facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 936 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 733 Son Yorum: Gamze

Borçlar Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Borçlar Hukuku Final (Dönem Sonu Sınavı) 5. 6. 7. 8. Ünite Yaprak Testleri ve Özetleri

Aşağıdakilerden hangisi götürülecek borçlardandır? 
a. Kira bedelinin ödenmesi
b. Satım konusu tablonun teslimi
c. Rekabet etmeme borcunun ifası
d. Terzinin diktiği elbisenin teslimi
e. İşçinin üstlendiği temizlik borcunun ifası

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde sözleşmenin kurulmasından sonra borçlunun işası nedeniyle, alacağı tehlikeye düşen alacaklının sahip olduğu savunma imkânı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Ödemezlik def’i
b. Tartışma def’i
c. Aciz def’i 
d. Daimi def’i
e. Bölme def’i

Aşağıdaki savunma imkânlarından hangisi sahibine borcunu ifa etmekten geçici olarak kaçınma hakkı verir? 
a. Zamanaşımı def’i 
b. Peşin dava def’i 
c. Daimi def’i
d. Tartışma def’i 
e. Ödemezlik def’i 

9. ve 10. Soruları aşağıdaki olaya göre cevaplayın:
Halı dokuma fabrikası bulunan A, B’den metresi 10’den 100 metre birinci kalitede ipek iplik sipariş etmiş, B ise A’ya birinci kalitede 100 metre yün iplikgöndermiştir.
Somut olayda borcun ifasında yaşanan aksaklığı hukuken nitelendiriniz?
a. Ayıplı ifa 
b. Kısmi ifa 
c. Aliud 
d. İmkansızlık
e. Hasar

Borcun ifası sırasında yaşanan aksaklığa bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Borçlu temerrüdünün sonuçları 
b. Alacaklı temerrüdünün sonuçları 
c. Sözleşmenin feshi
d. Sözleşmenin iptali
e. Kesin hükümsüzlük

Aşağıdakilerden hangisi edim sonucunun borçlanılmasına örnek teşkil eder? 
a. Hastayı muayene etme
b. Kira konusu taşınmazı kullanmaya elverişli halde teslim etme 
c. Rekabet etmeme
d. Mimari proje çizme
e. Kiralananı geri verme

Aşağıdakilerden hangisi yasa gereği bildirimsiz olarak halefiyetin gerçekleştiği hallerden biri değildir? 
a. Müteselsil borçlulardan birinin borcun tamamını ifa etmesi 
b. Kefilin asıl borcu ödemesi 
c. Özel sigortalarda sigortacının sigorta tazminatını ödemesi
d. Paylı mülkiyette paydaşın kendi borcunu ödemesi
e. Sosyal sigortalarda sigortacının sigorta tazminatını ödemesi

Seçimlik borçta, seçim hakkının kimde olduğu konusunda sözleşmede bir açıklık yoksa seçim hakkının kural olarak kime ait olduğu kabul edilir? 
a. Borçluya 
b. Alacaklıya 
c. Hakime 
d. Üçüncü kişiye 
e. Önceden ifa yükümlüsüne

Para borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Borçlunun ifa zamanındaki yerleşim yeri 
b. Alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yeri
c. Alacaklının borcun doğumu zamanındaki yerleşim yeri
d. Sözleşme kurulduğu sırada borç konusu paranın bulunduğu yer 
e. Sözleşme kurulduğu sırada borçlunun bulunduğu yer 

Çeşit borçlarında taraflar, borç konusu şeyin niteliği üzerine anlaşmamışlarsa borç konusu şeyin en az hangi nitelikte olması gerekir?
a. En düşük vasıfta 
b. Orta vasıfta 
c. Borçlu tarafından belirlenecek vasıfta 
d. En iyi vasıfta 
e. Alacaklı tarafından belirlenecek vasıfta
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi borçlunun ifa yardımcısının eylemlerinden sorumluluğunun koşullarından biri değildir? 
a. Yardımcı kişiye bırakılabilir bir borç olmalı 
b.  Borcun ifasına ya da hakkın kullanımına katılımı sağlanmış olan bir yardımcı kişi bulunmalı
c.  Yardımcının eylemi hukuka aykırı olmalı
d.  Yardımcı kişi borcun ifası sırasında alacaklıya zarar vermiş olmalı
e.  İfa yardımcısının kusuru ağır kusur derecesinde olmalı

Ani edimli sözleşme ilişkilerinin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesine ne ad verilir? 
a.  Sözleşmeden dönme
b.  Sözleşmenin iptali
c.  Sözleşmeden cayma
d.  Sözleşmenin feshi
e.  Sözleşmenin geri alınması

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde alacaklının susması hâlinde karine olarak hangi seçimlik hakkını tercih ettiği kabul edilir?
a.  Sözleşmeden dönüp menfi zararın tazmini
b.  Aynen ifa ve gecikme tazminatı
c.  İfadan vazgeçip müspet zararın tazmini
d.  Sözleşmeden dönüp munzam zararın tazmini
e.  İfadan vazgeçip temerrüt faizinin ödenmesi

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin geçerli olarak kurulduğuna duyulan güvenin boşa çıkmasından dolayı ortaya çıkan zarar türüdür?
a.  Munzam (aşkın) zarar 
b.  Manevi zarar
c.  Menfi (olumsuz) zarar
d.  Müspet (olumlu) zarar
e.  Diğer zararlar

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdünün genel sonuçlarından biri değildir?
a.  Borçlunun temerrüdü sona erer.
b.  Borçlunun sorumluluğu hafişer.
c.  Hasar borçluya geçer.
d.  Borçlunun giderleri isteme hakkı doğar.
e.  Alacaklı artık ödemezlik def’ini ileri süremez.

Aciz belgesine konu edilmiş bir alacağın tabi olduğu en uzun zamanaşımı süresi aşağdakilerden hangisidir? 
a.  5 yıl
b.  10 yıl
c.  15 yıl
d.  20 yıl
e.  30 yıl

Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılık ve zarar arasındaki (illiyet) nedensellik bağının kesilmesine yol açan sebepelerden biridir?
a.  Zarar verenin ağır kusuru
b.  Üçüncü kişinin ağır kusuru
c.  Zararın miktarının az olması
d.  Zorunluluk hâli
e.  Haklı savunma

Aşağıdakilerden hangisi bir olayın mücbir sebep sayılmasının koşullarından biri değildir?
a. Süreklilik
b. Yoğunluk
c. Dışsallık
d. Kaçınılmazlık 
e. Öngörülmezlik

Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün koşullarından biri değildir?
a.  Borçlunun temerrüde düşmede kusurlu olması 
b.  Borcun muaccel olması
c.  Alacaklı temerrüdünün olmaması
d.  Borcun ifasının mümkün olması 
e.  Alacaklının borçluya ihtarda bulunması

Aşağıdakilerden hangisi para borçlarında temerrüt hâlinde alacaklının temerrüt faizi ile karşılanamayan zararının karşılığını teşkil eder? 
a.  Müspet (olumlu) zarar
b.  Manevi zarar
c.  Menfi (olumsuz) zarar
d.  Munzam (aşkın) zarar
e.  Müteaddit zarar
Ara
Cevapla
#3
Belirli bir yerde ifa edilmesi gereken borcun kararlaştırılan yerde ödenmemesi halinde ödenmesi istenilen ceza koşulunun niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İfaya eklenen ceza koşulu 
b. Seçimlik ceza koşulu
c. Dönme cezası
d. Yanma kaydı
e. Fesih cezası

Taksitli satışlarda kararlaştırılan ceza koşulunun yasal sınırı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Bir taksit tutarının üç katı
b. Peşin satış tutarının % 20’si 
c. Peşin satış tutarının %10’u
d. Taksitle satış tutarının %10’u
e. İki taksit tutarı

Alacağın devri sözleşmesinin tâbi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Adi yazılı şekil
b. Resmi şekil
c. Nitelikli yazılı şekil
d. Sözlü şekil
e. Noter önünde düzenleme şekli

Aşağıdakilerden hangisi niteliği gereği devredilemeyecek alacaklardan biridir? 
a. Faiz alacağı
b. Maddi tazminat alacağı
c. Kira alacağı
d. Nafaka alacağı
e. Ödünçten doğan alacak

Bir malvarlığının veya işletmenin devredilmesi halinde devreden ve devralanın yasa gereği müteselsilen sorumlu oldukları süre aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2 ay
b. 6 ay
c. 1 yıl
d. 2 yıl
e. 5 yıl

Borca katılma sözleşmesine sözleşmenin yapıldığı sırada borca katılan kişinin eşinin rıza göstermemiş olmasının sözleşmeye etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İptal edilebilirlik
b. Sözleşmenin feshi
c. Kesin hükümsüzlük
d. Kısmi hükümsüzlük
e. Noksanlık

Sözleşmenin devrinin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.
b. Adi yazılı şekle tabidir.
c. Resmi şekle tabidir.
d. Nitelikli yazılı şekle tabidir.
e. Devredilen sözleşmenin şekline tabidir.

Türk Hukukunda birden çok borçlunun bulunduğu durumlarda kural olarak borçluların borçtan sorumluluğu bakımından hangi esas geçerlidir?
a. Paylı borçluluk 
b. Müteselsil borçluluk
c. Kısmi borçluluk
d. El birliğiyle borçluluk
e. Bölünmez borçluluk

Aşağıdakilerden hangisi niteliği gereği koşula bağlanamayan işlemlerden biridir? 
a. Taşınmaz satışı
b. Bağışlama
c. Fesih
d. Vasiyetname
e. Dernek kurma

Aşağıdakilerden hangisi yüklemeli olarak yapılabilen hukuki işlemlerden biridir? 
a. Taşınır satışı 
b. Taşınmaz kirası
c. Tüketim ödüncü
d. Bağışlama
e. Vekâlet
Ara
Cevapla
#4
Eserin ayıplı olarak tesliminde yüklenicinin kusurlu olması halinde yükleniciye karşı açılacak davaların tâbi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  2 yıl
b.  5 yıl
c.  10 yıl
d.  20 yıl
e.  30 yıl

Zamanaşımının borca etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  Borcu sona erdirir.
b.  Borcun talep ve dava edilebilirliğini ortadan kaldırır.
c.  Borcu erteler.
d.  Borcu muaccel hâle getirir.
e.  Borcu yeniler.

Zamanaşımının başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  Alacağın muaccel olduğu an
b.  Sözleşmenin kurulduğu an
c.  Sözleşmenin sona erdiği an
d.  Alacağın dava edildiği an
e.  Alacağın icra takibine konu edildiği an 

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan münferit borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
a. İfa
b. İbra
c. Fesih
d. Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
e. Takas

Faizli ödünç sözleşmesinde faiz borcunun tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a.  1 yıl
b.  2 yıl
c.  3 yıl
d.  5 yıl
e.  10 yıl

İbranın tabi olduğu geçerlilik şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Adi yazılı şekle tabidir.
b.  Nitelikli yazılı şekle tabidir.
c.  Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.
d.  Resmi şekle tabidir.
e.  Sona erdirilmek istenen sözleşmenin şekline tabidir.

Aşağıdakilerden hangisi yasal yenileme hallerinden biridir? 
a.  İpotek
b.  İrat senedi
c.  Taşıma senedi
d. Konişmento
e. Makbuz

Aşağıdakilerden hangisi yasa gereği takası yasaklanmış alacaklardan biridir? 
a.  Nafaka alacakları
b.  Kira alacakları
c.  Faiz alacakları
d.  Anapara alacağı
e.  Vekil ücreti

Aşağıdakilerden hangisi takasın koşullarından biri değildir?
a.  Borçların özdeş olması
b.  Edimlerin her ikisinin de muaccel olması
c.  Takas açıklamasında bulunulması
d.  Borçların aynı hukuki ilişkiden doğması
e.  Alacaklarda karşılıklılık bulunması

Aşağıdakilerden hangisi borçlunun davranışlarıyla zamanaşımının kesilmesine yol açan sebeplerden biri değildir?
a.  Borçlunun borcu ikrar etmiş olması
b.  Borçlunun borcun faizini ödemesi
c.  Borçlunun borcu devretmesi
d.  Borçlunun kefil göstermesi
e.  Borçlunun rehin göstermesi
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku borçlar


Hızlı Menü: