facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 600 Son Yorum: Gamze

Borçlar Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Borçlar Hukuku Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri

Sözleşmelerin yalnızca taraşarı arasında hukuki sonuç doğuracağının kabulü Borçlar Hukuku’na hâkimolan hangi ilkenin sonucudur?
a. Nisbîlik
b. Eşitlik
c. Sözleşme özgürlüğü
d. Genellik
e. Soyutluk

Türk hukukunda sözleşmelerin yorumu konusunda esas alınan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İrade İlkesi
b. Beyan ilkesi
c. Yorum ilkesi
d. Güven ilkesi
e. Eşitlik ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi sürekli edimli sözleşmelerden biridir?
a. Taşınmaz satışı
b. Hizmet
c. Taşınır satışı
d. Eser
e. Alacağın devri

Aşağıdakilerden hangisi tek taraşı hukuki işlemlerden biridir?
a. Bağışlama
b. Kefalet
c. Vasiyetname
d. Ariyet (Kullanma ödüncü)
e. Vekâlet

Önsözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekline ilişkinaşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.
b. Asıl sözleşmenin şekline tabidir.
c. Nitelikli yazılı şekle tabidir.
d. Resmi şekle tabidir.
e. Adi yazılı şekle tabidir.

Bir takım borçların eksik borç şeklinde nitelendirilmesinin hukuki sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eksik borçlarda taraşardan yalnızca birinin borçaltına girmesi
b. Eksik borçların Kanun tarafından düzenlenmemiş olması
c. Eksik borçların bir süreye bağlı olması
d. Eksik borçların taraşarını gerçek kişilerin oluşturması
e. Eksik borçlarda alacaklının doğmuş alacağı talep etme hakkının bulunmaması

Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir?
a. Nafaka borcu 
b. Kumar ve bahisten doğan borçlar
c. Evlenme tellallığından doğan borçlar
d. Ahlâki görevlerden doğan borçlar
e. Zamanaşımına uğramış borçlar

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sürekli borçilişkisi doğuran sözleşmeler bir arada sayılmıştır?
I. Kira sözleşmesi
II. Hizmet sözleşmesi
III. Eser sözleşmesi
IV. Satış sözleşmesi
a. I ve II
b. II ve III
c. III ve IV
d. IV ve I
e. IV ve II

Terzinin ücreti mukabilinde elbise dikmeyi üstlenmesi halinde borçlunun davranışı esas alınarak ne türbir edimden söz edilir?
a. Verme borcu
b. Kaçınma borcu
c. Yapma borcu
d. Yapmama borcu
e. Katlanma borcu

Sözleşme ilişkisinden doğan münferit borçları ifadeetmek için kullanılan “borç” sözcüğü ile eş anlamlı olarakkullanılan hukuki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eksik borç
b. Dar anlamda borç
c. Seçimlik borç
d. Geniş anlamda borç
e. Sorumluluk
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği doğrudan temsilin söz konusu olduğu durumlardan biridir? 
a. Hukuki işlemin temsilci veya temsil olunanla yapılması farksızsa
b. Hukuki işlemin konusunu taşınmazlar oluşturuyorsa
c. Hukuki işlemin değeri T 2500’nin altında ise
d. Hukuki işlemin yapılması temsil olunanın menfaatine ise
e. Temsilcinin yetkisi kambiyo taahhüdünde bulunulmasına ilişkinse

Aşağıdakilerden hangisi temsilcinin özel olarak yetkilendirilmesini gerektiren işlemlerden biri değildir? 
a. Kefil olma
b. Konkordato talep etme
c. Karz (tüketim ödüncü) sözleşmesi yapma
d. Taşınmazı bağışlama
e. Taşınmazı devretme

Aşağıdakilerden hangisi temsilin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir? 
a. Temsilcinin ölümü
b. Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi
c. Temsil olunanın ölümü
d. Hukuki işleme taraf olan üçüncü kişinin ölümü
e. Temsil olunanın işası

Aşağıdakilerden hangisi yazılı geçerlilik şekline tabi sözleşmelerden biridir? 
a. Kefalet
b. Kira
c. Taşınır satımı
d. Elden bağışlama
e. Eser

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelerin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden biri değildir? 
a. Ehliyetsizlik
b. Aşırı yararlanma
c. Hukuka aykırılık
d. Şekle aykırılık
e. imkansızlık

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin iptal edilebilirliğine yol açan sebeplerden biri değildir? 
a. Aldatma
b. Yanılma
c. Muvazaa
d. Aşırı yararlanma
e. Korkutma

Aşağıdakilerden hangisi imzanın mutlaka el yazısı ile yapılmasının gerekli olduğu belgelerdendir? 
a. Tapu senedi
b. Temsil belgesi
c. Poliçe
d. Satış sözleşmesi
e. Kira Kontratı

Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen açıklamada yanılma hâllerinden biri değildir?
a. Kişide yanılma
b. Sözleşmenin konusunda yanılma
c. Miktarda yanılma
d. Sözleşmenin niteliğinde yanılma
e. Sözleşmenin amacında yanılma

Aşırı yararlanmaya dayanılarak sözleşmenin iptalinin istenebileceği en uzun süre aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 1 yıl
b. 2 yıl
c. 3 yıl
d. 5 yıl
e. 10 yıl

Yanılmanın etkisiyle sözleşmeye taraf olan kimsenin yanılma nedeniyle sözleşmenin iptalini isteyebileceğisüre aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 ay
b. 2 ay
c. 1 yıl
d. 2 yıl
e. 5 yıl
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi kusur sorumluluğu kapsamında haksız fiilin unsurlarından biri değildir?
a. Fiil
b. Kusur
c. Hukuka aykırılık
d. Hakkaniyet
e. Zarar

Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biri olarak değerlendirilebilir? 
a. Zarar görenin davranışı
b. Zarar verenin ağır kusuru
c. Haklı savunma
d. Kendi hakkını kuvvet kullanarak koruma
e. Zorunluluk hâli

Hukukumuzda haksız fiilden sorumlulukta illiyet bağının belirlenmesi hususunda kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Uygun illiyet bağı
b. Mantıki illiyet bağı
c. Devam eden illiyet bağı
d. fiarta bağlı illiyet bağı
e. Tabi illiyet bağı

Haksız fiile maruz kalan kimseden başka birisininde bu fiil yüzünden zarara uğraması hâlinde talep edebileceği zarar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dolaylı zarar
b. Yansıma zarar
c. Fiili zarar
d. Yoksun kalınan kar
e. Doğrudan zarar

Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
a. Haklı savunma
b. Zorunluluk hâli
c. Üstün nitelikte özel yararın bulunması
d. Doğa olayı
e. Zarar görenin rızası

İlk kez Türk Borçlar Kanununda düzenlenen sorumluluk hâli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tehlike sorumluluğu
b. Hayvan bulunduranın sorumluluğu
c. Taşınmaz malikinin sorumluluğu
d. Kusur sorumluluğu
e. Adam çalıştıranın sorumluluğu 

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hâllerinden biri değildir?
a. Adam çalıştıranın sorumluluğu
b. Hayvan bulunduranın sorumluluğu
c. Yapı malikinin sorumluluğu
d. Tehlike sorumluluğu
e. Çevre kirletenin sorumluluğu

Aşağıdakilerden hangisinde haksız fiilden sorumlu tutulan kişinin kurtuluş kanıtı getirmesine imkân tanınan kusursuz sorumluluk hâlleri bir arada sayılmıştır?
I. Hayvan bulunduranların sorumluluğu
II. Adam çalıştıranın sorumluluğu
III. Yapı malikinin sorumluluğu
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I ve III

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hâllerinden biri değildir?
a. Ev başkanının sorumluluğu
b. Yapı malikinin sorumluluğu
c. Taşınmaz malikinin sorumluluğu
d. Kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğu
e. Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardanDevletin sorumluluğu

Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin malvarlığında meydana gelen irade dışı eksilmeyi ifade eder? 
a. Hasar
b. Zarar
c. Kayıp
d. Kusur
e. Eksiklik
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin unsurlarından biri değildir?
a. Zenginleşme
b. Yoksullaşma
c. Kusur
d. Nedensellik bağı
e. Haklı bir sebebin bulunmaması

Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme sayılmayan durumlardan biri değildir?
a. Eksik borçların ifası
b. Zamanaşımına uğramış bir borcun ifası
c. Nafaka borçlarının ifası
d. Evlenme simsarlığı (aracılığı) için verilen ücretingeri verilmesi
e. Kumar ve bahisten doğan borçların ifası

Sebepiz zenginleşmeden doğan iade taleplerinin tabi olduğu kısa ve uzun zamanaşımı süreleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a. 1-10 yıl
b. 1-20 yıl
c. 2-10 yıl
d. 2-20 yıl
e. 10-20 yıl

Sebepsiz zenginleşme dolayısıyla bir borçla yükümlü sayılan yoksullaşanın zamanaşımı geçse bile bu borcu ödemeden kaçınabilmesine olanak tanıyan defi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Daimi defi
b. Tartışma defi
c. Ödemezlik defi
d. Zamanaşımı defi
e. Bölme defi

Haksız fiil nedeniyle zarar gören kimsenin bu fiil nedeniyle elde ettiği yararların uğradığı zarar karşılığında ödenecek tazminat miktarından indirilmesine ne ad verilir?
a. Denkleştirme
b. Arılaştırma
c. Eşitleme
d. Tenzilat
e. Tasfiye

Bir kimsenin ölümü halinde ona ait olan tazminat alacağının akıbetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Tazminat alacağı ertelenir.
b. Tazminat alacağı sona erer.
c. Tazminat alacağının niteliği değişir.
d. Tazminat alacağı mirasçılara intikal eder.
e. Tazminat alacağına faiz yürütülür.

Haksız fiil sorumluluğunda zararı ispat yükü kime aittir?
a. Zarar verene
b. Hakime
c. Zarar görene
d. Tanıklara
e. Haksız fiilden menfaati olana

Bedensel zararın hesaplanmasında zarar miktarı kesin olarak hesaplanamıyorsa hâkim en çok ne kadar süre içerisinde bedensel zarara ilişkin tazminat yükünü değiştirebilir?
a. 1 yıl
b. 2 yıl
c. 3 yıl
d. 5 yıl
e. 10 yıl

Aşağıdakilerden hangisi soyutluk ilkesine tabi hukuki işlemlerden biridir?
a. Kullanma ödüncü
b. Tüketim ödüncü
c. Elden bağışlama
d. Taşınmaz kirası
e. ibra

Yürürlükteki Borçlar Kanunu’na göre haksız fiilden doğan tazminat davalarının tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2 ay
b. 6 ay
c. 1 yıl
d. 2 yıl
e. 10 yıl
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku borçlar


Hızlı Menü: