facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Ceza Muhakemesi Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Ceza Muhakemesi Hukuku Final Yaprak Testleri


Şüphelinin aşağıdaki yerlerden hangisindeki faaliyetleri teknik araçlarla izlenemez?
a.  Şüphelinin konutundaki faaliyetleri
b.  Şüphelinin akşamları gittiği eğlence merkezindeki faaliyetleri
c.  Şüphelinin sabahları koşu yaptığı parktaki faaliyetleri
d.  Şüphelinin işyerindeki faaliyetleri
e.  Şüphelinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı alışveriş merkezindeki faaliyetleri

Teknik araçlarla izleme tedbirine, uzatma süresi hariç en çok ne kadar bir zaman için karar verilebilir?
a.  Bir hafta
b.  İki hafta
c.  Üç hafta 
d.  Üç ay
e.  Altı ay

Aşağıdakilerden hangisi haksız uygulanması nedeniyle CMK hükümlerine göre tazminat istenebilecek koruma tedbirlerinden biri değildir?
a.  Elkoyma
b.  Arama
c.  Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
d.  Tutuklama
e.  Gözaltına alma

Hakkında haksız yere tutuklama tedbiri uygulanan A, hakkında beraat kararı verildikten sonra, bu tedbirin uygulanması nedeniyle uğradığı zararın tazmini için kural olarak aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurmalıdır?
a.  Yargılandığı yerdeki asliye ceza mahkemesine
b.  Yargıtay 5. Ceza Dairesine
c.  Yargılamanın yapıldığı yerdeki asliye hukuk mahkemesine
d.  Hakkında tutuklama kararını veren mahkemeye
e.  Oturmakta olduğu yerdeki Ağır ceza mahkemesine

Aşağıdakilerden hangisi arama emrinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
a.  Arama nedeni oluşturan fiil
b.  Emrin geçerli olacağı zaman aralığı 
c.  Aramayı gerçekleştirecek kolluk görevlilerinin adı, soyadı ve sicil numarası
d.  Aramanın yapılacağı yerin adresi
e.  Aranılacak kişi veya eşya

Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdaki yetkililerden hangisi karar verebilir?
a.  Mahallin en büyük mülki amiri
b.  C. Savcısı
c.  Belediye başkanı
d.  Kolluk amiri
e.  İl emniyet müdürü

I. Ağır Ceza Mahkemesi
II. Sulh Ceza Hakimi
III. C. Savcısı
Yukarıdakilerden hangisi gerekli şartların varlığı halinde, taşınmazlara, hak ve alacaklara el konulması kararı verebilir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.  Yalnız III
d.  I ve II
e.  I, II ve III 

Aşağıdaki suçlardan hangisi, soruşturulması kapsamında taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbirinin başvurulabileceği suçlardan biri değildir?
a.  Silahlı örgüt kurma
b. Zimmet
c.  Rüşvet
d.  İrtikap
e.  Hakaret 

A hakkında kasten öldürme suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sırasında aşağıdaki tedbirlerden hangisine başvurulması mümkün değildir?
a.  Tutuklama
b.  Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi
c.  Zorlama amaçlı el koyma
d.  Adli kontrol
e.  Arama

İletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında, tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç ne kadarlık bir zaman dilimi içerisinde Cumhuriyet başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verir?
a.  Bir hafta
b.  On beş gün
c.  Bir ay
d.  Üç ay
e.  Altı ay
Ara
Cevapla
#2
Soruşturmaya yetkili olan makamların suçtan haberdar olur olmaz, kendiliklerinden soruşturmaya başlamaları gerekliliğine ne ad verilir?
a.   Soruşturmanın kamusallığı
b.  Soruşturmanın kurallara bağlı olmayışı
c.  Soruşturmanın dağınıklığı
d.  Soruşturmanın mecburiliği
e.  Soruşturmanın doğrudan doğruyalığı

Soruşturma işlemlerinin farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı görevlilerce gerçekleştirilebilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a.  Soruşturmanın gizliliği
b.  Soruşturmanın dağınıklığı 
c.  Soruşturmanın yazılılığı
d.  Soruşturmanın mecburiliği
e.  Soruşturmanın kamusallığı

Cumhuriyet savcısı, soruşturma sonucunda yeterli şüphe oluşturan delil elde edilememesi hâlinde aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
a.  Mahkumiyet kararı
b.  Beraat kararı
c.  Kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
d.  Düşme kararı
e.  Davanın reddi kararı

Aşağıdakilerden hangisi iddianamenin iadesini gerektiren nedenlerden biri değildir?
a.  Delillerin iddianamede gösterilmemiş olması
b.  Suçun önödemelik olması ve bu yola başvurulmaması 
c.  Suçun uzlaştırmaya tabi olması ve bu yola başvurulmaması
d.  Soruşturmanın eksik gerçekleştirilmiş olması
e.  Fiilin hukuki nitelendirmesinin yanlış yapılması 

I-Kamu tüzel kişilerine karşı işlenmiş ve takibi şikâyete tabi olan suçlar
II-Gerçek kişilere karşı işlenmiş ve takibi şikâyete bağlı olan suçlar
III-TCK m.116 kapsamındaki konut dokunulmazlığını ihlal suçları
Yukarıdaki suçlardan hangileri bakımından uzlaşma mümkündür?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız III
c.  I ve III
d.  II ve III
e.  I, II ve III

Soruşturmanın başlaması için gerekli olan en az şüphe derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Suç işlendiği izlenimini veren basit şüphe
b.  Yeterli şüphe
c.  Kuvvetli şüphe
d.  Makul şüphe
e.  Muhtemel şüphe

TCK’ya göre altı aylık şikâyet süresi ne zaman işlemeye başlar?
a.  Suçun işlenmesinden itibaren
b.  Fiilin öğrenilmesinden itibaren
c.  Failin öğrenilmesinden itibaren
d.  Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren
e.  Fiil veya failin öğrenilmesinden itibaren

Şikayetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Şikâyet hakkı kural olarak suçtan doğrudan doğruya zarar görene aittir. 
b.  Şikâyet süresi bir yıldır.
c.  Şikâyet süresi fiilin işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren başlar
d.  Kovuşturma sırasında şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde durma kararı verilir.
e.  İştirak hâlinde işlenen suçlarda, faillerden sadece birisi hakkında şikâyet dilekçesi verilmiş olması hâlinde sadece o kişi hakkında kovuşturma yapılabilir, şikâyetin diğerlerine sirayeti mümkün değildir.

Bazı suçlardan dolayı kovuşturma yapılabilmesi için o suç ile menfaatleri ihlal edilen kurumun suç hakkındaki görüşünün alınması zorunluluğuna ne ad verilir?
a. Mütalaa 
b. Talep
c.  İzin
d. Müracaat
e. İhbar

I- Aleniyet
II- Yazılılık
III- Dağınıklık
Yukarıdakilerden hangileri soruşturma evresine ait özelliklerden biri değildir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.  Yalnız III
d.  I ve II
e.  II ve III
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biridir?
a.  Tutuklama kararı
b.  Durma kararı
c.  Davanın reddi kararı 
d.  Kovuşturmama kararı
e.  El koyma kararı 

Aşağıdaki durumlardan hangisinde beraat kararı  verilmez?
a.  Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması
b.  Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması
c.  Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması
d.  Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi
e.  Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması

Bir muhakeme şartının gerçekleşmediğinin ancak ileride gerçekleşmesinin mümkün olduğunun anlaşıldığı hâllerde, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
a.  Davanın reddi
b.  Düşme
c.  Mahkumiyet
d. Beraat
e. Durma

Aynı olaya ilişkin olarak sanık hakkında önceden verilmiş bir hüküm varsa, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
a.  Davanın reddi kararı
b.  Davanın düşmesi kararı
c.  Durma kararı
d.  Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
e.  Beraat kararı

A hakkında, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde gerçekleştirilen taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma (TCK m.85/2) suçuna ilişkin yargılamada, delillerin ortaya konulmasından sonra hüküm devresine geçilir. Oylama sırasında başkan sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığı ve bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirir. Diğer iki üye ise suçun sabit olduğu yönünde görüş bildirir. Temel ceza bakımından ise kıdemsiz üye 2 yıl, kıdemli üye 3 yıl, başkan ise 7 yıl hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirir. Bu durumda yapılan yargılamaya ve belirlenecek temel cezayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Sanık hakkında oylama sonucunda belirlenen temel ceza 3 yıl hapis cezasıdır.
b.  Beraati talep eden başkanın sonradan ceza verilmesi yönünde oy kullanması hukuka aykırıdır. Bu nedenle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekir.
c.  Sanık hakkında oylama sonucunda belirlenen temel ceza 4 yıldır.
d.  Sanık hakkında oylama sonucunda belirlenen temel ceza, sanığın en lehine olan 2 yıldır.
e.  Beraati talep eden başkanın sonradan ceza verilmesi yönünde oy kullanması hukuka aykırıdır. Bu nedenle onun oyu dikkate alınmaksızın, diğer iki üyenin oyları toplanarak ikiye bölünmeli ve sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmelidir.

 I.- Olağan kanunyolları
II.- Olağanüstü kanunyolları
III.- Hüküm
Yukarıdaki muhakeme saalarından hangileri Ceza Muhakemesi Kanununda kovuşturma evresi içinde kabul edilmemiştir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.  Yalnız III
d.  I ve II
e.  I, II ve III 

Duruşma günü aşağıdaki muhakeme sahalarından hangisinde belirlenir?
a.  İddinamenin mahkemeye verilmesinden önceki soruşturma evresinde
b.  İddianamenin değerlendirildiği ara muhakemede
c.  Duruşma hazırlığında
d.  Olağan kanunyollarında
e.  Olağanüstü kanunyollarında

İddianamenin ve duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadar bir süre olması gerekir?
a.  Bir haa
b.  On gün
c.   On beş gün
d.  Otuz gün
e.  İki ay

Mahkemenin delillerle arada bir vasıta olmaksızın temas etmesine ve onların içeriğine vakıf olmasına ne ad verilir?
a.  Duruşmanın kamusallığı
b.  Duruşmanın doğrudan doğruyalığı 
c.  Duruşmanın sözlülüğü
d.  Duruşmanın yoğunluğu
e.  Duruşmanın bağlılığı

I.-  Duruşma salonunda dileyen herkesin bulunabilmesi
II.-  Duruşma salonunda bulunan kimselerin duyduklarını dışarıda açıklayabilmeleri
III.-  Duruşmanın televizyonda naklen yayınlanması
Kural olarak duruşmanın aleniyeti kapsamında yukarıdakilerden hangileri hukuken gerçekleştirilebilir?
a.  Yalnız III
b.  I ve II
c.  I ve III
d.  II ve III
e.  I, II ve III
Ara
Cevapla
#4
CMK’da temyiz süresi hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren ne kadardır?
a.  Yedi gün
b.  On gün
c.  Otuz gün
d.  On beş gün
e.  Bir ay

Aşağıdaki kararlardan hangisi temyiz incelemesi sonucunda verilemez?
a.  Düşme kararı
b.  Onama kararı
c.  Bozma kararı
d.  Mahkumiyet kararı 
e.  Islah (düzelterek onama) kararı

Kanun yoluna sadece sanık lehine başvurulduğunda, incelemeden sonra verilecek yeni kararın eskisinden daha ağır cezayı içerememesine ne ad verilir?
a.  Aleyhe değiştirme yasağı
b.  Bir fiilden iki kere yargılama yapma yasağı
c.  Davasız yargılama olmaz ilkesi
d.  Kanun yoluna başvurma yasağı
e.  Şüpheden sanık yararlanır ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi sanık lehine yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden biridir?
a.  Yeni yürürlüğe giren kanunun, sanığın işlediği hükmen sabit olan fiili suç olmaktan çıkarması
b.  Hükümlünün cezasını çekerken iyi hal göstermesi
c.  Hükümlünün antisosyal davranışı nedeniyle pişmanlık duyduğuna ilişkin somut verilerin bulunması
d.  Hükme katılmış olan hakimlerden birisinin tarafsızlığından şüpheye düşülebilecek bir nedenin olduğunun sonradan anlaşılması
e.  Yemin ettirilerek dinlenmiş olan bir tanığın hükmü etkileyecek biçimde hükümlünün aleyhine kasıtlı olarak gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması 

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun yollarını ifade etmektedir?
a.  Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları
b.  Kesinleşmiş kararlara karşı gidilen kanun yolları
c.  Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı başvurulan kanun yolları
d.  Mahkeme kararlarının sadece hukuki yönden incelendiği kanun yolları
e.  Kolluk görevlilerinin yaptığı işlemlere karşı başvurulan kanun yolları

Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarındandır?
a.  Eski hale getirme
b.  Yargıtay C. Başsavcısının İtirazı
c.  İtiraz
d.  Yargılamanın yenilenmesi
e.  Karar düzeltme 

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun yollarındandır?
a.  İstinaf
b.  İtiraz
c.  Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz
d.  Kanun yararına bozma 
e.  Temyiz

Aşağıdaki süjelerden hangisi kanun yoluna başvuramaz?
a.  Hakim
b.  Savcı
c.  Sanık
d.  Müdafi
e.  Katılan

Kanun yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a.  Savcı sanığın lehine veya aleyhine olarak kanun yoluna başvurabilir.
b.  Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak kanun yoluna başvurmuşsa, sanığın onayı olmaksızın bu başvuruyu geri alamaz. 
c.  Kanun yoluna başvurma kural olarak süreye bağlı değildir.
d.  Kural olarak kanun yoluna başvurma yazılı olmalıdır.
e.  Kanun yoluna başvuru sırasında mercide yapılacak hata başvuranın hakkını ortadan kaldırmaz.

I- İtiraz
II- Temyiz
III- Yargılamanın yenilenmesi
Yukarıdaki kanun yollarından hangisi/hangileri bakımından aleyhe değiştirme yasağı geçerlidir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.  I ve II
d.  II ve III
e.  I, II ve III
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku muhakemesi ceza


Hızlı Menü: