facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,036 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 949 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 698 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 607 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri Gamze 9 620 Son Yorum: Gamze

Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri

ABS işletmesi 20X8 döneminde 26 yıllık kıdemi olan bir işçinin emekliye ayrılacağı öngörmektedir. İşçinin 20X8 dönemindeki son 30 günlük ücreti T2.200’dır.
ABS İşletmesi işçisinin kıdem tazminatının dönem ayarlaması yevmiye kaydında alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a. 102 Bankalar hesabı
b. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı 
c. 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı
d. 100 Kasa hesabı
e. 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı

CEM İşletmesi işçilerinin mayıs ayı için hazırladığı bordrolarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na 27.05.20X1 tarihinde T 26.000’yı nakden ödenmiştir. İşletmenin bu işleme ilişkin yapacağı yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 335 Personele Borçlar hesabı
b. 100 Kasa hesabı
c. 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı 
d. 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabı 
e. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı

Aşağıdakilerden hangisi Ortak C’nin toplam temettüden alacağı paydır?
a. T 1.440
b. T 3.840 
c. T 4.320
d. T 4.800
e. T 9.600

İştirak ilişkisinden söz etmek için en az sahip olunması gereken oy ve yönetim hakkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. %2
b. %5
c. %10
d. %14
e. %20 

ZAR İşletmesinin 20X9 döneminde peşin ödenen geçici vergileri toplamı T1.830 ve dönem net kârı T10.500’dır. İşletme net kârı üzerinden %20 kurumlar vergisi ödeyecektir. 
Buna göre ZAR işletmesinin vergi dairesine ödemesi gereken kurumlar vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. T 270
b. T 920
c. T 1.830
d. T 2.100
e. T 2.700

Aşağıdaki hangisi hesap planında Diğer Yabancı Kaynaklar olarak nitelendirilen bir hesap grubu değildir?
a. Borç ve Gider Karşılıkları
b. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
c. Diğer Borçlar
d. Mali Borçlar 
e. Alınan Avanslar

Aşağıdakilerden hangisi Ortaklara Borçlar hesabının bulunduğu Diğer Yabancı Kaynaklar grubudur?
a. Diğer Borçlar
b. Borç ve Gider Karşılıkları 
c. Mali Borçlar
d. Ticari Borçlar
e. Alınan Avanslar

Aşağıdakilerden hangisinde Ortaklara Borçlar hesabı borçlandırılır?
a. Ortaklara temettü ödemeleri
b. Ortağın kendi adına çektiği krediyi geri almak üzere işletmeye vermesi
c. Ortağın, işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak için verdiği paralar 
d. İşletmenin birleşmesi nedeniyle, işletme varlıklarının ortaklara dağıtılması
e. Sermaye azaltımı nedeniyle ortaklara ödenecek sermaye payları

ABS işletmesi 20X8 döneminde 26 yıllık kıdemi olan bir işçinin emekliye ayrılacağı öngörmektedir. İşçinin 20X8 dönemindeki son 30 günlük ücreti T2.200’dır.
Aşağıdaki hangisi ABS işletmesinin işçisine ödemeyi planladığı kıdem tazminatı tutarıdır?
a. T2.200
b. T 57.200 
c. T 44.700
d. T 8.800
e. T 66.000
Ara
Cevapla
#2
Ana sözleşme gereği ayrılan kâr yedekleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a. Yasal Yedekler Hesabı
b. Olağanüstü Yedekler Hesabı
c. Özel Fonlar Hesabı
d. Statü Yedekleri Hesabı
e. Diğer kâr Yedekleri Hesabı

Anonim şirketin yedeklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Hisse senedi İhraç Primleri 200.000
Yasal Yedekler 1.000.000
Statü Yedekleri 400.000
Olağanüstü Yedekler 800.000
Bu şirketin toplam kâr yedekleri kaç liradır?
a. 600.000
b. 1.000.000
c. 1.200.000
d. 1.400.000
e. 2.200.000

İşletme, bir önceki yıl yenileme amacıyla bir duran varlık satışı sonucunda T 12.000 kâr elde etmiştir. Bu kâr hangi hesaba kaydedilir?
a. Özel fonlar
b. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
c. Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar 
d. Menkul Kıymet Satış Kârı
e. Yurt içi satışlar

“692 Dönem Net Kârı veya Zararı” hesabı dönem sonunda borç kalanı veriyorsa hangi hesaba devredilerek kapatılır?
a. 590 Dönem Net Kârı 
b. 570 Geçmiş Yıllar Kârları 
c. 580 Geçmiş Yıllar Zararları 
d. 591 Dönem Net Zararı 
e. 690 Dönem Kârı veya Zararı

Öz kaynaklar bölümünde yer alan hesaplar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerlenmektedir?
a. Kayıtlı değer
b. Maliyet bedeli
c. Tasarruf değeri
d. İtibari değer
e. Rayiç bedel

Kayıtlı sermayeli ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermaye hangi kavramla ifade edilir?
a. Çıkarılmış sermaye
b. Esas sermaye
c. Ödenmiş sermaye
d. Sermaye yedekleri
e. Ödenmemiş sermaye

Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı ortakların şirkete karşı olan ve henüz yerine getirilmemiş sermaye koyma taahhüdünü gösterir?
a. Sermaye
b. Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
c. Ödenmemiş sermaye
d. Ödenmiş sermaye
e. Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri grubunda yer almaz?
a. Hisse senedi ihraç primleri
b. Hisse senedi iptal kârları
c. Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
d. İştirakler yeniden değerleme artışları
e. Yasal yedekler
Ara
Cevapla
#3
690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Bu hesap bilançoda Öz kaynaklar bölümünde yer alır
b. İşletmenin vergi sonrası net kârını gösterir
c. Dönemin bütün gelirleri bu hesabın borcuna yazılır
d. Dönemin bütün giderleri bu hesabın alacağına yazılır
e. Bir gelir tablosu hesabıdır

İşletmenin sermayesini azaltıcı etki yaratan ve hasılat sağlama amacı ile yapılan aktif tükenmelerine ne ad verilir?
a. Hasılat
b. Gider
c. Ödeme
d. Maliyet
e. Borç

Gelirin kaydedilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a. Gerçekleşmiş olması
b. Tahsil edilmiş olması
c. İşletmenin ana faaliyet konusundan kaynaklanmış olması
d. Gelecek dönemlere ait olması
e. Mal satışlarından kaynaklanmış olması

İşletmenin elinde bulunan tahvillerin döneme ilişkin faizi T 7.590 hesaplanmıştır. Yapılacak kayıtta hangisi doğrudur?
a. Kasa Hs. borçlu/Faiz Gelirleri Hs. alacaklı
b. Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. borçlu /Faiz Gelirleri Hs. alacaklı
c. Gelir Tahakkukları Hs. borçlu/ Faiz Gelirleri Hs. alacaklı
d. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. borçlu/Faiz Gelirleri Hs. alacaklı
e. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hs. borçlu/ Faiz Gelirleri Hs. alacaklı

Hangisi mal satış işleminde gelirin doğmasının koşulu değildir?
a. İşletmenin malların sahipliği ile ilgili tüm risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması
b. İşletmenin satılan mallar üzerinde kontrol ve sahipliğini etkin bir şekilde sürdürmesi
c. Hasılatın güvenilir şekilde ölçülebilmesi 
d. Ekonomik yarar elde edilmesinin olası olması
e. İşleme ilişkin katlanılan veya katlanılacak olan maliyetlerin güvenilir şekilde ölçülmesi 

Gelir ve Gider Hesaplarına topluca ne ad verilir?
a. Bilanço hesapları
b. Gelir tablosu hesapları
c. Geçici hesaplar
d. Asli hesaplar
e. Yardımcı hesaplar

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ana faaliyet konusu dışındaki giderleri arasında yer almaz?
a. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
b. Karşılık Giderleri
c. Kambiyo Zararları
d. Reeskont Faiz Giderleri
e. Komisyon Giderleri

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları arasında yer almaz?
a. Gelecek Aylara Ait Giderler
b. Satılan Ticari Malların Maliyeti
c. Kambiyo Kârları
d. Yurt içi Satışlar
e. Konusu Kalmayan Karşılıklar
Ara
Cevapla
#4
Bağlı ortaklık ilişkisinden söz edebilmek için bir işletmenin en az sahip olması gereken oy veya yönetim hakkı oranı yüzde kaçtır? 
A) 8 
B) 15 
C) 20 
D) 51 
E) 60 

"A" işletmesinin, Ocak ayına ilişkin ücret bordroları hazırlanmış ve işçilerin toplam brüt ücretleri 96.000 Türk Lirası, işçilere ait kesintiler toplamı 41.000 Türk Lirası ve işverene ait maliyetlerin toplamı 21.000 Türk Lirasıdır. 
Bu bilgilere göre işletmenin işçilerine olan ödemesi gereken net ücreti kaç Türk Lirasıdır? 
A) 55.000 
B) 62.000 
C) 75.000 
D) 117.000 
E) 137.000 

Çıkarılan hisse senetlerinin yazılı değerinden daha yüksek değerle satılması nedeniyle ödenmiş sermayenin üzerinde bir tahsilat yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 
A) Maddi duran varlık yeniden değerleme artışlarıyla 
B) Hisse senedi iptal kârlarıyla 
C) Hisse senetleri ihraç primleriyle 
D) İştirakler yeniden değerleme artışlarıyla 
E) Diğer sermaye yedekleriyle 

Anonim şirketin ödenmiş sermaye içinde yer alan hesaplarına ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Türk Lirası Sermaye 250.000 Ödenmemiş sermaye 100.000 Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 30.000 Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı ---- 
Bu bilgilere göre şirketin ödenmiş sermayesi kaç Türk Lirasıdır? 
A) 150.000 
B) 180.000 
C) 220.000 
D) 250.000 
E) 380.000  

Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez? 
A) 590 Dönem Net Kârı Hesabı 
B) 591 Dönem Net Zararı Hesabı 
C) 500 Sermaye Hesabı 
D) 570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı 
E) 540 Yasal Yedekler Hesabı 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir demirbaşın vadeli alınması halinde vade farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir? 
A) Demirbaşlar Hesabına 
B) Genel yönetim Giderleri Hesabına 
C) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına 
D) Reeskont Hesabına 
E) Finansman Giderleri Hesabına 

Banka Kredileri Hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 
A) Bankaya olan kredi borcundaki azalışı 
B) Banka tarafından sağlanan kredinin tutarını 
C) Bankaya olan kredi borcunun büyüklüğünü 
D) Banka tarafından sağlanan kredinin limitini 
E) Bankaya olan kredi borcunun ödenen kısmını 

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı'nda "Diğer Yabancı Kaynaklar" grubunun unsurlarından biridir? 
A) Verilen Sipariş Avansları 
B) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
C) İştirakler 
D) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

Belirli bir dönemde ortaklardan ve ortakların ilişkili olduğu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların öz sermayenin üç katını aşan kısmına ne ad verilir? 
A) Örtülü sermaye 
B) Kayıtlı sermaye 
C) Ödenmiş sermaye 
D) Çıkarılmış sermaye 
E) Nakit sermaye  

TAP işletmesi, YAY işletmesinin %72 ortaklık payına sahiptir. YAY işletmesinin finansal sıkıntısı nedeniyle, TAP işletmesi kendi namına "A" Bankasından çektiği 40.000 Türk Liralık krediyi YAY işletmeye borç olarak vermiştir. 
Bu bilgilere göre YAY işletmesinin yapması gereken muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Banka Kredileri Hesabı 40.000 Türk Lirası alacaklandırılır. 
B) İştirakler Hesabı 40.000 Türk Lirası borçlandırılır. 
C) Borç Senetleri Hesabı 40.000 Türk Lirası alacaklandırılır. 
D) Bankalar Hesabı 40.000 Türk Lirası borçlandırılır. 
E) Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 40.000 Türk Lirası alacaklandırılır. 
Ara
Cevapla
#5
Esas sermaye ile ortaklar tarafından henüz ödenmemiş sermaye arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 
A) Çıkarılmış sermaye 
B) Olumlu sermaye 
C) Sermaye yedekleri 
D) Ödenmiş sermaye 
E) Ödenmemiş sermaye 

Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu hesabı değildir? 
A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 
B) Yurt içi Satışlar 
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri 
D) Gelecek Aylara Ait Giderler 
E) Finansman Giderleri 

Gelir ve giderler işletmenin hangi bilanço kalemi üzerinde değişme yaratırlar? 
A) Maddi Duran Varlıklar 
B) Ticari Alacaklar 
C) Sermaye 
D) Hisse Senetleri 
E) Banka Kredileri 

Sonuç hesapları ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir? 
A) Gelir ve gider hesapları 
B) Ödenecek vergilerle ilgili hesaplar 
C) Bankalar ile ilgili hesaplar 
D) Yatırımlarla ilgili hesaplar 
E) KDV ile ilgili hesaplar 

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri içinde yer alır? 
A) Satılan Malın Maliyeti 
B) Menkul Kıymet Satış Zararı 
C) Önceki Dönem Gider ve Zararları 
D) Karşılık Giderleri 
E) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

Gelir ve gider hesapları dönem sonlarında aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilirler? 
A) Kasa 
B) Yurt içi Satışlar 
C) Bankalar 
D) Dönem Kârı veya Zararı 
E) Ödenecek Vergi ve Fonlar  

İşletmenin bilançosunda 40.000 Türk Lirası alış değeri ile raporlanan iştirak yatırımlarının bilanço tarihindeki borsa değerinin 35.000 Türk Lirası olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda işletme, 5.000 Türk Liralık muhtemel zararı için Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapar? 
A) Karşılık Giderleri Hesabına borç- İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 
B) İştirakler Hesabına borç- İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 
C) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabına borç- İştirakler Hesabına alacak kaydedilir. 
D) Karşılık Giderleri Hesabına borç- İştirakler Hesabına alacak kaydedilir. 
E) Karşılık Giderleri Hesabına borç- İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabına alacak kaydedilir. 
Ara
Cevapla
#6
ETİK işletmesi, ortağı Zeynep'ten 10 Aralık tarihinde kısa bir süreliğine aldığı 10.000 Sterlin'i, 25 Aralık tarihinde nakden ödemiştir. 10 Aralık tarihinde 1 Sterlin 3,30 Türk Lirası iken, 25 Aralık tarihinde 3,40 Türk Lirası olduğu tespit edilmiştir. ETİK işletmesinin 25 Aralık tarihinde yapacağı muhasebe kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ortaklara Borçlar Hesabı 33.000, Kambiyo Zararları Hesabı 1.000 
B) Kasa Hesabı 33.000 ve Kambiyo Kârları Hesabı 1.000 
C) Personele Borçlar Hesabı 34.000 
D) Ortaklara Borçlar Hesabı 34.000 
E) Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 33.000, Kasa Hesabı 1.000 

Anonim şirketin ödenmiş sermaye içinde yer alan hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Sermaye 500.000 Ödenmemiş sermaye 200.000 Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 60.000 Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı ---- 
Bu şirketin ödenmiş sermayesi kaç Türk Lirasıdır? 
A) 190.000 
B) 220.000 
C) 280.000 
D) 360.000 
E) 380.000 

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların elde etme maliyeti içinde yer almaz? 
A) Satın alma bedeli 
B) İmal bedeli 
C) Alış sırasında ödenen Katma Değer Vergisi 
D) Alış giderleri ve alışla ilgili vergiler 
E) Kurulum, montaj giderleri 

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında "uzun vadeli mali borçların" izlenmesi için kullanılan hesaplar arasında yer almaz? 
A) Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 
B) Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) C) Çıkarılmış Tahviller 
D) Banka Kredileri 
E) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

KALE işletmesine ilişkin aralık ayı işçilik bordro özeti şöyledir: 
İşçilik kesinti payları toplamı :27.540 
Türk Lirası İşveren kesinti payları toplamı:21.150 
Türk Lirası İşçilerin brüt ücretler toplamı :90.000 Türk Lirası 
Bu bilgilere göre, Aralık ayına ilişkin KALE işletmesinin toplam işçilik maliyeti kaç Türk Lirasıdır? 
A) 90.000 
B) 96.390 
C) 111.150 
D) 117.540 
E) 138.690 

KUPA işletmesi, MAÇA işletmesi üzerinde yönetime katılma konusunda önemli etkiye sahip olmak amacıyla 500.000 Türk Lirası'nı sözleşmenin imzalanması ile birlikte banka vasıtasıyla yerine getirmiştir. 
Buna göre KUPA işletmesinin yapması gereken muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? 
A) Bankalar Hesabı 
B) İştiraklere Borçlar Hesabı 
C) Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 
D) Personele Borçlar Hesabı 
E) Kasa Hesabı 

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin çalışanları, ortakları ve diğer ilişkili tarafları ile olan borç ilişkisini düzenleyen ve herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde veya bir yıldan daha fazla sürede ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesaptır? 
A) Ticari Borçlar 
B) Özkaynaklar 
C) Nazım Hesaplar 
D) Menkul Kıymetler 
E) Diğer Borçlar
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi kâr yedekleri grubunda yer alır? 
A) Hisse senedi iptal kârları 
B) Hisse senedi ihraç primleri 
C) Diğer sermaye yedekleri 
D) İştirakler yeniden değerleme artışları 
E) Statü yedekleri 

Aşağıdakilerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez? 
A) Yurt içi Satışlar 
B) Gider Tahakkukları 
C) Genel Yönetim Giderleri 
D) Komisyon Gelirleri 
E) Satış Iskontoları

Bir dekorasyon şirketi 50.000 Türk Liralık büro dekorasyonu işine yönelik hizmet sözleşmesi yapmıştır. Dönem sonunda işin %70 oranında tamamlandığı ve bunun için 30.000 Türk Lirası maliyete katlandığı belirlenmişse hasılat olarak kaydedilecek tutar kaç Türk Lirasıdır? 
A) 15.000 
B) 20.000 
C) 30.000 
D) 35.000 
E) 50.000 

İşletmenin henüz faturası gelmemiş olan Aralık ayına ait elektrik kullanım bedelinin 250 Türk Lirası olduğu öğrenilmiştir. 
Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi borçlu olarak kaydedilecektir? 
A) Gelecek Aylara Ait Giderler 
B) Gelecek Yıllara Ait Giderler 
C) Gider Tahakkukları 
D) Genel Yönetim Giderleri 
E) Dönem Kâr veya Zararı

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri içinde yer alır? 
A) Satılan Malın Maliyeti 
B) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 
C) Menkul Kıymet Satış Zararı 
D) Önceki Dönem Gider ve Zararları 
E) Karşılık Giderleri

Bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla sermayesinin % 10 oranından daha az sermaye payını temsil eden hisse senedi satın alındığında, bu hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir ? 
A) Bağlı menkul kıymetler 
B) İştirakler 
C) Bağlı ortaklıklar 
D) Hisse senetleri 
E) Diğer mali duran varlıklar 
Ara
Cevapla
#8
"A" işletmesinin, Ocak ayına ilişkin ücret bordroları hazırlanmış ve işçilerin toplam brüt ücretleri 96.000 Türk Lirası, işçilere ait kesintiler toplamı 41.000 Türk Lirası ve işverene ait maliyetlerin toplamı 21.000 Türk Lirasıdır. 
Bu bilgilere göre işletmenin işçilerine ödemesi gereken net ücret kaç Türk Lirasıdır? 
A) 55.000 
B) 62.000 
C) 75.000 
D) 117.000 
E) 137.000 

Belirli bir dönemde ortaklardan ve ortakların ilişkili olduğu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların öz sermayenin üç katını aşan kısmına ne ad verilir? 
A) Kayıtlı sermaye 
B) Ödenmiş sermaye 
C) Çıkarılmış sermaye 
D) Nakit sermaye 
E) Örtülü sermaye  

Aşağıdaki hesaplardan hangisi "Borç ve Gider Karşılıkları" grubunda yer almaz? 
A) Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı 
B) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 
C) Alınan Sipariş Avansları Hesabı 
D) Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 
E) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı Hesabı 

Aşağıdakilerden hangisi kâr yedekleri grubunda yer almaz? 
A) Statü yedekleri 
B) Hisse senedi ihraç primleri 
C) Olağanüstü yedekler 
D) Özel fonlar 
E) Yasal yedekler 

" 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı" dönem sonunda alacak kalanı veriyorsa hangi hesaba devredilerek kapatılır? 
A) Geçmiş Yıllar Kârları Hesabına 
B) Geçmiş Yıllar Zararı Hesabına 
C) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları Hesabına 
D) Dönem Net Zararı Hesabına 
E) Dönem Net Kârı Hesabına 

İşletme kiralayarak kullandığı bir duran varlık için, varlığın değerini, ömrünü, verimini artıran nitelikte bir harcama yaptığında, bunu aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydetmelidir? 
A) Binalar Hesabına 
B) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hesabına 
C) Özel Maliyet Hesabına 
D) Haklar Hesabına 
E) Genel Giderler Hesabına 

Tahviller nominal değerinin altında ihraç edildiğinde nominal değer ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek yıllara ait olan kısmı aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 
A) 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 
B) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları 
C) 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 
D) 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı 
E) 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 

Satıcılar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Pasif karakterli bir hesaptır ve borç kalanı verir. 
B) Pasif karakterli bir hesaptır ve alacak kalanı verir. 
C) Aktif karakterli bir hesaptır ve alacak kalanı verir. 
D) Aktif karakterli bir hesaptır ve borç kalanı verir. 
E) Aktifi düzenleyici bir hesaptır ve borç kalanı verir. 

"Ticari Borçlar" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 
A) İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçlar 
B) İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki kredili alımları nedeniyle doğan kısa vadeli senetli ve senetsiz borçlar 
C) İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki kredili alımları nedeniyle doğan kısa vadeli senetsiz borçlar 
D) İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından doğan borçlar 
E) Bir yıl içinde veya bir faaliyet dönemi içinde (hangisi uzunsa) ödenecek borçlar 

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı'nda "Diğer Borçlar" grubunun unsurlarından biri değildir? 
A) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
B) Personele Borçlar 
C) Alınan Avanslar 
D) Ortaklara Borçlar 
E) İştiraklere Borçlar 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final muhasebe genel 2


Hızlı Menü: