facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 600 Son Yorum: Gamze

Genel Biyoloji Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Genel Biyoloji 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri -BİY101U-


1.ÜNİTE
1. "Monomer"in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı polimerler zinciridir.  
B) Farklı polimer zincirlerinin birleşmesi ile oluşan kimyasallardır.  
C) Moleküler kompleksleri oluşturan birim moleküllerdir.  
D) Tüm canlılarda bulunan tek tip moleküldür. 
E) Canlıyı oluşturan en kompleks moleküllerdir.  

2. Canlı sistemde ATP üretiminde kullanılan elektronların hidrojen kaynağı fotosentezde ve hücre solunumunda hangi moleküllerdir?
A) Fotosentezde nişasta, solunumda su  
B) Her ikisinde de su  
C) Fotosentezde glikoz, solunumda su  
D) Her ikisinde de hidrojen içeren besinler 
E) Fotosentezde su, solunumda hidrojen içeren besin molekülleri  

3. Aşağıdakilerden hangisi bir oligosakkarittir?
A) Glikoz 
B) Riboz  
C) Fruktoz  
D) Galaktoz 
E) Laktoz 

4. Proteinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Monomerleri aminoasitlerdir.  
B) Enerji elde etmede doğrudan kullanılırlar.  
C) Enzimleri oluştururlar.  
D) Oksijen taşıyıcısı, antikor ve hormonların 
yapısında bulunurlar.  
E) Yapısal madde olarak görev yaparlar.  

5. Bir molekül sakkaroz'u monomerlerine ayrırısak, aşağıdakilerden hangilerini elde ederiz?
A) Glikoz + Fruktoz  
B) 2 mol Glikoz 
C) Glikoz + Galaktoz 
D) 2 mol Fruktoz 
E) 2 mol Galaktoz 

6. Hücrede maddenin ileri derecede organizasyonunu aşağıdakilerden hangisi sağlar?  
A) Karbonhidratlar 
B) Enzimler  
C) ATP enerjisi 
D) Koenzimler 
E) Yağlar 

7. Hücrenin metabolik olaylarda doğrudan kullandığı enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş enerjisi 
B) Isı enerjisi 
C) ATP enerjisi 
D) Glikozun kimyasal bağ enerjisi 
E) Yağ asitlerinin kimyasal bağ enerjisi 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarit değildir?
A) Kitin 
B) Selüloz 
C) Riboz  
D) Glikojen 
E) Nişasta 

9. Anabolizma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hücrede meydana gelen sentez ve yıkım olaylarının tümüdür.  
B) Hücrede meydana gelen yıkım olayları zinciridir.  
C) Hücrenin enerji veren olaylarına verilen addır.  
D) Hücrede meydana gelen sentez olayları zinciridir.  
E) Proteinlerin amino asitlerine parçalanma olayıdır. 

10. Proteinlerin primer yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Polipeptit yapısındaki amino asit dizilimidir  
B) Polipeptit zincirinin kıvrılmasıyla ortaya çıkan yapıdır  
C) Protein molekülünün kendi üzerinde yumak gibi kıvrılmasıyla ortaya çıkan yapıdır  
D) Proteinin yuvarlak (globular) yapısıdır  
E)  Birden fazla polipeptite sahip olanlarda peptit zincirlerinin bağlanmasıyla ortaya çıkan yapıdır
Ara
Cevapla
#2
 2. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi litik enzimler içeren bir organeldir?
A) Mitokondri  
B) Endoplazmik retikulum 
C) Ribozom 
D) Lizozom 
E) Golgi kompleksi  

2. Bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nukleolus (çekirdekçik)  
B) Mitokondri  
C) Endoplazmik retikulum  
D) Hücre duvarı  
E) Ribozom 

3. Mayalar ve diğer mikroorganizmalar piruvatı dekarboksilasyonla asetaldehite ve asetaldehiti de etanole indirgerler. Bu olaya ne ad verilir?
A) Sitrik asit devri  
B) Krebs Dongusu  
C) Aerobik fosforilasyon 
D) Aeorobik solunum 
E) Alkolik fermentasyon 

4. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin ergin döneminde çekirdek bulunmaz?
A) Terliksi hayvan 
B) Memeli kırmızı kan hücreleri  
C) Balık kırmızı kan hücreleri  
D) Kas hücreleri  
E) İnsan lenfositleri (akkan hücreleri) 

5. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yaşlanan organeli ile lizozomların birleşimi olan yapıdır?
A) Otofajik vakuoller  
B) Endoplazmik Retikulum  
C) Ribozom  
D) Mezozom  
E) Golgi kompleksi  

6. Aşağıdakilerden hangi ikili prokaryot hücre örneğidir?
A) Kas hücresi-Epitel hücresi 
B) Amip-Terliksi hayvan 
C) Alyuvar-Lökosit 
D) Kemik hücresi-Kıkırdak hücresi 
E) Bakteriler-mavi yeşil algler 

7. Bir hücrede protein sentezi fazla ise, bu hücrede aşağıdaki yapı gruplarından hangilerinin gelişmiş ya da çok olması beklenir?
A) Golgi-mitokondri 
B) Endoplazmik retikulum-ribozom 
C) Golgi-koful 
D) Endoplazmik retikulum-koful 
E) Lizozom-mitokondri 

8. Aşağıdakilerden hangi yapı kromozom yapısı ile ilgili değildir?
A) Kromatin 
B) Sentromer 
C)  Kromatid 
D) Telomer 
E) Sisterna

9. Büyük molekullü bileşiklerin hücre içine alınışı aşağıdakilerden hangisiyle olmaktadır? 
A) Endositoz  
B) Difüzyon  
C) Osmoz  
D) Kolaylaştırılmış difüzyon 
E) Aktif transport  

10. Prokaryot hücrelerin genetik materyaline ne ad verilir?
A) Sitosol  
B) Karyon  
C) Nükleoid  
D) Mezozom 
E) Vakuol  
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Funguslar (Fungi) alemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Besinlerini fotosentez yaparak üretirler
B) Hif adı verilen uzun tüpsü yapılardan oluşurlar
C) Selüloz çeperleri vardır
D) Bu grupta tek hücreli canlılar bulunur
E) Aktif olarak hareket ederler

2. Ordo (takım) kategorisi aşağıdaki taksonomik kategorilerden hangilerinin arasında yer alır?
A) Classis- Familya arasında  
B) Alem-Filum arasında 
C) Familya-Cins arasında 
D) Filum-Classis arasında  
E) Cins-Tür arasında 

3. Aşağıdaki gruplardan hangisi "sıcakkanlı" (vücut sıcaklığı sabit) dır?
A) Kurbağalar  
B) İlkel kordatlar 
C) Kuşlar  
D) Sürüngenler 
E) Balıklar    

4. Funguslar (Fungi) Alemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hif adı verilen uzun tüpsü yapılardan oluşurlar
B) Aktif olarak hareket ederler
C) Besinlerini fotosentez yaparak üretirler
D) Bu grupta tek hücreli canlılar bulunur
E) Selüloz çeperleri vardır

5. Aşağıdakilerden hangisi bütün Eucaria üyelerinin ortak özelliğidir?
A) Halkasal DNA’ları vardır. 
B) Hareketi sağlayan organları vardır. 
C) Fotosentez yaparlar. 
D) Diğer canlılar üzerinde parazit olarak gelişirler. 
E) Genetik materyalleri bir zarla çevrilmiştir 

6. Aşağıdakilerden taksonlardan hangisi bir tür verilen addır?
A) Diptera 
B) Hominidae 
C) Homo sapiens 
D) Musca 
E) Omnivora 

7. Canlıların sınıflandırılmasında temel kategori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Classis (Sınıf) 
B) Ordo (Takım) 
C) Genus (Cins) 
D) Species (Tür) 
E) Familya (Aile) 

8. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi sölentereler ile sölömatlar arasındaki bir farkı anlatmaz?
A) Sölentereler diploblastik, sölömatlar triploblastiktir 
B) Sölentereler gastrula evresinde kalmış, sölömatlar daha ileri gelişim gösterir 
C) Sölentereler eşeysiz, sölomatlar eşeyli çoğalırlar 
D) Sölenterelerde radier simetri, sölömatlarda bilateral simetri var 
E) Sölenterelerde vücut boşluğu gastral boşluk iken, sölömatlarda sölömdur

9. "Annelida" ile "Arthropoda"nın benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hareket organları  
B) Vücut örtüleri  
C) Vücudun segmentlerden (metamer) oluşması  
D) Vücudun üç ana bölümden oluşması  
E) Gelişimleri  

10. Aşağıdaki gruplardan hangisi sıcakkanlı (sabit vücut sıcaklı) dır?
A) Balıklar  
B) Kuşlar  
C) Sürüngenler  
D) Kurbağalar  
E) İlkel kordatlar  
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotların işlevleri arasında yer almaz?
A) Biyolojik mücadelede kullanılması  
B) Bazılarının, atmosferik azotu tespit edebilmesi  
C) Küf oluşumunda kullanılması  
D) Atık su arıtımında kullanılması  
E) Antibiyotik üretiminde rol oynaması  

2. Peptidoglikan aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur?
A) Hücre duvarı 
B) Kapsül 
C) Flagella  
D) Hücre membranı 
E) Mukoz tabaka 

3. Virüsün çoğalmak amacıyla enfekte ettiği hücreye ne ad verilir?
A) Provirüs 
B) Konak  
C) Kapsomer 
D) Bakteriyofaj  
E) Kapsid  

4. Yuvarlak çubuk biçimindeki bakterilere ne ad verilmektedir?
A) Kok  
B) Basil  
C) Pleomorfik  
D) Streptokok  
E) Sarsina  

5. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin işlevlerinden biri değildir?
A) Kanserli hücre oluştururlar  
B) Bitki hastalıklarına neden olurlar  
C) Hayvan hastalıklarına neden olurlar  
D) İnsan hastalıklarına neden olurlar  
E) Gıda ve içeceklerde bozulmalara neden olurlar  

6. Bazı protozoonlarda olumsuz koşullara karşı oluşturulan dayanıklı formlara ne ad verilmektedir?
A) Kist  
B) Endospor  
C) Klamidospor  
D) Oidia  
E) Konidia  

7. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bir özelliği değildir?
A) Hücre yapısına sahip olmama  
B) Konak hücreyi enfekte etme  
C) Eşeyli çoğalamama  
D) Hücre dışında canlılık özelliği gösterme  
E) Protein bulundurmama  

8. Bazı protozoonlarda meydana gelen kötü çevre koşullarına dayanıklı form aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endospor  
B) Klamidospor 
C) Oidia  
D) Konidia 
E) Kist  

9. Bakteriofajların çoğalmasında yer alan basamaklardan adsobsiyonu aşağıdakilerden hangisi anlatır? 
A) Virüs nukleik asidinin hücre içine girmesi  
B) Virüsün bakteriyi parçalayarak dışarı dağılması  
C) Virüsün özel reseptör bölgeler ile konağa yapışması  
D) Bakteri DNA sının parçalanması  
E) Sentezlenen virüs kısımlarının bir araya gelmesi  

10. Ekmek ve bira yapımında yararlanılan mantarlar aşağıdaki gruplardan hangisinin içinde yer alır? 
A) Zygomycetes  
B) Ascomycetes  
C) Glomeromycetes  
D) Chytridiomcetes  
E) Basidiomycetes 
Ara
Cevapla
#5
 5. ÜNİTE
1. Bitkilerde iletim dokusunu oluşturan elemanlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Floem- Ksilem  
B) Sklerenkima lifleri - Taş hücreleri 
C) Tüyler - Emergensler  
D) Parankima - Kollenkima  
E) Palizat parankiması - Aerenkima  

2. Aşağıdaki yapı-görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kloroplast - Fotosentez  
B) Kromoplast - Yeşil dışındaki renkleri vermek  
C) Levkoplast - Besin depolamak  
D) Vakuol - Turgor sağlamak  
E) Selüloz çeper - Madde alışverişi  

3. Fotosentez ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Olayda rol alan elektronların tümünün kaynağı kloroplastlardır.  
B) Olayın gerçekleşmesinin tek bir yolu vardır. 
C) Olayın hammaddelerinin tümü havadan alınır.  
D) Olayın bütün evreleri için ışık gerekli değildir.  
E) Fotosentezin ETS sistemi solunum olayında da görev yapar.  

4. Stomalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Asıl görevi içerdiği lökoplastlarla depo görevi yapmaktır  
B) Bir iletim dokosu elemanıdır  
C) Bitkilerde su ekonomisinin sağlanmasında önemli roller üstlenirler  
D) Gövdede yoğun olarak bulunurlar  
E) Parenkima dokusunun asıl elamanıdır  

5. Parankima dokusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hücreleri ince çeperlidir  
B) Depo görevi yapmak fonksiyonlarından birisidir  
C) Sürekli doku halinde farklılaşmışlardır  
D) Bitkilerde temel doku kabul edilir  
E) Geçit taşımazlar

6. Aşağıdakilerden hangisi bir destek doku elemanıdır?
A) Kollenkima  
B) Emergensler  
C) Tüyler  
D) Ksilem  
E) Epiderma  

7. Çiçek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çiçekli bitkilerin generatif organıdır  
B) Her çiçekte erkek ve dişi organ birlikte bulunur  
C)  Dişi ve erkek organları koruma görevi üstlenen kısmına periant denir  
D) Açık tohumlularda kozalak şeklindedir  
E) Korollayı oluşturan taç yaprakların herbirine  petal adı verilir  

8. Fotosentez için aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
A) Olayda rol alan elektronların tümünün kaynağı kloroplastlardır  
B) Olayın hammaddelerinin tümü havadan alınır  
C) Olayın bütün evreleri için ışık gerekli değildir  
D) Fotosentezin ETS sistemi solunum olayında da görev yapar  
E) Olayın gerçekleşmesinin tek bir yolu vardır  

9. Aşağıdaki yapılardan hangisi kök ile ilgilidir? 
A) Petaller  
B) Sepaller  
C) Nod  
D) Stigma  
E) Yüksük (kaliptra)  

10. Kök, tohum çimlenmesi sırasında gelişen hangi embriyonik dokudan köken alır?
A) Plumula  
B) Testa  
C) Endosperm  
D) Kotiledon  
E) Radikula 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
biyoloji testleri yaprak vize genel


Hızlı Menü: