facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

Çalışma İlişkileri Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Çalışma İlişkileri 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK205U-

1. ÜNİTE
1.  Türkiye İstatistik Kurumu, 2000 yılından itibaren aktif nüfusun başlangıç yaşını kaç kabul etmiştir?
A) 10 
B) 12 
C) 15 
D) 16 
E) 18 

2. İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda nitelikli elemanın işe alınması, eğitilmesi, çalışanların işletmeye katkılarının en üst düzeye ulaştığı süreçtir?
A) İnsan kaynakları yönetimi  
B) Hukuk  
C) Sosyal politika  
D) Çalışma ilişkileri  
E) Endüstri ilişkileri  

3. TÜİK’e göre aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin işsiz sayılabilmesi için uyması gereken kıstaslardan değildir?
A) Kişinin işi olmaması 
B) Aktif olarak iş araması 
C) Son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanması 
D) İş bulmuş, kendi işini kurmuş ancak işe başlamak için eksikliklerini tamamlamayı bekleyenlerin 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olmaları 
E) En az 1 ay içinde işbaşı yapabilecek durumda olmaları 

4. Firmanın işgücünü kiraladığı ve karşılığında ücret ödediği yere ne ad verilir?
A) mal piyasası   B) Emek piyasası   C) Sermaye piyasası  D) Ürün piyasası   E) Ücret piyasası 

5. Ekonominin genişleme dönemi çalışma ilişkileri açısından aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
A) İşsizlik azalır 
B) Ücretler yükselir 
C) İş uyuşmazlıkları artar 
D) Gelir düzeyi yükselir 
E) Üretim ve satışlar artar 

6. Türkiye İstatistik Kurumu, 2000 yılından itibaren aktif nüfusun başlangıç yaşını kaç kabul etmiştir?
A) 10       B) 12     C) 15      D) 16   E) 18

7. Türkiye’de aktif nüfus kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?
A) 12 yaş ve üstü 
B) 13 yaş ve üstü 
C) 14 yaş ve üstü 
D) 15 yaş ve üstü 
E) 16 yaş ve üstü 

8. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin sonuçlarından biri değildir?
A) Sendikaların üye sayılarının artmasına neden olur 
B) İşgücünün niteliğinin değişmesine neden olur 
C) Bireysel çalışma ilişkilerinin ön plana çıkmasına neden olur 
D) Niteliksiz işçilerin işsizliğine neden olur 
E) Nitelikli işçilere olan talep artar 

9. Türkiye’de tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliğinin en yaygın olduğu kesim aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Erkekler    B) Kadınlar    C) Gençler    D) Öğrenciler    E) Sendikalılar 

10.Türkiye’de istihdam statülerine göre çalışanların oranının en yüksek olduğu kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmiyeli, maaşlı veya maaşlı çalışanlar 
B) Kendi hesabına çalışanlar 
C) Ücretsiz aile işçileri 
D) İşverenler 
E) Sendikalılar 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. İlk işçi örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1791'de kurulan Londra Yazışma Derneği  
B) 1735'de kurulan Londra Maden Derneği  
C) 1743'de kurulan Londra Bina İşçileri Derneği  
D) 1791'de kurulan Londra Tekstil Derneği  
E) 1827'de kurulan Londra Maden Derneği   

2. Türkiye hangi tarihte Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye olmuştur?
A) 1932  
B) 1930
C) 1928
D) 1925
E) 1923

3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikaların oluşturulması yönündeki ilk bireysel girişimleri başlatanlardan biri değildir?
A) C. Hindley  
B) J.A. Blanqui  
C) L.R.Villerme
D) R. Owen  
E) D. Ricardo  

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikala bireysel girişimleri başlatanlardan biri değildir? 
A) D. Ricardo  
B) C. Hindley  
C) J.A. Blanqui  
D) L.R.Villerme  
E) R. Owen  

5. İş ve İşçi Bulma Kurumu hangi yıl kurulmuştur?
A) 1926
B) 1936
C) 1942
D) 1945
E) 1947

6. Asgari ücretle ilgili ilk uygulama hangi tarihte başlamıştır?
A) 1933    B) 1936     C) 1947    D) 1951    E) 1954 

7. Aşağıdakilerden hangisi “Feodal Düzen”in özellikleri arasında değildir?
A) Serfler yarı hür olarak çalışmışlardır
B) Çalışmaların karşılığı olarak serfler tarımsal ürünlerin bir kısmını kendileri için ayırmışlardır 
C) Dönemin ustaları işveren niteliğindedir
D) Çeşitli zanaatların yapıldığı küçük işyerleri kurulmuştur 
E) Loncalar ve esnaf örgütleri oluşturulmuştur 

8. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin İngiltere’de başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Kömür ve demir madenleri yönünden zengin olması 
B) Ada ülkesi olması
C) AB üyesi olmaması
D) Sermaye yönünden zengin olması
E) Sömürgelere sahip olması 

9. Devletin yasalarla ve anayasalarla güvence altına alınan ekonomik ve sosyal hakların, (örneğin, çalışma hakkı, sendikal haklar, asgari bir gelir ve yaşama hakkı, sosyal güvenlik hakkı öğrenim, sağlık, beslenme ve konutla ilgili haklar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasal devlet
B) Sosyal devlet
C) Jandarma devlet
D) Ulus devlet
E) Kapitalist devlet

10. Sanayi Devrimi’yle birlikte ortaya çıkan makineleşme süreci ilk olarak hangi işkolunda ortaya çıkmıştır?
A) Dokuma    B) Ulaştırma  C) Madencilik    D) İnşaat  E) Otomotiv
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1.Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir?
A) Çırak  
B) Stajyer  
C) Memur  
D) İşçi  
E) Taşeron 

2. Herhangi bir askeri veya kanuni bir ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak en fazla kaç ay içinde eski işlerine dönmeyi talep edebilirler? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 6 

3. 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiye ne ad verilir?
A) Stajyer  
B) İşçi  
C) Memur  
D) Taşeron 
E) Çırak  

4. 100 kişinin çalıştığı bir özel sektör işyerinde işveren kaç özürlü işçi çalıştırmak zorundadır?
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 7 

5. Türkiye’de bireysel çalışma ilişkilerini düzenleyen temel kanun olan 4857 sayılı İş Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
A) 2001 
B) 2002 
C) 2003 
D) 2004 
E) 2005 

6. Kendi işinden askerlik veya yasal bir ödev nedeniyle ayrılmış bir işçiyle sözleşme yapma zorunluluğunu yerine getirmeyen bir işveren işe almak istemediği işçisine kaç aylık tutarında tazminat ödemek zorundadır?
A) 1 ay 
B) 2 ay 
C) 3 ay 
D) 6 ay 
E) 12 ay 

7. Aşağıdakilerden hangisi işveren vekili değildir?
A) İşyeri sendika temsilcisi 
B) Fabrika müdürü 
C) Personel müdürü 
D) Atölye şefi 
E) Ustabaşı 

8. 50 veya daha fazla işçinin çalıştığı kamu işyerlerinde en az yüzde kaç oranında özürlü çalıştırmak zorundadır?
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

9. Nitelikleri bakımından 30 işgününden fazla süren işlere ilişkin yapılan iş sözleşmelerine ne ad verilir?
A) Belirli süreli iş sözleşmesi  
B) Kısmi süreli iş sözleşmesi  
C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi  
D) Sürekli iş sözleşmesi  
E) Süreksiz iş sözleşmesi  

10. 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiye ne ad verilir? 
A) Stajyer 
B) Çırak 
C) İşçi  
D) Memur  
E) Taşeron
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. İşçinin yaptığı veya aracılık ettiği işlemin değeri üzerinden yüzde miktarı ile verilen ücret ekine ne ad verilir?
A) İkramiye 
B) Prim  
C) Komisyon  
D) Kardan Pay Alma 
E) Temettü İkramiyesi 

2. İş Kanununa göre yıllık ücretli izin süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlara yılda yirmi altı iş gününden az olamaz
B) Yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla otuz iş gününden az olamaz
C) Yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara yılda on dört iş gününden az olamaz
D) On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilere elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi otuz iş gününden az olamaz
E) Yıllık ücretli izin süresinin hesaplanmasında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılır

4. Saat başı ücreti 100 TL olan bir işçi 2 saat fazla çalışırsa alacağı ücret ne kadardır?
A) 150 
B) 200 
C) 250 
D) 300 
E) 500 

5. Bir işçinin toplu iş sözleşmesinde gösterilmiş nedenlerle bir aylık kazancının en fazla ne kadarı kesilebilir? 
A) 1 günlük kazancı 
B) 2 günlük kazancı  
C) 3 günlük kazancı 
D) 4 günlük kazancı 
E) 5 günlük kazancı

6. Bir işyerinde gece çalışması dönemi en fazla kaç saat sürebilir?
A) 7 saat 
B) 7,5 saat 
C) 8 saat 
D) 10 saat 
E) 11 saat 

7. Aşağıdakilerden hangisi yıllık ücretli izin ücretinin hesabında dikkate alınır?
A) Temel ücret 
B) Fazla çalışma ücreti 
C) Sosyal yardımlar 
D) Prim 
E)  İkramiye 

8. İşçinin yaptığı veya aracılık ettiği işlemin değeri üzerinden yüzde miktarı ile verilen ücret ekine ne ad verilir? 
A) İkramiye  
B) Komisyon  
C) Prim  
D) Kardan Pay Alma  
E) Temettü İkramiyesi  

9. 150 işçi çalışan bir işyerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde en fazla kaç işçi çalışabilir?
A) 5 
B) 7 
C) 10 
D) 12 
E) 15 

10.18 yaşında ve 2 yıl kıdemi olan bir işçi kaç gün yıllık ücretli izin kullanabilir?
A) 14 
B) 18 
C) 20 
D) 21 
E) 26 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize ilişkileri çalışma


Hızlı Menü: