facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,012 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 644 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Damga vergisi ve Harçlar Bilgisi Vize Yaprak Testleri

Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde kâğıt terimi için verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel lierden yapılan kuru ve ince yaprak
b.  Üzerine yazı ile bir husus aktarılmış olan okunmaya elverişli her türlü matbua
c.  Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler
d.  Kişilerin kimliklerini ve medeni hallerini tespite yarayan ve gerektiğinde yetkili makamlara ibraz edilmesi gereken belgeler
e.  Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiş sayılır?
a.  Kağıdın imal edilmiş olması
b.  Kağıdın basılmış olması 
c.  Kağıdın düzeltilmiş olması
d.  Kağıdın düzenlenmiş olması
e.  Kağıdın tüketilmiş olması

Aşağıdaki durumlardan hangisinde damga vergisi borcu kural olarak doğmaz?
a.  Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç’in Göteborg kentindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunda düzenlenmesi
b.  Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç Krallığı’nın Ankara’daki konsolosluğunda düzenlenmesi 
c.  Vergiye tabi bir kâğıdın Habur Sınır Kapısı’nda düzenlenmesi
d.  Vergiye tabi bir kâğıdın İstanbul’daki Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nde düzenlenmesi
e.  Vergiye tabi bir kâğıdın Dağlıca Sınır Karakolu’nda düzenlenmiş olması

Mektuplar aşağıdaki durumlardan hangisinde damga vergisine tabi olmaz?
a.  Mektup sadece haberleşme amacıyla kullanılan bir belge niteliğinde ise
b.  Mektup vergiye tabi kâğıtlar ile aynı niteliğe sahip ise
c.  Mektup vergiye tabi kâğıtların yerini alıyor ise
d.  Mektup vergiye kâğıtların hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin ise
e.  Mektup vergiye kâğıtların hükümlerinin bozulmasına ilişkin ise

Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablo kapsamında damga vergisi ile yükümlendirilmiş kağıtlardan biri değildir?
a. Mukavelenameler
b. Makbuzlar
c.  Bilançolar
d.  Vergi beyannameleri
e.  Pasaportlar

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin tanımlar?
a.  Ofislerde bulundurulan damga, kaşe ve mühür gibi malzeme için ödenmesi gereken bir vergidir.
b.  Damga, kaşe, mühür hazırlatmak isteyenlerin ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir.
c.  Kağıt ticareti yapanların ödemek zorunda olduğu bir vergidir.
d.  Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da belgeler üzerinden alınan bir vergidir.
e.  Damga, kaşe, mühür gibi malzeme hazırlayıp satmak işi ile iştigal edenlerin ödemesi gereken bir vergidir.

I. Damga vergisi aslında resim niteliğinde bir cebri kamu geliridir.
II.Damga vergisinde karşılıklılık söz konusudur.
III. Damga vergisi sadece tek taraı hukuki muameleler için alınır.
IV. Damga vergisi hukuki muamele vergilerindendir.
V. Damga vergisi merkezi yönetim tarafından tahsil edilen bir vergidir.
Damga vergisine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
a.  Yalnız II
b.  Yalnız III
c.  Yalnız V
d.  I ve II
e.  II ve III

Damga vergisinin niteliklerine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Dolaysız (vasıtasız) bir vergidir.
b.  Özel nitelikte bir vergidir.
c.  İktisadi muamele vergisidir.
d.  Sübjektif (şahsi) bir vergidir.
e.  Cebri bir kamu geliridir.

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi mevzuatı içinde yer almaz?
a.  Bakanlar Kurulu Kararları
b.  Kanun hükmünde kararnameler
c.  488 Sayılı Kanun
d.  Genel tebliğler
e.  Özelgeler (mukteza)

Damga vergisi aşağıdaki kavramlardan üzerine bina edilmiş mali yükümlülüktür?
a. Gelir
b. Servet
c.  Harcama
d.  İktisadi işlem
e.  Kağıt
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi ödemelerinde kullandığı ve nispi esasta damga vergisine tabi makbuzlar ile bu nitelikteki kâğıtlara ait damga vergisini bu ödemeleri yaparken istihkaklardan kesinti yapmak şekliyle ödemek zorunda değildir?
a. Genel ve özel bütçeli daireler
b. İl özel idareleri ve belediyeler
c. İktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri
d. Bankalar
e. Gerçek kişi tacirler

Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu mad. 17 uyarınca damga vergisi basılı damga konulması şekliyle ödenebilecek kâğıtlardan biri değildir?
a. Makbuz ve ibra senetleri
b. Faturalar
c. Kira sözleşmeleri
d. 6laştırma ile ilgili konşimento ve manifesto gibi kâğıtlar
e. Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman sözleşmeleri

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde damga vergisinin günümüzde ödenmesine dair şekiller eksiksiz gösterilmiştir?
a. Makbuz karşılığında ödeme ve basılı damga konulması suretiyle ödeme 
b. Makbuz karşılığında ödeme ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme
c. Makbuz karşılığında ödeme, basılı damga konulması suretiyle ödeme ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme
d. Basılı damga konulması suretiyle ödeme ve pul yapıştırma suretiyle ödeme
e. Pul yapıştırılması suretiyle ödeme

İstihkaktan kesinti yapmak suretiyle damga vergisini vergi dairesine ödeyecek olanlar yaptıkları ödemelerden kestikleri vergiyi ne zamana kadar vergi dairesine ödeyebilirler?
a. O ayın 20. günü akşamına kadar
b. O ayın 26. günü akşamına kadar
c. İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
d. İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar
e. O ayın 31. günü akşamına kadar

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinde uygulanan vergilendirme biçimlerinden biridir?
a. Gerçek usulde vergilendirme
b. Götürü usulde vergilendirme
c. Basit usulde vergilendirme
d. Nispi vergilendirme
e. Kısmi vergilendirme

Maktu vergilendirmede uygulanan oran türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sabit oran
b. Tek oran
c. Artan oran
d. Tersine artan oran
e. Maktu vergilendirmede oran uygulaması söz konusu değildir.

Aşağıdaki kağıtlardan hangisi nispi biçimde vergilendirilir?
a Bilançolar
b. Beyannameler
c. Belli bir parayı içermeyen tahkimnameler
d. Belli bir parayı içermeyen sulhnameler
e. Makbuzlar

Aşağıdaki kağıtlardan hangisi maktu biçimde vergilendirilir?
a. Kira mukavelenameleri
b Belli bir parayı içeren tahkimnameler
c. Belli bir parayı içeren sulhnameler
d. Belli parayı ihtiva eden turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
e. İpotekli borç senetleri

Aşağıdakilerden hangisi nispi vergilendirmede söz konusu olan damga vergisi oranlarından biri değildir?
a. ‰ 1,89
b. ‰ 5,69
c. ‰ 7,59
d. ‰ 9,48
e. ‰ 10,50

I. Makbuz karşılığında ödeme
II. Basılı damga konulması suretiyle ödeme
III. İstihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme
IV. Pul yapıştırılması suretiyle ödeme
Yukarıdaki ödeme şekillerinden hangisinde damga vergisi defteri tutmak ve bu deftere göre damga vergisi beyannamesi verip vergi ödemek gerekir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I ve III
Ara
Cevapla
#3
Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtların nitelikleri tayin edilirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
a. Sadece kağıdın üzerinde yazılı olan tutara bakılır.
b. Kâğıdın ilgili kanundaki adına bakılır.
c. Kağıt üzerinde yazılı tutar ile birlikte kağıdın niteliğine bakılır.
d. Kâğıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılır.
e. Kağıdı düzenleyenin hukuki konumuna bakılır.

Damga vergisi uygulamasında her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kâğıtlardan her birine ne ad verilir?
a. Kupon
b. Suret
c. Nüsha
d. Bası
e. Lot

Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde damga vergisi açısından aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Vergide mükerrerlik durumunu engellemek için kağıttan hiç vergi alınmaz.
b. Kural olarak her bir kağıt için ayrı ayrı damga vergisi alınır.
c. Kağıttaki asıl işleme eklenen işlem için ayrıca damga vergisi alınır.
d. Aynı kâğıt içerdiği her bir işlem için ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
e. Aynı kâğıtta yer alan bir asıldan doğmuş ve birbirine bağlı birden fazla işlemden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa damga vergisine tutulur.

Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar nasıl damga vergisine tabi tutulur?
a. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlardan hiçbir şekilde damga vergisi alınamaz.
b. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar içerdikleri tutar ne olursa olsun sadece 100 USD tutarında maktu damga vergisine tabidir.
c. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Amerikan dolarına (USD) çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.
d. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Avroya (euro) çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.
e. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Türk parasına çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.

Damga vergisine tabi kâğıt nüshaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergisine tabi olur.
b. Suretler maktu esasta damga vergisine tabi tutulur.
c. Aslı gibidir kaşesi basılarak onaylanmış kâğıt fotokopileri suret sayılır.
d. Araya karbon konularak bir defada imza edilerek düzenlenmiş kâğıt kopyaları suret sayılır.
e. Her bir kopyası ayrı ayrı imzalanmış kâğıtlar nüsha sayılır.

Damga vergisine tabi kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde kural bunlardan her biri için ayrı ayrı damga vergisi alınmasıdır.
b. Bir kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmışsa her koşulda bu akit ve işlemler ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
c. Bir kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmış olsa 
da her zaman için kâğıt akit ve işlemlerden sadece biri için damga vergisine tabi tutulur.
d. Bir kâğıtta toplanan birden fazla akit veya işlem bir asıldan doğmuş ve bunların birbirine bağlı ise kâğıt bu işlemlerin her biri için ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
e. Bir kâğıttaki işleme asıl işlemin taraflarından başka bir kimsenin akit ve işlemi eklenmiş ise kâğıt bu işlemlerden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için bir defa damga vergisine tabi tutulur.

Damga vergisine tabi kağıtların nitelik tayini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtlar açısından nitelik tayini kâğıdın ilgili kanundaki adına bakılarak yapılır.
b. Şekli kanunlarda belirtilmemiş olan kâğıtlar açısından nitelik tayini kâğıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılarak yapılır.
c. Gerçek niteliği farklı olduğu halde sırf vergiden kaçınmak, daha az damga vergisi ödemek amacıyla başka bir isim altında düzenlenen bir kâğıtta vergileme kâğıdın gerçek niteliği dikkate alınarak yapılır.
d. Kâğıdın damga vergisi açısından durumu belirlenirken özüiçeriği değil fakat şekli dikkate alınır.
e. Kâğıtta başka bir kâğıda atıf yapılmış ve atıf yapılan kâğıt vergilendirmeyi gerektirecek şekilde tekemmül etmemiş ise buna gönderme yapan kâğıtlardan da vergi alınamaz.

4. Aşağıdaki kâğıtlardan hangisinde ilgili yasa hükmü uyarınca belli para göstermek zorunlu değildir?
a. Ücreti mukabilinde bankanın kiralık kasa tahsis etmesine dair sözleşme
b. Banka tarafından tüketici kredisi verilmesine dair sözleşme
c. Tefeciden alınan borcun faizi ile birlikte geri ödeneceğine dair verilen taahhütname
d. İki tacir arasında cari hesap şeklinde yürütülecek olan ticari ilişki kurulmasına dair sözleşme
e. Mevcut çeklerin bir faktoring şirketine devri suretiyle finansman sağlanmasına dair mukavelename

Yabancı para ile düzenlenen kağıtlarda damga vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Damga vergisine tabi olan bir kâğıdın yabancı para cinsinden tutar içermesi mümkün değildir.
b. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.
c. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisi de yabancı para cinsinden alınır.
d. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisi yabancı paranın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar üzerinden Türk parasına çevrilmesi suretiyle Türk parası cinsinden alınır.
e. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisi ilgili yabancı paraya serbest döviz piyasasında karşılık gelen kur üzerinden Türk parası olarak ödenir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın niteliğine bakılacağı ve buna göre (1) sayılı tabloda yazılı vergisinin bulunacağı yönündeki hüküm aşağıdaki yasalardan hangisinin 3. maddesi ile paralel bir düzenleme içerir?
a. Ceza Muhakemesi Kanunu-CMK
b. Hukuk Muhakemeleri Kanunu-HMK
c. İdari Yargılama Usulü Kanunu-İYUK 
d. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun-AATUHK
e.  Vergi Usul Kanunu-VUK
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi resim ile harç arasındaki ortak yönlerdendir?
a. Kişi hizmetten özel fayda sağlar.
b. Kamusal hizmetinden faydalanma karşılığı alınırlar.
c. Verilen izin karşılığı alınırlar.
d. Karşılık beklenmeksizin alınırlar.
e. Hizmetten yararlanmak için ödeme şart değildir.

Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir?
a. Karar ve ilam harcı
b. Tellallık harcı
c. Noter harcı
d. Konsolosluk harcı
e. Celse harcı

Aşağıdakilerden hangisi Belediye Gelirleri Kanunu’nda düzenlenmemiştir?
a. Bina inşaat harcı
b. Parselasyon harcı
c. Plan ve proje tasdik harcı 
d. Tapu harcı
e. Yapı kullanma izni harcı

Aşağıdakilerden hangisi icra işlemleri sırasında alınan harçlardan biri değildir?
a. Başvuru harcı
b. Tahsil harcı
c. Cezaevi yapı harcı
d. Satış harcı
e. Karar harcı

Yurtdışına seyahat eden kişi çıkışta aşağıdaki harçlardan hangisini öder? 
a. Pasaport harcı
b. Yurdışı çıkış harcı
c. Vize harcı
d. Dışişleri bakanlığı tasdik harcı
e. Sağlık belgesi harcı

Harçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Kanunla konulur.
b. Kanunla kaldırılır.
c. Kanunla değiştirilir.
d. İdareler hangi harçları alacağına kendisi karar verir.
e. Yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi harç ile verginin ortak yönüdür?
a. Kamu giderlerini karşılamak için alınırlar. 
b. Kişinin kamu hizmetinden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaz.
c. Karşılığında verilen kamu hizmeti ve miktarı belli değildir.
d. Hizmetten faydalanmaya başlayabilmek için ödenmelidir.
e. Gönüllü uyum her ikisinde de aynıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi harçların özelliklerinden biri değildir?
a. Verilen kamu hizmeti karşılığında alınması
b. Verilen hizmetin kişiye özel fayda sağlaması 
c. Hizmeti veren idare tarafından tahsil edilmesi
d. Alınabilmesi için bir talebin olması 
e. Kamunun sunduğu özel hizmetten kaynaklanması

Aşağıdakilerin hangisi harç alma nedenleri arasında değildir?
a. Hizmetten yararlananlardan daha fazla gelir elde edilmesi.
b. Kamu giderlerinin karşılanması.
c. Hizmetin tüm giderlerin yapılmasına sebep olandan karşılanması.
d. Borçlanma ihtiyacının azaltılması. 
e. Kişiye sağlanan faydadan kamunun pay alması.

Harçların ödenmesinde vergiye göre daha fazla uyum sağlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Zora dayanması
b. Hizmet sonrasında elde edeceği yakın menfaatin daha fazla olması
c. Harçlar ile ilgili düzenlemelerin daha yumuşak olması
d. Harç bilincinin vergi bilincinden daha güçlü olması
e. Harçtan tahsil edilen paranın doğrudan kişiye hizmet olarak gitmesi
Ara
Cevapla


[-]
Tags
bilgisi testleri yaprak vize damga harçlar vergisi ve


Hızlı Menü: