facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,007 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 676 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 640 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Endüstri İlişkileri Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Endüstri İlişkileri 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK401U-

1. ÜNİTE
1. Endüstri ilişkileri kavramının ortaya çıkmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fordist üretim tarzına geçiş  
B) Sanayi (Endüstri) Devrimi  
C) 1929 Ekonomik Bunalımı  
D) Fransız Devrimi  
E) 2. Dünya Savaşı  

2. Küreselleşme kavramının yaygın ve farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmasına rağmen, genel olarak uzlaşı görmüş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiyi yaygınlaştırması 
B) Bilginin kamusallaşması 
C) Dünya üzerindeki eşitsizlikleri azaltması 
D) Kapitalizmin dünya ölçeğinde yayılması ve 
yeniden yapılanması 
E) Çalışanları özgürleştirmesi 

3. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileri sisteminin çıktısıdır?  
A) İdeoloji  
B) Güç 
C) Toplu pazarlık 
D) Kurallar  
E) Çatışma  

4. Endüstri Devrimi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) İngiltere 
B) Almanya 
C) ABD  
D) Fransa  
E) Sovyetler Birliği  

5. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin aktörlerinden biri değildir?
A) İşverenler  
B) İşçi sendikaları  
C) Kooperatifler   
D) İşveren sendikaları  
E) İşçiler  

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde işveren sendikaları toplu pazarlık sürecine doğrudan katılmadan, üyelerine toplu görüşmeler sırasında sadece yol göstermektedir?  
A) İtalya  
B) Fransa  
C) ABD 
D) Almanya  
E) Türkiye  

7. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileri kavramının unsurlarından biri değildir?
A) Kurumsallaşmış ilişkileri kapsaması  
B) Barışçı ve çatışmacı çözüm yollarını içermesi  
C) Üretim sonucu elde edilen artığın kar ve ücret olarak paylaşılmasını içermesi  
D) İşgücü arzı ve talebi ile ilgili konuları içermesi  
E) Çalışma koşulları ve kurallarının karşılıklı belirlenmesi  

8. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin sosyal çevresi içinde yer alır?
A) Siyasi partiler   B) Pazar   C) İstihdam  D) Teknoloji    E) Eğitim  

9. Avrupa Toplum Modelinin en temel unsurlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal diyalog 
B) İşveren sendikaları  
C) Toplu pazarlık  
D) İşçi sendikaları  
E) Grev 

10. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin ilgili olduğu bilim dallarından biri değildir?
A) Sosyoloji  
B) Siyaset bilimi 
C) Hukuk  
D) Felsefe   
E) Tarih  
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. İşçi sınıfına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşçi sınıfı homojen bir yapıya sahiptir.  
B) İşçi sınıfı gelirini emeğini satarak sağlar. 
C) İşçi sınıfından sermaye sınıfına geçiş imkânı son derece zordur.  
D) İşçi sınıfının mekânsal hareketlilik imkânı sınırlıdır.  
E) İşçi sınıfı işverene bağımlı olarak çalışır. 

2. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileri sisteminin bağımsız değişkenlerinden biri değildir? 
A) İşçi sendikaları  
B) Yönetim   
C) Toplu pazarlık  
D) İdeoloji  
E) Devlet  
 
3. Aşağıdakilerden hangisi tekilci yaklaşıma göre işletme içinde çatışmaya neden olan unsurlardan biri değildir?
A) İşletme içindeki kişilik farklılıkları 
B) İletişimin yetersizliği  
C) Çalışanların yönetimin kararlarını yanlış anlaması  
D) Çalışanların çıkar birliğinin önemini anlayamaması 
E) İşletme içindeki çıkar farklılıkları  

4. Endüstri ilişkileri kavramının ortaya çıkmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sanayi (Endüstri) Devrimi  
B) Fordist üretim tarzına geçiş  
C) 1929 Ekonomik Bunalımı  
D) Fransız Devrimi  
E) 2. Dünya Savaşı 

5. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır?
A) Sidney- Beatrice Webb 
B) Dunlop  
C) Flanders 
D) Clegg 
E) Hyman 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi toplu çıkar uyuşmazlığına bir örnektir?
A) Toplu pazarlık sırasında tarafların ücret zammı konusunda uzlaşamaması 
B) Bir işçinin işe girerken günlük çalışma süresi konusunda işverenle anlaşmaya varamaması 
C) Bir işçinin haksız yere işten çıkarılması sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlık 
D) Toplu iş sözleşmesinde yer alan kömür yardımının sendikalı işçilere ödenmemesi sonucundaortaya çıkan uyuşmazlık 
E) İşçilerin sendikaya üye olmaları nedeniyle işten çıkarılmaları sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlık 

7. Sendikaların örgütsüz işçileri kendilerine üye yapabilmek için rekabet etmelerine ne ad verilir? 
A) Yarışmacı sendikalar arası rekabet  
B) Pasif sendikalar arası rekabet  
C) Pazar payına yönelik sendikalar arası rekabet  
D) Yenilikçi sendikalar arası rekabet  
E) Genişlemeci sendikalar arası rekabet 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. İşçi sendikaları açısından örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını tamamlayan üçüncü temel hak aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Lokavt hakkı 
B) Boykot hakkı  
C) Grev hakkı  
D) Toplu iş sözleşmesi hakkı  
E) Ücret hakkı  

2. Ülkedeki toplam sendikalı/sendikasız işçi sayısında değil, yalnızca mevcut üyelerin sendikalar arasındaki dağılımında bir değişikliğe neden olan sendikalararası rekabet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aktif  
B) Yenilikçi  
C) Yarışmacı 
D) Pazar payına yönelik  
E) Genişlemeci 
 
3. Genellikle bedensel emek gücüyle yapılan işlerde çalışanlara ne ad verilir?  
A) Beyaz yakalı çalışanlar 
B) Mavi yakalı çalışanlar  
C) Altın yakalı çalışanlar  
D) Turuncu yakalı çalışanlar 
E) Pembe yakalı çalışanlar 
 
4. Endüstri ilişkilerinin bir sistem olduğu görüşü ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır? 
A) Dunlop  
B) Flanders  
C) Marks  
D) Weber 
E) Sidney-Beatrice Webb  

5. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlıkta işletmenin durumunu etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?
A) Sektör 
B) İşçi sendikasıyla ilişkiler 
C) Yönetim 
D) İşveren sendikasının üye sayısı 
E) Finansal durum 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki üyelerle sendikalar arasında bir köprü işlevi görür?
A) Sendika başkanı  
B) İşyeri sendika temsilcisi  
C) Sendika sözcüsü  
D) İşçi temsilcisi 
E) Şube başkanı 
 
7. İşçi sendikalarına yalnızca işçilerin, işveren sendikalarına da yalnızca işverenlerin üye olabilmesine ne ad verilir?
A) Sendika güvenliği  
B) Sendika saflığı ilkesi  
C) Bireysel sendika özgürlüğü  
D) Sendika çokluğu ilkesi  
E) Sarı sendikacılık
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikaya üye olma nedenlerinden biri değildir? 
A) İşçi dayanışmasına olan inanç  
B) Bireysel hareket etme isteği  
C) Daha iyi ücret ve çalışma koşullarına sahip olma isteği   
D) Bir örgüte ait olma ihtiyacı 
E) İş tatminsizliği  
 
2. Türkiye'de esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve federasyonlarının üst örgütü aşağıdakilerden hangisidir?  
A) KESK 
B) TİSK 
C) TOBB  
D) TZOB  
E) TESK 
 
3. Genellikle idari işlerde veya büro hizmetlerinde çok fazla bedensel çaba gerektirmeyen işlerde çalışanlara ne ad verilir? 
A) Pembe yakalı çalışanlar  
B) Beyaz yakalı çalışanlar 
C) Mavi yakalı çalışanlar 
D) Altın yakalı çalışanlar 
E) Turuncu yakalı çalışanlar  

4. İşletmenin ekonomik ve üretimle ilgili çıkarlarınahizmet eden kararlar veren ve eylemde bulunan yönetim anlayışının öne çıkardığı çıkarlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi  
B) Maddi 
C) Etik  
D) Teknokrat  
E) Manevi  
 
5. Kapitalist üretim süreci ve neo-liberal iktisat politikaları açısından yönetim ne şekilde ele alınmaktadır?
A) Sosyal aktör 
B) Sistem aktörü 
C) Sermayenin temsilcisi 
D) Stratejik aktör 
E) Siyasi temsilci 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize endüstri ilişkileri


Hızlı Menü: