özelliği dolayısıyla yazılması gereken ve ana bölümlerin dışında kalan bölümlerdir. Bunlar, ilgi, ek, gereği için, bilgi için, kayıt numarası, gizlilik derecesi, ivedilik derecesi, sayfa numarası, devam işareti ve onay bloğudur. 

Okey Resmi yazılar, A4 (210x297mm) ve A5 (210x148mm) boyutlarına göre kesilmiş başlıklı kâğıda yazılacaktır (Yazışma Yönetmeliği m.7). 

Adli hizmetlerde tutanak, belge, makbuz ve raporların müzekkere ve talimatları açıklayabilmek
Okey Tutanak TDK sözlüğünde “Meclis, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi”, “ilgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı”; birçok kimselerin imzaladığı rapor” olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Çeşitli tutanaklar vardır. Belge, bir olayla ilgili bilgi ve görgülerin hakime ya da yetkili soruşturmacıya bildirilmesidir. 

Okey Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı şahitlik anlamına da gelebilmektedir. Raporlara örnek olarak bilirkişi raporunu ve işas idaresinin ikinci alacaklılar toplantısına sunduğu raporu verebiliriz. Müzekkere, bir iş için herhangi bir üst makama yazılan yazıdır. 

Okey Yargılama makamının bir kararı yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı olarak da tanımlanır. Talimat ise bir işin veya bir görevin yapılmasının söylenmesi ya da yazılı olarak iletilmesidir
Ara
Cevapla
#4
Hukuk davaları için gerekli yazışmaları açıklamak
Okey Hukuk yargılamasında kararlar genellikle, “ara kararlar” ve “nihai kararlar” olarak ikiye ayrılır. Ara kararları, dava konusu uyuşmazlığa kısmen veya tamamen son vermeyen ve fakat yargılama sırasında ortaya çıkan bazı sorunları çözen kararlardır. 

Okey Ara kararlarıyla mahkeme, uyuşmazlıktan el çekmez; aksine bu tür kararlarla yargılama devam eder. Bu niteliği dolayısıyla ara kararları, mahkemeyi son kararara doğru götürücü ve deyiş yerinde ise son kararı hazırlayıcı nitelikte kararlardır. 

Okey Ara kararlarını, son kararlardan ayıran özellik, ara kararlarının başlı başına temyiz edilememelerinde ve (usule ilişkin kazanılmış hak yaratmadıkları sürece) bu kararlardan rücu edilebilmesinde kendini gösterir. 

Okey Uygulamada, ara kararlarının biçimiyle ilgili olarak, genellikle şöyle bir yol izlenmektedir: Eğer duruşma dışında bir karar alınıyorsa, çoğunlukla kararda, HMK m. 297 kıyasen uygulanarak orada anılan hususlara yer verilmekte; yok eğer duruşma içinde bir karar alınıyorsa, duruşma safahatının yazılmasından sonra, tutanağın sonunda “G.D. Gereği Düşünüldü” denilerek ara kararı yazılmaktadır.

Okey Son kararlar, yargılamaya son veren, diğer bir ifadeyle mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğuran kararlardır. 

Okey Mahkemenin dosyadan el çekmesi, uyuşmazlığın esası hakkında verilecek bir kararla; uyuşmazlığın esastan görülebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, usulden vereceği bir kararla veya davanın konusuz kalması halinde verilecek bir kararlarda olabilir. Son kararlarda hangi hususların bulunacağı HMK madde 297’de düzenlenmiştir. 

Ceza davaları için gerekli yazışmaları yapmak
Okey Ceza davalarındaki “karar” terimi, hukuk davalarındaki karardan bazı açılardan ayrılır. Bunun nedeni, ceza yargılamasının kendine has özelliklerinden gelir. Ara kararları bakımından, ceza yargılamasıyla hukuk yargılaması arasında pek fark olmadığı söylenebilir. 

Okey Ceza davalarındaki ara kararların biçimi konusunda, yasal bir düzenleme yoktur. Uygulamada, ara kararlarının şekli ile ilgili olarak genellikle şöyle bir yol izlenir: Eğer duruşma dışında bir karar alınıyorsa, çoğunlukla son kararlardaki şekil kıyasen uygulanmaktadır. 

Okey Yok eğer duruşma içinde bir karar alınıyorsa, duruşma safahatının yazılmasından sonra, tutanağın sonunda “G.D. Gereği düşünüldü” denilerek ara kararı yazılmaktadır. Son karar ara kararlardan farklı olarak, mahkemenin yargılamadan el çekmesi sonucunu doğuran kararlardır.

Okey “Son karar” teriminin, “hüküm” ile aynı anlamda olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar olsa da, genellikle kabul edildiğine göre ceza yargılamasında her iki terim aynı anlama gelmektedir. Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar da CMK m.232’de düzenlenmiştir
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize adli ders notları dili hukuk ve yazışmalar


Hızlı Menü: