facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri Gamze 9 746 Son Yorum: Gamze

Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri

A İşletmesi Z Afi’nin T1 nominal değerli hisselerinin 100.000 adedini, tanesi T10’dan borsadan satın almış ve aldığı bu hisse senetleri için aracı kuruma binde 2 komisyon ödemiştir. Buna göre %15 sermaye payını temsil eden bu hisse senetleri A İşletmesinde “İştirakler” hesabına aşağıdakilerden hangi tutar ile kayıtlanmalıdır?
a. 100.200
b. 100.000
c. 1.000.000
d. 1.002.000
e. 2.000.000

Yukarıdaki A İşletmesinin bu iştirak yatırımlarının yarısını her bir hisse senedi için T15 fiyatla satması halinde, iştirakler hesabının alacak tarafına kayıtlaması gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a. 500.000
b. 502.000
c. 1.000.000
d. 1.002.000
e. 1.500.000

Bir işletmenin içsel kaynaklı sermaye artırımı için öz kaynak hesaplarından hangisi sermaye hesabına aktarılamaz?
a. Geçmiş yıl kârları
b. Geçmiş yıl zararları
c. Kâr yedekleri
d. Maddi duran varlık değer artış fonu
e. Finansal varlık değer artış fonu

Bir varlık “Bilanço tarihindeki normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değeri” ile değerlenirse kullanılan değerleme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Maliyet değeri
b. Gerçeğe uygun değer
c. Kayıtlı değer
d. İtfa edilmiş maliyet
e. Net gerçekleşebilir değer

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde finansal varlıkların raporlanmasında bilanço aktifinde yer almayan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a. Önemli Etki Taşıyan İştirakler
b. Bağlı Ortaklıklar
c. İştirakler
d. Bağlı menkul kıymetler
e. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan değildir?
a. Oy hakkı
b. Kardan pay alma hakkı
c. Tasfiyeye katılma hakkı
d. Vade sonunda ana parasını alma hakkı
e.Şirket hakkında bilgi edinme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi Tahvilin özelliklerinden değildir?
a. Tahvil sahibi faiz geliri elde eder
b. Tahvil sahibi payı oranında kar veya zarara katılır
c. Tahvil sahibi vade sonunda ana parasını geri alır.
d. Tahvilde oy hakkı yoktur.
e. Tahvil sahibi işletmenin alacaklısıdır.

Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahının hesaplanmasında uyulması gereken kuralları düzenlemektedir?
a. Türkiye Muhasebe Standartları 
b. Türkiye Finansal raporlama Standartları
c. KOBİ Finansal raporlama Standartları
d. Türk Ticaret Kanunu
e. Vergi kanunları

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde uzun vadeli amaçlarla alınan finansal varlıkların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. %10’dan az sermaye payını temsil eden hisse senetleri bağlı menkul kıymetler olarak sınıflandırılır
b. %10 ile %20 arasındaki sermaye payını temsil eden hisse senetleri önemli etki taşımayan iştirakler olarak sınıflandırılır
c. %10 ile %50 arasındaki sermaye payını temsil eden hisse senetleri iştirakler olarak sınıflandırılır
d. %50’den fazla sermaye payını temsil eden hisse senetleri bağlı ortaklıklar olarak sınıflandırılır
e. Yukarıdakilerden hiç birisinin kapsamında yer almayanlar diğer mali duran varlıklar olarak sınıflandırılır.

Ülkemizde tam set Türkiye Muhasebe Standartları’nı (TMS / TFRS) uygulaması gerekenler aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. Borsada işlem yapan işletmeler
b. Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler
c. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler
d. Halka açık olmayan ancak KOBİ özelliklerini taşımayan işletmeler
e. KOBİ özelliklerini taşımakla birlikte TMS/TFRS’leri uygulamayı tercih eden işletmeler
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlanmalıdır?
a. Mal veya hizmet üretimi için kullanılan gayrimenkuller
b. İdari amaçlar için kullanılan gayrimenkuller
c. Kiraya vermek için elde tutulan gayrimenkuller
d. Kiralanarak kullanılan gayrimenkuller
e. Kira sözleşmesine bağlı olarak kullanılan gayrimenkuller

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların satın alınarak ediniminde maliyet değeri içinde yer alan unsurlardan değildir?
a. İade alınamayan alış vergileri
b. Saha hazırlık maliyetleri
c. Yükleme boşaltma maliyetleri
d. Borçlanma maliyetleri
e. Kurulum, montaj maliyetleri

Kira ile kullanılan bir duran varlık için, kullanım süresi içinde, bu duran varlık ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki harcamalardan hangisi “264.Özel Maliyet” hesabında kayıtlanmaz?
a. Duran varlığın günlük bakım ve onarımı ile ilgili yapılan harcamalar
b. Duran varlığa yeni bir eklemede bulunmak için yapılan harcamalar
c. Duran varlığın ömrünü uzatan harcamalar
d. Duran varlığın verimini artıran harcamalar
e. Duran varlığın değerini artıran harcamalar

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre, maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınmasına ilişkin maliyetler maddi duran varlık kaleminin maliyetine dâhil edilir.
b. Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetinin, varlık olarak finansal tablolara yansıtılabilmesi için bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması gerekir.
c. Maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetleri aktişeştirilebilir.
d. Maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetler oluştuğu tarihteki değerleriyle muhasebeleştirilir.
e. Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetinin, varlık olarak finansal tablolara yansıtılabilmesi için ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi gerekmektedir.

Standartlara göre; işletme içinde yaratılan bir maddi olmayan duran varlık kaleminin muhasebeleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Varlık olarak kayıtlara alınmaz
b. Gerçeğe uygun değeriyle kayıtlara alınır
c. Net gerçekleşebilir değeriyle kayıtlara alınır
d. Geri kazanılabilir değeriyle kayıtlara alınır
e. Maliyet değeriyle kayıtlara alınır

Aşağıdaki ifadelerden hangisi maddi olmayan duran varlık tanımı içinde yer almaz?
a. Maddi olmayan duran varlıklar, fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir nitelikteki varlıklardır.
b. Maddi olmayan duran varlıkların, sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması gerekir.
c. Maddi olmayan duran varlık maliyetinin veya değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi gerekir.
d. Maddi olmayan duran varlığın işletme içi yaratılan şerefiyeden kaynaklanması gerekir.
e. Maddi olmayan duran varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin olası olması gerekir.

Maddi duran varlıklarla ilgili yedek parça ve bakım malzemeleri aşağıdaki koşullardan hangisinde gider olarak muhasebeleştirilmelidir?
a. İşletme yedek parça ve malzemeleri bir dönemden fazla kullanabiliyorsa
b. Yedek parça ve malzemeler sadece bir maddi duran varlık kalemiyle ilişkili olarak kullanılabiliyorsa,
c. Yedek parça ve malzemeler işletmenin bakım şartlarına özgü özel bakım malzemesi niteliğinde ise, 
d. Yedek parça ve malzemeler maddi duran varlıkların bakımı için bir kerelik kullanılabiliyorsa,
e. Yedek parça ve malzemeler, duran varlıkların önemli bir parçasını oluşturuyorsa.

Bir emlakçi işin normal akışı içinde satmak üzere elinde tuttuğu gayrimenkulleri ne olarak sınıflandırır?
a. Stok
b. Maddi duran varlık
c. Finansal varlık
d. Yatırım amaçlı gayrimenkul
e. Maddi olmayan duran varlık

A İşletmesi, sahip olduğu binada oda ve kahvaltı, uydu TV ve geniş bantlı internet erişimi içeren hizmetleri sağlamaktadır. Günlük oda kirası bu hizmetleri içermektedir. Bunun dışında, isteğe bağlı olarak, A konuklarına civar yerler için tur ayarlamaktadır. Tur hizmeti ayrı ücretlendirmektedir. A binayı ne olarak muhasebeleştirir?
a. Stok
b. Yatırım amaçlı gayrimenkul
c. Maddi duran varlık
d. Maddi olmayan duran varlık
e. Finansal varlık

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre normal amortisman yönteminin uygulanmasındaki özelliklerden değildir?
a. Duran varlıklar yararlı ömrü içinde her yıl eşit taksitlerle amorti edilir.
b. Amortisman oranı, duran varlık için Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilan ettiği yararlı ömür esas alınarak hesaplanır.
c. Duran varlık için alındığı yıldan itibaren amortisman hesaplanmaya başlanır.
d. Amortisman oranı, yararlı ömrün 100’e bölünmesiyle bulunur
e. Amortisman oranı her yıl duran varlık maliyetine uygulanır.
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi mali borçlar kapsamında yer almaz?
a. Satıcılar
b. Banka Kredileri
c. Çıkarılmış Tahviller
d. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
e. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

İşletme Bankadan sağladığı nakit kredileri hangi hesapta izler?
a. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
b. Bankalar
c. Mali Borçlar
d. Nakit Borçlar
e. Banka Kredileri

Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere ne ad verilir?
a. Borçlu cari hesap şeklindeki krediler
b. Açık krediler
c. Kefalet Karşılığı Krediler
d. Avans şeklinde krediler
e. Gayri nakit krediler

Kredi bilitesi çok yüksek, mali yapısı ile ilgili herhangi bir risk endişesi duyulmayan firmalara kullandırılan kredilere ne ad verilir?
a. Borçlu cari hesap
b. Avans kredisi
c. Kefalet Karşılığı Kredi
d. Teminat mektubu
e. Açık Kredi

İşletme 8 Ağustos 2012 tarihinde vadesi gelen )10.000 borcunu )500 faizi ile birlikte ödemiştir. Borcun alındığı tarihteki kur 2,1 T /) ; Ödeme tarihindeki kur 2,3 T /) olduğuna göre ödeme tarihindeki “finansman gideri” tutarı ne kadardır?
a. 1.150
b. 1.850
c. 3.000
d. 3.150
e. 24.150

Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle nakit şeklinde bir borç alınmadığı için faiz yükü de söz konusu değildir?
a. Finansman Bonosu
b. Tahvil
c. Teminat mektubu
d. Açık kredi
e. Borçlu cari hesap
Ara
Cevapla
#4
Muhasebe standartları uyarınca kredili alışlarda belirlenen vadeli fiyat içinde gizli bir finansman işlemi söz konusu ise vadeli fiyat ile peşin fiyat arasındaki fark nasıl muhasebeleştirilmelidir?
a. Vade farkını alışın maliyetine yansıtmayıp finansmanın yapıldığı döneme yayarak faiz gideri olarak
b. Vade farkını alışın maliyetine dahil ederek
c. Vade farkını yok sayarak
d. Vade farkını önemsemeyerek
e. Vade farkını alışın maliyetine yansıtıp finansmanın yapıldığı döneme yayarak faiz gideri olarak

Büro malzemeleri alımsatımı yapan bir işletme, muhasebe bölümünde kullanmak üzere 1 Aralık 2012 tarihinde T3.000’ya bir bilgisayar satın almıştır. Alış bedeli ve %18 KDV tutarını kapsayan T 3.540 nominal değerli 4 ay vadeli bir senet düzenleyip vermiştir. Bu alışla ilgili olarak doğan borç hangi hesapta izlenecektir?
a. 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hs.
b. 321 Borç Senetleri Hs.
c. 421 Borç Senetleri Hs.
d. 320 Satıcılar Hs.
e. 420 Satıcılar Hs.

Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren tarafa ne ad verilir?
a. Keşideci
b. Muhatap
c. Lehtar
d. Alacaklı
e. Banka

İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak doğan borçlar hangi grupta raporlanır?
a. Ticari Borçlar
b. Ana Faaliyetlerden Borçlar
c. Diğer Borçlar
d. Mali Borçlar
e. Esas Faaliyetlerden Borçlar

İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili senetsiz olarak yaptığı kredili alışlar nedeniyle doğan borçları Tekdüzen Hesap Planına göre hangi hesapta izlenir?
a. Satıcılar Hesabı
b. Ticari Borçlar Hesabı
c. Borç Senetleri Hesabı
d. Senetsiz Borçlar Hesabı
e. Ticari Mallar Hesabı
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özelliklerinden biri değildir? 
A) İşletme faaliyetlerinde kullanılmak için edinilen ve kullanım süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemleri olması 
B) Kullanıldıkça aşınma ve yıpranmaya maruz kaldıklarından belirli bir ekonomik ömre sahip olması 
C) Maddi duran varlıkların varlık olarak muhasebeleştirilmesi için gelecekte ekonomik yarar sağlamasının muhtemel olması 
D) Maddi duran varlıkların varlık olarak muhasebeleştirilmesi için maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi 
E) Boş arsa ve arazi dahil maddi duran varlıkların tamamı için aşınma ve yıpranma paylarının ekonomik ömrü içinde hesaplanıp, amortisman gideri olarak kaydedilmesi 

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların elde etme maliyeti içinde yer almaz? 
A) Satın alma bedeli 
B) Alış sırasında ödenen Katma Değer Vergisi 
C) İmal bedeli 
D) Alış giderleri ve alışla ilgili vergiler 
E) Kurulum, montaj giderleri  

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kira geliri sağlamak amacıyla elde edilmiş bir bina aşağıdakilerden hangisine kaydedilir? 
A) Arsa ve binalar 
B) Yatırım amaçlı gayrimenkul 
C) Yer altı ve yerüstü düzenleri 
D) Maddi olmayan duran varlık 
E) Haklar

Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere ne ad verilir? 
A) Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredi 
B) Iskonto şeklindeki kredi 
C) Avans şeklindeki kredi 
D) Teminatlı kredi 
E) İştira şeklindeki kredi 

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında "kısa vadeli mali borçların" izlenmesi için kullanılan hesaplar arasında yer almaz? 
A) Banka Kredileri Hesabı 
B) Çıkarılmış Tahviller Hesabı 
C) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı 
D) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı 
E) Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri Hesabı 

Aşağıdakilerden hangisi avans kredisinde teminat olarak kabul edilmez? 
A) İşletmeye ait ticari mallar 
B) İşletmenin elindeki alacak senetleri 
C) İşletmeye ait altınlar 
D) İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarı 
E) İşletmenin yatırım amacıyla elinde bulundurduğu menkul kıymetler 

Esas faaliyetlerle ilgili olarak hammadde-malzeme, ticari mal ya da hizmet kredili olarak satın alındığında işletmenin borcu aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 
A) Alıcılar Hesabında 
B) Ticari Borçlar Hesabında 
C) Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı Hesabında 
D) Satıcılar Hesabında 
E) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında 

Geçici yatırım amacıyla alınan hisse senetleri bilançoda aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 
A) Hisse senetleri 
B) İştirakler 
C) Bağlı menkul kıymetler 
D) Bağlı ortaklıklar 
E) Diğer mali duran varlıklar 

Bir işletmenin %30 sermaye payını temsil eden hisse senetlerinin her birinin nominal değeri 1 Türk Lirası, alış değeri 3 Türk Lirası ve hisse senetlerinin defter değeri 4 Türk Lirasıdır. Bu hisse senetlerinden toplam 100.000 adet alınmış, alış için aracı kuruma 1.200 Türk Lirası komisyon ödenmiştir. 
Bu bilgilere göre, hisselerin kaydedileceği hesap ve tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hisse senetleri hesabı 300.000 Türk Lirası 
B) İştirakler hesabı 301.200 Türk Lirası 
C) İştirakler hesabı 300.000 Türk Lirası 
D) Bağlı ortaklık hesabı 301.200 Türk Lirası 
E) Hisse senetleri hesabı 301.200 Türk Lirası 

Bir duran varlık kaleminin ediniminden sonra kullanım süresi içinde, bu duran varlık ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki harcamalardan hangisi, duran varlık maliyetine ilave edilmez? 
A) Duran varlığın günlük bakım ve onarımı ile ilgili yapılan harcamalar 
B) Duran varlığa yeni bir eklemede bulunmak için yapılan harcamalar 
C) Duran varlığın ömrünü uzatan harcamalar 
D) Duran varlığın verimini artıran harcamalar 
E) Duran varlığın değerini artıran harcamalar 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre araştırma için yapılan harcamalar gerçekleştiği anda nasıl kaydedilir? 
A) Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine dahil edilir. 
B) Dipnotlarda takip edilir. 
C) Dönem gideri olarak kaydedilir. 
D) Aktifleştirilir. 
E) Maddi olmayan duran varlık olarak kaydedilir. 
Ara
Cevapla
#6
İşletmenin mevcut borçları aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde nasıl raporlanır? 
A) Bilançoda,aktifde 
B) Nakit akım tablosunda, finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit bölümünde 
C) Nakit akım tablosunda, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit bölümünde 
D) Özkaynaklar değişim tablosunda, indirim şeklinde 
E) Bilançoda, pasifde 

Alacaklının borçlusundan olan alacağını, borçlu bulunduğu üçüncü bir tarafa devretme esasına dayalı olarak düzenlenen kambiyo senedine ne ad verilir? 
A) Bono 
B) Emre yazılı senet 
C) Çek 
D) Keşide 
E) Poliçe  

Bir işletmenin özkaynak toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İhraç değeri 
B) Piyasa değeri 
C) Nominal değeri 
D) Tasfiye değeri 
E) Defter değeri 

Aşağıdaki oranlardan hangisi bir şirketin hisse senedinin nominal değerini verir? 
A) Özkaynaklar/Hisse Sayısı 
B) Aktif Toplamı/Hisse Sayısı 
C) Piyasa Değeri/Hisse Sayısı 
D) Sermaye/Hisse Sayısı 
E) Pasif Toplamı/Hisse Sayısı 

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan biri değildir? 
A) Yönetim kurulu kararlarını basına açıklama hakkı 
B) Şirket kârından pay alma hakkı 
C) Şirket yönetimine katılma hakkı 
D) Rüçhan hakkı 
E) Tasfiyeden pay alma hakkı 
Ara
Cevapla
#7
Bir işletme kâr potansiyeli ve müşteri kitlesini artırmak amacıyla aynı sektörde faaliyette bulunan " A" işletmesini devralmış, bu işlem için "A" işletmesine 500 milyon Türk Lirası ödemiştir. Devir alınan "A" işletmesi varlıklarının defter değeri 300 milyon Türk Lirası olduğuna göre, işletme tarafından fazladan ödenen 200 milyon Türk Lirasının kaydedileceği hesap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 
B) Özel Maliyetler 
C) Şerefiye 
D) Haklar 
E) Olağandışı Gider ve Zararlar 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, Kira geliri veya sermaye kazancı yada her ikisini birden elde etmek amacıyla satın alınan bir gayrimenkul aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 
A) Binalar 
B) Stoklar 
C) Maddi duran varlıklar 
D) Maddi olmayan duran varlıklar 
E) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Türkiye Muhasebe Standartlarının, vergi mevzuatımızdan ve mevcut uygulamalarımızdan farklı olarak maddi ve maddi olmayan duran varlık maliyetleri içinde yer almasına izin vermediği giderler aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yükleme ve boşaltma maliyetleri 
B) Borçlanma maliyetleri 
C) Kurulum ve montaj maliyetleri 
D) İade alınamayan alış vergileri 
E) Alışla ilgili avukatlık ve aracılık ücretleri 

Dönem sonunda işletmenin bankalara olan nakit şeklindeki kredi borçları hangi finansal tabloda raporlanır? 
A) Bilanço (Finansal durum tablosu) 
B) Gelir Tablosu 
C) Kapsamlı Gelir Tablosu 
D) Nakit Akım Tablosu 
E) Banka cetvelleri 

Tahviller itibari değerinin altında ihraç edildiğinde bu ihraç aşağıdaki hangi terim ile ifade edilir? 
A) Faizli ihraç 
B) Primli ihraç 
C) Zararlı ihraç 
D) Iskontolu ihraç 
E) Kârlı ihraç  

İşletmeye para girişi sağlayan ve geri ödenmeleri de nakitle yapılacak olan işletme dışından sağlanan borçlara ne ad verilir? 
A) Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
B) Ticari borçlar 
C) Nakit borçlar 
D) Mali borçlar 
E) Alınan avanslar 

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine sağladıkları haklar arasında yer almaz? 
A) Temettü geliri 
B) Bilgi edinme hakkı 
C) Faiz geliri 
D) Bedelsiz hisse senedi 
E) Rüçhan hakkı 

İşletme, bir anonim şirketin %30 sermaye payını temsil eden ve nominal değeri 1 Türk Lirası /adet olan hisse senetlerinden 10.000 adet satın almış ve 50.000 Türk Lirası ödemiştir. Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 4 Türk Lirası /adettir. İşletme dönem sonunda ihtiyatlılık kavramı gereği Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapar? 
A) İştirakler Hesabının borç tarafına 10.000, İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının alacak tarafına 10.000 
B) Karşılık Giderleri Hesabının borç tarafına 10.000, İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının alacak tarafına 10.000 
C) Karşılık Giderleri Hesabının borç tarafına 10.000, İştirakler Hesabının alacak tarafına 10.000 
D) Karşılık Giderleri Hesabının borç tarafına 10.000, İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabının alacak tarafına 10.000 
E) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabının borç tarafına 10.000, Karşılık Giderleri Hesabının alacak tarafına 10.000 alacak 

Vergi mevzuatında, varlıkların satışı yenisinin alınması amacıyla yapılmışsa, satıştan elde edilen kâr özkaynakta aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? 
A) Olağan Gelir ve Kârlar 
B) Olağandışı Gelir ve Kârlar 
C) Yenileme Fonu 
D) Özel Maliyet 
E) Şerefiye 

Tek düzen hesap planında aşağıdaki hesaplardan hangisi hem maddi duran varlıklar hem de maddi olmayan duran varlıklar içinde yer alır? 
A) Haklar 
B) Arazi ve Arsalar 
C) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 
D) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
E) Verilen Avanslar  
Ara
Cevapla
#8
Finansman bonoları ıskontolu ihraç edildikleri için bunların nominal değerleri ile satış fiyatları arasındaki fark bir anlamda gelecek aylara ait gider niteliğindedir ve döneme ait gidere dönüşünceye kadar aşağıdaki hesaplardan hangisinde bekletilir? 
A) Çıkarılmış Bono ve Senetler Hs. 
B) Finansman Giderleri Hs. 
C) Gider Tahakkukları Hs. 
D) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 
E) Menkul Kıymetler İhraç Farkları Hs. 

Peşin fiyatı 100.000 Türk Lirası olan malların 3 ay vadeli satış fiyatı 130.000 Türk Lirasıdır. İşletme bu malları 3 ay vadeli olarak "C" işletmesinden satın almıştır. Mal alışı %10 KDV'ye tabidir. 
Bu bilgilere göre satıcı C İşletmesine olan borç kaç Türk Lirasıdır? 
A) 33.000 
B) 100.000 
C) 110.000 
D) 130.000 
E) 143.000 

Satıcılar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Pasif karakterli bir hesaptır ve borç kalanı verir. 
B) Pasif karakterli bir hesaptır ve alacak kalanı verir. 
C) Aktif karakterli bir hesaptır ve alacak kalanı verir. 
D) Aktif karakterli bir hesaptır ve borç kalanı verir. 
E) Ana hesap karakterindedir ve yardımcı hesap kalanları verir  

"Ticari Borçlar" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 
A) İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından doğan borçlar 
B) İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçlar 
C) İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki kredili alımları nedeniyle doğan kısa vadeli senetli ve senetsiz borçları 
D) İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki kredili alımları nedeniyle doğan kısa vadeli senetsiz borçlar 
E) Bir yıl içinde veya bir faaliyet dönemi içinde (hangisi uzunsa) ödenecek borçlar 

Bir finansal varlığın gerçeğe uygun değeri kolayca ve güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A) Tasfiye değeri 
B) İtfa edilmiş maliyet değeri 
C) Net gerçekleşebilir değer 
D) Maliyet değeri 
E) Piyasa değeri 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tahvil ve benzeri borçlanma araçları dönem sonu bilançosunda aşağıdaki değerlerden hangisi ile raporlanır? 
A) Maliyet değeri 
B) Gerçeğe uygun değer 
C) İtfa edilmiş maliyet değeri 
D) Net gerçekleşebilir değer 
E) Cari değer 

Ülkemiz mevzuatı ve Tekdüzen Muhasebe Sisteminde mali duran varlık satış kârı ve zararı aşağıdakilerden hangisinde raporlanır? 
A) Olağan dışı gelir ve giderler 
B) Olağan gelir ve giderler 
C) Menkul kıymet satış kârı ve zararı 
D) Brüt satış kârı ve zararı 
E) Faaliyet kârı ve zararı 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak muhasebe vize genel 2


Hızlı Menü: