facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 511 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 456 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 336 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 403 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 350 Son Yorum: Gamze

Ceza Muhakemesi Hukuku Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Ceza Muhakemesi Hukuku Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Arama; şüpheli kişinin, bir delilin veya müsadereye tabi eşyanın ele geçirilmesi amacıyla kişilerin üstlerinde veya onlara ait yerlerde yapılan araştırmaları ifade etmektedir. 

Okey Şüpheliye ait yerlerde arama yapılabilmesi bakımından kanun kuvvetli şüphenin varlığını aramıştır. Aramaya karar verebilecek merciler bakımından kanun kamuya kapalı açık alan ve kamuya açık olmayan kapalı alan ayrımı yapmıştır. 

Okey Buna göre kamuya kapalı açık alanlarda hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde C. savcısı ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde de kolluk amiri arama kararı verebilecektir. Kamuya açık olmayan kapalı alanlarda ise sadece hâkim ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. savcısı arama kararı vermeye yetkilidir. 

Okey Bu alanlarda kolluk amirinin hiçbir koşul altında arama kararı verme imkânı bulunmamaktadır. Elkoyma, delil olabilecek veya müsadereye tabi eşya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisinin geçici olarak kaldırılmasıdır. Elkoymaya karar verebilecek merci kural olarak hâkimdir. 

Okey Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde C. savcısı ve C. savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk amiri elkoymaya karar verme yetkisine sahiptirler. Hâkim kararı olmaksızın gerçekleştirilen elkoyma işlemi en geç 24 saat içinde hâkim onayına sunulur ve hâkim elkoymadan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde elkoyma hakkındaki kararını verir. Aksi takdirde el koyma kendiliğinden ortadan kalkar. 

Okey Kanun el koyma ve muhafaza altına alma bakımından ikili bir ayrım yapmıştır. Buna göre delil olabilecek ya da müsadereye tabi eşya zilyedi tarafından rızayla verilirse bu işleme muhafaza altına alma denir. Ancak bu işlem zilyedin rızası olmaksızın yapılırsa buna da elkoyma denilmektedir.  

Okey Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması hâlinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir. 

Okey Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. 

Okey Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur. Bu tedbir sadece kanunda belirtilen katalog suçlara ilişkin muhakemeler sırasında uygulanabilir. 

Okey Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 

Okey Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar ve mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. 

Okey İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır. Dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi sadece kanunda belirtilen katalog suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda söz konusu olabilir. 

Okey Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır. 

Okey Kanunda belirtilen katalog suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve iş yeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir. 

Okey 4.5.2007 gün ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da gösterilen suçların işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunması hâlinde yayına ulaşımın engellenmesine karar verilebilir. 

Okey Yasa koyucu, İnternet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesinin hukuki niteliğini, koruma tedbiri olarak belirlemiştir. Erişimin engellenmesi kararı soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. 

Okey Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu tedbire sadece kanunda belirtilen belirli katalog suçlarla ilgili olarak başvurulabilir. 

Okey Tanıklıkları nedeniyle kendilerinin ve yakınlarının hayatları, mal varlıkları tehlikeye girecek olan kişilerin tanıklık yapmalarını ve doğruyu söylemelerini beklemek zordur. Özellikle örgütlü suçlulukla mücadele edilebilmesi için tanıkların korunması gerekir. 

Okey Türk hukukunda, 5721 sayılı Tanık Koruma Yasası’yla, Yasa’da sayılan kişilerin korunması amaçlanarak belirli suçlarda ceza muhakemesi güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Tanık koruma tedbiri gizli koruma tedbiri niteliğindedir.

Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; 
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, 
b) Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, 
c) Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, 
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,
e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen, 
f ) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan, 
g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, 
h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, 
i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, 
j) Eşyasına veya diğer mal varlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı hâlde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer mal varlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen, 
k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler. Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir. 

Okey İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır
Ara
Cevapla
#2
Okey Soruşturma evresi suç işlendiği izlenimi veren basit suç şüphesinin yetkili organlara ulaşmasıyla başlar. Bu suç şüphesiyle savcılık veya kolluk doğrudan doğruya temas edebilecekleri gibi ihbar, şikâyet, talep gibi yollarla da temas edebilirler. 

Okey İhbar, re’sen kovuşturulan bir suçun işlendiği bilgisinin yetkili mercilere bildirilmesi iken şikâyet, takibi şikâyete bağlı suçlarda suçtan doğrudan doğruya zarar gören kimsenin failin cezalandırılmasına ilişkin isteğini yetkili mercilere iletmesidir. Talep ise adalet bakanının belirli suçlar takip edilmesini C. savcısından istemesidir. 

Okey Soruşturma evresinin birtakım temel özellikleri vardır. Bunlardan ilki soruşturmanın yazılılığıdır. Kural olarak tüm soruşturma işlemleri tutanağa bağlanır. İkincisi ise soruşturmanın gizliliğidir. 

Okey Bu bağlamda soruşturma işlemlerinde savunma hakkına zarar vermemek koşuluyla ilgilisinden başkası hazır bulunamaz ve gerçekleştirilen işlem hakkında dışarıya bilgi verilmez. Bunun dışında soruşturma işlemleri dağınıktır. 

Okey Yani farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı kişilerce gerçekleştirilebilirler. Aynı zamanda soruşturma kurallara bağlı değildir. Bir başka deyişle hangi işlemin hangi işlemi takip edeceği ve işlemlerin hangi sırayla yapılacağı kanunda belirtilmemiştir. 

Okey Bu bakımdan soruşturma işlemlerinin yapılış sırasını belirlemek soruşturma organlarının yetkisindedir. Ayrıca soruşturma kamusal bir faaliyettir ve kamusal organlar tarafından gerçekleştirilir. Son olarak ise soruşturma kural olarak mecburidir. Yani suç işlendiği şüphesiyle karşı karşıya kalan soruşturma organları soruşturma gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Okey İddianamenin kanunda belirtilen unsurları taşıyıp taşımadığı ara muhakeme evresinde mahkeme tarafından denetlenir. Yeterli delil ihtiva etmeyen, CMK’nın 170. maddesindeki diğer unsurları taşımayan, ön ödemelik veya uzlaşmaya tabi suçlar bakımından bu yollara başvurulmaksızın hazırlanan iddianame mahkeme tarafından savcılığa iade edilir. 

Okey Savcılık bu karara itiraz edebilir. İddianamenin iadesi kararında belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra, savcılık yeni bir iddianame hazırlayarak mahkemeye başvurur veya eksiklikler giderilemezse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir. Mahkemenin kabul ya da iade konusunda on beş gün içinde bir karar vermesi gereklidir. Bu süre zarfında herhangi bir karar verilmezse iddianame zımnen kabul edilmiş sayılır. 

Okey Soruşturma sonunda toplanan deliller suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturmuyorsa ya da uyuşmazlık konusu fiil bakımından kovuşturma olanağı yoksa bu durumda savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir. 

Okey Kovuşturmaya yer olmadığı kararı uygulamada takipsizlik kararı olarak da nitelendirilmektedir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. 

Okey Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir. Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu karara itiraz edebilir. 

Okey Ön ödeme, kural olarak Cumhuriyet savcısının, bazı durumlarda da mahkemenin şüphelinin suçu işlediğine dair en azından yeterli şüphe olmasına rağmen sanığın belirlenen miktar para cezasını ödemesi karşılığında, uyuşmazlığı ortadan kaldırmasına olanak tanıyan bir kurumdur. 

Okey Ön ödeme, cezası hafif olan suçlarla yargı organlarını meşgul etmeme, adliyenin yükünü hafietme ve zaman tasarrufu sağlama gibi nedenlerle yerinde bir kurum olarak görülmektedir.

Okey Ön ödemenin koşulları ve usulü TCK m.75’te gösterilmiştir. Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili; 
a) Adli para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, 
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk lirası üzerinden bulunacak miktarı, 
c) Hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüş ise hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınırını, soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 

Okey Uzlaşma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştırılması suretiyle cezai uyuşmazlığın ortadan kalkmasını sağlayan bir kurumdur. 

 Okey Şu suçlar bakımından, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur: 
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. 
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; 
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), 
2. Taksirle yaralama (madde 89), 
3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), 
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239) suçları. 

Okey Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. 

Okey Kanun koyucu, soruşturma sonunda bazı koşulların varlığına bağlı olarak, C. savcısına kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verme imkânı tanımıştır. Bu bağlamda C. savcısı ancak soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda iddianamenin düzenlenmesini ertelemeye karar verebilir. 

Okey İddianamenin düzenlenmesinin ertelemesine karar verilebilmesi için soruşturma sonucunda şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli delile ulaşılmış olması gerekir. 

Okey Erteleme kararı verilebilmesi için ayrıca 
1) şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, 
2) yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, 
3) kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması, 
4) suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Bu koşulların tamamının birlikte gerçekleştiğini kabul eden Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir.
Ara
Cevapla
#3
Okey Duruşma hazırlığı devresi kovuşturma evresinin ilk devresidir. Burada duruşmayı hazırlamak için gerekli işlemler gerçekleştirilir. Bunlardan en önemlisi, duruşma günü ve saatinin belirlendiği, duruşmaya çağrılacak kişilere davetiye çıkartılmasının hüküm altına alındığı tutanak olan tensip zaptının mahkeme tarafından hazırlanmasıdır. 

Okey Uygulamada bu zapta duruşmaya hazırlık tutanağı denildiği de görülmektedir. Bunun dışında duruşma hazırlığı devresinde soruşturma sırasında eksik kalan muhakeme işlemleri varsa onlar tamamlanabilir, kanuni koşullara bağlı olarak sanık, bilirkişi ve tanıkların erken dinlenmesi söz konusu olabilir. 

Okey Duruşma devresi muhakemenin özünü teşkil eder. Bu devrede uyuşmazlık konusu olayı çözüme kavuşturacak olan mahkeme, delillerle bire bir temas etmek suretiyle maddi gerçeği bulmaya ve böylelikle cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaya çalışır. 

Okey Duruşma devresinin bu belirttiğimiz amaçları gerçekleştirebilmesi için bu devre bakımından bir takım ilkeler kabul edilmiştir. Bunlar duruşmanın yoğunluğu, doğrudan doğruyalığı, sözlülüğü ve aleniliğidir. 

Okey Yoğunluk duruşmanın adil bir şekilde mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve kural olarak tek celsede bitmesini ifade eder. Ancak bu ilke hiçbir zaman adaletin sürate feda edilmesi şeklinde de anlaşılmamalıdır. 

Okey Sözlülük tüm duruşma işlemlerinin sözlü olarak gerçekleştirilmesini, doğrudan doğruyalık da mahkemenin delillerle arada herhangi bir vasıta olmaksızın doğrudan temas etmesini ifade eder. 

Okey Son olarak aleniyet ilkesi ise kural olarak duruşmalara isteyen herkesin girip izleyebilmesini ve orada gördüklerini dışarıda başkalarıyla paylaşabilmesini ifade etmektedir.  Hüküm uyuşmazlık konusu asıl olayı çözüme kavuşturan mahkemenin son kararına verilen isimdir. 

Okey Mahkeme başkanı son sözü sanığa vermek suretiyle duruşmanın bittiğini açıklayarak duruşma devresini kapatıp hüküm devresini başlatır. Hüküm mahkeme tarafından oy birliği veya oy çokluğu ile kurulur. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı hükümdür. 

Okey Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, iki yıldan az hapis cezasına veya adli para cezasına ilişkin hükümlerin açıklanmasının daha sonraya ertelenmesine imkân tanıyan bir muhakeme kurumudur. Yargıtay verdiği değişik kararlarda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun maddi hukuk boyutunun da bulunduğunu ve bu nedenle çift yönlü bir hukuki statü arz ettiğini ifade etmektedir. 

Okey Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi hâlinde kural olarak mahkûmiyet hükmü, ilgili kişi hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; 
1) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olmalı, 
2) sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyeti bulunmamalı, 
3) mahkeme, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varmış olmalı, 
4) suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zarar, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmeli, 
5) sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmelidir. Ancak ayrıca belirtelim ki, bu koşullar gerçekleşmiş olsa bile, Anayasa’nın 174. maddesinde koruma altına alınan inkılap kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak bu kurum uygulanmaz (CMK m.231/14). 

Okey Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması hâlinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. Geri bırakma kararına itiraz edilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Uzlaşma ile muhakemenin sona erdirilmesi imkânı varsa uzlaşmaya ilişkin hükümler uygulanmalıdır
Ara
Cevapla
#4
Okey Kanun yolu, bir yargılama makamı tarafından verilen kararın doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu denetlemek üzere, yeniden bir yargılama makamı önüne götürülmesini ifade eden muhakeme kurumudur. 

Okey Hakim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve katılan kanun yoluna başvurabilirler. 

Okey Bunlar dışında müdafi ile suçtan zarar gören vekilinin, kanuni temsilci ve eşin de kanun yollarına başvurma olanağı vardır. Cumhuriyet savcısı, sanık aleyhine olduğu gibi lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir. 

Okey Kabul edilebilir bir kanun yolu başvurusunda, kanun yolunun türü veya başvurulacak merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz. Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli ve yetkili olan mercie gönderir. 

Okey Olağan kanun yolları kesinleşmemiş yargılama makamı kararlarına karşı başvurulabilen kanun yollarını ifade eder. 

Okey Hukukumuz bakımından olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyizdir. İtiraz, hâkim kararları ile kanunun açıkça öngördüğü hâllerde mahkemelerin ara kararlarına karşı başvurulabilen bir kanun yoludur. 

Okey Kanunda düzenleme altına alınmış olmasına rağmen hâlen istinaf yargılamasını yapacak bölge adliye mahkemelerinin kuruluşu tamamlanmadığı için istinaf kanun yolunun işlerliği söz konusu mahkemelerin kuruluşu tamamlanıncaya kadar ertelenmektedir. Bu bağlamda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı şu an için temyiz kanun yoluna başvurulabilmektedir. 

Okey Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşu tamamlandıktan sonra, ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilecek, burada mahkemenin kararı maddi ve hukuki açıdan incelemeye tabi tutulacaktır. 

Okey Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri bakımından ise temyiz kanun yoluna başvurulabilecek; burada söz konusu hükümler hukuki açıdan denetime tabi tutulacaklardır. 

Okey Olağanüstü kanun yolları yargılama makamlarının kesinleşmiş kararlarına karşı başvurulan kanun yollarını ifade etmektedir. Hukukumuz bakımından olağanüstü kanun yolları Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir. 

Okey Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının itirazında, Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. 

Okey Kanun yararına bozmada ise hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. 

Okey Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir. 

Okey Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse karar veya hükmü kanun yararına bozar. Son olarak yargılamanın yenilenmesi kanun yolunda, kanunda belirtilen lehe ve aleyhe bozma nedenlerine bağlı olarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir. 

Okey Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir. Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi kendisi de bu hususları yerine getirebilir. 

Okey Yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme, önceki hükmü onaylar veya hükmün iptali ile dava hakkında yeniden hüküm verir. Yargılamanın yenilenmesi istemi hükümlünün lehine olarak yapılmışsa yeniden verilecek hüküm önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final hukuku muhakemesi ders notları ceza


Hızlı Menü: