facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 431 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 322 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 294 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 287 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 237 Son Yorum: Gamze

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Avukatlık ve Noterlik Hukuku Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi avukatın bağımsızlığının arandığı alanlardan biri değildir?
a. İş sahibine karşı bağımsızlık
b. Meslek örgütüne karşı bağımsızlık
c. Özel hayatında bağımsızlık
d. Topluma karşı bağımsızlık
e. Ulusal ve dinsel inançlara karşı bağımsızlık

Avukatların yargı mercileri ve idari makamlar nezdinde yaptıkları yazılı ve sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunması halinde avukata ceza verilmemesi neyin sonucudur?
a. Topluma karşı bağımsızlık
b.  Cezai ehliyetsizlik
c. Serbest meslek olma özelliği
d. İddia ve savunma dokunulmazlığı
e. Zorunlu müdafilik

Yargı bağımsızlığının esaslı unsurları nelerdir?
a. Hâkimlerin bağımsızlığı
b. Baroların  Adalet Bakanlığının bağımsızlığı
c. Mahkemelerin  savcıların bağımsızlığı
d. Avukatın  müvekkilin bağımsızlığı
e. Avukatın ve mahkemelerin bağımsızlığı

Avukatların atası sayılan, eski yunan mitolojisinde adalet işinde savunmayı üstlenen Yalvarılar olarak da adlandırılan Zeus’un çirkin kızlarına ne ad verilir?
a. Litailer
b. Hades
c. Mübaşir
d. Kadı
e. Nemesis

Her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişilere ne ad verilir?
a. Hâkim 
b. Avukat
c. Savcı
d. Kâtip
e. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Avukatlar, mesleki faaliyetlerini hangi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun denetim ve gözetimi altında sürdürür?
a. Adalet Bakanlığı
b. Sayıştay
c. Baro
d. Yarsav
e. Hukuk Fakülteleri

Görevlerinden dolayı avukatlara karşı işlenen suçlarda, bu suçların yargıçlara karşı işlenmiş olması halinde uygulanacak ceza kanunu hükümlerinim uygulanması avukatlık mesleğinin hangi niteliğinin sonuçlarındandır?
a. Serbest meslek özelliğinin
b. Tekel hakkının
c. Uzmanlık özelliğinin
d. Kamu hizmeti özelliğinin
e. Barolarca denetlenmesinin

Avukatın, avukatlık sözleşmesi ilişkisine girip girmeme ve girdiği avukatlık sözleşmesini sürdürüp sürdürmeme konusunda mutlak özgürlüğe sahip olması avukatlığın hangi özelliğinin sonucudur? 
a. Avukatlığın kamu hizmeti olması
b. Avukatlığın tekelci özelliği
c. Avukatlığın kar amacı gütmesi
d. Avukatlığın ticari faaliyet olması
e. Avukatlığın serbest meslek olması

Avukat ile müvekkil arasında kurulan ilişkide karşılıklı güvenin hâkim olması ve taraşarın iradesinin esas alınması kuralının istisnasını oluşturan, yasal yükümlülükten kaynaklanan kurum hangisidir?
a. Zorunlu müdafilik
b. C.M.K.
c. Vekâlet
d. Tebligat
e. Avukatlık

Avukatlık Yasasının 63. maddesinde “kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, hakem ve yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız borada yazılı avukatlara aittir” denilmiştir. Bu madde avukatlığın hangi özelliğinin yasal güvencesini oluşturur?
a. Serbest meslek olmanın.
b. Meslek tekelinin.
c. Kanunla düzenlenmiş olmasının
d. Bağımsızlığının.
e. Savunma dokunulmazlığının
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğine kabul için aranan olumsuz şartlardan değildir?
a. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat niteliğini kaybetmiş olmak
b.  Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresinde bilinmiş olmak
c. Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak
d. Avukat olmak için mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak
e. Mesleki yayınları takip etmemek

Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleği ile birleşmeyen işlerden değildir? 
a. Hukuk bürosunda maaşlı çalışmak
b. Maliye bürosunda aylık karşılığında danışman olarak çalışmak
c. Ücret karşılığında profesyonel spor yapmak.
d. Sigorta Prodüktörlüğü
e. Esnaşık

Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleği ile birleşen işlerden değildir?
a. Milletvekilliği
b. Yeminli Mali Müşavirlik
c. İl genel meclisi üyeliği
d. Belediye Meclisi üyeliği
e. Hukuk alanında profesörlük 

Aşağıdakilerden hangisi avukatlık sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?
a. Avukatlık sözleşmesi her iki tarafa borç yükler.
b. Hukuki yardım ücret karşılığı yapılmalıdır.
c. Avukatlık sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır.
d. Sözleşmenin konusu hukuki yardım ya da hizmettir.
e. Avukatlık sözleşmesi, sadece avukatlarla yapılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi avukatlık sözleşmesini sona erdiren nedenlerden değildir?
a.  Sözleşmenin konusu işin ifa edilmesi
b. Avukatlık sözleşmesinin süreli olması halinde sürenin dolması
c.  İlk derece mahkemenin karar vermesi
d. Avukatın yada müvekkilin vefatı
e. Müvekkil, tek yanlı irade beyanıyla avukatı azletmesi

Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğine kabul için aranan olumlu şartlardan değildir?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
b. Staj bitim belgesi almış olmak
c. Levhasına yazıldığı baro sınırlarında ikametgâhı bulunmak
d. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak
e. 18 Yaşını doldurmuş olmak

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı avukatlık mesleğine kabule engel olmaz?
a. Taksirle işlenen suçlardan dolayı 1 yıl hapis almak
b. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla süreyle hapis cezası almak
c. Devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak 
d. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak 
e. Milli savunmaya karşı işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak 

Avukat ile müvekkilin iradelerinin karşılıklı uyuşmasının sonucu olarak doğan, avukata hukuki yardım, müvekkile vekalet ücreti borçları yükleyen sözleşmeye ne ad verilir?
a. Hizmet sözleşmesi
b. Vekalet sözleşmesi
c. Trampa sözleşmesi
d. İstisna sözleşmesi
e. Kira sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğine kabul için aranan olumsuz şartlardan biri değildir?
a. Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunun kaldırılmamış bulunması
b. Staj bitim belgesi almış olmak
c. Avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir işle uğraşmak
d. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat niteliğini kaybetmiş olmak
e. Sahtecilik suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı avukatlık mesleğine kabule engel olmaz?
a. Güveni kötüye kullanma suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
b. Hileli işas suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
c. İhaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
d. Karşılıksız çek keşide etmek.
e. Kaçakçılık suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerinden değildir?
a. Soru sorma yetkisi 
b. Dilekçe sunma yetkisi
c. Örnek çıkarma ve onaylama yetkisi 
d. Tebligat yapma yetkisi
e. Duruşmayı terk etme yetkisi

Aşağıdakilerden hangisi avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerinden değildir?
a. Kanun yoluna başvuru yetkisi
b. Sır saklama yetkisi
c. Makale yazma yetkisi
d. Duruşmayı terk etme yetkisi
e. Uzlaştırma yetkisi

Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, avukatın kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunması halinde, avukata ceza verilmemesi, Avukatın statüsünden kaynaklanan hangi yetkisine girer?
a.  Dosya evrakını tetkik yetkisi
b.  Sır saklama yetkisi
c.  Hazır bulunma yetkisi
d. İddia ve savunma dokunulmazlığı
e. Tebligat yapma yetkisi

Avukatların gerek kendilerine tevdi edilen avukatlık görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve Baro organlarındaki diğer görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmalarının yasak olması Avukatın statüsünden kaynaklanan hangi yetkisine girer?
a. Tebligat yapma yetkisi
b. Harcırah yetkisine
c. Hazır bulunma yetkisi
d. İddia ve savunma dokunulmazlığı
e. Sır saklama yetkisi

Avukatın, müvekkili tarafından kendisine verilen veya müvekkili namına aldığı mallar, para ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve yaptığı giderler ödeninceye kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilmesine ne ad verilir?
a. Vekâlet sözleşmesi 
b. Avukatlık sözleşmesi
c. Ücret hakkı
d. Mahsup 
e. Hapis hakkı

Üstlendiği işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat peşin aldığı ücreti ne yapmak zorundadır?
a. Yaptığı iş kadar vekâlet ücretinden mahsup edip artanı müvekkile iade etmelidir
b.  Vekâlet ücretinin tamamı avukatın olmalıdır.
c. Avukat vekâlet ücretinin tamamını müvekkile iade etmelidir.
d. Avukat parayı bir hayır kurumuna bağışlamalıdır.
e. Vekâlet ücreti avukatın bağlı bulunduğu baroya depo edilmelidir.

Avukatın azli halinde, müvekkilin ödemesi gereken ücret nedir? 
a. Avukatın yaptığı iş oranında vekâlet ücreti ödenmelidir.
b. Avukatlık ücretinin %50’si ödenmelidir.
c. Hiç avukatlık ücreti ödenmemelidir.
d. Avukatlık ücretinin tamamını ödemelidir
e. Müvekkili rızasına kalmış bir durumdur.

Henüz gerçekleşmemiş veya henüz vadesi gelmemiş müstakbel giderlere ilişkin olarak avukata yapılan peşin ödemelere ne ad verilir?
a. Harç
b. Harcırah
c. Yargılama gideri
d. Vekâlet ücreti
e. Avans

Aşağıdakilerden hangisi avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerinden değildir?
a. Vekalet ücreti talep yetkisi 
b. Hazır bulunma yetkisi
c. Görüşme yetkisi
d. Yazışma yetkisi
e. Dosya evrakını tetkik yetkisi 

“İfadesi alınırken şüphelinin ya da sanığın avukatının yanında bulunması ve avukatından hukuki yardım alması engellenemez” şeklindeki düzenleme avukatın hangi yetkisi ile ilgilidir?
a. Hazır bulunma yetkisi
b. Savunma yetkisi
c. Ceza yetkisi
d. Savunma hakkı
e. Örnek alma yetkisi
Ara
Cevapla
#4
Belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilen avukatın bu işe ait vekâlet görevinin, bu durumun vekil edenine tebliğinden itibaren on beş (15) gün süreyle devam etmesi avukatın hangi yükümlülüğünün sonucudur?
a. Kolluk ile işbirliği yapma yükümlülüğü,
b. Davayı sürüncemede bırakmaktan kaçınma yükümlülüğü
c. Vekil eden menfaatlerini koruma ve savunmada en güvenilir usulün izlenmesi yükümlülüğü,
d. Avukatın sadakat yükümlülüğü,
e. Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaçınma Yükümlülüğü

Avukatın yürüttüğü faaliyette başarı ve masraf rizikosunu sonuçta müvekkil taşır. Bu yüzden, avukatın, görevini vekil edenin haklı talepleri dairesinde yürütmesi gerekliliğinin dayanağı avukatın hangi yükümlülüğüdür?
a. Vekil edenin talepleri dairesinde vekâlet görevinin yürütüme yükümlülüğü
b. Vekil eden menfaatlerini koruma ve savunmada en güvenilir usulün izlenmesi yükümlülüğü
c. Avukatın vekil edenine yol gösterme ve tavsiyede bulunma yükümlülüğü
d. Avukatın sadakat yükümlülüğü,
e. Davayı sürüncemede bırakmaktan kaçınma yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi avukatın vekil edenine yol gösterme ve tavsiyede bulunma yükümlülüğünün alt gereklerinden değildir?
a. Yargılamanın kurucu unsuru olma yükümlülüğü,
b. Masraf rizikosuna dikkat çekme yükümlülüğü
c. Dava rizikosuna dikkat çekme yükümlülüğü
d. Avukatın yargısal nitelikte olmayan faaliyetine ilişkin istişare yükümlülüğü
e. Sulh olunması sırasında avukata düşen dikkat çekme yükümlülüğü

Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren kaç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Aşağıdakilerden hangisi avukatın, avukat  müvekkil ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerinden değildir? 
a. Aydınlatma yükümlülüğü,
b. Sadakat yükümlülüğü,
c. Edimini özenle yerine getirme yükümlülüğü,
d. Dilekçe yazma yükümlülüğü,
e. Edimini şahsen yerine getirme yükümlülüğü,

Aşağıdakilerden hangisi avukatın, avukat  müvekkil ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerinden değildir?
a. Vekâletten uygun olmayan zamanda çekilmekten kaçınma yükümlülüğü,
b. Müvekkil talimatları dairesinde vekâlet görevini yürütme yükümlülüğü,
c. Müvekkil menfaatlerini koruma ve savunmada en güvenilir usulün izlenmesi yükümlülüğü,
d. Müvekkiline yol gösterme ve tavsiyede bulunma yükümlülüğü,
e. Dosya inceleme yükümlülüğü,

Aşağıdakilerden hangisi avukatın, avukat  müvekkil ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerinden değildir?
a. Tanıklara verecekleri ifadeleri öğretme yükümlülüğü,
b. Üstlendiği her iş için dosya tutma yükümlülüğü
c.  Avukatın elinde bulundurduğu dava evrakı ile ilgili yükümlülüğü
d. Avukatın hesap verme yükümlülüğü
e. Avukatın sır saklama yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi avukat  mahkeme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerinden değildir?
a. Gerçeğin bulunmasına katkıda bulunma yükümlülüğü
b. Polis ile işbirliği yapma yükümlülüğü,
c. Teklif olunan bir işi haksız veya yolsuz bulduğunda red yükümlülüğü
d. Davayı sürüncemede bırakmaktan kaçınma yükümlülüğü
e. Tanıklarla temasa geçme ve onları etkilemekten kaçınma yükümlülüğü

Hangi yükümlülük aslında, avukatın vekil edenine karşı olan diğer mesleki yükümlülüklerinin de temelini oluşturur?
a. Polis ile işbirliği yapma yükümlülüğü,
b. Davayı sürüncemede bırakmaktan kaçınma yükümlülüğü
c. Sadakat yükümlülüğü,
d. Tanıklara verecekleri ifadeleri öğretme yükümlülüğü,
e. Dilekçe yazma yükümlülüğü,

Avukat, kural olarak üstlendiği işi bizzat yapmakla yükümlü olması avukatın hangi yükümlülüğünün sonucudur?
a. Avukatın aydınlatma yükümlülüğü
b. Avukatın sadakat yükümlülüğü,
c.  Vekil eden menfaatlerini koruma ve savunmada en güvenilir usulün izlenmesi yükümlülüğü,
d. Avukatın edimini şahsen yerine getirme yükümlülüğü,
e. Edimini özenle ifa yükümlülüğü
Ara
Cevapla
#5
“Avukatın meslek itibarı, ticari itibar değildir” cümlesi avukatlığın en çok hangi yönüne vurgu yapmaktadır?
a. Avukatlığın kamusal yönüne,
b. Avukatlığın serbest meslek yönüne,
c. Meslek olarak avukatın geçim kaynağı olmasına,
d. Avukatlığın kanun ile düzenlenmiş bir meslek olmasına,
e. Avukatlığın itibarlı bir meslek olmasına,

Aşağıdakilerden hangisi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.” kuralının ihlaline örnek verilecek durumlardan değildir?
a. Avukatın duruşmaya ya da keşfe alkollü gelmesi 
b. Avukatın takip ettiği davalar hakkında medyaya sık sık beyanlarda bulunması
c. Avukatın meslektaşına hakaret etmesi
d. Avukatın tahsil ettiği parayı dosyaya bildirmemesi
e. Avukat hakkında icra takibi yapılmasına sebep olması

Aşağıdakilerden hangisi “Avukatın başlıklı kâğıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.” kuralının ihlaline örnek verilecek durumlardan değildir?
a. Avukatın kartvizitine eski hâkim yazması 
b. Avukatın kartvizitine eski Yargıtay üyesi yazması
c. Avukatın kartvizitine profesör yazması
d. Avukatın kartvizitine konu uzmanı yazması
e. Avukatın kartvizitine marka vekili yazması

Avukatın kartvizitinde aşağıdaki sembollerden hangisinin kullanması kural ihlali değildir?
a. Irksal 
b. Dinsel 
c. Mezhepsel
d. Hukuksal
e. Cinsel

Aşağıdakilerden hangisi “Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.” ilkesinin ihlali değildir?
a. İş sağlamak amacıyla iş verebilecek kişilere mektup yazıp görüşmeye çağırmak 
b. Kamulaştırma davasında kamulaştırma yapılacak köye yapılan gezi 
c. Tek çalışan avukatın hukuk bürosu olarak tabela asması
d. Yabancı dil bilmeyen avukatın yabancı dilde kartvizit basması
e. Avukatın üniversitede hukuka ilişkin ders vermesi

Aşağıdakilerden hangisi “Avukat, bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir.” ilkesinin ihlali değildir?
a. Avukatlık bürosunun tam adliyenin karşısında yer alması, 
b. Çok abartılı dekor, 
c. İş sahiplerini etkileyecek şekilde asılmış fotoğraşar (askeri personelle, ünlülerle ya da siyasilerle), 
d. Büronun çok dağınık ya da kirli olması, 
e. Büronun dinsel ya da eğlence mekanlarının ortasında yer alması,

“Avukatlık adaletin sağlanması için oluşturulmuş bir kamu görevi olup, avukatın asli görevi dava kazanmak değil adaleti inşa etmektir” görüşünün amacı nedir?
a. Avukata itibar kazandırmak,
b. Avukatın hukuki görüşünün dava kazanmak için
teminat anlamına gelmeyeceği,
c. Kanun gereğinin uygulanması,
d. Avukatlığın vakarını inşa etmek,
e. Avukatı disipline etmek

Konulmasında amaç daha çok mesleğe bir standart getirmek, mesleğin öz disiplinini sağlamak olan kurallara ne ad verilir?
a. Avukatlık Kanunu
b. Medeni Hukuk
c. Avukatlı Meslek Kuralları
d. Barolar Birliği Disiplin kararları
e. Noterler Birliği Disiplin kararları

Avukatlık meslek kurallarına uyulmamasının, avukat açısından sonucu nedir?
a. Hiçbir yaptırımı bulunmamaktadır. 
b. Para cezasına mahkûm edilir.
c. Hapis cezası ile cezalandırılır.
d. Disiplin cezasına çarptırılır. 
e. Baro başkanı yapılır.

“Avukatlık, diğer mesleklerden farklı olarak kolektif inancı gerektiren mesleklerdendir. Avukatın yaptığı tüm işlemlerde yasaya ve adalete uygun hareket ettiği, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadık davrandığı kabul edilir”. Bu ifade hangi avukatlık meslek kuralının açıklaması olabilir?
a. Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.
b. Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır.
c. Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır. 
d. Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.
e. Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku avukatlık noterlik ve


Hızlı Menü: