facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri Gamze 9 537 Son Yorum: Gamze

Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri

Bir davranışın sıklığını azaltmak için hoş olmayan bir uyarıcının verilmesine ne isim verilir? 
a. Olumlu pekiştirme 
b. Olumsuz pekiştirme 
c. I. Tip ceza 
d. II. Tip ceza 
e. Sürekli pekiştirme

Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanmaya örnektir?
a. Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması
b. Derse zamanında gelme
c. Ödevlerini sadece öğretmenin kontrol ettiği günlerde yapma
d. Matematik problemi çözme
e. Haritaya bakarak yol bulma

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işleme kuramının temel görüşlerinden birisi değildir?
a. Öğrenmeyi anlamak için incelenmesi gereken bilişsel süreçlerdir.
b. Bilgi organize biçimde saklanır.
c. İnsanlar diğer canlılardan daha üst düzeyde öğrenirler.
d. İnsanlar öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar.
e. Öğrenme davranış aracılığıyla gözleniyorsa gerçekleşmiştir. 

Babasından sürekli fiziksel ceza alan bir çocuğun şiddet yanlısı olması hangi tür öğrenmedir? 
a. Bitişiklik öğrenmesi 
b. Modelden öğrenme 
c. Gizil öğrenme 
d. Klasik koşullanma 
e. Edimsel koşullanma

“Ağzınıza bir parça turşu aldığınızda ağzınız sulanır. Turşu”sözcüğünü duyduğunuzda da ağzınız sulanır.”
Yukarıdaki duruma göre koşullu tepki aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ağızda bulunan turşu parçası 
b. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
c. Turşu 
d. Ağızda turşu varken ağzın sulanması 
e. Turşu sözcüğü

Yukarıdaki duruma göre koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Turşu sözcüğü 
b. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
c. Ağızda turşu varken ağzın sulanması 
d. Turşunun kendisi 
e. Ağızda bulunan turşu parçası

Bu duruma göre koşulsuz uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ağzın sulanması 
b. Turşu parçası 
c. Turşu sözcüğünü duyunca ağzın sulanması 
d. Ağızda bulunan turşu parçası 
e. Tükürük salgısı 

Yukarıdaki duruma göre koşulsuz tepki aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ağızda bulunan turşu parçası 
b. “Turşu” sözcüğünü duyunca ağzın sulanması
c. Ağızda turşu varken ağzın sulanması 
d. Turşu sözcüğü 
e. Turşunun kendisi 

Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?
a. Çocuğun sınavda karşılaştığı bir matematik problemini çözmesi
b. Çocuğun ezberlediği şiiri yıl sonu müsameresinde okuması
c. Ahmet’in boş vakitlerinde kitap okuması
d. Ali’nin arkadaşlarının yanında sigara içmesi
e. Ayşe’nin rahatsızlanıp ateşi çıktığında huzursuzluk ve mızmızlık davranışları sergilemesi

Çocuk “lütfen” dediğinde istediği daha kolay yapılıyorsa “lütfen” kelimesini daha sık kullanacaktır. Bu durumu en iyi açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Klasik koşullanma kuramı 
b. Edimsel koşullanma kuramı
c. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenme kuramı 
d. Bilişsel öğrenme kuramı 
e. Bitişiklik kuramı
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi id, ego ve süper egoya dair yapılan açıklamalardan biri değildir?
a. İd, ego ve süper ego birbirinden ayrı yapılar olmakla birlikte birbirleriyle etkileşim halindedirler.
b. İd, insanın en temel arzularının bulunduğu ve ertelenmeye tahammülü olmayan bir yapıdır.
c. İd, ego ve süper ego insanların doğuştan getirdikleri zihinsel yapılardır.
d. Ego, kişinin içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrenin koşullarını sürekli olarak gözden geçirerek gerçeklik ilkesine göre çalışan bir yapıdır.
e. Süper ego, kişinin sosyalizasyonu sürecinde, içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını içselleştirmesiyle oluşan bir yapıdır.

Çocuklukların kişilik gelişimleri sürecinde en önemli öğrenme yaşantılarının “başkalarının eylemlerinin gözlemlenmesi, okunması ya da duyulması” olduğunu varsayan kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Psikanalitik Kuram
b. Kişisel Özellik Yaklaşımı
c. Beş Faktör Kişilik Modeli
d. Fenomenolojik Yaklaşım
e. Sosyal Davranış Kuramı

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Davranış Kuramının temel sayıltılarından biri olan “karşılıklı belirleyicilik” ilkesini ifade eder?
a. Davranışın belirlenmesi sürecinde iki kişinin karşılıklı iletişiminin davranış üzerindeki etkisidir.
b. Davranışın belirlenmesi sürecinde hem içsel hem de dışsal faktörlerin davranış üzerindeki karşılıklı etkisidir.
c. Davranışın hem bilinçaltının hem de bilincin karşılıklı etkileşimi sonucunda belirlenmesidir.
d. Davranışın belirlenmesinde uyaran ve tepkinin karşılıklı etkileşimidir.
e. Davranışın oluşum sürecinde sadece dışsal faktörler arasındaki etkileşimin belirleyici olmasıdır

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kişisel Özellikler Kuramının varsayımlarından birisi değildir?
a. Kişisel özellikler, kendi aralarında sınıflandırılabilir niteliktedir.
b. Kişisel özellikler çeşitli durumlara göre kararlılık göstermektedir.
c. Kişisel özellikler, zaman içinde değişmeyen bir yapıya sahiptir.
d. Kişisel özellikler, ölçülebilir bir niteliğe sahiptir.
e. Kişisel özellikler, insanların doğuştan getirdiği kişilik özellikleridir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Fenomenolojik yaklaşımın kişiliği açıklarken temel aldığı dört kavram doğru olarak sunulmuştur?
a. Kişisel Sorumluluk, fiimdi ve Burada, Bireyin Fenomenolojisi, Kişisel Gelişim
b. Bireyin Fenomenolojisi, Burada ve Gelecekte, Sosyal Gelişim, Sosyal Sorumluluk
c. Kişisel Sorumluluk, fiimdi ve Burada, Bireyin Sosyolojisi, Kişisel Gelişim
d. Kişisel Sorumluluk, Bireyin Fenomenolojisi, Kişisel Beklentiler, Kişisel Farkındalık
e. Şimdi ve Burada, Zaman Algısı, Kişisel Farkındalık, Kişisel Gelişi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kişiliğin niteliklerinden biri değildir?
a. Kişilik, bir ilişki kurma biçimidir.
b. Kişilik, durağan bir yapıya sahiptir.
c. Kişilik, kendi içinde tutarlı bir bütündür.
d. Kişilik, çevreye göre sürekli değişir.
e. Kişilik, bireye özgüdür.

Yeteneklerin kişilik gelişimindeki rolüne dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Yetenekler, kişilik gelişimini her zaman olumlu yönde etkiler.
b. Yetenekler, kişiliğin bir parçası değildir.
c. Yetenekler, kişilerin benlik saygılarını olumlu yönde etkiler.
d. Yeteneklerle, kişinin tanınması arasında herhangi ilişki yoktur.
e. Yeteneklerin, kişilik gelişimine katkısı çocukluk dönemiyle sınırlıdır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ailenin kişilik gelişimi üzerindeki etkilerinden biri değildir?
a. Aile, övgü ve ceza yoluyla çocuğun pek çok niteliği kazanmasını veya bırakmasını sağlar.
b. Aile, ödül bireylerinin model alınması yoluyla kişilik gelişimine katkıda bulunur.
c. Aile, cinsiyet rollerine uygun davranışların kazanılması yoluyla kişilik gelişimine katkıda bulunur.
d. Aile, çocuğun kendilik kavramının şekillenmesinde etkili olarak kişilik gelişimine katkıda bulunur.
e. Aile, çocuğun sadece olumsuz davranışlarının cezaladırılması yoluyla kişilik gelişimine katkıda bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişimine etki eden sosyal faktörleden biri değildir? 
a. Takip edilen dizi veya film karakterleri
b. Toplumsal cinsiyet rolleri
c. Benlik saygısı
d. Köy, kasaba veya kent yaşamı
e. Toplumun değer yargıları

Psikanalitik kuram insan davranışına dair açıklamalarını aşağıdaki etkenlerden hangisine dayandırır?
a. Ödül ve ceza sistemi 
b. Bilinç dışı güdüler ve dürtüler
c. Çeşitli kişilik özellikleri
d. Ailenin çocuk yetiştirme tutumu
e. Sosyal öğrenme
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmaları ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Savunma mekanizmaları patoloji ile ilişkilendirilir.
b. Savunma mekanizmaları bilinçli kullandığımız stratejilerdir.
c. Savunma mekanizmaları kalıcı eğilimlerdir.
d. Savuma mekanizmaları hiyerarşiktir.
e. Savunma mekanizmalarının temelinde Psikanalitik kuram vardır.

Aşağıdakilerden hangisi yansıtmanın tanımıdır?
a. Acı verici ya da tehdit edici realiteyi reddetmektir.
b. İstenmeyen duyguları, düşünceleri, istekleri bilinçten uzaklaştırmadır.
c. Kişinin bastırdığı güdüleri, duyguları, istekleri diğer kişiye atfetmesidir.
d. Kişinin yetersizlik duygusundan kaçmak için başkasının özellikleri ile özdeşleşmesidir.
e. Stresli problemlerle karşılaşıldığında kişinin kendisini onlardan uzaklaştırabilmek için soyut bir biçimde problemleri ele almasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yaklaşma-kaçınma çatışmasını tanımlamaktadır?
a. Bir kişinin hem olumlu hem de olumsuz özellikleri içeren tek bir durumla başa çıkmak durumunda kalmasıdır.
b. İki çekici alternatif içeren bir durumda seçim yapmak durumunda kalınırsa yaşanır.
c. İki itici alternatif içeren bir durumda seçim yapmak durumunda kalınırsa yaşanır.
d. Kişinin seçim yapmaktan vazgeçmesidir.
e. Kişinin rekabet hissetmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışma ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Kişinin zihnindeki bilişler arasında uyumsuzluk ya da tutarsızlık olduğunda yaşanır.
b. Bir kişinin diğer kişiyi kendi çıkarlarına ters ya da çıkarlarını olumsuz etkileyen biri olarak algıladığında ortaya çıkan kişiler arası süreçtir.
c. Rekabetin bir biçimi olarak da tanımlanabilir.
d. Öfke ve düşmanlık duyguları yaratır.
e. Zihin sağlık ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi işbirliğinin yüksek girişkenliğin düşük olduğu çatışma ile başa çıkma biçimidir?
a. Rekabet
b. Kaçınma
c. Ortak çalışma
d. Uyum sağlama
e. Uzlaşma

Aşağıdakilerden hangisi strese ilişkin organizmanın verdiği tepkiler temel alınarak yapılan açıklamalara bir örnektir?
a. Transaksiyonel model
b. Genel adaptasyon sendromu
c. Büyük yaşam olayları
d. Günlük sıkıntılar
e. Dirençlilik

Aşağıdakilerden hangisi Transaksiyonel modelde sözü edilen birincil değerlendirmelere ilişkin ifadelerden biri değildir?
a. Bu değerlendirmeler, bir stresörle karşılaşan bireyin bu duruma verdiği anlamla ilgilidir.
b. Stresli bir durumda kalan kişi, bu duruma ilişkin üç farklı yorumlama yapabilir: zararkayıp, tehlike, meydan okumamücadele.
c. Strese ilişkin bilişsel değerlendirmelerdir.
d. Stresle başa çıkma ile ilgili değerlendirmelerdir.
e. Zararkayıp değerlendirmesi kişinin hali hazırda bir zarar ya da kayıp yaşamasına ilişkin bir değerlendirmedir.

Aşağıdakilerden hangisi dirençlilik ile ilişkilidir?
a. İyi şeylerin olacağına inanma ve beklemedir.
b. Olumsuz olayları dışsal, geçici ve duruma özgü olarak açıklamadır.
c. Sorunları tekrar tekrar düşünmedir.
d. Dirençlilik kontrol, bağlılık ve meydan okuma özelliklerini içerir.
e. Dirençlilik maddi kaynakları içerir.

Aşağıdakilerden hangisi ruminasyon (zihinsel geviş getirme) ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Ruminasyon, stresi daha ağır bir hale getirir.
b. Kalıcı, yineleyen, kişinin kendine odaklandığı bir durumdur.
c. Dirençlilik ve iyimserlikle beraber stresle başa çıkma ile olumlu ilişkilidir.
d. Kişi içi stresle başa çıkma kaynaklarından biridir.
e. “Neden başarısızım, çok kötü hissediyorum, neden o kadar olumsuz davrandım?” gibi düşünceleri tekrar tekrar düşünmek tipik ruminasyon örnekleridir.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal destek ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Stres üzerinde koruyucu etkisi vardır.
b. Kişi içi başa çıkma kaynaklarından biridir.
c. Duygusal destek sağlar.
d. Maddi destek sağlar.
e. Benlik saygısını güçlendirir.
Ara
Cevapla
#4
Ajzen ve Fishbein’nın davranışların belli bir niyet sonucu oluştuğunu ortaya koydukları kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Denge kuramı
b. Bilişsel dengeleme kuramı
c. Bilişsel çelişki kuramı
d. Atıf kuramı
e. Planlanmış davranış kuramı

Kalıp yargılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Görece sabitlenmiş ve indirgenmiş genellemelerdir.
b. Kalıp yargılar olumsuz olabildiği gibi, olumlu ve hatta nötr de olabilmektedir.
c. Hakkında az bilgi sahibi olduğumuz kişi ya da gruplara ilişkin tutum geliştirirken başkalarından duyarak oluşturduğumuz genellemelerdir.
d. Bilgi eksikliği olduğu durumlarda bu bilgi eksikliğini gidermesi bakımından kalıp yargıların bir durağanlığı bulunmaktadır.
e. Kalıp yargılar, küçük yaşlarda edinilen ve bir daha değişmeyen özelliklerdir.

Ön yargının tanımlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Bir grup insana ilişkin adil olmayan, hoşgörüsüz ya da aleyhte bir görüş olarak tanımlanabilecek bir tutumdur.
b. İnsanları basit birtakım kalıp yargılara dayanarak katı bir biçimde sınıflandırmadır.
c. Etnik veya dinsel bir gruba ilişkin haklılığı kanıtlanmamış, çoğu kez olumsuz bir tutumu ifade etmektedir.
d. İnsanlar arasındaki sosyal mesafeyi azaltmaktadır.
e. Farklılıkların algılanması söz konusu olduğunda hedef gruba yönelik olumsuz tutumlar ve önyargılar geliştirilmektedir.

Tutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Tutum, psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışları düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.
b. Tutumlar doğrudan gözlenebilen özelliklerdir.
c. Tutumların belirli bir sürekliliği bulunmaktadır.
d. Tutum, davranış öncesi bir eğilimdir.
e. Bir tutumun meydana getirdiği sadece bir davranış eğilimi ya da sadece bir duygu değil, düşünce duygudavranış eğilimi bütünleşmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi tutum değişiminde rol oynayan faktörlerden biri değildir?
a. Doğuştan getirdiğimiz kişisel özelliklerimiz
b. Aile içerisinde anne ve babamız ile olan etkileşimimiz
c. Bir arkadaşımızın deneyimlediği olumsuz bir yaşantı
d. Gazetede okuduğumuz bir haber
e. Okulda anlatılan bir öykü

Tutumlar ile davranışlar arasında dengesizlik olduğu durumda bilişsel çelişkinin ortaya çıktığını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bireyler hâlihazırda olumlu bir tutuma sahip oldukları bir tutum objesiyle ilgili bir başka tutum objesine yönelik olarak da olumlu bir tutum sergileme eğilimindedirler, aksi takdirde denge sağlanamaz.
b. Tutumlar ya da tutum öğeleri arasındaki olumlu ve olumsuz bağlara bir de nötr bağı ekleyerek tutum değiştirmeden var olan dengeyi korumak mümkün olabilmektedir.
c. Bir tutum öğesini ayrıştırmak ve onu olumlu ve olumsuz yanları ile iki ayrı tutum öğesi olarak ele almak dengeyi yeniden kurmada etkilidir.
d. Bir kişinin inanç, bilgi ya da tutumu, sahip olduğu bir başka inanç, bilgi ya da tutumunun tersini gerektiriyorsa kişi bu ikisi arasında bir çelişki yaşamaktadır.
e. Tutum değişimine gerek olmaksızın, iki tutum öğesi arasındaki ilişkinin biçimi değiştirilerek ve nötr bir bağ kurularak bir denge durumunun sağlanması söz konusudur.

Tutum davranış ilişkisini açıklamaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Genel tutum ölçümleri yaparak belirli bir davranışı öngörmeye çalışmak yanıltıcı sonuçlar ortaya koyabilmektedir.
b. Bir davranışın ortaya çıkışı ile tutum ölçümü arasındaki sürenin fazlalığı davranışın açıklanmasını kolaylaştırır.
c. Tutumun bilişsel, duygusal ve davranışsal öğesinin aynı derece olumlu ya da olumsuz olması tutumun güçlü olmasına yol açmaktadır.
d. Bilinç düzeyine ulaşması daha kolay olan tutumlar, davranışları etkilemede anahtar rol oynamaktadır.
e. Bir konuda farkındalığımız ne kadar yüksekse o konuya ilişkin tutumumuzun ne olduğu daha iyi bilinir, bu da davranışlarımızı daha kolay etkiler.

Sosyal tutumların ölçülmesinde kullanılan ve bir tutum objesine ilişkin birbirine eşit uzaklıktaki özelliklerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesini amaçlayan doğrudan tutum ölçüm tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gözlem
b. Duygusal anlam ölçeği
c. Thurstone ölçeği
d. Likert tipi ölçek
e. Guttman ölçeği

Aşağıdakilerden hangisi Likert tipi ölçeklerle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri değildir?
a. Ölçek maddelerinde yer alan ifadelerin tek yönlü, yani sadece olumlu ya da sadece olumsuz olması evet ya da hayır şeklinde yanıt verme eğilimi üzerinde etkili olabilir.
b. Bir tutumu daha doğru bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla ifadelerin içerisinde tek bir yargıya yer verilmesi gerekir.
c. “Kararsızım” ifadesinin “0” noktasına karşılık geldiği için bunu, bu ifadenin cevaplandırılmak istenmediği durumdan ayırt etme problemi ortaya çıkmaktadır.
d. Ölçek oluşturulurken hazırlanan ifadelerden, toplam puan ile arasında daha düşük korelasyon olan ifadeler ölçeğe dahil edilmelidir
e. Toplam puanın 0 olduğu durumlarda, bunun gerçekten 0 puan mı olduğu yoksa iki uçtaki ifadelere verilen yanıtların eşit sayıda olması ve birbirini nötrlemesinden mi kaynaklandığı ile ilgili bir sorun ortaya çıkmaktadır.

Tutumların ölçülmesinde güvenilirliğin sağlanması açısından aşağıdakilerden hangisi daha anlamlıdır?
a. Tutumların dolaylı ölçülmesi
b. Tutum ölçümü alınırken ortamsal etkilerin en aza indirilmesi
c. Davranışların gözlenmesi
d. Hazır bilgiden yararlanmak
e. Doğrudan ölçüm teknikleri ile dolaylı ölçüm tekniklerini birlikte kullanmak
Ara
Cevapla
#5
Freud'un insan zihnini bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak üç katmana ayırdığı modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yapısal Zihin 
B) İşlevsel Zihin 
C) Kutup Zihin 
D) Topografik Zihin 
E) Karmaşık Zihin 

Kişiliğin gelişim sürecinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Yetenekler, Bilişsel Öğrenme, Sosyal Öğrenme 
B) Doğuştan getirilen özellikler, Yetenekler, Ailenin etkisi 
C) Yetenekler, İçgüdüler, Zekâ düzeyi 
D) Ailenin etkisi, Sosyal etkiler, Çocukluk anıları 
E) Yetenekler, Ailenin etkisi, Sosyal etkiler 

Kişilik ve mizaç arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mizaç, kişiliğin sosyal etkileşimle şekillenen parçasını oluşturmaktadır, kişilik ise mizacı kapsar ve değişmez bir niteliktedir. 
B) Mizaç bilinç öncesi, kişilik ise bilinçdışı süreçleri içerir. 
C) Mizaç, kişiliğin dinamik ve değişken yanını oluşturur ve bu nedenle kişiliğe göre çevresel etkilere daha açıktır. 
D) Mizaç, kişinin doğuştan gelen ve değişmez özelliklerini betimler, kişilik ise nispeten daha değişkendir. 
E) Mizaç toplumsallaşma ile kazanılırken kişilik, yalnızca eğitim ile şekillendirilir. 

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri değildir? 
A) Yansıtma 
B) Özdeşim kurma 
C) Regresyon 
D) Karşıt tepki geliştirme 
E) Ruminasyon 

Stres ile ilgili Transaksiyonel Model'i açıklayan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Her organizma strese aynı tepkiyi verir. 
B) Stresle karşılaşan organizma alarm, direnme, tükenme aşamalarından geçer. 
C) Stresörü tanımlayan şey kişinin ona ilişkin yaptığı değerlendirmelerdir. 
D) Kişinin alışık olduğu yaşam alışkanlıklarının dışında ortaya çıkan büyük yaşam olayları stres yaratır. 
E) Kişinin günlük yaşamında her gün karşılaşabileceği, huzursuz edici, engelleyici, hayal kırıklığı yaşatıcı olaylar stres yaratır. 

Selye'nin genel adaptasyon sendromundaki alarm aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Organizma, alarm aşamasında devam eden stresörle savaşır ve onu yenmeye çalışır. 
B) Devam eden stres, organizmada psikolojik rahatsızlıklar yaratır. 
C) Organizma stresle mücadele etmeyi bırakır. 
D) Devam eden stres, organizmanın olumsuz davranışlar sergilemesine neden olur. 
E) Organizma tehdide karşı harekete geçmek için hazırlanır ve savaş-kaç tepkisi verir.  
 
Daha önceki test sınavında başarısız olan bir öğrencinin sınav sorularının test olduğunu görünce kaygılanması ne tür tepkiye bir örnektir? 
A) Koşullu 
B) Koşulsuz 
C) Uyaran 
D) Algısal 
E) Refleks 

Bir kişinin şimşek çaktığını görünce irkilmesi örneğinde koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Şimşeğin sesi 
B) Şimşeğin görüntüsü 
C) Kişinin geçmiş deneyimleri 
D) Kişinin psikolojik durumu 
E) Kişinin refleksi 

Aşağıdakilerden hangisi sönmeyi sağlar? 
A) Koşullu uyarıcının bir süre koşulsuz uyarıcı olmaksızın tek başına verilmesi 
B) Davranıştan sonra koşullu uyarıcı verilmesi 
C) Koşullu uyarıcıya benzer nitelikte uyarıcılar verilmesi 
D) Koşulsuz uyarıcının bir süre tek başına verilmesi 
E) Koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcı ile aynı anda verilmesi  

Bir telefon numarasını gruplandırılarak akılda tutma yoluna gitmek, aşağıdaki süreçlerden hangisinin işleyişini kolaylaştırır? 
A) Duyusal kayda alma 
B) Sözel ifade etme 
C) Uzun Süreli Belleğe alma 
D) Sıralama 
E) Kısa Süreli Belleğe alma 

Psikoanalitik Kuram'da kişilik gelişiminin en önemli faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Benliğin, gerçeklik algısı 
B) Bilinçdışındaki materyaller 
C) Libido adı verilen psişik enerji 
D) İd ve bilinç arasındaki çatışmalar 
E) Bilinç dışının bilinç düzeyine gelme çabası 
Ara
Cevapla
#6
Bireyin üniversite sınavında istediği bölümü kazanması, fakat üniversitenin uzak bir şehirde olması nedeniyle yaşadığı çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yaklaşma-kaçınma 
B) Yaklaşma-yaklaşma 
C) Kaçınma-kaçınma 
D) Duygusal tutarsızlık 
E) Engellenme 

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir? 
A) Kişinin bilgilerine bir düzen getirmesi 
B) Dünya hakkında bir fikir oluşturması 
C) Beden imajı üzerindeki şekillendirici etkisi olması 
D) Tutumlar arası benzerlik sayesinde bir sosyal gruba dair aidiyet hissi yaratması 
E) Kendilik değerine karşı tehdit oluşturan durumlara karşı koruyucu olması 

Tutum ve davranış arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Tutumlar, doğrudan gözlenebilen bir davranış türüdür. 
B) Davranış, tutumdan önce gelir ve tutumun oluşumunu hızlandırır. 
C) Tutum, gözlenebilen bir davranış değil; davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. 
D) Tutum ve davranış eş zamanlı oluşan yapılardır. 
E) Tutumlar doğrudan gözlenebilen ve davranışa atfedilir yapılardır. 

Aşağıdakilerden hangisinde tutumun öğeleri birlikte ve doğru sırasıyla verilmiştir? 
A) Düşünce – duygu – davranış 
B) Düşünce – duygu – güdü 
C) Duygu – davranış – istek 
D) Duygu – içgüdü – çağrışımlar 
E) Düşünce – duygu – eğilimler

Tutumların hangi özelliği "basit" veya "karmaşık" olarak nitelendirilmelerine neden olmaktadır? 
A) Tutumu gerçekleştiren psikolojik objenin bir kişi ya da eşya olması 
B) Tutumun içinde bulunan öğe sayısı 
C) Tutumun kaç farklı yoldan edinildiği 
D) Tutumların davranışsal öğesinin yol açtığı davranış sayısı 
E) Tutumların oluşumunda etkili olan çevresel faktörlerin sayısı 

Psikoanalitik yaklaşımın temsilcisi Freud, insan zihni ve davranışlarını açıklamaya çalışırken aşağıdaki yöntemlerden hangisini benimsemiştir? 
A) Deneysel yöntem 
B) Vaka çalışması 
C) Alan araştırması 
D) Anket çalışması 
E) Doğrudan gözlem 

Stereoskopik görme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Stereoskopik görme gözlerden gelen iki farklı imgenin örtüştürülmesine dayanır. 
B) Tek gözünü kaybetmiş insanlarda stereoskopik görme yeteneği yoktur. 
C) Sadece iki gözü başının önünde olan canlılar stereoskopik görme yapabilir. 
D) Stereoskopik görme iki boyutlu yüzeyde uzaklığı algılamayı mümkün kılar. 
E) Kurt, aslan, tilki gibi avcı hayvanlar stereoskopik görme yeteneğine sahiptir. 

Aşağıdakilerin hangisinde güdü kuramları ile kuramlara ait önermeler doğru eşleştirilmiştir? 
A) Dürtü azalması kuramı - Dışsal uyarıcılar davranışı harekete geçirirler. 
B) Freud'un içgüdü yaklaşımı - İçgüdüler bilinçdışı güdülenmiş dürtülerdir. 
C) Optimal uyarılma kuramı - İnsanların hayatta kalmasını sağlayan içgüdülerdir. 
D) Özendiriciler yaklaşımı - İnsanın ihtiyaçları hiyerarşik bir yapıya sahiptir. 
E) Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı - Dürtü azaltıcı davranışlar organizmanın gerilimini azaltır. 

Problem çözme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Problem çözme, düşünme adı verilen zihinsel faaliyetin en üst düzeyde gerçekleştiği bir alandır. 
B) Problem çözme çeşitli aşamalardan geçilerek sonuca ulaşılması gereken bir zihinsel faaliyettir. 
C) Problem çözme, problemin zihinsel olarak temsil edilmesiyle başlayan bir zihinsel süreçtir. 
D) Problem çözme becerisi, en çok matematik problemleri sözkonusu olduğunda önem kazanır. 
E) Problem çözme, çeşitli çözüm stratejilerinin geliştirildiği bir zihinsel süreçtir.
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi dışa dönük kişilerin özelliklerinden biri değildir? 
A) Sosyal olma 
B) Eğlenceyi sevme 
C) Kolay arkadaş edinme 
D) Çekingen olma 
E) Konuşkan olma 

Psikanalitik kurama göre doğuştan var olan ve bilinçaltında yer alan, kalıtımsal dürtü ve arzuları içeren kişilik bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bilinçötesi 
B) Benlik 
C) Üst benlik 
D) Alt benlik 
E) İd 

Stres altında olan bir kişinin arkadaşlarıyla vakit geçirerek, onlarla dertleşerek stresiyle mücadele etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? 
A) Terapiye gitmek 
B) Dışa vurmak 
C) Sosyal destek almak 
D) Sorunu bastırmak 
E) Sorunu yüceltmek 

İstenmeyen duygu ve olayları yaşanmamış kabul etmek için bilinçten uzaklaştırmak aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini ifade eder? 
A) Yansıtma 
B) Yadsıma 
C) Regresyon 
D) Yer değiştirme 
E) Bastırma 

Genel uyum sendromuna göre stresörle mücadele edilen aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Alarm 
B) Uyum 
C) Direnme 
D) Tükenme 
E) Çatışma 

Bir stresörün kontrol edilemez olarak algılanmasıyla hayal kurma, kaçınma, kendini suçlama gibi stratejilerin kullanıldığı stresle başa çıkma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çözüm odaklı strateji 
B) Problem odaklı strateji 
C) Direnme odaklı strateji 
D) Duygu odaklı strateji 
E) Çatışma odaklı strateji 

Kestane kokusunu duyan bir bireyin aklına kış mevsiminin gelmesi ve üşüdüğünü hissetmesi örneğinde koşullu uyaran aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üşümek 
B) Kış mevsimini hatırlamak 
C) Bireyin aklı 
D) Kestane yemek 
E) Kestane kokusu 

Bitişiklik İlkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Öğrenme, tek denemede tamamlanır. 
B) Zaman olarak yakın olan uyarıcılar öğrenilir. 
C) Ödül öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. 
D) Öğrenme, tekrar yaparak sağlanır. 
E) Ceza, kaçınma davranışını öğretir. 

Kişilerin kendi eylemlerinden büyük oranda sorumlu olduğunu, kendilerini geliştirmek için uğraş verdiklerini savunan kişilik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sosyal davranış 
B) Kişisel özellikler 
C) Fenomenolojik 
D) Psikanalitik 
E) Davranışcı 

Aşağıdakilerden hangisi yeteneklerin kişilik üzerindeki etkisini gösteren bir örnektir? 
A) Yüzme yarışlarında sürekli madalya kazanan bir çocuğun özgüveninin artması 
B) Yaşadığı kasabada basketbol oynayan arkadaşlarının olması nedeniyle çocuğun basketbola ilgi duyması 
C) TV dizilerinde keman çalan kişileri gördükçe bireyin keman dersleri almaya başlaması 
D) Annesinin çocuğa satranç öğretmesi 
E) Güzel resim yapan kardeşinin aile tarafından takdir edildiğinin gören ablanın iyi resim yapmaya çalışması 
Ara
Cevapla
#8
Bireyin satın alacağı bilgisayarı teknik özelliklerine ve fiyatına bakara satın almaya karar vermesi hangi tutum öğesini ifade eder? 
A) Davranışsal 
B) Duygusal 
C) Bilişsel 
D) Tepkisel 
E) Rassal 

Bireyin ailesinin beklentilerini karşılamak için iş aramaya başlaması planlanmış davranış kuramına göre hangi kavram ile ifade edilir? 
A) Öznel değerler 
B) Kişinin davranışa yönelik tutumu 
C) Özsaygı 
D) Fark edilen davranışsal kontrol 
E) İçsel kontrol 

Yaşlı çalışanların işlerinde başarılı olmayacağını düşündüğü için onları iş görüşmesine çağırmayan bir yöneticinin davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 
A) Mobbing 
B) Sosyal kategorilendirme 
C) Olumsuz tutum 
D) Ayrımcılık 
E) Öznel değerler 

Aşağıdakilerden hangisi tutumların gelişmesinde etkin değildir? 
A) Öğrenme düzeyi 
B) Ebeveynler 
C) Medya 
D) Arkadaşlar 
E) Tutum objesiyle doğrudan deneyim

Televizyon izleme süresinin öğrenme kapasitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İzlenen programların yayın saatleri 
B) Televizyon izleme süresi 
C) Öğrenme kapasitesi 
D) Televizyon programlarının türü 
E) Zekâ düzeyi 

Kitapların aynı büyüklükte olmasına rağmen uzakta olan kitabın daha küçük algılanması algıda tek göze bağlı ipuçlarından hangisine bir örnektir? 
A) Doğrusal perspektif 
B) Göreli büyüklük 
C) Görsel alanda yükseklik 
D) Örtüşme 
E) Dokum gradyanı 

Duygunun fizyolojik değişimlerden kaynaklandığını ve davranışların duygulara neden olduğunu savunan duygu kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) James-Lange Kuramı 
B) Bilişsel Kuramlar 
C) Cannon-Bard Kuramı 
D) Optimal Uyarılma Kuramı 
E) Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Her bireyin g faktörü olarak adlandırılan genel bir zekâ faktörüne sahip olduğunu savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gardner 
B) Thurstone 
C) Binet 
D) Sternberg 
E) Spearman 

4 yaşında bir çocuğun konuşmayı öğrenmiş olmasına rağmen konuşmadığı anlaşılmış ve ödüllerle konuşması sağlanmıştır. 
Yukarıdaki örnek aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? 
A) Bitişiklik ilkesi 
B) Gizil öğrenme 
C) İçgörüsel öğrenme 
D) Model yoluyla öğrenme 
E) Bilgiyi işleme 

Oyuncaklarını paylaşınca annesinin onu alkışladığını gören bir çocuğun, her alkış almak istediğinde daha çok oyuncağını paylaşması öğrenme kuramlarından hangisi ile açıklanır? 
A) Taklit Yoluyla Öğrenme 
B) Edimsel Koşullanma 
C) Klasik Koşullanma 
D) Bitişiklik 
E) Bilişsel Öğrenme 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final davranış bilimleri 2


Hızlı Menü: