facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Çalışma İlişkileri Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Çalışma İlişkileri 5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK205U-

5.ÜNİTE
1. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından verilen işinin çeşidinin ne olduğunu ve işçinin çalışma süresini gösteren belgeye ne ad verilir?
A) İhbarname  
B) İbraname  
C) Bordro 
D) Çalışma belgesi  
E) İşçi özlük dosyası  

2. İşverenin işyerinden ayrılan işçiden ücret, ikramiye, prim gibi tüm alacaklarını aldığına ve başka bir alacağının kalmadığına dair imzalattığı belgeye ne ad verilir?
A) İkale sözleşmesi  
B) Kıdem tazminatı  
C) Tasdikname  
D) Bordro  
E) İbraname  

3. Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesinden yararlanmak için gerekli koşullardan biridir?
A) İşçinin iş güvencesinden yararlanması için; çalıştığı işyerinde en az on işçi çalıştırılmalıdır
B) İşçinin iş güvencesinden yararlanması için; çalıştığı işyerinde en az yirmi işçi çalıştırılmalıdır
C) İşçinin iş güvencesinden yararlanması için; işletmenin tamamını sevk ve idare eden işveren vekili veya yardımcılarından biri olmalıdır
D) İşçinin iş güvencesinden yararlanması için; her şeyden önce belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmalı ve kıdemi altı aydan fazla sürmelidir
E) İşçinin iş güvencesinden yararlanması için; işyerinin bütününü sevk ve idare eden, işe alma ve işten çıkartma yetkisine haiz işveren vekili olmalıdır

4. 350 kişinin çalıştığı bir işyerinde toplu işçi çıkarma meydana gelmesi için en az kaç işçinin işine son verilmesi gerekir?
A) 10  
B) 15  
C) 20  
D) 30  
E) 50

5. Geçersiz sebebe dayalı feshin sonucunda işveren işçiye en az kaç aylık ücretini tazminat olarak ödemekle yükümlüdür?
A) 1 aylık  
B) 2 aylık  
C) 3 aylık  
D) 4 aylık  
E) 6 aylık  

6. Kötü niyet tazminatının oranı ne kadardır?
A) Bildirim sürelerine ilişkin ücretin 2 katı  
B) Bildirim sürelerine ilişkin ücretin 3 katı  
C) Bildirim sürelerine ilişkin ücretin 4 katı  
D) Bildirim sürelerine ilişkin ücretin 5 katı  
E) Bildirim sürelerine ilişkin ücretin 6 katı  

7. İşverenin işyerinden ayrılan işçiden ücret, ikramiye, prim gibi tüm alacaklarını aldığına ve başka bir alacağının kalmadığına dair imzalattığı belgeye ne ad verilir?
A) İbraname  
B) İkale sözleşmesi  
C) Kıdem tazminatı 
D) Tasdikname  
E) Bordro  

8. İş Kanununa göre bir işçinin belirsiz süreli sözleşmesinin işveren tarafından feshedebilmesi için işçinin en az kaç aylık kıdemi olmalıdır?
A) 2  
B) 6  
C) 8  
D) 10  
E) 12  

9. Aşağıdakilerden hangisi geçerli sebep oluşturmayacak hallerdir?
A) İşçinin performansının azalması  
B) İş arkadaşlarıyla ciddi geçimsizlik göstermek  
C) Yeni teknolojilerin uygulanması  
D) İşyerinin daraltılması  
E) Sendikal faaliyetlere katılmak   
 
10. Aşağıdakilerden hangisi işverene bildirimsiz fesih hakkı veren durumlardan değildir?
A) İşçinin sağlık nedeniyle ard ardına 3 işgünü işe gelmemesi  
B) İşçinin sağlık nedeniyle 5 işgününden fazla işe gelmemesi  
C) İşçinin izin almaksızın veya bir sebebe dayanmaksızın bir ayda 2 işgünü işe devam etmemesi  
D) İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre işin durmasını gerektirecek zorlayıcı nedenler olması  
E) İşçinin işyerinde  30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyeceği zarar vermesi  
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri sendikasına üye olamaz? 
A) Öğretim görevlisi  
B) Hemşire  
C) Savcı  
D) Vergi memuru  
E) Sosyal hizmet uzmanı 

2. Tatil-i Eşgal Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1936 yılında çıkartılan ülkemizin ilk iş kanunudur
B) Hazırlanmasında, II. Meşrutiyet'in ilanının ardından gelişen grev hareketleri etkili olmuştur
C) Grev ve sendika hakkını geniş bir çerçevede tanımıştır
D) Askeri işyerlerini kapsayan bir kanundur
E) Ülkemizde işçilerin tatil ve izin haklarını düzenleyen ilk belgedir

3. Türkiye'de işveren sendikaları kaç konfederasyon çatısı altında örgütlenmişlerdir?  
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
E) 5  
 
4. Türkiye'de konfederasyon kurulması için farklı işkollarından en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir?
A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 5  
E) 6  

5. Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar Kanununun öngördüğü zorunlu organlardan biri değildir? 
A) Yürütme Kurulu  
B) Genel Kurul  
C) Yönetim Kurulu  
D) Denetim Kurulu  
E) Disiplin Kurulu  

6. Sendikanın en yüksek düzeyde karar alma organı hangisidir?
A) Genel Kurul  
B) Yönetim Kurulu  
C) Denetleme Kurulu  
D) Disiplin Kurulu  
E) Yürütme Kurulu  

7. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların temsil faaliyetini yerine getirdiği kurum ya da organlardan değildir?
A) Asgari Ücret Tespit Komisyonu  
B) Yüksek Hakem Kurulu  
C) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurumu  
D) Türkiye İş Kurumu Genel Kurumu  
E) TBMM  

8. Avrupa Konseyi üyesi devletler tarafından sosyal haklar alanında kabul edilen en kapsamlı bağlayıcı belge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 98 Sayılı Sözleşme  
B) 87 Sayılı Sözleşme  
C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
D) Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  
E) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  

9. Aşağıdakilerden hangisi bir işçinin kendi seçeceği sendikaya üye olmasını sağlayan özgürlüğü tanımlamaktadır? 
A) Olumsuz bireysel sendika özgürlüğü  
B) Olumlu bireysel sendika özgürlüğü  
C) Olumlu kolektif sendika özgürlüğü  
D) Olumsuz kolektif sendika özgürlüğü  
E) Sendika saflığı ilkesi 
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi sendika üyesi oldukları halde, işyerindeki toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz?
A) Dayanışma aidatı ödeyen işçiler  
B) Greve katılmamış olan işçiler  
C) Sendikaya bir yıldan az bir süre önce üye olanlar  
D) Ustabaşı gibi. unvanlar taşıyan işçiler  
E) Lokavta katılmamış işçiler  
 
2. Bir işkolunda çalışan işçi sayısının yüzde onunun belirlenmesinde aşağıdaki verilerden hangi esas alınır?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yılda iki kez yayımlanan istatistikler  
B) Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı İşgücü Anketi üç aylık sonuçları  
C) Sendikaların her altı ayda bir verdikleri düzenli raporlar  
D) Türkiye İstatistik Kurumu’nun her yıl yayımladığı sendikalı işçi istatistikleri  
E) Yetkili üniversitelerin ilgili bölümlerinin yayımladığı düzenli istatistiki veriler  

3. Türkiye de doğrudan toplu iş sözleşmesi hakkını düzenleyen ilk kapsamlı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1926 tarihli Borçlar Kanunu  
B) 1936 tarihli İş Kanunu  
C) 1963 tarihli Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu  
D) 1947 tarihli Sendikalar Kanunu  
E) 1908 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu  

4. Türkiye'de toplu sözleşmeye ilişkin ilk düzenleme hangi tarihte yapılmıştır? 
A) 1921  
B) 1926  
C) 1930  
D) 1936  
E) 1942  

5.Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık hakkına güvence getiren metinler arasında yer almaz?
A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 53. Maddesi  
B) ILO'nu 98 sayılı Sözleşmesi  
C) Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 6. Maddesi  
D) Sendikalar Kanunu'nun 3. Maddesi  
E) ILO'nun 163 sayılı tavsiye kararı  

6.Bir bölgeyi veya bir ülkeyi kapsayacak şekilde birden çok işverenin katıldığı toplu pazarlıklara ne denir? 
A) Çok işverenli toplu pazarlık  
B) İşkolu düzeyinde toplu pazarlık  
C) Sektör düzeyinde toplu pazarlık  
D) İşyeri düzeyinde toplu pazarlık  
E) Ulusal düzeyde toplu pazarlık  

7.Bir işkolunda çalışan sendikalı işçilerin sayısının tespitinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
A) Sendika kayıtları  
B) İşyeri kayıtları  
C) Noter üyelik fişleri  
D) İŞKUR kayıtları  
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistikleri  

8. Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin normatif hükümleri arasında değildir?
A) Ücret  
B) Sosyal yardımlar  
C) Disiplin kurulları  
D) İş süreleri  
E) Kıdem tazminatı  

9.Toplu pazarlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Geniş anlamıyla, işçi ve işveren olarak iki taraflı veya hükümetlerin de katılmasıyla üç taraflı sürdürülen görüşmelerin tümünü kapsar
B) Dar anlamıyla, işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikaları arasında sürdürülür ve işyerinde/işkolunda ücret ve çalışma koşullarını belirlemeye yöneliktir
C) Sendika ve işveren temsilcilerinin katıldığı toplu görüşmeler yoluyla sürdürülür
D) Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde, taraflar arasında pazarlık gücü dengesi kurma amacından doğmuştur
E) Daha önce imzalanmış toplu iş sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olarak ve sadece parasal konularda yürütülür

10. Toplu pazarlık hakkı Anayasa'nın kaçıncı maddesinde güvence altına alınmıştır? 
A) 50. madde  
B) 51. madde  
C) 52. madde  
D) 53. madde  
E) 54. madde  
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi hak uyuşmazlıklarına örnek olarak verilebilir? 
A) Ücretlere zam yapılması için çıkan uyuşmazlık  
B) İşçinin işyerinde makinelere zarar verdiği için çıkan uyuşmazlık  
C) Yıllık ücretli izin sürelerinin arttırılması için çıkan uyuşmazlık 
D) Çalışma sürelerinin azaltılması için çıkan uyuşmazlık  
E) Fazla mesai ücretinin arttırılması için çıkan uyuşmazlık  

2. Mahkeme kararıyla, tarafların anlaşmasıyla ya da ad çekmek suretiyle belirlenen resmi arabulucunun görev süresi kaç gündür?
A) 10 
B) 15 
C) 30 
D) 45 
E) 60 

3. Türk Hukuku'nda grev hakkı ilk defa hangi Anayasa'da yer almıştır? 
A) 1876  
B) 1921  
C) 1924  
D) 1961  
E) 1982  

4. Herhangi bir işçi sendikasının iradesi olmaksızın, hatta bu iradeye aykırı olarak işin topluca bırakılmasına ne denir? 
A) Kısmi grev  
B) Kanundışı grev 
C) Vahşi grev  
D) Uyarı grevi  
E) Gösteri grevi  

5. Grev ve Lokavtın yasak olduğu durumlarda uyuşmazlığı aşağıdakilerden hangisi çözer? 
A) Bakanlar Kurulu  
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
C) İş Mahkemeleri  
D) Yüksek Hakem Kurulu  
E) TBMM  

6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli grev ve lokavt yasağı bulunan işlerden değildir? 
A) Can ve mal kurtarma işleri  
B) Banka ve noterlik hizmetleri  
C) Kömür madenleri  
D) Toplu yolcu taşıma hizmetleri  
E) Doğalgaz ve petrol sondaj üretimi  

7. Grev ve lokavt kararı karşı tarafa aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla tevdi edilir? 
A) Sendika aracılığıyla  
B) İşveren aracılığıyla  
C) Noter aracılığıyla  
D) Mahkeme aracılığıyla  
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı

8. Aşağıdakilerden hangisi sürekli grev ve lokavt yasağının bulunduğu yerler arasında değildir? 
A) Hastaneler  
B) Mezarlıklar  
C) Eğitim kurumları  
D) Huzurevleri  
E) Olağanüstü hal bölgeleri  

9. Herhangi bir işçi sendikasının iradesi olmaksızınişin topluca bırakılmasına ne denir? 
A) Dayanışma grevi  
B) Vahşi grev  
C) Siyasi grev  
D) Uyarı grevi  
E) Gösteri grevi  

10. Grev oylaması nerede yapılır?
A) İşyerinde  
B) Sendika merkezinde  
C) Noterde  
D) Bölge Çalışma Müdürlüğü'nde  
E) Belediyede  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final ilişkileri çalışma


Hızlı Menü: