facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 887 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 807 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 558 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 481 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Final Yaprak Testleri

Vergi yargısındaki nispi harçların, mahkeme harçlarındaki nispi harca göre farklı uygulaması nedir? 
a. Dava sonunda karar verdiliğinde gündeme gelmesi
b. Dava konusunun değeri üzerinden hesaplanması
c. Peşin harç alınmaması
d. Değer esasının dikkate alınması
e. Hükmün bozulması halinde fazla ödenen harcın iadesi

Tahkim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Tahkim kararları başvuru harcına tabidir.
b. Tahkim karar ve ilam harcına tabidir.
c. Yabancı hakem kararların tanıma ve tenfizi talepleri başvuru harcına tabidir.
d. Tahkim sırasında alınan ihtiyati tedbir kararının mahkemece icra edilebilirliğine karar verilmesi başvuru harcına tabidir.
e. Hakem kararlarının infazı gerektiğinde hakim tarafından verilen şerhler karar ve ilam harcına tabidir. 

İşlemden kaldırılan dosya ne kadar süre içerisinde yenilenirse başvuru harcı alınmaz?
a. Bir yıl
b. Altı ay
c. Üç ay
d. Bir ay
e. İki hafta

Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle başvuru harcının yeniden alınmaması için yetkili veya görevli mahkemeye gönderme başvurusu ne kadar sürede yapılmalıdır? 
a. Bir yıl
b. Altı ay
c. Üç ay
d. Bir ay
e. İki hafta

Dava, davadan feragat veya davayı kabul veya sulh nedeniyle yargılamanın ilk celsesinde sona ermesi halinde, karar ve ilam harcının ne kadarı alınır? 
a. Yarısı
b. Üçte biri
c. Üçte ikisi
d. Dörtte üçü
e. Dörtte biri

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelere yapılacak başvurularda alınmaz?
a. Başvuru harcı
b. Celse harcı
c. Temyiz harcı
d. İstinaf harcı
e. İtiraz harcı

Aşağıdaki taleplerden hangisinde başvuru harcı alınmaz?
a. Tevdi yeri tayini talebi
b. Delil tespiti talebi
c. İhtiyati haciz talebi
d. Keşif talebi
e. İhtiyati tedbir talebi

Aşağıdaki mahkemelerden hangisine yapılan başvuru mahkeme harcına tabi değildir? 
a. İcra hukuk mahkemesi
b. İdare mahkemesi
c. Vergi mahkemesi
d. Asliye ticaret mahkemesi
e. Fikri ve sınai haklar mahkemesi

Aşağıdaki başvurulardan hangisinde temyiz, istinaf ve itiraz harçları alınmaz? 
a. Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 
b. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda
c. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında
d. Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 
e. Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında

Celse harcı ne zaman gündeme gelir?
a. Duruşmanın ertelenmesine sebep verildiğinde
b. Duruşma talebinde
c. Duruşmada tanık dinletildiğinde
d. Duruşmaya bir taraf için birden fazla avukatın katılmasında
e. Danıştay’da duruşma yapıldığında
Ara
Cevapla
#2
İlamsız icra takibinde peşin harç ne kadardır?
a. Tahsil harcının dörtte biri
b. Alacağın binde beşi
c. Başvuru harcının yarısı
d. Alacağın yüzde ikisi
e. Tahsil edilen paranın binde biri

İlamsız takip sonrasında alacaklının mahkemeye başvurması halinde peşin harç ne kadar olur? 
a. Peşin harç doğrudan mahkemeye başvuruda alınacak nispi peşin harcın yerine sayılır. 
b. Alacaklı haksız çıkarsa peşin harç hazineye kalır.
c. Alacaklı isterse peşin harcı iade alabilir.
d. Peşin harç dava sonuçlanıncaya kadar icra dosyasından çekilemez.
e. Mahkeme peşin harcın yarısını tahsil eder.

Cezaevi harcının matrahı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Takip talebinde belirtilen tutar
b. Tahsil harcının matrahı
c. Satılan malın değeri
d. Tahsil edilen tutar
e. Tahsil harcı

Alacak takibi yapmamış ipotek alacaklısına ipotek edilen taşınmazın satışından yapılan ödemede aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Takip yapmadığından herhangi bir harç ödenmez.
b. Tahsil harcı ödenir.
c. İcrayı yerine getirme harcı ödenir.
d. İpotek bedeli üzerinden terkin harcı ödenir.
e. Satış harcı ödenir.

Haciz yolu veya iflas yolundan birini seçen alacaklı takip yolunu değiştirmek isterse harç yönünden aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a. Harç alınmaz.
b. Harcın tamamı alınır.
c. Harcın üçte biri alınır.
d. Harcın onda biri alınır. 
e. Harcın beşte biri alınır

İcra ve iflâs harçları, Harçlar Kanunu’nun hangi tarifesinde düzenlenmektedir? 
a. (1) sayılı tarife
b. (2) sayılı tarife
c. (3) sayılı tarife 
d. (4) sayılı tarife
e. (5) sayılı tarife

Menkul tesliminde tahsil harcı hangi değer üzerinden alınır?
a. On iki aylık kira değeri
b. Menkulün değerinin on ikide biri
c. Beş yıllık kira bedeli
d. Menkulün değerinin tamamı 
e. Tahsil harcı alınmaz.

Ödeme emrine itirazda aşağıdaki harçlardan hangisi alınır?
a. İcraya başvurma harcı
b. İtiraz harç
c. Peşin harç
d. İcranın yerine getirilmesi harcı
e. Harç alınmaz.

İcra takibinde herhangi bir mal haczedilmeden alacaklı takipten vazgeçerse tahsil harcı ne kadar alınır? 
a. Tamamı
b. Yarısı
c. Alınmaz.
d. Dörtte üçü
e. Üçte ikisi

Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinde yer almaz?
a. Tahsil harcı
b. İcraya başvurma harcı
c. Cezaevi harcı
d. Konkordato isteme harcı
e. Teslim harcı
Ara
Cevapla
#3
Genel olarak harcın yükümlüsü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Hizmeti talep eden
b. Hizmet sunan
c. Hizmetten etkilenen
d. Aleyhine hizmet istenen
e. Her türlü hizmet alan

Vergi yargısında davacı kazandığında önceden ödediği başvurma harcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi değildir? 
a. İade olunur.
b. Başka borçlarına mahsup olunur. 
c. Nisbi harca mahsup olunur.
d. Herhangi bir işlem yapılmaz.
e. Yarısı iade edilir.

Aşağıdakilerden hangisi yargılama sonrasında karşı tarafa yüklenmez? 
a. Celse harcı
b. Başvuru harcı
c. Karar ve ilam harcı
d. Keşif giderleri
e. Karşı vekalet ücreti

İcra Takibinde alacaklının alacağını doğrudan banka üzerinden borçludan tahsil etmesi halinde icra dairesi tahsil harcını aşağıdakilerden hangisinden ister? 
a. Borçludan
b. Ödemenin gerçekleştiği bankadan
c. Harç doğmaz.
d. Alacaklıdan
e. İşlemi tamamlayan banka çalışanından

Aşağıdaki işlemlerden hangi işlem harçlardan istisna değildir? 
a. 100 Tl’ye kadar nafakaya ilişin yakip
b. Vasi tayini
c. Hakimin Çekilmesi
d. Vasinin azli
e. Kayyum tayini

Aşağıdakilerden hangisi harç muafiyetine sahip olanların ödemesi gereken harçlardan biri değildir? 
a. Keşif harcı
b. Haciz harcı
c. Başvuru harcı
d. Satış harcı
e. Teslim harcı

Cezaevi harcının mükellefi aşağıdakilerden hangisidir 
a. Borçlu
b. Alacaklı
c. İşlem talep eden
d. Cezaevi müteahhidi
e. Hükümlüler

Aşağıdakilerden hangisi harca tabi işlemi talep edenlerin dışındaki kişilerin de hukukunu etkileyen işler ile ilgili harçlardandır?
a. Yargı harçları 
b. Vergi yargısı harçları
c.  Tapu ve kadastro harçları 
d.  Gemi ve liman harçları 
e.  Noterlik harçları

Aşağıdakilerden hangisi tarifeye (1) sayılı tarifeye göre yargı harç gruplarından biri değildir? 
a. Başvurma harcı
b. Mahkeme harcı
c. Ticaret sicil harcı
d. İcra ve iflas harçları
e. Diğer yargı harçları

İcra harçlarının borçluya yükletilmesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Takibin aleyhine yapılması
b. Kanunda yer alması
c. Haksız fiil sorumluğu
d. Mal varlığının daha çok olması
e. Cezaevi harcını ödememesi
Ara
Cevapla
#4
İşlemi devam ettirmek için harç diğer tarafça ödenirse aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 
a. Esas borçlu, harç borcundan kurtulur.
b. Mahkemece harç borçludan tahsil edilir.
c. Mahkeme Gelir İdaresi Başkanlığı’na 15 gün içinde yazarak harcın borçludan tahsil edilerek ödeyene verilmesini ister.
d. Alacaklı harcın mükellefi haline gelir.
e. Borçlu icra dairesine bildirilerek harç cebren tahsil edilir.

Dava dilekçesinde değer göstermek zorunda olan kişi değer göstermezse aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
a. Mahkemece re’sen tespit edilir.
b. İşlem başlatılır sonraki işleme devam edilmez.
c. Dava sonunda Gelir İdaresine bildirilerek takdir edilen değer üzerinden harç alınır.
d. İcra dairesi aracılığı ile değer tespit ettirilir.
e. Dosya işleme alınmaz. 

Yargı harçlarını toplama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
a. Adalet Bakanlığı
b. İcra Dairesi
c. İşlemi yapan daire
d. Gelir İdaresi Başkanlığı
e. Cumhuriyet Başsavcılığı

İcra takibinden vazgeçmenin sonuçlarından faydalanabilmek için tahsil harcının ödemesi nasıl yapılır?
a. Peşin 
b. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde
c. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren iki hafta içinde
d. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde
e. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren bir ay içinde

Aşağıdakilerden hangisinin yargılama harçlarını tahsil yetkisi yoktur?
a. İcra dairesi
b. İflas dairesi
c. Vergi dairesi
d. Mahkeme veznesi
e.  Belediye

Menkul mal teslimine ilişkin icra takibinde tahsil harcının matrahı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Menkulün kendi değeri 
b. 1 aylık kira bedeli 
c. 3 aylık rayiç kira bedeli
d. 6 aylık kira bedeli 
e. 1 yıllık kira bedeli 

Birden fazla idari işleme karşı tek dava açıldığında başvuru harcının durumu ne olur? 
a. Her işlem için ayrı alınır. 
b. Sadece bir başvurma harcı alınır 
c. İşlemin biri için tam diğerleri için %50 az alınır
d. Başta bir alınır ancak dava reddedilirse işlem sayısı kadar ayrıca alınır
e. Her biri için ayrı alınır ama birden fazlası karar ve ilam harcına mahsup edilir

Değeri para ile ölçülebilen icra takiplerinde peşin harcın oranı binde kaçtır?
a. Biri
b. İkisi
c. Üç
d. Dört
e. Beş

Vergi yargısında nispi ve maktu harçlar ihbarnamenin tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde ödenmelidir? 
a. Bir hafta
b. İki haęa 
c. On beş gün
d. Bir ay
e. Kırk beş gün

Ödeme zamanı gösterilen harçlar süresinde ödenmezse ilgili daire Gelir İdaresine ne kadar süre sonra bildirim yapacaktır?
a. Bir hafta
b. On gün 
c. On beş gün 
d.  Otuz gün
e. İki ay
Ara
Cevapla


[-]
Tags
bilgisi testleri yaprak final damga harçlar vergisi ve


Hızlı Menü: