facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 600 Son Yorum: Gamze

Çalışma İlişkileri Tarihi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Çalışma İlişkileri Tarihi 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK301U-

1.ÜNİTE
1. Günümüzde, işçi ve işverenlerin dahil olduğu esas mesleki örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakıflar  
B) Kooperatifler 
C) Dernekler  
D) Sendikalar 
E) Meslek odaları 
 
2. “Tarih, geçmişin ve bugünün incelenmesidir” sözü aşağıdaki tarihçilerden hangisine aittir?
A) Febvre 
B) Bloch  
C) Carr  
D) Tosh  
E) Collingwood  

3. Aşağıdakilerden hangisi, çalışma ilişkileri alanındaki kuramsal yaklaşımlardan biri değildir?
A) Hümanistik kuram 
B) Uyuşma kuramı 
C) Marksist kuram 
D) Toplumsal eylem kuramı 
E) Sistem kuramı 

4. İşgücü ve işgücü içerisindeki farklı statü dağılımları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İşgücü içerisindeki statü kategorileri mutlak ve durağandır
B) İşgücü içerisindeki statü kategorileri evrenseldir
C) Belirli statülerin varlığı ve gösterdiği dağılım, tarihsel dönemler ve koşullar hakkında bilgi verir
D) İnsanlık tarihi boyunca işgücü; ücretliler, işverenler, bağımsız çalışanlar ve ücretsiz aile işçileri olmak üzere dört kategoriden oluşmuştur. 
E) İşgücü içerisindeki statü kategorileri tarihsel süreç içerisinde değişime uğramaz. 
 
5. Tarih ve tarihin olgularına ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı tarihsel olgu, değişik bilim dalları için farklı önem derecelerine sahip olabilir
B) Bir bilim dalının ilgi alanına giren tarihsel olgular, farklı önem ve etki derecelerine sahiptir
C) Tarih, geçmişin olguları ile ilgilenir
D) Tarihçi açısından tarihin olguları arasında herhangi bir önem ve etki farklılığı söz konusu değildir
E) Tarihin olguları, mekâna bağlı bir ayrıştırmaya da tâbi tutulurlar
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Sanayi Devrimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 18. yüzyıl sonlarında İngiltere'de başlamıştır
B) 18. yüzyıl sonlarında İngiltere'de pamuklu tekstil sanayiinde başlamıştır
C) Ücretli çalışma ilişkisini başat çalışma ilişkisi haline getirmiştir
D) Etkileri İngiltere ile sınırlı kalmamış, Kıta Avrupası ve ABD'den başlayarak dünyanın geri kalanına yayılmıştır
E) Ücretli çalışanların refah düzeyi ve çalışma koşullarında çok hızlı bir iyileşme sağlamıştır
 
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk işçi sendikalarının özelliklerinden biri değildir? 
A) Çoğunlukla vasıflı işçilere ve kalfalara ait örgütler olmaları   
B) Meslek esasına göre örgütlenmiş yapılara sahip olmaları  
C) Vasıfsız işçileri örgütlere genellikle kabul etmemeleri  
D) Kurucularının işverenle pazarlık gücü yüksek işçiler olması  
E) Ulusal düzeyde örgütlenmiş yapılara sahip olmaları  

3. Fransa'da sendikal örgütlenmeyi yasaklayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1791 tarihli Le Chapelier Yasası  
B) 1791 tarihli d'Allarde Yasası  
C) 1799 tarihli Birleşme Yasası  
D) 1810 tarihli Ceza Yasası  
E) 1824 tarihli Birleşme Yasası  

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk işçi sendikalarının özelliklerinden biridir? 
A) Tüm ücretli çalışanları içeren örgütlerdir
B) Vasıflı işçilere/kalfalara ait örgütlerdir
C) Ulusal düzeyde örgütlenmiş yapılardır
D) Bireysel olarak pazarlık gücü olmayan vasıfsız işçilere ait örgütlerdir
E) Meslek esasına göre örgütlenmiş, vasıfsız işçi örgütleridir

5. Sanayi Devrimi’nden sonra sendikal örgütlenmeyi ilk yasaklayan ülke hangisidir?
A) Almanya 
B) ABD 
C) İngiltere 
D) Fransa 
E) İtalya 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. “Kapitalizmin Altın Çağı” olarak bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1914-1920'li yılların sonu 
B) 1930-1940'lı yıllar 
C) 1945-1970'li yılların sonu 
D) 1980-1990'lı yıllar 
E) 2000'li yıllar 

2. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönemi tanımlamakta kullanılmaz? 
A) Post-Fordizm  
B) Toyotizm 
C) Yalın üretim  
D) Endüstriyalizm 
E) Esnek uzmanlaşma  
 
3. “Süper sendika” aşağıdaki süreçlerden hangisini ifade eder? 
A) Sendika birleşmeleri ve katılımları  
B) Sendikaların yüksek ücret artışları sağlamaları  
C) Sendika yöneticilerinin siyasi parti yönetimlerinde ağırlıklı olarak yer almaları 
D) Sendikaların toplumda ve işçiler arasında yüksek bir güven duygusu yaratmaları  
E) Sendikaların ülke çapında greve gitmeleri 

4. Aşağıdakilerden hangisi 1945 sonrası çalışma ilişkileri tarihindeki dönemlere işaret eder?
A) 1945-1965, 1965-1985 ve 1985 sonrası 
B) 1945-1990 ve 1990 sonrası 
C) 1945-1980 ve 1980 sonrası 
D) 1945-2000 ve 2000 sonrası 
E) 1945-1950, 1950-1960, 1960-1990 ve 1990 sonrası 

5. Fordizmin gelişmekte olan ülkelerdeki biçimine hangi ad verilir?
A) Kusurlu Fordizm 
B) Esnek Fordizm 
C) Devlet Fordizmi 
D) Geç Fordizm 
E) Çevre Fordizmi 
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nda, loncaların gelir kaynakları arasında yer almaz?
A) Vasiyetname ya da vakıf yoluyla aktarılan para ve mülkler  
B) Bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bağışlar  
C) Devlet katkıları   
D) Sandıkta işletilen sermayenin neması  
E) Loncaya bağlı kişilerin düzenli ödentileri  

2. İşçinin üstün bir çaba göstererek nitelik ve nicelik olarak başarılı çalışmasının ödüllendirilmesi amacıyla ödenen ücret ekine ne ad verilir?
A) Ödül 
B) İşin sonucundan alınan pay 
C) Aracılık ücreti 
D) İkramiye 
E) Prim 

3. Aşağıdakilerden hangisi ücret hesap pusulasında yer alması gerekli unsurlardan biri değildir?
A) Ödeme tarihi 
B) Asıl ücret tutarı 
C) Asıl ücrette yapılan ekler 
D) Kesintiler 
E) Çalışılan süre 

4. Mecelle, aşağıdakilerden hangisinin yürürlüğe girmesi ile ortadan kalkmıştır? 
A) 1921 Anayasası 
B) 1924 Anayasası 
C) 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu 
D) 1926 Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu 
E) 1936 İş Kanunu 

5. İşyerinde çalışan işçilere cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret ödeyen işveren, İş Kanunundan doğan hangi borcunu ihlal etmiş sayılır? 
A) Eşit işlem borcu 
B) Ücret ödeme borcu 
C) Sadakat borcu 
D) Özenle iş görme borcu 
E) Bizzat iş görme borcu 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize ilişkileri tarihi çalışma


Hızlı Menü: