facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 432 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 322 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 294 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 287 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 238 Son Yorum: Gamze

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi Yaprak Testleri 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -BSİ203U-

1. ÜNİTE
1. Her sigortalının kendi primini ödemesini gerektiren ve uygulaması işçi primlerinde görülen sosyal güvenlik sistemi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yardım ilkesi   
B) Sigortacılık ilkesi  
C) Zorunluluk ilkesi   
D) Sosyal denge ilkesi 
E) Finansmana dışarıdan katkı ilkesi   

2. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) aşağıdaki kesimlerden hangisine hizmet vermek amacıyla kurulmuştur?
A) Özel sektörde çalışan işçiler, kamu işçileri ve tarım işçileri  
B) Askeri personel 
C) Kamuda çalışan memurlar 
D) Köy ve mahalle muhtarları 
E) Serbest çalışanlar 

3.Sosyal güvenlik sisteminin oluşumunu hazırlayan ilk koşullar aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) Afrika  
B) Doğu Avrupa  
C) Batı Avrupa  
D) Osmanlı Devleti  
E) Amerika Birleşik Devletleri  

4.Türkiye'deki sosyal güvenlik reformları aşağıdakilerden hangisindeki reformlarla benzerlik göstermektedir?
A) Doğu Avrupa ülkeleri  
B) Kanada 
C) Uzakdoğu ülkeleri  
D) Batı Avrupa ülkeleri  
E) Güney Amerika ülkeleri  

5.Aşağıdakilerden hangisi Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin primsiz rejimlerinden biridir?
A) Emekli sandığı  
B)  Sosyal hizmet  
C) SSK  
D) İş-kur  
E) Bağ-kur  

6.Sosyal sigorta uygulamaları ilk kez aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) İngiltere 
B) İsveç 
C) Almanya 
D) Norveç  
E) İsviçre  

7.Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemi finansmanı yöntemlerinden olan fonlama yönteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Kişisel girişim ruhuna uygun olması 
B) Cari faiz oranını esas alması  
C) Tasarruf amacı gütmesi  
D) Az masraflı olması  
E) Özel sektör için fon yaratması  

8.Sosyal güvenliğin ilkelerinden hangisinde sigorta tekniğinden yararlanılarak sigortalılar arasında riziko eşitlenmesi sağlayan sosyal güvenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigortacılık  
B) Zorunluluk   
C) Kendi kendine yardım  
D) Sosyal denge 
E) Finansmana dışarıdan katkı  

9.Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik sisteminin amaçlarından biridir?
A) Sosyal hukuk devletinin oluşturulması  
B) Toplumun risklerden arındırılması  
C) Geleceğin risklere karşı güvence altına alınması   
D) Devlet harcamalarının düzenlenmesi  
E) Bireylerin yaşam standartlarının artırılması 

10.Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Tüm bireyleri kapsaması  
B) Sosyal bir sistem olması 
C) Kapalı bir sistem olması  
D) Düzenleyici kuruluşun devlet olması  
E) Her çeşit sosyal riski kapsaması 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Hayat sigortalarında, hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye ne ad verilir?
A) Lehtar  
B) Sigortacı 
C) Sigorta ettiren  
D) Kanuni mirasçı 
E) Sigortalı  

2. Hayat sigortalarında yapılan ödemelerin kişinin hayatta kalma şartına bağlanmasına ne ad verilir?
A) Üretim gideri  
B) Hayat iradı  
C) Cari rizikolar ihtiyatı  
D) Birikim primi  
E) Birikim ihtiyatı 

3.Hayat sigorta şirketlerinin yapmış olduğu hesaplamaların gerçekliliğini ortadan kaldıran, sigortalılar açısından ise tasarruflarının reel değerini düşüren unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devalüasyon  
B) Deflasyon 
C) Stagflasyon 
D) Manipülasyon 
E) Enflasyon  

4.Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarının işlevlerinden biri değildir? 
A) Enflasyona sebep olması  
B) Vergi kaynağı olması  
C) Tasarrufları artırması  
D) Riski bireyler arasında dağıtması 
E) İstihdama katkıda bulunması  

5.Hayat sigortalarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hayat dışı branşlar için geçerli olan çifte sigorta hayat branşı için geçerli değildir
B) Hayat sigortalarından banka ve sigorta muameleleri vergisi alınır
C) Hayat sigortaları topladığı fonlarla yatırımlara yön verir
D) Hayat sigortalarının tasarruf fonksiyonu uzun vadeli, düzenli nakit girişi sağlar
E) Hayat sigortası primleri belirli oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir

6.Aşağıdakilerden hangisi genel olarak hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolardan biri değildir?
A) Hırsızlık  
B) Yaşlılık  
C) Tasarruf  
D) Vefat  
E) Maluliyet  

7.Aşağıdakilerden hangisi sigortalılardan, taşıdığı ek riziko veya istediği ek teminatlar karşılığı alınan ek primdir? 
A) Tahsil masrafı  
B) Risk primi  
C) Komisyon  
D) Sürprim 
E) Tek prim 

8.Dünyada hayat sigortalarının kurucusu sayılan İtalyan bankerin adıyla anılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tontines sistemi  
B) Louis sistemi  
C) Eduardo sistemi  
D) Philip sistemi  
E) Edward sistemi  

9.Hayat sigorta sektörünün oluşturduğu fonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vadesiz fonlardır
B) Ertelemeli fonlardır
C) Uzun vadeli fonlardır
D) Kısa vadeli fonlardır
E) Nakit fonlardır

10.Sigortalıdan tüm sigorta süresini ve teminatlarını kapsamak koşulu ile bir seferde alınan prime ne ad verilir?
A) Yıllık prim  
B) Tarife primi  
C) Tek prim  
D) Ek prim   
E) Teknik faiz  
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Birden çok kişi tarafından verilen katkı paylarıyla oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması halinde lehtarlar arasında paylaştırılmasına ne ad verilir?
A) Halefiyet     B) Hayat sigortası  C) Grup sigortası   D) Tontin  E) Kaza sigortası  

2.Hayat sigortası sözleşmesinde sigorta ettiren, kendi bilgisi dışında rizikoyu ağırlaştırıcı bir durumun ortaya çıkması halinde en geç kaç gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadır?
A) 5  B) 10  C) 15  D) 20  E) 25 

3. Hayat sigortası sözleşmesindeki "sigorta ettiren" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin (maddi ya da manevi) bulunması şarttır
B) Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigorta ettirene aittir
C) Sigorta ettiren ile sigorta güvencesinden yararlanacak kişi aynı kişi olmak zorundadır
D) Sigortacıya karşı yükümlülük altına giren tarafa sigorta ettiren denmektedir
E) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir

4.Hayat Sigortaları Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?
A) Hazine Müsteşarlığı  
B) Maliye Bakanlığı  
C) Sayıştay   
D) Devlet Planlama Teşkilatı  
E) Çalışma Müsteşarlığı  

5. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesi ile sigorta ettirenin yanı sıra sigortacıya yüklenen borçlardan biri değildir?
A) Rizikoyu taşımak  
B) Sigortalıyı aydınlatmak  
C) Giderleri ödemek  
D) Riziko ihbar etmek  
E) Sigorta tazminatını ödemek  

6. Hayat sigortalarında sigortacının rizikoyu taşıma sorumluluğu aksine hüküm yoksa ne zaman başlar?
A) Sözleşme imzalandıktan 2 gün sonra  
B) Sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra 
C) Prim taksitlerinin tamamı ödendiğinde  
D) İlk prim ödendikten sonra  
E) Sözleşme imzalandığında  

7.Hayat sigortası sözleşmelerinde "riziko şahsı" olarak ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigorta ettiren  B) Lehtar  C) Sigortalı     D) Sigortacı  E) Reasürör 

8. Sigorta sözleşmesi ile ilgili tarafların ilişkisini ve sigortacılıkla uğraşan kuruluşların çalışmalarını düzenleyen hukuk kuralları bütününe ne ad verilir?
A) Sigorta kanunu    B) Sigorta ilkeleri  C) Sigorta mevzuatı     D) Sigorta kuralları  E) Sigorta hukuku 

9.Sigorta ettirenin hayat sigortası sözleşmesi yapılırken yanlış veya eksik beyanda bulunmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigortacı sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir
B) Sigortacı on beş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir
C) Riziko teminat dışı olmaktan çıkar ve sigortacı sigorta bedelini ödemek zorunda değildir
D) Sigortacı koşulsuz sözleşmeden cayar
E) Sigortacının sözleşmeden cayma veya prim farkı isteme hakkı yoktur

10. Hayat sigortasında prim ödeme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının ödenmesi veya taksitler halinde ödenecekse ilk primin ödenmesi ile başlar
B) Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş olsa bile sigorta geçerlidir
C) Sözleşmeyle kararlaştırılan primi sigorta ettiren ödemekle yükümlüdür
D) İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir
E) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, riziko gerçekleşince ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1.Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzel kişiliği haizdir
B) Merkezin amacı, hayat ve kaza branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesidir
C) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuştur
D) Merkezi Ankara'dadır
E) Faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir

2. Hayatta kalma ve ölme olasılıklarına dayalı olarak hazırlanan ve teknik faiz yüklemesi yapılarak oluşturulan tablolara ne ad verilir?
A) Anüite tablosu Anüite tablosu  
B) Mortalite tablosu  Mortalite tablosu   
C) Hayat tablosu Hayat tablosu  
D) Komütasyon tablosu Komütasyon tablosu  
E) İrat tablosuİrat tablosu 

3. Finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen uzmanlara ne ad verilir?
A) Dealer 
B) Eksper 
C) Analist  
D) Finansör    
E) Aktüer  

4. Aşağıdakilerden hangisi riskin taşıması gereken özelliklerden biri değildir? 
A) Gelecekte meydana gelmelidir
B) Mutlak olmamalıdır
C) Ölçülebilir nitelikte olmalıdır
D) Bir noktada yoğunlaşmamış olması gerekir
E) Sigorta işlemini gerçekleştiren tarafların iradeleri kapsamında olmalıdır
 
5. Aşağıdakilerden hangisi, hayat sigortalarında kullanılan hayat tablolarına teknik faiz yüklemesi yapılarak oluşturulan ve hayat sigortası primlerinin hesaplanmasında kullanılan tablolardır?
A) Kontenjans tablosu 
B) Riziko çizelgesi  
C) Hayat tablosu  
D) Risk faizi çizelgesi  
E) Komütasyon tablosu 

6. Hayat sigortalarında vade dolumunda veya riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak tazminat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için, sigortalı nam ve hesabına ayrılan bedellerin ve bu bedellerin yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirlerin oluşturduğu meblağlara ne ad verilir?
A) Peşin değer    
B) Riyazi ihtiyat   
C) Prim  
D) Tazminat 
E) Kıdem tazminatı  

7. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarında kullanılan hayatta kalma ve ölme olasılıklarına dayalı en önemli araçlardan biridir? 
A) Risk analizi  
B) Olasılık tablosu  
C) Frekans dağılımı 
D) Mortalite tablosu  
E) Risk tablosu 

8. “Aktüer" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözer
B) Aktüerler, yalnız sigorta şirketleri ve finans kurumlarında çalışabilirler
C) Risk analizi ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışır
D) Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji üretilmesine yardımcı olur
E) Belirsizliğin finansal sonuçlarını yönetir

9.“Broker" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran, sigortalı için en uygun seçimin yapılmasında etkili olan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır
B) Sigorta brokerliği faaliyeti için, Hazineden özel ruhsat ile yetkilendirmek gerekir
C) Sigorta şirketlerinin değil, sigortalının temsilcisidir
D) Hazine'nin zorunlu olarak istediği Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır
E) Sigorta brokerleri, Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından özel ruhsatla yetkilendirilir
 
10. Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacının ödeyeceği tazminatın esasını teşkil eden ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya bir defada veya taksitle ödenen paraya ne ad verilir?
A) Tazminat  
B) Taksit 
C) Anüite  
D) Sigorta  
E) Prim  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
emeklilik sigortaları sistemi testleri yaprak vize bireysel hayat ve


Hızlı Menü: