facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,036 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 949 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 698 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 607 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 744 Son Yorum: Gamze

Çalışma Ekonomisi 1 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Çalışma Ekonomisi I 5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu) Yaprak Testleri Soruları ve Cevapları -ÇEK203U-

5. ÜNİTE
1. Tam rekabetçi bir piyasada emek arzında meydana gelen bir artış durumunda denge ücret düzeyinin basıl değişeceği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?
A) Ücret değişmez 
B) Ücret azalır 
C) Ücret artar 
D) Ücret dalgalanır 
E) Ücretteki artış verimliliğe bağlıdır 

2. Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması haline ilişkin tanımlama aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Ücret katılığı 
B) Nominal ücret durumu  
C) Reel ücret durumu  
D) Ücret esnetme durumu  
E) Sendikal ücret durumu  

3. Parasal ücretlerin sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalmaması haline ne ad verilir?
A) Ücret katılığı 
B) Ücret artışı 
C) Ücret etkisizliği 
D) Ücret pazarlığı 
E) Ücret sabitlilği 

4. Tam rekabetçi piyasada aşağıdaki durumlardan hangisinde talep fazlasından söz edilir?
A) Emek arzı azalırken emek talebinin azalması 
B) Emek arzı artarken emek talebinin sabit kalması 
C) Emek arzı sabitken emek talebinin azalması 
D) Emek talebi artarken emek arzının artması 
E) Emek talebi sabitken emek arzının azalması 

5. Emek piyasalarında emek arzı fazlası aşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkmaktadır?
A) Emek talebi sabitken, emek arzının artması, emek arzında bir değişme yokken emek talebinin azalması  
B) Emek talebi sabitken emek arzının azalması, emek arzı sabitken emek talebinin azalması 
C) Emek talebi artarken emek arzının azalması, emek arzı azalırken emek talebinin artması  
D) Emek arzı ve emek talebinin aynı oranda artması  
E) Emek talebi azalırken, emek arzı sabitken, emek talebinin azalması  

6. Tam rekabetçi emek piyasasında piyasa dengesi aşağıdakilerden hangisinde oluşur?
A) Emek talep eğrisinin üzerindeki herhangi bir noktada 
B) Emek arz eğirişinin üzerindeki herhangi bir noktada 
C) Emek arz ve talebinin kesiştiği noktada 
D) Emek arz eğirişinin altındaki herhangi noktada 
E) Emek talep eğrisinin altındaki herhangi bir noktada 

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde oligopolistik emek piyasası varsayımlarından biri verilmiştir?
A) Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını azâmileştirme peşindedirler
B) Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işçiler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler 
C) Firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam planlarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur
D) Piyasada homojenite vardır
E) Emek piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur 

8. Tam rekabetçi emek piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler
B) Firmalar ve işçiler karlarını azamileştirme peşindedirler
C) İşçiler beceri ve verimlilik bakımından homojendirler
D) İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır
E) Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır

9. Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması hali olarak tanımlana ücret aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rijit ücret 
B) Nominal ücret 
C) Reel ücret 
D) Efektif ücret 
E) Asgari ücret 
 
10. Emek arz ve talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
A) Arz kırılması 
B) Talep kırılması 
C) Piyasa dengesi 
D) Talep fazlası 
E) Arz fazlası 
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1.“Ücret fonu teorisi" aşağıdaki iktisadi düşünürlerden hangisi tarafından formüle edilmiştir? 
A) A. Smith 
B) R. Malthus 
C) D. Ricardo 
D) J. S. Mill 
E) Turgot 

2. J. Davidson tarafından ileri sürülen teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Artık değer teorisi  
B) Etkin ücret teorisi  
C) Ücret fonu teorisi 
D) Marjinal verimlilik teorisi 
E) Pazarlık ve satın alma gücü teorisi 

3. Geçimlik emek kavramı aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi iş tanımı için geçerlidir? 
A) Berber 
B) Ev hanımı 
C) Konfeksiyoncu  
D) Şöför 
E) Kaptan  

4. Ücret fonu teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi genel ücret düzeyinin düşmesine neden olur?
A) İşçi sayısının artması 
B) Sendikaların gücünün azalması  
C) Verimlilik artışı  
D) Devletin piyasaya müdahale etmemesi  
E) Enflasyonun yükselmesi  

5. Ücret fonu teorisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) J. Stuart Mill tarafından formüle edilmiştir
B) Fon tasarruflardan ve amortismanlardan oluşmaktadır
C) Geleneksel ücret teorilerinden biridir
D) Kısa dönem için geçerliliği mümkündür
E) Fon işçi sayısına bölündüğünde toplam ücretler fon miktarını aşmalıdır

6. Ücret Fonu Teorisini aşağıdaki iktisatçılardan hangisi formüle etmiştir?
A) J.Stuart Mill 
B) Malthus 
C) Keynes 
D) Freadman 
E) Hicks 

7. Klasik ücret teorisinde ücretlerin yükselmesini açıklarken aşağıdaki durumlardan hangisi kullanılmıştır?
A) Nüfusun azalması 
B) Verimliliğin düşmesi  
C) Çalışma saatlerinin artması 
D) Ekonomik krizler 
E) Emek talebinin artması 

8. Marjinal verimlilik teorisi aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi ile bilinir? 
A) Neoklasik ücret teorisi  
B) Klasik Ücret teorisi  
C) Keynesyen ücret teorisi  
D) Monetarist Ücret Teorisi  
E) Post keynesyen ücret teorisi 

9. Emeğin yeniden üretimi için gerekli olan değer ile emeğin yarattığı toplam değer arasındaki farka ne ad verilir?
A) Toplam değer 
B) Fon değeri 
C) Yaratılan değer 
D) Emek değeri 
E) Artık değer 

10. “İçerdekiler-Dışardakiler Modelindeki ”içerdekiler" ifadesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sendikalar  
B) İşverenler  
C) Yerli işçiler  
D) İşe başvuran ve piyasadaki ücret ve iş güvenliği koşullarına tabi olan işsizler 
E) Firmada istihdam edilen işçiler 
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Prestijli olan işlerin ücretinin prestijli olmayan işlerin ücretine oranının birden uzaklaşması halinde aşağıdaki durumlardan hangisi geçerli olur?
A) Ücretler arasındaki fark önce azalır daha sonra artar 
B) Ücretler arasındaki fark önce artar daha sonra azalır 
C) Ücretler birbirine eşitlenir 
D) Ücretler arasındaki fark azalır 
E) Ücretler arasındaki fark artar 

2. İşverenin, yaralanma risk oranı ile ücretler arasındaki değiş tokuşu nasıl gerçekleştirdiğini göstermek için kullandıkların eğriye ne ad verilir?
A) Üretim eğrisi 
B) Ürün eğrisi 
C) Ücret eğrisi 
D) Eş kar eğrileri 
E) Farksızlık eğrisi 

3. Teorik olarak hangi piyasada ücret farklılıklarından söz edilemez? 
A) Eksik rekabet piyasası  
B) Tekel piyasası  
C) Tam rekabet piyasası  
D) Oligopol piyasası  
E) Monopson piyasası  

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi farklılık yaratan ücret dışı unsurlardan birisi arasında yer alır? 
A) Prestij 
B) İstihdam oranı  
C) Kalifiye işgücü  
D) Asgari ücret  
E) Telafi edici ücret  
 
5. Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yaralanma riski ve ücret düzeyi arasındaki ilişkiyi doğru olarak açıklamaktadır?  
A) Riske karşı duyarlı olan işçilerin yaralanma riski arttıkça talep edecekleri ücret düzeyi de yükselecektir
B) Riske karşı duyarsız işçilerin yaralanma riski arttıkça talep edecekleri ücret düzeyi yükselecektir
C) Riske karsı duyarlılık ücret düzeyi üzerinde etkili değildir 
D) Riske karşı duyarlılık ve ücret düzeyi arasındaki ilişki pozitif eğimli farksızlık eğrisi ile ifade edilmektedir 
E) Riske karşı duyarlılık negatif eğimli farksızlık eğrisi ile ifade edilmektedir

6. Yaş ile kıdem arasındaki ilişki değerlendirildiğinde yaşa – kıdeme bağlı olarak en yüksek ücret alabilecek meslek aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Şirket yöneticisi  
B) Elektrik teknisyeni  
C) Sıva ustası   
D) Otomobil tamircisi  
E)  Çırak  

7. İşlerin alternatif işlerde olmayan, istenmeyen yönlerini tazmin etmek amacıyla çalışanlara yapılan fazla ödemelere ne ad verilir?
A) Telafi edici ücret 
B) Teşvik ücreti 
C) Prim ücreti 
D) Kısmi ücret 
E) Tam zamanlı ücret 

8. Eş kar eğrileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yaralanma risk oranı ile ücretleri arasındaki değişimi izlemek için kullanılır
B) Eğri boyunca yer alan tüm noktalar aynı kara karşı gelen farklı ücret/risk bileşimlerini gösterir
C) En sağdaki eğriler daha yüksek kar düzeylerine karşı gelir
D) Eğrinin eğimi risk düzeylerini azaltma maliyetlerini yansıtır
E) Eğri dışbükeydir

9. Ücretlerin işler arasında neden farklılaştığını ortaya koyan Net Avantajlar Teorisi hangi iktisatçı tarafından ileri sürülmüştür? 
A) Ricardo  
B) Smith  
C) Malthus 
D) Friedman 
E) Schultz  

10. Eş kar eğrilerinin içbükey olması neyi ifade eder?
A) Yaralanma riski azaldıkça ücret oranının artığını  
B) İş kazalarının sayısal olarak azaldığını  
C) İşverenlerin riski azaltmak için yatırım yaptıklarını 
D) Yaralanma riskinin sürekli artış gösterdiğini 
E) İş kazalarını önlemeye dönük harcamaların azaldığını  
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1. Beşeri sermaye teorisinin temel görüşü nedir?
A) Ücretler arttıkça verimlilik de artar
B) Ücret düzeyi taraflar arasındaki pazarlık sonucu belirlenir
C) Eğitim, verimliliği ve dolayısıyla gelirleri artırır
D) Verimliliği belirleyen temel faktör kullanılan teknolojidir
E) Eğitim sadece işverenlerin işçileri seçmeleri için sinyal görevi görür

2. Kurumcu İktisat'a göre, aşağıdakilerden hangisi birincil piyasaların özelliklerinden biri değildir?
A) Birincil piyasalarda esnek çalışma saatleri hakimdir
B) Birincil piyasalar formel iş bağlantısına sahiptir.
C) Birincil piyasalarda işler güvencelidir
D) Birincil piyasalarda sendikalı işgücü yaygındır
E) Birincil piyasalarda istihdam biçimi tam zamanlıdır

3. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksi'nin temel dayanağını oluşturan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Davranışsal Yaklaşım 
B) Bilişsel Yaklaşım  
C) Yapabilirlikler Yaklaşımı 
D) Bütüncül Yaklaşım  
E) Yapısal Yaklaşım 

4. Feminist teori ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Feminist teori, görünmeyen kadın emeğinin özgünlüğünü vurgular
B) Feminist teori, cinsiyetçi rol kalıplarının zaman içinde değiştiğini ve dönüştüğünü savunur
C) Feminist teori, insanların uzun dönemli fayda maliyet analizi yaptıklarına şüphe duyar
D) Feminist teori, gelecekteki kazanç profilleri ile ilgili belirsizliğin toplumsal cinsiyetçi temelde farklılaşacağına dikkat çeker
E) Feminist teori, kadınların eğitim seçimlerinin rasyonel olduğunu savunur

5. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye yatırımının temel varsayımlarından biri değildir?
A) İşgücü piyasasında tam rekabetten söz edilemez
B) İşçiler ve işverenler rasyoneldir
C) Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur
D) Beşeri sermaye yatırımı fiziksel sermaye yatırımına benzer
E) Beşeri sermaye yatırımı ile verimlilik ve ücret/kazanç düzeyi arasında kuvvetli bir ilişki vardır

6. Eğitim ve kalkınma arasında olumlu bir ilişki olduğunu savunanlara göre aşağıdakilerden hangisi eğitimin kalkınmaya katkılarından biri değildir? 
A) Okullaşma ve eğitim yatırımlarının artırılması 
B) Toplumun kalkınmanın gerektirdiği değişime hazırlanması 
C) Ekonomik yapıda öngörülen değişme ve gelişmenin gerektirdiği insan gücünün hazırlanması 
D) Sermaye sınıfının girişimci, lider ve elit niteliklerinin geliştirilmesi 
E) Politik hedefleri gözeten bir anlayışın bireylere benimsetilmesi 

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin kalkınmaya katkılarından biri değildir?
A) Toplumun kalkınmanın gerektirdiği değişime hazırlanması 
B) Ekonomik yapıda öngörülen değişme ve gelişmenin gerektirdiği insan gücünün istenilen yer, zaman ve nitelikte hazırlanması 
C) Ekonomik büyümeye yön verecek sermaye sınıfının niteliklerinin geliştirilmesi 
D) Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin söylem ve pratiğiyle bireylere benimsetilmesi 
E) Sınıflar arasındaki farklılığın bireylere kabul ettirilmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye yatırımının temel varsayımlarındandır?
A) İşgücü piyasasında tam rekabetten söz edilemez 
B) İşçiler ve işverenlere irrasyoneldir 
C) Bireyin üretimi beşeri sermaye donanımının getirisinden bağımsızdır
D) Beşeri sermaye yatırımı ile verimlilik arasında dolaylı bir ilişki mevcuttur 
E) Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur

9. Gendarme'ye göre, kalkınma için en gerekli eğitim düzeyi hangisidir?
A) Yükseköğretim  
B) Meslek  lisesi 
C) Lise  
D) İlköğretim  
E) Ortaöğretim 
 
10. Eğitimin verimliliği arttırmadığını sadece işçinin sahip olduğu nitelikler konusunda bir sinyal görevi gördüğünü savunan teori hangisidir?
A) Yetenek teorisi  
B) İkili iş piyasaları teorisi  
C) Beşeri sermaye teorisi  
D) Doğal ücret teorisi  
E) Eleme teorisi  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final 1 çalışma ekonomisi


Hızlı Menü: