facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,010 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 643 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Büro Yönetimi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Büro Yönetimi 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -BYA101U-

1.ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin genel amaçlarından biri değildir?
A) Çevresine katkıda bulunmak, mal ve hizmet üretmek 
B) Toplumu eğitmek 
C) Katma değer yaratmak  
D) İstihdam yaratmak  
E) Kamu örgütleri için ise sosyal görevler ve sorumlulukları yerine getirmek  

2. İşgörenler yardımıyla iş yapabilme bilimi ve sanatı anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örgütleme 
B) Yöneltme 
C) Motivasyon 
D)  Yönetim  
E) İdare  

3. Yönetsel kademeler ve yönetsel yeteneklerle ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üst kademe yönetiminde teknik yetenek en üst düzeydedir 
B) Üst kademe yönetimde teknik yetenek en alt düzeydedir 
C) Alt kademe yönetimde teknik yetenek en üst düzeydedir 
D) Alt kademe yönetimde kavramsal yetenek en alt düzeydedir 
E) Üst kademe yönetimde kavramsal yetenek en üst düzeydedir 

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu ve özel yönetimin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Bilimsellik öğesi 
B) Hizmet öğesi 
C) Açıklık öğesi 
D) Yasallık ve biçimsellik öğesi 
E) Örgütsel boyut öğesi 

5. Örgütte üretilen mal ya da hizmet ve faaliyetlerde etkinliğe ve verimliliğe en yüksek düzeyde, çalışanlara ise en az düzeyde önem veren yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsancıl yöneticiler  
B) Liberal yöneticiler  
C) Otoriter yöneticiler  
D)  Ortayolcu yöneticiler  
E) Demokratik yöneticiler  

6. Aşağıdakilerden hangisi İngilizce literatürde 6M olarak adlandırılan ve örgütün amaçlarını yerine getirebilmek için harmanlanarak yönetimi oluşturan altı maddeden biri değildir?
A) Manpower (insangücü)  
B) Material (malzeme)  
C) Methods (yöntemler)  
D) Milestone (amaç)  
E) Machines (makineler)  

7. Aşağıdaki büro türlerinden hangisi hem açık büro,hem de özel büro yaklaşımlarının özelliklerini kapsar?
A) Mobil     B) Sanal  C) Adhokratik     D) Yaratıcı   E) Hibrit 

8. Bir amaca ulaşmak için örgüt kaynaklarının (üretim faktörlerinin: emek, sermaye, doğal kaynaklar, girişimci, bilgi) koordinasyonunun sağlanması süreci olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim    B) Planlama C) Örgütleme    D) Yöneltme E) Denetim 

9. Aşağıdakilerden hangisi başkalarını otoriter tavırlarla sevk ve idare etmek anlamında kullanılır?
A) Yönetim    B) İdare C) Yönetişim    D) Bilişim E) Bürokrasi 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş büroların belirgin özelliklerinden biridir?  
A) Çalışmanın homojen olması  
B) Feminen değerlerin katılması   
C) Yüksek bir hiyerarşi   
D) Sınırların mükemmel bir şekilde vurgulanması   
E) Bir personel, bir iş istasyonu yerleşimi  

2. Aşağıdakilerden hangisi büro yönetiminin amaçlarından biri değildir?
A) Örgütün işleyişi için gereken tüm bilgileri yeri ve zamanına uygun olarak sağlamak   
B) En az giderle yeterli kayıt ve raporları sağlamak   
C) Örgütün rekabetçi gücünü desteklemek   
D) Yazılı kayıtları mümkün olduğu kadar düşük giderle, en iyi biçimde tutmak   
E) Performans yönetimine ilişkin ortak bir anlayışın yerleşmesini sağlamak  

3. Aşağıdakilerden hangisi büro yönetiminin amaçlarından biri değildir?
A) Örgütün karlılığını artırmak  
B) Örgütün etkili işleyişi için gereksinim duyduğu tüm bilgileri yerinde ve zamanında sağlamak  
C) En az giderle yeterli kayıt ve raporları sağlamak  
D) Evrak işlerini doğru yürütmek ve müşteri hizmetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak  
E) Yazılı kayıtları mümkün olduğu kadar düşük giderle en iyi biçimde tutmak  

4. Aşağıdakilerden hangisi yerleşim biçimlerine göre büro türleri arasında yer almaz?
A) Ev bürolar 
B) Açık bürolar 
C) Salon bürolar 
D) Özel bürolar 
E) Hibrit bürolar 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel büroların temel özelliklerinden biri değildir? 
A) Memuriyet görevlerinin büro çalışmasının en önemli bölümünü oluşturması  
B) Çalışmanın homojen olması ve çeşitlendirilmemesi  
C) İnsanları birbirinden ayırmak için fiziksel bariyerlerin kullanılması  
D) Büronun merkezi/temel önemini kabul etmesi  
E) Katı ve yüksek bir hiyerarşi  

6. Aşağıdakilerden hangisi açık büroların sakıncalarından biri değildir? 
A) Parayla ilgili güvenirliğin önemli olduğu türdeki işlerde gizliliğin azalması  
B) Ziyaretçilerin ve genel hareketliliğin işteki dikkatin dağılmasına neden olması  
C)  Konuşmaların sessizliği bozması, aşırı gürültü ve uğultu olması  
D) Daha yakından denetim ve gözetim olanağı sağlaması  
E) Salgın hastalıkların yayılmasına müsait olması  

7. Aşağıdakilerden hangisi kullandıkları teknolojilere ve yönetim yaklaşımlarına göre büro türleri arasında yer almaz?
A) Salon bürolar 
B) Ev bürolar 
C) Mobil bürolar 
D) Sanal bürolar 
E) Adhokratik bürolar 

8. Özel amacın gerçekleşmesi ile ortadan kalkan ve geçici bir büro uygulaması anlamına gelen “adhokrasi" kavramını ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Warren Bennis 
B) Frederick Winslow Taylor 
C) Max Weber 
D) Auguste Comte 
E) Abraham Maslow 

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlardan birinin nikâh törenine katılan yöneticinin oynadığı roldür?
A) Bilgi sağlama  
B) Bireylerarası  
C) Karar alma 
D) Liderlik  
E) Birleştirici 

10. Geleneksel büroların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Rutin memuriyet görevleri otomatikleştirildiği ya da dış kaynaklara devredildiği için çoğu memuriyet görevi ortadan kalkmıştır 
B) Memuriyet görevleri büro çalışmasının en önemli bölümünü oluşturur 
C) Çalışma homojendir ve çeşitlendirilmemiştir. Bu nedenle monoton ve sıkıcıdır 
D) Fonksiyonların devam etmesini sağlamak ve insanları birbirinden ayırmak için fiziksel bariyerler 
vardır ve bu şekilde sınırlar mükemmel bir şekilde vurgulanır 
E) Büyük gruplara, bölümlere ve departmanlara uygun bir örgüt yapısı geçerlidir 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın özelliklerinden biri değildir?
A) Öncelikli olmak  
B) Geleceğe dönük olmak  
C) Katılımlı olmak  
D) Esnek olmak  
E) Zaman kaybına yol açma 

2. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda etkin bir yerleşim için uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
A) Birbirleriyle gün içerisinde bulunan bürolar ve kişiler birbirine yakın mesafede bulunmalıdır
B) Yararlanılmayan alan oranı en aza düşürülmelidir
C) Toplantı odaları ve arşivlerin büro mekanları ile ilişkisi dikey düzeyde sağlanmalıdır
D) Halkla doğrudan bağlantılı büroların binanın giriş 
katında ve giriş kapısına yakın olması gerekir
E) Elektrik ve telefon prizleri inşaat sırasında ya da binaya taşınmadan önce bürolarda 3-4 metrede bir olacak biçimde düzenlenmelidir

3. Planlama sürecinde aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaz?
A) Hangi güdüleme yöntemi kullanılacak 
B) Yapılması gereken iş nedir 
C) İş neden yapılacak 
D) Ne zaman yapılacak 
E) İşin yapılmasından kim sorumlu olacak 

4. Kuruluş dosyası hazırlama sürecinde, dosyada bulunması gereken Ticari Durum Tasdiknamesi belgesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından verilir?
A) İşyerinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığı 
B) Ticaret Sicil Memurluğu 
C) Ticaret ve Sanayi Odası 
D) Ticaret Odası 
E) Devlet Planlama Teşkilatı 

5. Uygun çalışma koşulu faktörleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Müşteri memnuniyeti 
B) Aydınlatma 
C) Duruş ve oturuş bozuklukları 
D) Isıtma ve soğutma (iklimlendirme) 
E) Gürültü 

6. Örgütün ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğiniörgütün varlık nedenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misyon 
B) Vizyon 
C) Öngörü 
D) Strateji 
E) Plan 

7. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde adayların kaçınması gereken bir davranıştır? 
A) Sorulara evet ya da hayırla yanıt vermek   
B) Piyasaya uygun bir ücret istemek   
C) Umut vermek   
D) Eski işinizden sorulmadıkça söz etmemek   
E) Olması gereken gibi değil, kendiniz gibi olmak  

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütün kendisini nasıl görmek istediğini, örgütün varlık nedenini ifade etmektedir?
A) Vizyon  
B) Misyon  
C) Politika  
D) Prosedür  
E) Yönetmelik  

9. Aşağıdakilerden hangisi ergonomi ve psikoloji uzmanlarınca bürolar için önerilen renklerden biridir?
A) Mavi   
B) Yeşil   
C) Sarı   
D) Menekşe   
E) Mor  

10. Aşağıdakilerden hangisi, 5 yıl ve üzeri, üst düzey yönetim alanına giren, uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmeye yönelik plandır?
A) Uzun vadeli plan 
B) Orta vadeli plan 
C) Kısa vadeli plan 
D) Tek kullanımlı plan 
E) Yazılı olmayan plan 
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi matriks bölümlendirmenin yararlarından biri değildir?
A) Çevresel koşullara uyum sağlaması  
B) Güçlü bir iletişim akışı sağlaması 
C) Personel verimliliğini artırması  
D) Teknik sorunların kolaylıkla çözülebilmesi 
E) Gruplaşmaya yol açması  

2. Müşteri temeline göre bölümlendirmenin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Bölümlerarası koordinasyon eksikliği 
B) Müşteri tatminini artırması 
C) Müşteri memnuniyet düzeyinde yükselme 
D) Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin müşterilere 
yönelik gerçekleştirilmesi 
E) Müşterinin merkezi bir konuma alınması 

3. Aşağıdakilerden hangisi müşteriye göre bölümlendirmenin sakıncalarından biri değildir?
A) Diğer bölümler ile olan koordinasyon azlığı  
B) Uzmanlaşmış personelin bazen kapasitesinin altında kullanılma olasılığı  
C) Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin müşterilere yönelik gerçekleştirilmesi  
D) Bölümler arasında rekabet görülmesi  
E) Belli bir bölümde çalışan personelin başka bölümlere kaydırılmasının zorluğu  

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın profilini çıkarır?
A) İş değerleme   
B) İş tanımı   
C) İş analizi   
D) İş gerekleri   
E) İş kimliği  

5. Örgütü oluşturan benzer veya aynı türden faaliyetlerin gruplandırılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevsel bölümlendirme 
B) Müşteri temeline göre bölümlendirme 
C) Mal/hizmete göre bölümlendirme 
D) Bölgesel bölümlendirme 
E) Zamana göre bölümlendirme 

6. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı bir alana çok sayıda ilişkinin çizilmesini sağlayan örgüt şemasıdır?
A) Klasik örgüt şeması  
B) Yatay şema  
C) Dairesel şema 
D) Dikey şema  
E) Katlanmış şema  

7. Örgütün bir kısmını gösteren ek bir örgüt şeması çizimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) O düzeyin üstündeki en az bir, altında da iki düzeyi çizmek gerekir
B) O düzeyin üstünde ve altındaki birer düzeyi çizmek yeterlidir
C) Sadece gösterilmek istenen düzeyin şemasını çizmek yeterlidir
D) O düzeyin üstündeki tüm düzeyleri de çizmek gerekir
E) O düzeyin altındaki tüm düzeyleri de çizmek gerekir

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin aşamaları arasında yer alır?
A) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 
B) Standartların belirlenmesi 
C) Mevcut başarının belirlenmesi 
D) Performansı ödüllendirme 
E) Sapmaların belirlenmesi 

9. Aşağıdaki temel ilkelerden hangisi çeşitli kademelere devredilen yetki ve sorumluluğun, o kademenin örgüt içindeki konumuyla bağdaşma zorunluluğuna yöneliktir?
A) Denge ilkesi 
B) Etkinlik/verimlilik ilkesi 
C) Yönetim alanı ilkesi 
D) Ayrıklık ilkesi 
E) Esneklik ilkesi 

10. Mal/Hizmete göre bölümlendirmenin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yöneticilerin sadece o mal ya da hizmet ile ilgili bir gelişim sergilemesi 
B) Örgütün daha küçük ve esnek birimlere bölünebilmesi 
C) Gelişme, yayılma ve çeşitliliği desteklemesi 
D) Karar vermeyi kolaylaştırması 
E) İletişim kanallarının kısalması nedeniyle etkili iletişime olanak sağlaması 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi testleri yaprak vize büro


Hızlı Menü: