facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 510 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 456 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 336 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 403 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 350 Son Yorum: Gamze

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Yargı harçlarını saymak
Okey Yargı işlemleri genel olarak harca tabi tutulmuş ancak, tarife ile belirtilenler ile sınırlı tutulmuştur. 

Okey Ceza mahkemelerinde yapılan yargı işlemleri tarifede yer almadığından yargı harçlarının konusuna da girmemektedir.

Okey Harçlar Kanunu’nda harca tabi olacak yargılama çeşitleri arasında bir ayrım yapılmaksızın, tüm yargılama işleri kural olarak harca tabi tutulmuştur.  Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinde yer alan mahkeme harçları hukuk davaları ile idari dava işlerinde alınacak harçları düzenlemektedir. 

Okey Bu harçlar, dava açılması sırasında alınan başvuru harcı, yargılama sırasında koşulları oluştuğunda cezai mahiyette celse harcı, yargılama içerisinde yapılacak keşiflerde keşif harcı, yargılama sona erdiğinde karar ve ilam harcı ile ilk derece mahkemelerince verilecek kararlara karşı takip edilecek kanun yollarında alınacak temyiz, istinaf ve itiraz harçları olarak beş ayrı harç öngörülmüştür.

Okey Harçlar Kanunu’nun (3) sayılı tarifesinde yer alan Vergi Yargısı harçları ise gerek derece başvurusu gerekse kanun yolları başvurusuna karşılık olmak üzere başvurma harcı, karar ve ilam harçlarına karşılık olmak üzere maktu harçlar ve nispi harçlar ile suret harçlarına yer verilmiştir. 

Harçların yargılamanın hangi aşaması ile ilgili olduğunu bilmek 
Okey Başvurma harcı dilekçe veya tutanakla dava açma, davaya müdahale (katılma) veya tevdi mahallinin (ödeme yerinin) tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail (delil tespiti) ile ilgili olarak mahkemelere yapılacak başvurularda alınmaktadır. 

Okey Dava açma deyimi kişinin maddi veya manevi varlığının veya hakkının zarar görmesi veya zarar görme tehlikesi karşısında maddi veya manevi varlığının veya hakkının korunması için mahkemeden yardım istemesi olarak tanımlanabilir. 

Okey HMK 118nci madde gereğince dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İYUK 3. maddesi gereğince de idari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. 

Okey Dava genel olarak davacı(lar) ile davalı(lar) arasında görülür. Ancak taraflar arasındaki bu ihtilaf zaman zaman üçüncü kişilerin haklarını doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyebilir. 

Okey HMK’da üçüncü kişinin müdahalesi asli ve fer’i olarak ikiye ayrılmıştır. Kişiler borçlarını yerine getirirken bazen alacaklılar farklı amaçlar ile borçlunun edimini yerine getirmesini kabul etmeyebilirler. 

Okey Borcundan kurtulmak isteyen borçlunun borcunu tevdi yerini belirlenmesi talebi başvuru harcına tabidir.

Okey HMK’nın 389. maddesinde mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir. 

Okey İİK 257 ve 258. maddeleri gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır veya kaçar ya da bu amaçla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa veya belli bir ikametgahı yoksa kendisinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarının ve alacaklarıyla diğer haklarının ihtiyaten haczedilmesini HMK’ya göre yetkili mahkeme tarafından karar verilmesini isteyebilir.  

Okey HMK 400. madde gereğince taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Tüm bu işlemler başvuru harcının konusunu oluşturmaktadır.  

Okey Her davada mutlaka bir davalı veya iki taraf arasında bir ihtilaf bulunmasına gerek yoktur. Davalar hasımsız olarak açılarak kişi kendisi ile ilgili hukuki bir durumun tespitini veya değiştirilmesini talep edebilir.

Okey Başvuru harcında maktu tarife belirlenmişken dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti ile ilgili talepler arasında harç miktarı bakımından bir ayırım yapılmamıştır. 

Okey Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifede başvurma harcının alınacağı haller belirtilirken kanun yollarına başvurular için temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrı olarak düzenlenmiştir. 

Okey Kanun koyucu kusurlu davranarak yeni bir duruşma yapılmasına sebep veren kişilere de cezai mahiyette celse harcı öngörmüştür. Yargılama işlemleri sırasında yargılama, tarafların talep ve kabulü üzerine ertelenmiş ise celse harcı taraflardan alınacaktır.  

Okey HMK 294. madde gereğince mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür. İYUK 22. maddesinde ise konular aydınlandığında meselelerin sırasıyla oya konulacağı ve karara bağlanacağı belirtilmiştir. Mahkemeye başvurmanın esas amacı talep doğrultusunda karar almaktır. 

Okey Yargılama bittiğinde mahkemece verilen kararın yazılarak taraflara imzalı ve mühürlü olarak verilen nüshasına ilam denir. (1) sayılı tarifede yer alan mahkeme harçlarında ve (3) sayılı tarife yer alan vergi yargısı harçlarında değere bağlı kararlarda nispi harç uygulanırken, diğerlerinde ise işlemin içeriğine göre maktu harç alınmaktadır.

Okey Yargılama işlerinde bazı özel dururumlar da ortaya çıkabilir, tahkim, yabancı mahkeme ilamları, karşılık davalar ve davaya müdahale, işlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi, hükmün bozulması, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi, terditli davalar, görevsiz veya yetkisiz mahkemeye başvurulması, davayı son veren taraf işlemleri, davaların birleşmesi, davaların ayrılması, dilekçe red kararı, adli yardım, dava konusunun devri, ihtiyari dava arkadaşlığı konularına değinilerek harçlar uygulamalarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Ara
Cevapla
#2
İcra harçlarını ve harca konu işlemleri açıklayabilmek
Okey Herkes kendi hakkını isteme hakkına sahiptir.

Okey Kişi cebir kullanmadan kendisine ait bir hakkın teslimini bu hakkı elinde bulundurandan isteyebilir. Kişi, ulaşamadığı haklara kavuşabilmek için ancak yargı mercilerine başvurarak hakkının zorla alınmasını isteyebilir. 

Okey Borçluların kendiliğinden yerine getirmediği borçlarını bunların hak ve alacaklarından karşılayarak alacaklılarına karşı ifa etmek için icra ve iflas daireleri kurulmuştur.

Okey Kendiliğinden hakkı teslim etmeyen kişinin kusurlu davranışı ile devletin bir hizmet sunması gerekmektedir. Devlet tarafından sunulan icra ve iflas işleri Harçlar Kanunu kapsamında harca tabi tutulmuş işlemlerdir. 

Okey İİK 15. maddesi gereğince kanunda aksine bir hüküm yok ise, bütün harç ve masrafların borçluya ait olacağı ve bunun icra dairelerinde uygulanması için ayrıca hüküm veya alacaklının ayrı talebine bağlı kalmaksızın borçludan tahsil edileceğine yer verilmiştir. İcra takibi, alacaklının alacağını devlet zoruyla kavuşması için yapılan işlemleri tanımlar. 

Okey Alacağına kavuşmak isteyen alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte ise alacaklı önce mahkemeye başvurarak hak veya alacağının tespitini yaptırdıktan sonra bu takip yolu izlenir. 

Okey İlamsız takipte, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz, alacaklı bir belgeye dayanabileceği gibi takibi başlatabilmesi için herhangi bir belgeye de ihtiyacı yoktur. Harçlar Kanunu’nda icraya başvurma harcı bakımından ilamlı takipler ile ilamsız takipler arasında bir ayrım yapılmamıştır. 

Okey İlamlı takipler peşin harcın konusuna girmemiş olmakla birlikte icraya başvurma harcından istisna edilmemiştir.

Okey İİK 153. maddesi gereğince ipotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu, borcunu ödeyerek ipotek altında bulunan taşınmazını ipotek altından kurtarmak istediğinde borcunu ödemek için alacaklıya ulaşamadığı veya alacaklı haklı bir sebep olmaksızın alacağı almıyor (alacaklının temerrüdü) ise icra dairesine müracaatla alacaklısına ulaşamadığını ve ikametgahının bilinmediğini veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçındığını beyan ederek borcunu ödeyerek ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. 

Okey Ödeme emrine karşı yapılan itiraz başlatılan icra takibinin durdurulmasına yöneliktir

Okey Harçların konuluş amacından hareket ettiğimizde devletten bir hizmetin yapılmasını değil, devletin aleyhine yapmakta olduğu hizmeti durdurma amacına yöneliktir. Ödeme emri icraya yapılmış olan bir başvuru olsa bile icraya başvurma harcı alınmayacaktır. 

İflas Harçlarını ve harca konu işlemleri açıklayabilmek
Okey İflas yolu veya haciz yolundan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere harç ödemeksizin takip yolunu değiştirmek üzere yeni baştan müracaat edebilir. 

Okey İİK 258. maddesi çerçevesinde verilen ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazının istemesi gerekmektedir.

Okey İhtiyati haciz bağımsız bir işlem olmayıp, İİK 264. maddesi gereğince tamamlanması gerekir. Alacaklı açacağı icra takibinde icraya başvurma harcını ödeyecektir.

Okey Gerek icra dairesinin harcı alınmış/alınacak bir işlem kapsamında yapmış olduğu işlemlerin ayrı bir harca tabi olmaması, gerekse Harçlar Kanunu’nda bu konuya ilişkin olarak açıkça bir harç alınmasını öngörülmemiş olması nedeniyle icra vasıtasıyla satılan taşınmazların satışı sonrasında alıcıya teslimi için yapılacak tahliye işleminden herhangi bir harç alınmayacaktır. 

İcra ve iflas harçlarının ödenmesini açıklayabilmek
Okey Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinde nispi harçlarda ödeme zamanı belirtilerek, nispi olarak alınan karar ve ilam harcı için ödeme süresini düzenlemek suretiyle peşin harç alınmasını düzenlemiş olmasına karşın, icra işlerinde peşin harç için Harçlar Kanunu’nun 29. maddesinde özel düzenlemeye yer verilmiştir.

Okey Buna göre, ilama dayanmayan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınacaktır.

Okey İİK 25 maddesi gereğince çocuk teslimine dair olan ilamın erine getirilmesi, İİK 25/A maddesi gereğince çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın yerine getirilmesi, maktu olarak belirlenmiş olan icranın yerine getirilmesi, harcın konusunu oluşturmaktadır. 

Okey Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine borçlunun ödeme yapması, haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunması, ipotekli taşınmazın satılması sonrasına ipotek alacaklısına ödeme yapılması, menkullerin teslimi, taşınmazların ve gemilerin tahliye ve teslimi, tahsil harcının konusunu oluşturmaktadır
Ara
Cevapla
#3
Genel olarak harç yükümlülüğünü açıklamak
Okey Genel anlamda harç tanımından hareket edildiğinde, yarı kamusal nitelikteki bölünebilir kamu hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişinin bu hizmetin karşılığını ödemesi gerekmektedir. Harcın kimin tarafından ödeneceği kanunlar ile belirlenecektir. 

Okey Kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmeler ile harç ödeme yükümlülüklerini belirlemeleri mümkündür. Harçlar Kanunu’nu incelediğimizde özü itibarıyla 9 ayrı harcın tek kanun altında toplanmış olduğunu görmekteyiz. Genel bir mükellefiyetten ziyade her bir harç türü için mükellef tanımı ayrı yapılmıştır.

Okey Harçlar Kanunu’nun 11.maddesinde yargı harçlarının mükellefi (yükümlüsü) düzenlenmiştir. Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle yükümlü tutulmuştur. 

Okey Yargı harçları; Mahkeme Harçları, İcra ve İflas Harçları, Ticaret sicili Harçları , olmak üzere üç ana grup ile diğer yargı harçları altında bu yukarıdaki hizmet grupları için ortak harca tabi işlemler olarak düzenlenmiştir. Hükmi veya icrai kararlar, başvuran tarafından daha önce ödenmiş olan harçların mükellefini, aleyhine hizmet talep eden haline getirmezler. Bu kararlar ödenmiş olan harçlar bakımından hizmet talep eden için aleyhine hizmet talep edene rücu hakkı verecektir. 

Okey Harcı ödeyen kişi ödemiş olduğu harç ve masrafları hizmet sunucusu devletten değil aleyhine karar verilenden isteyebilecektir. 

Okey Harcı ödeyen devletten ancak fazla ödediği veya başka bir harca mahsup imkanı kalmayan harcı talep edebilecektir. Yargılama harçlarında mükellefi belirlerken sadece Kanun’un mükellefi belirleyen maddeleri değil aynı zamanda ilgili (1) ve (3) sayılı tarifeleri de dikkate almak gerekmektedir.

Okey Harçlar Kanunu’nun 125.maddesi gereğince bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağına yer verilmektedir. Harçlar bakımından Harçlar Kanunu genel, genel usul kurallarını içerse de Usul Kanunları özel kanun olarak dikkate alınacaktır. 

Okey Yargılama Harçları bakımından nihai mali yükümlülüğü ortaya koyabilmek bakımından usul düzenlemeleri olan; hukuk yargılamasının tabi olduğu kuralları ihtiva eden Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu (HMK), idari yargı ve vergi yargısının tabi olduğu kuralları ihtiva eden İdari Yargılama 6sulü Kanunu’nu (İY6K) ile icra ve iflas işlemlerinin tabi olduğu kuralları ihtiva eden İcra ve İflas Kanunu’nu (İİK) incelemek gerekmektedir.

Okey Hak sahibinin bu hakkını zorla alabilmesi için devletin hizmetine ihtiyaç duyması bunun için masraf yüklenmesi hâlinde bu yükün kusurlu tarafa nakledilmesi adaletin gereğidir.

Okey Bu yükün hak sahibinde bırakılması, kişilerin hak arama özgürlüğünü engelleyeceği gibi mal varlıklarında eksilme yaratarak mülkiyet hakları da zedelenmiş olur. HMK’de sadece celse harcı ile karar ve ilam harcını yargılama giderleri arasında sayılmıştır. 

Okey Yargılama işlemini sonlandıran feragat veya kabulde harçlardan sorumluluk kabul veya feragat beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi değerlendirilecek ve feragat eden veya kabul eden üzerine yüklenecektir (HMK 312). 

Yargılama harçlarında yükümlüleri saymak
Okey Harçlar Kanunu’nunda mükellef olarak tanımlanan “işlemin yapılmasını isteyen kişi HMK 120.maddesine göre Yargı harçları bakımından davacıdır. Buna göre davacı, yargılama harçlarını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Okey İdari davalarda İY6K uygulanmakla birlikte İY6K kapsamında yargılama gidereri konusunda özel bir düzenleme yapılmamış, bu konuda İY6K 31.maddesi ile yargılama giderleri konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağına yer verilmiştir.

Okey İdari davalar bakımından da yargı harçları hukuk mahkemelerinde görülen davalar gibi dikkate alınacaktır. Vergi yargısında karar ve ilam harcı niteliğindeki maktu harç ile nispi harcın mükellefi, açtığı davada aleyhine hüküm verilen davacıdır.

Okey İcra dairesi borçludan yapılacak tahsilatı hesaplarken cezaevi harcını hesaplamayacak, masraflar düştükten sonra alacaklıya yapılacak ödemeden cezaevi harcını kesecektir.

Yargılama harçlarında istisna ve muhafiyetleri açıklamak
Okey Harçlar Kanunu’nun 13.maddesinde yer alan konular harçtan istisna tutulmuştur. Metodolojik olarak istisna yargı harçları kısmında yer almış olsa da bu istisnalar uygulandığı konularda vergilendirme yargısı için de geçerli olacaktır.

Okey Harçlar Kanunu’nun 123 maddesinde “özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” uygulaması ile diğer kanunlarla harçlar konusunda muafiyet ve istisna düzenlenebileceğine yer verilmiştir.
Ara
Cevapla
#4
Yargı harçlarının nasıl hesaplandığını açıklamak
Okey Harçlar da vergiler gibi harç ile ilgili kanunların harcı bağladıkları olayın gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile doğmaktadır. 

Okey Harçların genel olarak  yükümlüsü harca tabi bir hizmetin yapılmasını talep edenlerdir. 

Okey Harçları hesaplayabilmek için öncelikle nispi esas mı yoksa maktu esas mı olarak belirlendiğine bakmak gerekmektedir. Maktu esasa bağlanmış işlemin parasal değerinin bir kıymeti yoktur. 

Okey Harçların maktu olarak belirlenmiş olması her işleme aynı tutarın uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Kanun koyucu bazı işlemlerden farklı sebeplerle daha fazla maktu harç alma yoluna gidebilmektedir. 

Okey İşlemden ziyade aynı işlem nispi harca tabi tutulurken değer olmadığı için nispi harç uygulanamayacaksa o zaman aynı işlem için maktu harç belirlenebilmektedir. 

Okey Yargı harçları bakımından kanun koyucu talebin bir değer içermesi hâlinde, hizmet talep edene sağlanacak fayda hesaplanabileceğinden, bu faydanın belli bir yüzdesini harç olarak alma yolunu tercih etmiştir. 

Okey Nispi harca tabi tutulmuş hizmetin kamuya maliyeti değer nedeniyle değişmemesine karşın, dava veya icra takipleri ile istenen alacağın veya alacak hakkının tutarının yükselmesi ile harç da yükselmektedir. Harçların oranları tarifelerde yer almaktadır. 

Okey Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, yargılamanın ilk celsesinde gerçekleşirse karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınacaktır, diğer taraftan, her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçilmesi hâlinde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı, haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilmişse tahsil harcı tam olarak alınacaktır. 

Okey Burada tarife ile belirlenen oranın kendisi de belli oranda azaltılarak yeni bir oran hâline gelmektedir.

Yargı harçlarının ne zaman ve nereye ödendiğini ifade etmek
Okey Harç alacağının kesinleşmesi ile harcı ödemekle yükümlü olan kişinin bu harçları ödemesi gerekmektedir.

Okey Yargılamadaki başvurma harçları bir kısım istisnai durumlar haricinde, eksik harcın tamamlattırılması gibi genel olarak başvurma harçlarının tahakkuku tahsile bağlıdır.

Okey Diğer taraftan karar ve ilam harçları gibi para tahsiline aracılık edilmeyen işlerde ise ödeme zamanı değişebilmektedir. 

Okey Vergi yargısı harçları için özel bir hüküm olmamakla birlikte harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tahsile yetkili tutulduğundan vergi mahkemeleri de aynı şekilde tahsilata yetkili olacaktır. 

Okey Yargılama harçları bakımından mahkemeler ile daireler sadece tahsil yetkisine sahip olup eksik ödenen harcı cebren tahsil etme yetkisine sahip olmayacaklardır. 

Okey İcra  dairesinin  İcra  İflas  Kanunu’ndan  kaynaklanan yetkileri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 6sulü Hakkında Kanun kapsamında yer almayan diğer alacaklar ile sınırlıdır. 

Okey Ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilerek harçların vergi dairesince tahsil edilmesi sağlanacaktır.  Diğer durumlarda da vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır. 

Okey Tahsilatın kimin hangi koşullarda yapılacağı tahsilat yöntemini seçme bakımından önemlidir. Çünkü herkese mahkeme kararı sonucunda sonradan ortaya çıkan bir yükümlülüğü kendi iradesi ile yerine getirebilmesi için imkân tanınmalıdır. 

Okey Diğer taraftan devlet nizasız harç alacağına kavuşma olanağına sahip olabilmesi için harcın kesinleşmesinin diğer bir ifade ile tahakkukunun neye bağlı olduğunun da tespit edilmesi gerekir. 

Okey Maktu harçlar peşin veya süresinde ödenmemiş ise sonraki işlemlere ancak harç ödendikten sonra devam edilecektir. 

Okey Eğer bu harç başvuru harcı niteliğinde işlemin başlaması için gerekli ise işleme zaten hiç başlanmayacaktır. Diğer taraf yerine ödeme yapan, diğer tarafı devlete karşı sorumlu olmaktan kurtaracak ve harç borçluluğu sona erecektir. 

Okey Diğer tarafça yapılmış olan bu harç ödemesi hüküm ile birlikte HMK gereğince yargılama giderleri arasında değerlendirilerek haklı çıkması halinde diğer tarafa mahkemece resen yüklenmesine karar verilerek diğer tarafa rücu imkanı verecektir
Ara
Cevapla


[-]
Tags
bilgisi final ders damga notları harçlar vergisi ve


Hızlı Menü: