facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 588 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 578 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 421 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 483 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 429 Son Yorum: Gamze

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar 5. 6. 7. 8. Ünite Final Ders Notları ve Özetleri

İcra takipleriyle ilgili yazışmaları yapmak
Okey İcra takipleri, takip talebi ile başlar. Takip talebi, icra müdürüne yazı ile veya sözlü olarak yapılır. Bütün icra ve iflas takipleri bakımından, bir tip takip talebi düzenlenmiştir. 

Okey Takip yapmak isteyen alacaklı hangi takibi yapmak istiyorsa, takip talebinin kendisiyle ilgili kısımlarını doldurur. 

Okey İcra takibi, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi ile hükümlerini doğurur. Ödeme emri, icra takibinin temelini teşkil etmesi bakımından çok büyük bir öneme sahip olup icra takip işlemlerinin birincisidir. Ödeme emrini icra dairesi düzenler. 

Okey Kanun, ödeme ve icra emirlerinin neleri içermesi gerektiği hakkında hükümler içermektedir. Bu emirlere bakıldığında, bunların iki ana parçadan oluştuğu görülmektedir; takip talebindeki kayıtlar, ihtar bölümü. 

Okey İcra emrinde ise alacaklının elinde bir ilam veya ilam niteliğinde belge bulunması halinde, alacaklı borçluya karşı ilamlı icra takibi yapar. 

Okey İcra müdürü, ilamın konusunun, taşınır teslimi veya taşınmaz tahliye ve teslimi olduğunu görürse, borçluya buna ilişkin icra emri gönderir. 

İcra dairelerinde ilanen tebligat yapılacak evrakları yazmak
Okey İcra dairesine ilanen tebligat yapılacak evraklara şunları örnek verebiliriz; taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri, para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin ilamların icra emri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri, ilamsız takipte ödeme emri, Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, iflas yolu ile adi takipte ödeme emri, kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflas yolu ile takipte ödeme emri, adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri, yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri, itiraz belgesi, haciz tutanağı, davet kağıdı, taşınırın açık arttırma şartnamesi ve tutanağı, taşınırın açık arttırma ilanı, taşınmazın açık arttırma şartnamesi ve tutanağı, borç ödemeden aciz vesikası, muvakkat rehin açığı belgesi, reddiyat makbuzu, harç tahsil müzekkeresi.
Ara
Cevapla
#2
İlanları incelemek
Okey İlan genellikle kamuoyunun veya belli bazı üçüncü kişilerin haberi olsun diye açıklama, bir durumu yayın yoluyla bildirme anlamına gelir. Resmi ilanlar Basın ilân Kurumu tarafından yapılır. 

Okey Mevzuatımızda, konuyla ilgili bazı hükümlerde yalnızca ilandan söz edilmekte, bir kısmında ise, ilanın nasıl, hangi içerikle, kaç defa yapılacağı ve hatta bazı hükümlerde de ilanın hangi niteliklere sahip gazetelerde yapılacağı belirtilmektedir. 

Okey Yasada ilanın hangi tür gazetelerde yayınlanacağına ilişkin bir hüküm yoksa ilan ilgililerin kolayca bulup görebileceği, gazetelerle yapılmalıdır. 

Tebligatı açıklamak
Okey Tebliğ, yazılı bildirme anlamına gelir. Tebligat bilgilendirme yanında belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir. Bu sebeple tebligatın usul yasaları ile ilişkisi daima göz önünde bulunması gereken hukuki bir kuraldır. 

Okey Usule ilişkin (özellikle taraşarca yapılan) işlemlerin, kendilerine bağlanan hukuki sonuçları doğurabilmesi, çoğu kez bunların bildirimden etkilenecek olan muhatabına bildirilmesine bağlıdır. Tebligat Anayasa ile güvence altına alınan iddia ve savunma hakkının tam olarak kullanılmasını ve bu suretle adil bir yargılamanın yapılmasını sağlayan çok önemli bir araçtır. 

Okey Tebligatın önemi sadece davada iddia ve savunma hakkının gereği gibi kullanılabilmesi açısından değil, aynı zamanda, kamu hukuku özellikle vergi ve idare hukuku alanında bir takım kamusal yetkilerin kullanılabilmesi de, yetkili makam veya mercilerin ilgilisine usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına bağlıdır. Tebliğ ile ilgili Kanun ve Tüzük hükümleri tamamen şeklidir. 

Okey Gerek tebliğ işlemi ve gerekse tebliğ tarihi ancak kanun ve Tüzükte emredilen şekillerle tevsik ve dolayısıyla ispat olunabilir. Tebligat Kanunu uyarınca yapılacak tebligat, tebligatı çıkaran merci ve kişilerin niteliği, yapılış şekli, konusu ve yapıldığı yer bakımından ayırıma tabi tutulmaktadır
Ara
Cevapla
#3
Sözleşme kavramını açıklamak
Okey Sözleşme tarafların belli bir hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlemdir. Hukuk dilinde ve günlük dilde akit, mukavele, bağıt, kontrat gibi farklı terimlerle de anılır. 

Okey Borçlar Kanun’un 1. maddesinde “İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akid tamam olur” şeklinde bir hüküm getirilmiştir. Buna göre bir sözleşmenin kurulması için öncelikle iki tarafın bulunması ve bu tarafların bir hukuki sonuç doğurmak üzere karşılıklı ve birbirine uygun şekilde iradelerini açıklamaları gerekmektedir. 

Sözleşme türlerini listelemek
Okey Sözleşme türleri şu şekilde gruplandırılabilir; mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler, kullandırmaya yönelik sözleşmeler, iş görme sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri ve kanunlarda düzenlenmemiş diğer sözleşme türleri. 

Sözleşme örneklerini incelemek
Okey Basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari olarak tarafların ad, soyad (unvan) ve adresleri, Sözleşmenin konusu, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri tarafların imzası bulunur. Bunların dışında bulunması gerekenler ise sözleşmenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.
Ara
Cevapla
#4
Noterlik mesleğini açıklamak
Okey Türk Hukukunda noter ve noterlik müessesesi 1512 sayılı Noterlik Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Kanuna göre noter, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğine göre uygun olarak yerine getirebilen gerçek kişidir. 

Okey Noter, yapılması kanun ile başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her türlü yasal işlemi düzenlemekle de görevlendirilmiştir. 

Noterlik işlemlerini listelemek
Okey Noterler hukuk belgesi düzenlemek, düzenlenmiş belgeleri usulüne uygun olarak onaylamak ve de bazı işlemleri tescil etmek şeklinde tasnif edebilecek üç temel ve genel işleri yaparlar. Bu işlemler kanunda tek tek sayılmış ve özetle belirtilmiştir.

Okey Noterler, yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak, NK’ya uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, NK hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek, belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak. 

Noterlik işlemlerine örnek vermek
Okey Türkiye Noterler Birliği noterlik işlemlerinin formül örneklerini yayımlamıştır. Bu örnekler uygulamaları nedeniyle noterlerin bilmeleri zorunluluğu yanında, adalet hizmetlerinde çalışanların da bilmelerinde büyük yarar vardır. 

Okey Örnekler, ayrıca avukatların kendi işlemlerini düzenlemeleri açısından da büyük yarar sağlayacaktır.

Okey Yapılan işlem, kanunlara ne kadar çok uygun olursa, olası uyuşmazlıklarda o kadar azalacaktır. Bu örnekler göz önüne alınarak noterlik işlemleri yapılabilir. Örnek olarak onaylama şerhini, düzenleme şeklinde geri alma hakkı sözleşmesi v.b. verebiliriz.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final adli ders notları dili hukuk ve yazışmalar


Hızlı Menü: