facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 556 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 497 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 367 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze

Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Ceza Muhakemesi Hukuku Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Ceza muhakemesi cezai bir uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için yürütülen faaliyetler bütününden oluşur. Ceza muhakemesi hukuku ise bu faaliyetleri düzenleyen kurallar topluluğunu ifade eder. 

Okey Ceza muhakemesinin temel amacı uyuşmazlığa katılan bireylerin haklarına saygı göstermek suretiyle maddi gerçeği bulmak ve cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaktır. Ancak maddi gerçeğe ulaşmak ceza muhakemesinin tek amacı olarak görülemez. 

Okey Nitekim maddi gerçeğe ulaşma amacına yönelik olarak gerçekleştirilecek muhakeme faaliyetleri sırasında bireylerin temel haklarına orantısız müdahalelerde bulunulmamalı ve adil yargılanma hakkının gereklerine uyulmalıdır. 

Okey Kaynak terimi iki farklı anlamda ele alınabilir. Birincisi kaynak kuralları oluşturan iradeyi ifade ederken ikinci olarak o kuralların büründüğü şekli veya hukuki beliriş biçimini ifade eder. Örneğin bir hukuk kuralının şekli kaynağı, yani onun büründüğü şekil kanunsa bunun maddi kaynağı, yani onu ortaya koyan iradenin sahibi TBMM’dir. 

Okey Kaynak terimi genelde şekli anlamda ele alınır. Bu bağlamda ceza muhakemesinin temel kaynakları Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve uluslararası sözleşmelerdir. 

Okey Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında derhâl uygulanırlık ilkesi geçerlidir. Bu ilkeye göre bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiği andan itibaren muhakemede gerçekleştirilmekte olan ve ileride gerçekleştirilecek tüm işlemler bakımından hüküm ifade eder. 

Okey Ceza muhakemesi kurallarının yer bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke ise ülkesellik (mülkilik) ilkesidir.  

Okey Türk mahkemelerinin bir suçu yargılama konusunda millî yargı yetkisinin bulunduğu hâllerde Türk kanunlarına göre yargılama yapılır. 

Okey Muhakeme kurallarının kişi bakımından uygulanması ise şu şekilde olur; bu kurallar yürürlükte bulundukları sürece vatandaş olsun veya olmasın tüm bireyler bakımından hüküm ifade eder. Ancak Cumhurbaşkanı, diplomatik dokunulmazlıktan faydalananlar, milletvekilleri ve bazı yabancı askerler bakımından bu genel kuralın istisnaları da vardır. 

Okey Kanun koyucunun soruşturma veya kovuşturmanın başlamasını ve devam etmesini bağladığı belirli koşullara muhakeme şartı denir. 

Okey Muhakeme şartları olumlu veya olumsuz olabilirler. Örneğin olumsuz muhakeme şartı olarak dava zaman aşımı süresinin dolmamış olması aranırken olumlu muhakeme şartı olarak şikayete tabi suçlarda şikayetin gerçekleşmiş olması gerekir. Muhakeme işlemleri ise muhakemeyi ilerletmeye yönelik olarak gerçekleştirilen irade açıklamalarını ifade eder. 

Okey Bir işlemin hukuken geçerli olabilmesi için şekli ve fikrî iki temel unsurun bir arada bulunması gerekir. Şekli unsur bakımından muhakeme işleminin kanunda öngörülen şekle uygun olarak gerçekleşmiş olması aranır. 

Okey Fikrî unsur bakımından ise işlemin, işlemi gerçekleştirenin özgür iradesine dayanması gerekir. Bu bağlamda muhakeme işlemlerinin unsurlarında birtakım eksikliklerin söz konusu olması hâlinde muhakeme hukuku yaptırımları söz konusu olacaktır.
Ara
Cevapla
#2
Okey Cumhuriyet başsavcılıkları mahkeme kuruluşuna paralel olarak kurulurlar. Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede, o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur.

Okey Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcı vekili atanır. 

Okey Cumhuriyet başsavcılığını başsavcı temsil eder. İkinci derece yargılama yapan bölge adliye mahkemeleri nezdinde çalışmak üzere de bir başsavcılık teşkilatı kurulur. Her bölge adliye mahkemesinde bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur. 

Okey Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısından oluşur. Bunun dışında ayrıca üçüncü derece yargılaması yapan Yargıtay nezdinde de bir C. başsavcılığı bulunur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından oluşur. C. savcısı soruşturmanın efendisidir ve soruşturmayı yürütür. 

Okey Kural olarak soruşturmaya ilişkin işlemleri kendisi doğrudan doğruya veya emri altındaki kolluk görevlileri vasıtasıyla yapar. Bu bağlamda kolluk C. savcısının soruşturma sırasındaki en büyük yardımcısıdır. Polis ve jandarma genel kolluk kuvvetleri olarak görev yaparlar. 

Okey Kural olarak belediye sınırları içerisinde polis; belediye sınırları dışında ise jandarma kolluk faaliyetini yürütür. Ancak iş yükü ve görevli sayısı dikkate alınarak İç İşleri Bakanlığınca bu kural dışında görev alanları da belirlenebilir. 

Okey Ceza mahkemeleri genel veya özel yetkili mahkeme olarak kurulabilir. Genel yetkili ceza mahkemeleri, ülke çapında örgütlenmiş olan ve kural olarak suç ve kişi ayırımı yapmaksızın yargılama görevini yerine getiren mahkemelerdir. 

Okey Özel yetkili mahkemeler ise belirli tür ceza uyuşmazlıklarını veya belirli kişileri yargılamakla özel olarak yetkilendirilmiş mahkemelerdir. Bu mahkemeler genel yetkili bir ceza mahkemesinin ihtisas dairesi olarak çalışabileceği gibi genel yetkili mahkemelerin yanında ayrıca bir kanunla kurulmaları da öngörülmüş olabilir. 

Okey Genel yetkili adli yargı ceza mahkemeleri üç derecelidir. İlk derecede ceza mahkemeleri yer alır. Bu mahkemelere olay mahkemesi, esas mahkemesi veya bidayet mahkemesi de denir.  İkinci derecede bölge adliye mahkemeleri ve üçüncü derecede Yargıtay yer alır. Bu mahkemeler genel niteliktedir. 

Okey Fail ve fiil ayrımı yapılmaksızın kural olarak tüm ceza uyuşmazlıkları, bu mahkemelerde ele alınır.  Genel yetkili ilk derece adli yargı ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi olarak görev yapar. 

Okey Genel yetkili bu ceza mahkemeler, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur ve bulundukları il veya ilçenin adı ile anılırlar. 

Okey Adli Teşkilat Kanunu’na göre, Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Yine kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. 

Okey Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Okey Yer yönünden yetkiye gelince, kural olarak suçun işlendiği yer mahkemesi uyuşmazlığı çözmekle yetkilidir. Ancak yetki bu şekilde belirlenemiyorsa, kişinin yakalandığı yer; yakalanmamışsa, yerleşim yeri; yerleşim yeri yoksa Türkiye’de son adresinin olduğu yer mahkemesi yetkilidir. 

Okey Eğer yetkilendirme bu şekilde de yapılamıyorsa; ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkili olacaktır. Uyuşmazlıklar arasında ortak noktaların bulunması durumunda uyuşmazlıklar arası bağlantıdan bahsedilir. 

Okey Eğer bu ortak noktalar kanunun öngördüğü şekilde oluşmuşsa bu durumda bağlantılı uyuşmazlıkların birleştirilmesi ya da bunlardan birisinin diğeri için bekletici sorun sayılması ve yahut da bu uyuşmazlıklardan birisinin çözümü bakımından gerekli düzeyde diğeri bakımından nispi muhakeme gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. 

Okey Hâkim yargılama faaliyetinin gerçekleştirilmesine katılan ve verdiği (ya da oyuyla oluşumuna katıldığı) hükümle uyuşmazlık konusu olayı hukuki çözüme kavuşturan muhakeme süjesidir. Böylesine önemli bir faaliyet yürütmesi nedeniyle hâkimden bağımsız ve tarafsız olarak bu görevini yerine getirmesi beklenir. 

Okey Hukuki düzenlemelerde de hâkimin bu görevini layıkıyla yerine getirilebilmesini sağlamaya yönelik olarak birtakım hükümlere yer verilmiştir. Örneğin Anayasa’da hâkimlerin bağımsız oldukları hükme bağlanmış ve hâkimlik teminatı öngörülmüştür. 

Okey Bunun dışında ayrıca onun tarafsız karar verebilmesini teminat altına almak amacıyla CMK’da hâkimin görevden yasaklı olduğu ve tarafsızlığından şüpheye düşülebilecek hâllere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Okey Suç işlendiği şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar olan muhakeme sürecinde suç işleme şüphesi altında bulunan kimseye şüpheli; iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinden hükmün kesinleşmesine kadar suç işleme şüphesi altında bulunan kimseye ise sanık denilmektedir. 

Okey Günümüzde şüpheli/sanık birtakım hak ve yetkilere sahip aktif bir muhakeme süjesi olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla Orta Çağ’daki hak ve yetkileri bulunmayan sadece üzerinden delil elde edilmeye çalışılan sanık anlayışı artık tarihin karanlık sayfalarında kalmıştır. 

Okey Bu itibarla sanığa savunmasını yapmak için gerekli süre ve diğer kolaylıklar sağlanmalı; bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde, aleni duruşmada, makul süre içerisinde, hakkaniyete uygun bir yargılama gerçekleştirilmelidir.

Okey Şüpheli/sanığın savunmasını yapan avukata müdafi denir. Hukuk sistemimizde kural olarak sanığın bir müdafiden faydalanma zorunluluğu yoktur. 

Okey Bir başka deyişle müdafiin hukuki yardımından faydalanıp faydalanmamak şüpheli/ sanığın iradesine bağlıdır. Ancak kanun koyucu getirdiği bazı özel düzenlemelerle bu genel kuralın istisnalarına da yer vermiştir. Örneğin çocukların, sağır ve dilsizlerin, kendisini savunamayacak derecede malul olanların, alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan yargılananların bir müdafiin hukuki yardımından faydalanmaları zorunludur. 

Okey Zorunlu müdafilik hâlleri denilen bu durumlarda eğer kişi kendisine bir müdafi seçmezse istemi aranmaksızın kendisine baro tarafından bir müdafi atanacaktır. 

Okey Müdafiin görevini gerektiği şekilde yapabilmesi için kanunda ona birtakım yetkiler tanınmıştır. Şüpheli ve sanıkla görüşme yetkisi, dosya incelme yetkisi, suret alabilme yetkisi bunlardan birkaçıdır. Suçla korunan hukuki menfaatin sahibi suçun mağduru olarak ifade edilir. 

Okey Kanunda, suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişi olarak mağdura da muhakeme sırasında bir takım haklar tanınmıştır. Örneğin mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olur ve bir vekili de bulunmazsa istemi aranmaksızın kendisine bir vekil görevlendirilir. 

Okey Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında yani iddianamenin kabul edilmesinden sonra hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. 

Okey Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır. Soruşturma evresine katılma mümkün değildir. 

Okey Bu evrede suçtan zarar gören veya mağdur ancak Kanun’da belirtilen belirli işlemlerde örneğin keşifte hazır bulunma hakkına sahiptir
Ara
Cevapla
#3
Okey Delil, ceza muhakemesinde uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini mahkeme önünde canlandırmaya yarayan araçlara denir. 

Okey Ceza muhakemesindeki uyuşmazlık konusu olay, her zaman için geçmişte olup bitmiş bir olay olduğundan, onun nasıl gerçekleştiğini anlayabilmenin tek yolu delillerden faydalanmaktan geçmektedir. 

Okey Bu itibarla ispata yarayan bu araçlara ispat vasıtaları da denilmektedir. Deliller değişik açılardan tasnife tabi tutulabilirler. Ancak en yaygın kullanılan sınıflandırma; beyan, belge, belirti delili şeklindeki ayrıma dayanır.

Okey Eğer muhakemede uyuşmazlık konusu olayı yansıtan delil, bir kimsenin ifadesinden ibaretse beyan delilinden bahsedilir. Şüpheli/sanık beyanı, en önemli beyan delillerindendir. 

Okey Nitekim çoğu kez şüpheli/sanık, olayı kendisinin gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, gerçekleştirdiyse de bunun nasıl olduğunu en iyi bilen kimsedir. Şüphelinin beyanının kolluk veya savcı tarafından alınmasına ifade alma; hâkim veya mahkeme tarafından alınmasına ise sorgu denilir. 

Okey İfade alma ve sorgu kanunda belirtildiği üzere kanuni şartlara uygun olarak ve hakları ilgili kimseye hatırlatılarak gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde hukuka aykırı delil elde edilmesi söz konusu olur ve alınan beyanlar muhakemede delil olarak kullanılamazlar. 

Okey Bununla birlikte kimlik bilgileri haricinde şüpheli veya sanığın, ifade alma veya sorgu sırasında kendisine yöneltilen sorulara cevap verme zorunluluğunun bulunmadığını ve dolayısıyla susma hakkı olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir. 

Okey Beyan delillerinden bir diğeri de tanık beyanıdır. Tanık, kendisi hakkında yürütülmeyen bir muhakemede, beş duyu organından herhangi biri veya birkaçı vasıtasıyla uyuşmazlık konusu olay hakkında bilgi sahibi olan kimseyi ifade etmektedir. 

Okey Her ne kadar sanığın susma hakkı varsa da kural olarak tanığın tanıklık yapmaktan kaçınma gibi bir hakkı yoktur. Bu kuralın istisnasını ise yakın akrabalık ilişkisi veya mesleki faaliyet gibi sebeplerle tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar oluşturur. 

Okey Eğer uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini yansıtan vasıta, bir yere yazılmış olan ve uyuşmazlık bakımından önemli bir içeriğe sahip yazıysa bu durumda belge delilinin varlığı söz konusu olur. Kural olarak belge delillerinin duruşma sırasında okunması zorunludur. 

Okey Böylelikle uyuşmazlığın taraflarının ve duruşma salonunda bulunanların da belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarına imkân tanınmış olur. Belirti delilleri ise olaydan arta kalan izleri ifade eder. Örneğin saç teli, lastik izi vs. hep birer belirti delilidir. 

Okey Belirti delilleri çoğu kez keşfe tabi deliller olarak karşımıza çıkarlar. Muhakeme sırasında, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, görüşüne başvurulan kişiye bilirkişi denir. Kural olarak kovuşturma evresinde mahkeme veya hâkimin, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının kararı ile bilirkişiye başvurulur. 

Okey Gerekçe gösterilerek, bilirkişi sayısının birden çok olarak belirlenmesi mümkündür. Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda, bilirkişi dinlenemez. 

Okey Keşif ise beş duyu organı aracılığıyla yani görerek, duyarak, koklayarak tadarak ve dokunarak belirti delilinin incelenmesi faaliyetidir. Keşifle belirti delilleri anlamlandırılır. Kişiler, nesneler ve olgular bu faaliyetin konusunu oluşturabilir.
Ara
Cevapla
#4
Okey Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinde delil elde etmek, sanığı duruşmada hazır bulundurmak veya hükmün infazını teminat altına almak amaçlarından birine ya da bir kaçına ulaşmak için gerçekleştirilen ve temel haklara müdahale teşkil eden muhakeme işlemleridir. Koruma tedbirleri geçicidir ve muhakeme hukuku açısından araç olma özelliği gösterirler. 

Okey Koruma tedbirlerinin geçici olması, haklı bir neden kalmadığında ya da hüküm verildiğinde veya öngörülen üst süre dolduğunda koruma tedbirinin sona ermesi demektir. Koruma tedbirlerinin araç olması ise  tedbire başvurmanın amaç değil başka bir işlemin gerçekleşmesine yarayacak olmasıdır. Kanunda her bir koruma tedbirinin koşulları ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Okey Koruma tedbirlerine başvurulabilmesi için aranan ön şartlar ise şunlardır: Koruma tedbirinin kanunla düzenlenmiş olması, suçun işlendiğine dair belirli derecede suç şüphesinin bulunması, gecikmede tehlike bulunması, tedbire başvurulmasının haklı görünmesi ve koruma tedbiri ile işin önemi veya muhtemel ceza arasında orantı bulunması. Yakalama kural olarak hakim kararı olmaksızın kişinin hareket serbestisinin kısıtlanmasıdır. 

Okey Genel kural bu olmakla birlikte yakalama emri üzerine gerçekleştirilen yakalamalarda hâkim kararı üzerine de yakalama işleminin yapılabilmesi mümkündür. Yakalama herkes tarafından gerçekleştirilebilecek bir koruma tedbiridir. Örneğin kişiye suç işlerken rastlanması durumunda herkes tarafından yakalama yapılabilir. 

Okey Kolluk görevlileri doğrudan doğruya yakaladıkları ya da yakalandıktan sonra kendilerine teslim edilen kişileri, öncelikli işlemleri gerçekleştirdikten sonra derhâl C. savcısına bildirirler. Bu kimseler C. savcısı tarafından serbest bırakılmazsa, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için gözaltına alınır. Kural olarak gözaltı süresi 24 saattir. 

Okey Toplu olarak işlenen suçlarda ise bu süre, zorunlu durumlara bağlı olarak her defasında bir günü geçmemek üzere üç gün daha uzatılabilir. Bu süre toplamda dört günü geçemez. 

Okey Tutuklama kural olarak bir yargılama makamı kararı üzerine kişinin hareket serbestisinin kısıtlanmasıdır. Tutuklama kararının verilebilmesi için birtakım maddi koşulların gerçekleşmesi gereklidir. Bunlardan ilki kuvvetli şüphenin varlığıdır. 

Okey Bu bağlamda bir kimsenin tutuklanabilmesi için o kimsenin kendisine isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması gerekir. Bunun dışında ayrıca bir de delilleri karartma veya kaçma tehlikesi şeklindeki tutuklama sebeplerinden birisi bulunmalıdır. 

Okey Ancak kanunda belirtilen karine suçlardan birisine ilişkin yürütülen bir muhakeme faaliyeti sırasında kuvvetli şüphenin varlığı tutuklama için yeterlidir. Bu durumda ayrıca bir de somut bir tutuklama nedeninin bulunması gerekmez. 

Okey Nitekim böyle hâllerde kanunkoyucu karine olarak bir tutuklama nedeninin var olduğunu kabul etmiştir. Ceza Muhakemesi Yasası’nda, tutuklukta geçecek süreler suçun ağırlığına göre farklı belirlenmiştir. 

Okey Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilir (CMK m.102/1). Toplam süre en çok bir yıl altı ay olacaktır. 

Okey Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez (CMK m.102/2). 

Okey Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda toplam süre en çok beş yıl olacaktır. Kanun yolu aşamasında geçen tutukluluk sürelerinin yukarıda belirtilen sürelerin hesabında göz önüne alınıp alınmayacağı tartışmalıdır. 

Okey Yargıtayın temyiz kanun yolu aşamasında geçen sürelerin tutukluluktaki makul süreden sayılmayacağı yönünde kararı bulunmaktadır. Adli kontrol CMK’da tutuklamaya alternatif olarak öngörülmüş, tutuklamaya nazaran daha hafif nitelikteki yükümlülüklerden oluşan bir koruma tedbiridir. 

Okey Adli kontrole başvurulabilmesinin koşulları tutuklamanın koşullarına tabi kılınmıştır. Bu nedenle adli kontrole başvurulabilmesi için de kuvvetli şüphenin varlı ve bir tutuklama nedeninin bulunması gereklidir. CMK m.100’deki katalog suçlar bakımından ise kuvvetli şüphenin varlığı adli kontrole başvurulabilmesi bakımından yeterlidir. 

Okey Adli kontrole soruşturma evresinde savcının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise savcının talebi üzerine veya re’sen mahkeme karar vermektedir. 

Okey Adli kontrol kapsamında kanunda öngörülen yükümlülükler şunlardır: 
1) Yurt dışına çıkamama, 
2) hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurma, 
3) hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uyma, 
4) her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamama ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etme, 
5) özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olma ve bunları kabul etme,
6) şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırma, 
7) silah bulunduramama veya taşıyamama, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında  adli emanete teslim etme, 
8) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere ayni veya kişisel güvenceye bağlama, 
9) aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence verme, 
10) konutunu terk etmeme, 
11) belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme, 
12) belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize hukuku muhakemesi ders notları ceza


Hızlı Menü: