facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Ceza Muhakemesi Hukuku Bomba Sorular

#1
Okey Bireyin, gerek medeni hak ve yükümlülüklerine gerekse cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin herhangi bir davanın, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir süre içerisinde, aleni ve hakkaniyete uygun olarak görülmesine ilişkin hakkıdır.

Okey Tutuklamanın koşullarının varlığı hâlinde başvurulabilen ve tutuklamaya nazaran daha hafif nitelikteki alt tedbirlerden oluşan tutuklamaya alternatif bir koruma tedbiridir.

Okey İsteyen herkesin duruşmalara katılabilmesi ve burada algıladıklarını dışarıda başkalarıyla paylaşabilmesine ilişkin ilkedir.

Okey İstinaf, temyiz ve yargılamanın yenilenmesi kanun yolları bakımından söz konusu olan ve sadece sanık lehine kanunyoluna başvurulduğunda, yeniden verilecek hükümdeki cezanın, önceki hükümdekinden daha fazla olamamasına ilişkin ilkedir?

Okey Mahkemelerin asıl uyuşmazlığı çözüme kavuşturan ve hüküm olarak ifade edilen son kararları dışındaki kararlarını ifade eder. 

Okey Şüphelinin, bir delilin veya müsadereye tabi eşyanın elde edilmesi amacıyla şüphelinin veya diğer bir kişinin üstünde ya da onlara ait yerlerde yapılan araştırmalara denir.

Okey İki uyuşmazlık arasında ortak noktalar bulunmasıdır.

Okey Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan yazılardır.

Okey Olaydan arta kalan izlerdir.

Okey Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini yansıtan sözlü ifadelerdir. 

Okey Çözümü uzmanlığı veya teknik bilgiyi gerektiren konularda bilgi sahibi olup bu konularda savcıya veya mahkemeye yardımcı olan kişidir.

Okey Cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.

Okey Cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için gerçekleştirilecek faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Okey Kanun koyucunun ceza muhakemenin başlatılabilmesi ve devam ettirilebilmesi için varlığı veya yokluğunu aradığı koşullardır.

Okey Bir suçun işlenip işlenmediğine, işlendiyse faile ne ceza verileceğine ilişkin olarak ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıktır.

Okey Soruşturma işlemlerinin farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı kişilerce yapılabilmesine ilişkin ilkedir.

Okey Aynı fiil nedeniyle aynı sanık hakkında önceden verilmiş hüküm veya açılmış dava bulunması halinde mahkemenin verdiği hükümdür. 

Okey Mahkemenin bir cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilmesi için yetkili organ tarafından açılmış bir dava olması zorunluluğunu ifade eden ilkedir.

Okey Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini yansıtan araçlara verilen denir.

Okey Ceza muhakemesinde hukuka uygun olmak kaydıyla ispata yarayan her şeyin delil olabilmesini ifade eden ilkedir.

Okey Hukuka aykırı olarak delil elde etme ve bu şekilde elde edilmiş delillerin değerlendirilmesi yasağıdır. 

Okey Aynı sanık hakkında aynı fiil nedeniyle daha önce açılmış bir dava bulunmasıdır.

Okey Ceza muhakemesi kurallarının yürürlüğe girdiği andan itibaren devam etmekte olan ve ileride gerçekleştirilecek işlemler bakımından hüküm ifade etmesine ilişkin ilkedir.

Okey Açıklanması, devletin dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgilerdir.

Okey Bireylerin daha suç işlemeden önce 
hangi suçu işlerlerse hangi mahkeme önünde yargılanacaklarının önceden belli olmasına ilişkin ilkedir.

Okey Mahkemenin delillerle arada herhangi bir vasıta olmaksızın doğrudan temas ederek hükmünü kurmasına ilişkin ilkedir. 

Okey Delil olabilecek veya müsadereye tabi eşya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisinin geçici olarak kaldırılmasıdır. 

Okey Süreye tabi muhakeme işlemlerinde süreyi kusursuz olarak kaçıran kimsenin söz konusu işlemi gerçekleştirebilmesine imkân tanıyan muhakeme kurumudur. 

Okey Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup 
da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanığı ifade eder.

Okey Muhakeme işlemin derhâl gerçekleştirilmemesi hâlinde sonradan gerçekleştirilmesinin anlamsız hâle geleceği durumu ifade eder.

Okey Savunma hakkına zarar vermemek kaydıyla, soruşturma işlemlerinde ilgilisinden başkasının hazır bulunamaması ve işlemlerin akıbeti hakkında dışarıya bilgi verilmemesine ilişkin ilkedir. 

Okey Yakalanan kişinin hâkim önüne çıkartılıncaya ya da serbest bırakılıncaya kadar soruşturma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için hareket serbestisinin savcı kararıyla kısıtlanmasıdır.

Okey Gaip ya da kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla söz konusu dava bakımından kurallara uyduğu sürece tutuklanmayacağına ilişkin olarak kendisine mahkeme tarafından verilen belgedir.

Okey Hâkimin görevini yaparken hiç kimseden emir, talimat almaması ve baskı altında bırakılmamasını ifade eder.   

Okey Savcının şüpheli hakkında cezalandırmayı talep ederek dava açtığı resmî belgedir.

Okey Şüpheli veya sanığın, kendisine isnat edilen suçla ilgili olarak kolluk veya C. savcısı tarafından beyanının alınmasıdır.

Okey Re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bir suçun işlendiği bilgisinin yetkili mercilere bildirilmesidir. 

Okey Müdafiden faydalanmanın zorunlu olmadığı hâllerde, şüpheli veya sanığın müdafiden faydalanmak konusundaki olumlu iradesine bağlı olarak görev yapan müdafidir.

Okey Mahkemenin görmekte olduğu uyuşmazlıkla ilgili olarak, kendi yetki alanı dışında yapılması gereken bir muhakeme işleminin gerçekleştirilmesini, işlemin yapılacağı yerde bulunan kendisiyle aynı seviyedeki mahkemeden talep etmesidir. 

Okey Hâkim kararları ile kanunun açıkça öngördüğü hâllerde mahkemenin ara kararlarına karşı başvurulan kanun yoludur. 

Okey Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişidir

Okey Yargılama makamı tarafından verilen bir karardaki yanlışlıkları ve hukuka aykırılıkları gidermek üzere, kararın yeniden bir yargılama makamı önüne götürülmesini sağlayan hukuki işlemlerin ortak adıdır. 

Okey Kanunda öngörülen hâllerde kişinin ehliyetsizliği, haklarını kullanamaması vb. gibi koşulların varlığına bağlı olarak, kanuni temsilcisi olarak kendisi adına bir takım işlemleri takip etmek için atanan kimsedir. 

Okey Deliller üzerinde beş duyu organıyla yapılan algılamalardır. 

Okey Delil elde etme, sanığı duruşmada hazır bulundurma, hükmün infazını teminat altına alma amaçlarından bir ya da birkaçına yönelik olarak gerçekleştirilen ve bireylerin temel haklarına müdahale teşkil eden muhakeme işlemleridir.  

Okey İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar olan muhakeme sürecidir.
Kovuşturma davası:  Savcının kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararlarına karşı açılan davadır.

Okey C. savcısının, yeterli delil olmaması veya kovuşturma olanağı bulunmaması sebeplerine bağlı olarak verdiği ve muhakemenin soruşturma sonunda dava açılmaksızın tamamlanması sonucunu doğuran kararıdır.

Okey Ceza davasına hangi tür ceza mahkemesinin bakacağını belirleyen yetki türüdür.

Okey Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin olarak deliller vasıtasıyla inşa edilmiş gerçektir.

Okey Suçla korunan hukuki menfaat veya eşyanın sahibidir.

Okey Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamamasına ilişkin ilkedir.

Okey Şüpheli veya sanığın savunması yapan avukattır.

Okey Toplu mahkemelerde mahkemenin yetki alanı içerisinde ancak duruşma salonu dışında yapacağı işlemleri, mahkeme adına yapmakla görevlendirilen hâkimdir.

Okey Toplu mahkemelerde bir hâkimin, mahkemenin yetki alanı içerisinde ancak duruşma salonu dışında yapacağı işlemleri mahkeme adına yapmakla görevlendirilmesidir.

Okey Kesinleşmemiş kararlara karşı başvurulabilen kanun yolllarıdır.

Okey Kesinleşmiş kararlara karşı başvurulabilen kanun yolllarıdır.

Okey Kovuşturma evresinde suç işleme şüphesi altında 
bulunan kimsedir.

Okey Kendisine isnat edilen fiille ilgili olarak şüpheli veya sanığın beyanının, hâkim veya mahkeme tarafından alınmasıdır.

Okey Suç işlendiği şüphesinin ortaya çıkmasından iddianamenin mahkeme tarafından kabulüne kadar geçen muhakeme sürecidir.

Okey Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimsedir.

Okey Suçtan doğrudan doğruya zarar görenin failin cezalandırılmasına ilişkin isteğini yetkili mercilere bildirmesidir. 

Okey Soruşturma evresinde suç işleme şüphesi altında bulunan kimsedir.

Okey Adalet bakanının belirli suçların takibini C. savcısından istemesidir.

Okey Beş duru organından bir ya da birkaçı vasıtasıyla uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin bilgi sahibi olan kimsedir.

Okey Bireylerin sırf insan olma vasfı nedeniyle doğuştan sahip oldukları düşüncesinin bir sonucu olarak pozitif hukuka aktarılmış olan haklardır.

Okey Hakkında kuvvetli şüphe sebepleri ve bir tutuklama nedeni bulunan  şüpheli veya sanığın hareket serbestisinin hâkim veya mahkeme kararıyla kısıtlanmasıdır.

Okey Maddi uyuşmazlığı çözmeye yetkili makamın, duruşma devresindeki muhakeme faaliyeti sonucunda, aklını rehber yaparak ve hukukun koyduğu usul ve esaslar içerisinde kalarak, maddi olayın oluş biçimine dair ulaştığı, kendi açısından şüpheye yer vermeyen ve gerekçeye dayanan kanaattir.

Okey Ceza davasının neredeki ceza mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulacağını belirleyen yetki türüdür.

Okey Müdafiden faydalanmak bakımından şüpheli veya sanığın iradesinin önem taşımadığı ve bir müdafiin yardımından faydalanmasının zorunlu olduğu hallerde görev yapan müdafidir.

Okey Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa sulh ceza hâkiminin zorunlu olarak bütün soruşturma işlemlerini gerçekleştirmesidir
Ara
Cevapla


[-]
Tags
hukuku muhakemesi bomba sorular ceza


Hızlı Menü: