facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 881 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 805 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 554 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 478 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Final 5. 6. 7. 8. Ünite Yaprak Testleri ve Özetleri

İcra takibi alacaklının aşağıdakilerden hangisine yönelttiği taleple başlar?
a. Asliye Hukuk Mahkemesi
b. Sulh Hukuk Mahkemesi
c. Ticaret Mahkemesi
d. İcra Dairesi
e. Savcılık Makamı

Ödeme emrinin düzenlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
a. Alacaklının talebi
b. Borçlunun talebi
c. Mahkemenin talebi
d. 3. kişinin talebi
e. Borçlu vekilinin talebi

Ödeme emrini aşağıdakilerden hangisi düzenler?
a. Ticaret Mahkemesi
b. İcra Dairesi
c. Asliye Hukuk Mahkemesi
d. Sulh Hukuk Mahkemesi
e. İş Mahkemesi

Taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a. İlâmı veren mahkeme 
b. İlâmın tarih ve numarası
c. Rehnedilenin ne olduğu
d. Talebin neden ibaret olduğu
e. Alacaklının adı soyadı

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emrinde bulunması gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Alacaklının ad ve soyadı yazılmalıdır.
b. Borçlunun ad ve soyadı yazılmalıdır.
c. Kanuni temsilci varsa ad ve soyadı yazılmalıdır. 
d. Rehnedilen ne olduğu belirtilmelidir.
e. Alacağın veya istenen teminatın altın olarak karşılığı bulunmalıdır. 

Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine  dair icra emrinde taşınmaz/taşınırın kaç gün içinde teslim edilmesi gerektiği belirtilir?
a. 7 
b. 10
c. 15
d. 20
e. 30

İcra emriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İcra müdürü gönderir.
b. İcra emrine karşı itiraz edilebilir.
c. Takibin cinsine göre farklılıklar gösterir.
d. Alacaklının ad ve soyadı yazılır.
e. Borçlunun ad ve soyadı yazılır.

Ödeme emriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İcra takibinin temelini teşkil eder.
b. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden önce dinlemez
c. Borçlu ödeme emrine itiraz edebilir.
d. Uygulamada bası örnekler kullanılır.
e. İcra takip işlemlerinin sonuncusudur.

Ödeme emrine karşı borçlu tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir?
a. 7
b. 10
c. 15
d. 20
e. 30

Takip talebinin içeriğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a. Alacaklının ad ve soyadı
b. Borçlunun ad ve soyadı
c. Takip terekeye karşı açılmışsa, mirasçının adı ve soyadı
d. Borçlunun takip yollarından hangisini talep eylediği
e. Alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parasıyla tutarı
Ara
Cevapla
#2
Tebligat Kanununun birinci maddesinde sayılan kuruluşlar tarafından Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan tebligat veya bunların aracılığıyla yapılan tebligat aşağıdakilerden hangisidir?
a. Resmi tebligat
b. İlan yoluyla tebligat
c. İdari tebligat
d. Mali tebligat
e. Özel tebligat

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununa göre yapılan sınıflandırmalardan biri değildir?
a. Niteliğine göre tebligat
b. Yapılış şekline göre tebligat
c. Konusuna göre tebligat
d. Yapılacak yere göre tebligat
e. Kullanılan kağıda göre tebligat

Bir davaya ilişkin işlemleri o davayla ilgili kişilere bildirmek için, mahkemelerce kanuna uygun biçimde yapılan belgelendirme işlemine ne ad verilir?
a. Dilekçe
b. Tutanak
c. Yazılı tebligat
d. Karar
e. İlân

Resmi ilanların verileceği gazete ve dergilerin nitelikleri aşağıdakilerden hangisi tarafından saptanır?
a. Adliye
b. Bakanlar Kurulu
c. Belediye
d. Basın İlân Kurumu Genel Kurulu
e. Avukat

Resmi ilanları aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yayınlanır?
a. Basın İlan Kurumu
b. Adliye
c. Başbakanlık
d. Bireyler
e. Avukat

Basın İlan Kurumunun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayımlanmasına aşağıdakilerden hangisi aracı olur?
a. Kaymakam
b. İl Özel İdaresi
c. Valilik
d. Adliye
e. Belediye

Resmi ilanların fiyat tarifesi aşağıdakilerden hangisi tarafından saptanır?
a. Maliye Bakanlığı
b. Başbakanlık
c. İçişleri Bakanlığı
d. Adalet Bakanlığı
e. Bakanlar Kurulu 

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligata örnek değildir?
a. Yargısal tebligat
b. Mali tebligat
c. İdari tebligat
d. Özel tebligat
e. Kazai tebligat

Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre tebligat çeşidi değildir?
a. Posta idaresi aracılığıyla tebligat
b. Resmi tebligat
c. Memur aracılığıyla tebligat
d. Doğrudan doğruya tebligat
e. İlan yoluyla tebligat

İlânla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Duyuru, duyurma anlamına gelir.
b. Gazete ve dergiler resmi ilanı yayınlamayabilir.
c. Basın İlân Kurumu vardır.
d. Gerekli durumlarda ilânen tebligat yapılabilir.
e. Resmi ilânlar vardır
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi teminat sözleşmesi ile aynı anlamdadır?
a. Birleşik sözleşme
b. Karma sözleşme
c. Kefalet sözleşmesi
d. Hizmet sözleşmesi
e. Karz sözleşmesi

Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisi kanunda düzenlenmemiştir?
a. Satış sözleşmesi
b. Bağışlama sözleşmesi
c. Trampa sözleşmesi
d. Tek satıcılık sözleşmesi
e. Eser sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesi anlamına gelmektedir?
a. Kira sözleşmesi
b. İstisna sözleşmesi
c. Vekalet sözleşmesi
d. Karz sözleşmesi
c. Ariyet sözleflmesi

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmelerden biridir?
a. Emanet sözleşmesi
b. Hizmet sözleşmesi
c. Trampa sözleşmesi
d. Ödünç sözleşmesi
e. Vedia sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari hususlardan biri değildir?
a. Tarafların ad ve soyadı
b. Tarafların adresleri
c. Sözleşmenin konusu
d. Tarafların varsa eşlerinin adları
e. Tarafların imzası

Aşağıdakilerden hangisi kullandırmaya yönelik sözleşmelerden biridir?
a. Kira sözleşmesi
b. Hizmet sözleşmesi
c. Eser Sözleşmesi
d. Kefalet sözleşmesi
e. Satış sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme anlamına gelmemektedir?
a. Akit 
b. Mukavele
c. Bağıt 
d. Kontrat
e. İlân

Hukukumuzda sözleşme yapma teklifi ne ad verilir?
a. Karz
b. İcap
c. Kabul
d. Ariyet
e. Eser

Sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Türleri vardır.
b. Basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari hususlar vardır.
c. Borçlar Kanunu dışında bazı kanunlarımızda da sözleşme türleri düzenlenmiştir.
d. Uluslararası ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde vardır.
e. Her zaman belli bir şekilde yapılması şarttır.

Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biri değildir?
a. Bağışlama sözleşmesi
b. Hizmet sözleşmesi 
c. Eser sözleşmesi 
d. Vekâlet sözleşmesi
e. Emanet sözleşmesi
Ara
Cevapla
#4
Noter, noter katibi aday hakkında ki raporu ne zaman düzenler?
a.  1 ayın sonunda
b.  2 ayın sonunda
c.  3 ayın sonunda
d.  6 ayın sonunda
e.  12 ayın sonunda

Türkiye Noterler Birliği’ni aşağıdakilerden hangisi denetler?
a. Başbakanlık
b. İç işleri Bakanlığı
c. Adalet Bakanlığı
d. Diş İşleri Bakanlığı
e. Bakanlar Kurulu

Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örneği hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a. Noterin
b.  Türkiye Noterler Birliği’nin
c. Baronun
d. Avukatların
e. Adliyenin

Türkiye Noterler Birliği’nin merkezi aşağıdaki illerden hangisindedir?
a. Bursa
b. Adana
c. Ankara
d. İstanbul
e. İzmir

Noterlerin atamasını aşağıdakilerden hangisi yapar?
a.  Adalet Bakanlığı
b.  Dişişleri Bakanlığı
c.  İçişleri Bakanlığı
d. Başbakanlık
e.  Bakanlar Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi noter kâtipleri için hizmet öncesi ve hizmet içi çeşitli mesleki kurslar açmaktadır?
a. Adliyeler
b. Barolar
c. Türkiye Barolar Birliği
d. Milli Eğitim Bakanlığı 
e. Türkiye Adalet Akademisi

Noterlerin bir hukuki işlem için kendisine müracaat eden kişi veya kişilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini tespit etmesi gerekmez?
a. Kimlik
b. Adres
c. Hukuki ehliyet
d. Mal varlığı
e. Akli durumu
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final adli dili hukuk ve yazışmalar


Hızlı Menü: