facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 520 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 473 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 347 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 412 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Ders Notları Gamze 3 338 Son Yorum: Gamze

Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Genel Muhasebe 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Diğer Borçlar, ticari borçlar dışında kalan ve en çok bir yıl içinde veya bir yıldan daha fazla sürede ödenmesi düşünülen borçları ifade etmektedir. 

Okey Bu borçlar işletmenin ortaklar, işletmenin yatırım yaptığı işletmeler, personel gibi önemli bilgi kullanıcılarına olan borçları ifade etmektedir. 

Okey Bu grupta; ortaklara borçlar, iştiraklere borçlar, bağlı ortaklıklara borçlar, personele borçlar, diğer çeşitli borçlar (diğer ilişkili taraflara borçlar) ve diğer borç senetleri reeskontu hesaplarından oluşmaktadır. 

Okey Müşterilerden alınan avanslar “Alınan Sipariş Avansları” hesabının alacağına, hem riskin hem de malın teslimi veya hizmetinin görülmesi hâlinde borcuna kaydedilir. 

Okey İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı; emeklilik ikramiyesi, çeşitli mevzuat veya sözleşme gereğince işçinin işletmeden ayrılması, kıdemine bağlı olarak işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı olarak yapılacak ödemeler için ayrılan karşılıklardır. 

Okey Kıdem tazminatı, işletmenin tahmini bir borcudur. Bu amaçla her yılın sonunda işçinin hizmet akti devam ettiği sürece her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı bir fonda biriktirilir. İşletmeler gelire konu olan olay, işlem veya hizmet henüz doğmadan tahsilat yapmış olabilir. 

Okey İşletme tahsilatı karşılığında bir yükümlülüğe girmiş ve ilgili olay, işlem veya hizmet yerine getirilinceye kadar borçlanmış olacaktır. 

Okey Bu hesap, işleme veya hizmete ilişkin gelirin bedeli hemen tahsil edilmiş olsa bile, gelirin ilgilgi döneme yansıtılması sağlanmış olmaktadır. Böylece muhasebenin dönemsellik kavramı işletilmiş olmaktadır. 

Okey İşletmenin bir işlem, olay veya hizmeti alması sonucunda katlanacağı gidere ilişkin bedelin hizmet tamamlandıktan sonra ödenmesi durumunda Gider Tahakkukları hesabı çalıştırılır. 

Okey İşletme için bir borçtur. Ancak alınan hizmet işletmenin farklı dönemlerini kapsayabilir. 

Okey İlgili dönemin giderini ilgili dönemde gösterebilmek için Gider Tahakkukları hesabı bir araç olarak kullanılır.
Ara
Cevapla
#2
Okey Öz kaynaklar, işletme sahip veya sahiplerinin (ortakların) işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir. 

Okey Öz kaynaklar, işletmenin net varlıkları ile borçları arasındaki fark olarak ele alınır. Bu bağlamda, işletmenin varlıklarının ve borçlarının değerleri tespit edildikten sonra, öz kaynaklar da bunlara bağlı olarak hesaplanabilir. 

Okey Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları veya zararları, faaliyet dönemi kârı veya zararı unsurlarından oluşur. 

Okey Sermaye, işletme sahibi ya da ortakların şirketin kuruluşunda koymayı taahhüt ettikleri sermaye paylarının toplamının parasal ifadesidir. Bu sermaye, esas sermaye olarak da adlandırılır. 

Okey Ödenmiş sermaye ise ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri esas sermaye ile henüz ödenmemiş sermaye arasındaki fark olarak ifade edilir. 

Okey Ödenmiş sermaye; sermaye, ödenmemiş sermaye, sermaye düzeltmesi olumlu farkları, sermaye düzeltmesi olumsuz farkları unsurlarından oluşur. 

Okey İşletmenin faaliyet kârı dışında kalan, hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarlar sermaye yedeklerini oluşturur. 

Okey Sermaye yedekleri; hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları, maddi duran varlık yeniden değerleme artışları, iştirakler yeniden değerleme artışları, diğer sermaye yedekleri unsurlarından oluşur. 

Okey Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar kâr yedekleri olarak ele alınır. Kâr yedekleri, özellikle sermaye şirketleri açısından özel bir önem taşır. 

Okey Kâr yedekleri; yasa gereği ayrılan yasal yedekler, ana sözleşme gereği ayrılan statü yedekleri ve şirket genel kurulu kararına göre ayrılan olağanüstü yedekler olarak üç başlık altında sınıflandırılır. 

Okey Tekdüzen Hesap Planında ise kâr yedekleri; yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kâr yedekleri ve özel fonlar unsurlarından oluşur. 

Okey Geçmiş yıllar kârları, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarlardır. Bu tutarlar, “570 Geçmiş Yıllar Kârları” hesabında izlenmektedir. 

Okey Önceki yılın net kârı “590 Dönem Net Kârı” hesabından “570 Geçmiş Yıllar Kârları hesabına aktarılır. Geçmiş yıllar zararları, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararları ile ilgili tutarlardır. 

Okey Bu tutarlar, “580 Geçmiş Yıllar Zararları” hesabında izlenmektedir. Borç karakterli bir hesap olduğu için öz kaynakta azalmayı temsil eder ve bilançoda öz kaynaklardan indirim olarak gösterilir. 

Okey Önceki yılın zararı “591 Dönem Net Zararı” hesabından, “580 Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılır. 

Okey Zararın yedeklerle karşılanması veya izleyen dönemlerde net kârdan mahsup edilmesi durumunda “580 Geçmiş Yıllar Zararları” hesabı alacaklanır.
Ara
Cevapla
#3
Okey Gelir (hasılat), işletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışlarından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından; faiz, kira, iştirak geliri ve benzerlerinden elde edilen değerlerin brüt tutarıdır. 

Okey Gelir kavramı, hasılat ve kazanç kavramlarını da içeren bir kavramdır. 

Okey Hasılat işletmenin olağan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan gelirdir ve satışlar, ücretler, faiz, temettü ve isim hakları gibi çeşitli adlar taşımaktadır. 

Okey Kazanç ise işletmenin ana faaliyetlerinin ve ortaklarının katkısı dışında yine öz kaynaklarda artış yaratan faydalar olarak tanımlanabilir. 

Okey Giderler ise mal ve hizmet satışı, üretim dışı işletme faaliyetleri ve işletmenin asıl faaliyeti dışındaki işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan, gelirlerle karşılaştırılan faydası tükenmiş maliyetlerdir. 

Okey Gelir ve gider işlemleri, sermaye üzerinde artış ve azalış yaratan işlemlerdir. Bunun dışında sermeye artırma ve azaltma gibi bir takım sermaye hareketleri de sermayeyi etkiler. 

Okey Sermaye üzerindeki bu iki etkinin anlamları ve yorumlanmaları farklı olacağından farklı şekilde muhasebeleştirilmeleri gerekir.

Okey Gelirler ve giderler işletme sahiplerinin haklarında artış ve azalış yaratan işlemler olduğu için gelir ve giderlerin sermaye hesabı paralelinde açılan ayrı hesaplarda izlenmesi gerekir. 

Okey Buna göre bir gider doğduğunda ilgili gider hesabının borç tarafına kaydedilirken, bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabının alacak tarafına kaydedilir. 

Okey Gelir ve giderlerin kaydedilirken, döneme ait olması ve gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Gelirlerin tahsil edildiği dönem ile ait olduğu dönemin arasında farklılık söz konusu olabilir. 

Okey Bu durumda dönemsellik kavramı gereği, dönem içinde tahsil edildiği ya da ödendiği hâlde gelecek dönemi ilgilendiren bir kısım gelirlerin ya da giderlerin gelecek döneme kadar bir hesapta tutulması gerekir. 

Okey Gelecek Aylara Ait Gelirler ile Gelecek Aylara Ait Giderler izleyen aylara ait olmak üzere peşin tahsil edilen gelirlerin veya peşin ödenen giderlerin kaydedildiği hesaplardır. 

Okey Vergi kanunları bir kısım gelirleri vergi dışı bırakırken bir kısım giderlerin de vergiye tabi olacak kâr rakamından düşülmesine izin vermemektedir. 

Okey Bu nedenle vergiye tabi kâr yani vergi matrahı hesaplanırken vergiden muaf gelirler işletmenin muhasebe kârından (ticari kâr) düşülür; kanunen kabul edilmeyen giderler ise ilave edilir. 

Okey Bu işlemlerden sonra bulunan kâr üzerinden vergi hesaplanır. Vergiye tabi kârın hesaplanabilmesi için döneme ilişkin vergiden muaf gelir ve kanunen kabul edilmeyen gider rakamlarının bilinmesi gerekir. 

Okey Bu bilgi dönem içinde söz konusu gelir ve giderler kaydedilirken aynı zamanda nazım hesaplara kayıt yapılarak üretilir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final muhasebe ders notları genel 2


Hızlı Menü: