facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 576 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 522 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 366 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 375 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 410 Son Yorum: Gamze

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Vize Ders Notları

#1
not 
Avukatlık ve Noterlik Hukuku Vize 1. 2. 3. 4. 5. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Avukatlık mesleğini tanımlamak
Kalem Avrupa Konseyinin Avukatlık Mesleğinin icrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararında avukat “Bu tavsiyenin amacı bakımından avukat sözcüğü, ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkili adına hareket etmeye, hukukun uygulanmasına, müvekkili adına mahkemeye çıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan ve Prensip 1. (2)’ye göre meslek örgütüne kaydı kabul edilmiş kişidir.“ 

Kalem Avukat, Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde “her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişiler“ şeklinde tanımlanmıştır. 

Avukatlığın özelliklerini açıklamak
Kalem Avukatlık bir kamu hizmetidir: Kamu hizmeti nitelemesi, iki temel öğenin varlığını gerektirmektedir. Bunlardan ilki hizmetin kamuya yönelmiş olduğunun siyasal organlarca kabul edilmesi yani diğer bir ifadeyle kamuya yararlı olması, ikincisi ise hizmetin kamu kuruluşlarınca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kişilerce ifa edilmesidir. 

Kalem Avukatlık bir serbest meslektir: Serbest Meslek, sermayeden ziyade şahsi emeğe, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanlığa dayanan, ticari özellik taşımayan, serbest meslek erbabının işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan faaliyet olarak tanımlanabilir. 

Kalem Avukatlığın serbest meslek olarak algılanması avukatın müvekkilinin haklarını bireysel olarak savunabilmesinin ve bunun için mücadele eden kişi olarak görevini eksiksiz gerçekleştirebilmesinin ön şartıdır. 

Kalem Avukatlıkta meslek tekeli vardır: Baro levhasına yazılı avukat olmayan kişilerin kural olarak vekil sıfatıyla mahkemeye kabul olunmamalarını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi adli işlemleri vekâleten yapma hakkını sadece baroya kayıtlı avukatlara tanımıştır. 

Kalem Bir başka deyişle hukuki meseleler ve kanuni işlere dair mütalaa vermek, mahkemeler, hakemler ve yargı yetkisine sahip diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilerin haklarını dava edip savunmak ve bu konulardaki adli işlemleri takip etmek, söz konusu işlemlere ait her türlü evrakı düzenlemek yetkileri kural olarak sadece avukat unvanına sahip kişilere aittir. 

Kalem Avukat bağımsızdır: Avukat bağımsızlığı çeşitli unsurlardan oluşan bir bütündür. Bağımsızlık iş sahibine, meslek örgütüne, devlete, topluma, ulusal ve dinsel inançlara karşı bağımsız olmayı gerektirir. 

İddia ve savunmanın dokunulmazlığını açıklamak 
Kalem İddia ve savunma dokunulmazlığı bağlamında yargı mercileri ve idari makamlar nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında avukatın kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunması halinde avukata ceza verilmez. 

Kalem Ancak bu cezasızlık için bu isnat ve değerlendirmelerin gerçeğe dayanması, savunma konusu ile sınırlı, yasal çerçeve içinde olması ve avukatlık onuruna yaraşır üslup içinde bulunması gerekir
Ara
Cevapla
#2
Avukatlık mesleğine kabul için aranan şartları açıklamak
Avukatlık mesleğine kabul için aranan şartlar olumlu ve olumsuz şartlar olarak ikiye ayrılır. 
Okey Olumlu şartlar:
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, 
• Türk Hukuk Fakültelerinin Birinden Mezun Olmak veya Yabancı Memleket Hukuk Fakültesinden Mezun Olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri Programlarına Göre Noksan Kalan Derslerden Başarılı Sınav Vermek, 
• Staj Bitim Belgesi Almış Olmak, 
• Levhasına Yazıldığı Baro Sınırlarında İkametgahı Bulunmak.

Okey Olumsuz şartlar:
• Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat niteliğini kaybetmiş olmak, 
• Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresinde bilinmiş olmak,
• Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak,
• Avukat olmak için mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
• İşas etmiş olup da itibarı iade edilmiş olmak,
• Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunun kaldırılmamış bulunması,
• Avukatlığa sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak mesleğe girişe engeldir.

Avukatlık mesleği ile birleşen ve birleşmeyen işleri açıklamak
Kalem Avukatlık Kanunu, hangi iş ve hizmetlerin avukatlık mesleğiyle birleşmeyeceğini 11. maddesinde saymıştır. Bu maddeye göre avukatlar kural olarak aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev üstlenemezler. Yine sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaşık gibi ticari işler veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan diğer her türlü iş de avukatlıkla birleşemez, avukatlar bu tür işler ile iştigal edemezler.
 Kalem Buna karşın;
• Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
• Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
• Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
• Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanın Hükmünde Kararname’de başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmamak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
• Anonim, limitet şirketler ile kooperatişerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
• Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği, Avukatlık mesleği ile birleşebilen işlerdendir.

Avukatlık sözleşmesini açıklamak
Kalem Vekâlet sözleşmesi avukat ile müvekkilin iradelerinin karşılıklı uyuşmasının sonucu olarak avukata hukuki yardım, müvekkile vekâlet ücreti borçları yükleyen, hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olduğu bir sözleşme biçimidir. 
• Avukatlık sözleşmesi her iki tarafa borç yükler.
• Hukuki yardım ücret karşılığı yapılmalıdır.
• Sözleşmenin konusu hukuki yardım ya da hizmettir. 
• Avukatlık sözleşmesi kendine özgü kuralları vardır.
• Avukatlık sözleşmesi, sadece avukatlarla yapılabilir.
Ara
Cevapla
#3
Avukat ile müvekkil arasındaki hukuki ilişkinin niteliğini açıklamak
Kalem Avukat ile müvekkil arasındaki ilişkide, vekâlet vereni kendi ihtiyaçları doğrultusunda niteliği belirlenen avukatlık hizmetinin avukat tarafından yerine getirilmesini isteme avukat da kendisine verilen vekâlet kapsamında müvekkiline yönelik mesleki faaliyette bulunmak karşılığında kararlaştırılmış vekâlet ücretinin ödenmesini isteme hakkına sahiptir. 

Kalem Bu nedenle bu ilişki taraşarın karşılıklı edim yükümlülüklerinin bu çerçeve içinde belirlendiği ivazlı bir sözleşme ilişkisidir. 

Kalem Avukat müvekkilden bağımsızdır. Ancak avukatın bağımsızlığı, vekil edenin, avukatın faaliyetlerini haklı talepleriyle yönlendirebileceği gerçeğiyle sınırlıdır. 

Avukatın vekâlet ilişkisinden kaynaklanan haklarının neler olduğunu açıklamak
Kalem Avukatın vekâlet ilişkisinden kaynaklanan haklarının başında ücret hakkı gelir. Avukat müvekkil lehinde bulunduğu mesleki faaliyet için mutlaka bir ücret alır. 

Kalem Avukatın görmeyi üstlendiği iş karşılığında alacağı ücretin avukatlık sözleşmesinde gösterilmesi gerekir. 

Kalem Yargıtay çeşitli kararlarında taraşar arasında yapılan ücret sözleşmesinin geçerliliğinin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanunu hükümlerine göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Kalem Avukatın ücret alacağına ilişkin hapis ve rüçhan hakkı bulunur. 
Ayrıca avukat sulh, azil ve istifa hallerinde de avukatlık ücreti hakkına sahiptir. 

Kalem Davadan feragat ve davayı kabul hallerinde yargılama gideri niteliğindeki avukatlık ücreti de avukata ödenir. Ayrıca avukatın adli yardıma ilişkin hükümler ile Ceza Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde görevlendirilmesi halinde de ücret hakkı bulunur. 

Kalem Avukatın vekalet ilişkisinden kaynaklanan bir başka hakkı avans ve masraf talep hakkıdır. Avukatın vekalet ilişkisinden kaynaklanan bir diğer hakkı ise vekâlet görevini yerine getirme dolayısıyla uğramış olduğu zarar ve ziyanın giderilmesini talep hakkıdır. 

Avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerinin neler olduğunu anlatmak
Kalem Avukatın statüsünden kaynaklanan yetkileri arasında; Dosya Evrakını Tetkik, Hazır Bulunma, Görüşme, Yazışma, Soru Sorma, Örnek Çıkarma ve Onaylama, Tebligat Yapma, Duruşmayı Terk Etme, Kanun Yoluna Başvuru, Sır Saklama ve Uzlaştırma yetkisi bulunur.
Ara
Cevapla
#4
Avukatın müvekkiliyle ve mahkemeyle olan ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerini açıklamak 
Avukatın müvekkili ile ilişkilerinden kaynaklanan bir çok yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Kalem Bunları saymak gerekirse: Avukatın aydınlatma yükümlülüğü; sadakat yükümlülüğü; edimini özenle ifa yükümlülüğü; edimini şahsen yerine getirme yükümlülüğü; vekâletten uygun olmayan zamanda çekilmekten kaçınma yükümlülüğü; vekil edenin talepleri dairesinde vekâlet görevinin yürütme yükümlülüğü; vekil eden menfaatlerini koruma ve savunmada en güvenilir usulün izlenmesi yükümlülüğü; vekil edenine yol gösterme ve tavsiyede bulunma yükümlülüğü; üstlendiği her iş için dosya tutma yükümlülüğü; elinde bulundurduğu dava evrakı ile ilgili yükümlülüğü; elinde bulundurduğu evrakı saklama yükümlülüğü; elinde bulundurduğu evrakın vekil edence incelenmesine katlanma yükümlülüğü; hesap verme yükümlülüğü ve sır saklama yükümlülüğü olarak belirtilebilir. 

Kalem Avukatın mahkeme ile ilişkilerinde uymak zorunda olduğu bir çok yükümlülük bulunmaktadır. Bunları saymak gerekirse; Avukatın gerçeğin bulunmasına katkıda bulunma yükümlülüğü; davayı sürüncemede bırakmadan kaçınma yükümlülüğü; tanıklarla temasa geçmek ve onları etkilemekten kaçınma yükümlülüğü; bilirkişilerle ilişkisi bakımından tabi olduğu yükümlülükler bulunmaktadır. 

Avukatın yargılama mercileri ve resmi makamlarla ilişkilerinde uyması gereken yükümlülüklerini açıklamak
Kalem Avukatlık Meslek Kurallarının 17. maddesinde, avukatın yargıç ve savcılarla ilişkisinde, avukatlık hizmetinin özelliklerinden kaynaklanan ölçülere uygun davranmak zorunda olduğu, bu ilişkilerde karşılıklı saygının esas olduğu belirtilmiştir. 

Kalem Başka bir ifadeyle avukat, yargıçları ve diğer resmi mercilerde görevli olanları, adli olmayan yollardan etkilememeli, bu yönde girişimlerde bulunmamalıdır. 

Avukatın, avukatlık statüsünden kaynaklanan yükümlülüklerini anlatabilmek
Kalem Avukatın bu bağlamda ortaya çıkan ilk statüsel yükümlülüğü, bir büro edinmek ve baro levhasına yazılmaktır. 

Kalem Ayrıca avukatın mesleğini icra etmeye başladığı andan itibaren baro keseneklerini ödemek, baronun olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak, baro organlarında almış olduğu görevleri yerine getirmek, 

Kalem CMK m. 150 gereğince görevlendirildiği işleri görmek, baro levhasında yazılı bürosundan başka yerlerde, mahkeme salonlarında veya adliye binası içinde başka bir yerde iş sahipleri ile hukuki danışma ve iş kabulü amacı ile bir araya gelmekten kaçınmak, meslekle bağdaşmayan nitelikte bir başka işi yapmaktan kaçınmak; TBB ve baro organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendiklerini açıklamaktan kaçınmak yükümlülükleri vardır
Ara
Cevapla
#5
Avukatlık mesleği ile ilgili genel kuralları açıklamak
Kalem Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanın gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdür (Av. K. m.34 ). 

Kalem “Meslek kuralları” mesleğin düzen ve geleneklerini korumak ve yerleştirmek ve yasaların avukatlara yüklediği görevlerin onurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Kalem Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür. Avukatlık, diğer mesleklerden farklı olarak kolektif inancı gerektiren mesleklerdendir. 

Kalem Avukatın yaptığı tüm işlemlerde yasaya ve adalete uygun hareket ettiği, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadık davrandığı kabul edilir. Bu nedenle, mesleki faaliyetin yürütülmesi sırasında bu güveni sağlamak ve meslek itibarını sarsabilecek her türlü davranıştan kaçınmak avukatın başlıca görevidir. 

Kalem Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlüdür. 

Kalem Avukatlık, tutum ve davranışlarda, giyimde, konuşmada, özel yaşamda bile özen isteyen  bir meslektir. Avukatın meslek itibarı, ticari itibar değildir. Avukatın mesleğini ifa sırasında vekillik görevini aşacak şekilde davranması ve eyleme dönüştürmesi bu kuralın ihlalidir.

Kalem Avukat yasal olmayan mahkeme kararına karşı yasal olmayan tavır geliştiremez. Yasal olmayan mahkeme kararına karşı sadece yasal sınırlar içinde tepki verebilir. 

Kalem Avukat her ne olursa olsun kaba kuvveteşiddete başvuramaz. Avukat, mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özelliklerinden yararlanamaz. 

Avukatın yargı organları ve adli mercilerle ilişkilerinde uyması zorunlu kuralları açıklamak
Kalem Avukat, hâkim ve savcılarla ilişkilerinde, avukat, hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Avukat, yargılamanın kurucu unsurudur. Avukat olmazsa yargılama adil olmayıp verilen karar sadece iddia ve kararın oluşturduğu bir metinden ibaret olacaktır. 

Kalem Böyle bir durumda yargılamanın diyalektikten yoksun olması sebebiyle kararda sadece metin olacak, adil olmayacaktır. 

Kalem Yargılamada bu kadar önemli yer edinmiş olan avukatlığın, kendisi ile eşit konumda olan yargılama makamlarıyla (hâkimlik ve savcılıkla) ilişkilerinde düzeyli olması hâkim ve savcılardan gördüğü saygı kadar saygı göstermesi zorunludur. 

Kalem Hâkim ve savcı ile hısımlık ya da evlilikten gelen engelleri gösteren, kanun hükmünde yazılı derece dışında kalan hısımlıklar ve başkaca yakınlıklarda, avukat, meslek onuruna en uygun biçimde takdirini kullanır. 

Kalem Hâkimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikâyet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmayacak biçimde açıklar. 

Kalem Ret veya şikâyet dilekçelerinin bir örneği de baroya verilir. Avukatlar adaletin inşası için elbette hâkim, savcı veya diğer adalet görevlilerini red edebilir, şikâyet yoluna gidebilir. Ancak bu red veya şikâyet başvurularında, açıklamalarında Avukatlık Kanununun kendine yüklediği sorumluluğun bilincinde hareket etmelidir. 

Kalem Dava ile korunan çıkarın haklı gösterdiğinden öteye gitmeyen, bir taşkınlık teşkil etmeyen, hakkın korunması için gerekli bulunan ve yersiz biçimde saldırgan olmayan, objektif bir üslupla yapılan savunma hukuka aykırı değildir. 

Avukatın meslektaşlarıyla ilişkilerinde dayanışması ve uymak zorunda olduğu kuralları açıklamak
Kalem Avukat, herhangi bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamaz. Bu yoldaki şikâyetlerin mercii yalnız barolardır.

Kalem Avukatlık Meslek Kuralları Avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini açıkça belirtemez. 

Kalem Bir avukat, başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile bildirir. 

Kalem Resmi ya da özel kuruluşlarda bağımlı olarak birlikte çalışan avukatlar, kadro görevleri ne olursa olsun, adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmamaya ve iş dağıtımı, denetimi ve her türlü iş ilişkilerinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle yükümlüdürler. 

Kalem Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukat hemen gelmişse, diğer taraf vekili olan avukat, gıyap kararının kaldırılmasını veya düzeltilmesini istemek zorundadır. 

Kalem Bir başka yerdeki duruşmasına mazereti nedeniyle gidemeyen avukat, karşı taraf avukatı bir başka yerden geliyorsa, mazeretini önceden meslektaşına bildirmelidir. 

Kalem Avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir. Hasmının avukatı yok ise avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım taraşa her temasından sonra avukat müvekkiline bilgi verir. 

Avukatın iş sahipleriyle, barolarla ve Türkiye Barolar Birliğiyle ilişkilerinde uymak zorunda olduğu kuralları açıklamak
Kalem Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açılayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir. 

Kalem Avukatlık adaletin sağlanması için oluşturulmuş bir kamu görevi olup, avukatın asli görevi dava kazanmak değil adaleti inşa etmektir. 

Kalem Avukatın davanın kazanılacağı yönünde vereceği bir teminat avukatı yargılamanın taraşarından biri haline getirecektir. 

Kalem Böyle bir durumda avukat müvekkiline verdiği sözü yerine getirmeye kaygısı ile hukuk dışı yollara tenezzül edebilecektir. Bu kural, bu durumu engellemeye çalışmaktadır. Avukat aynı davada, birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebilecek durumda olan iki kişinin birden vekâletini kabul etmez. 

Kalem Bir anlaşmazlıkta taraşardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekâletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz. Ortak büroda çalışan avukatlar da, yararları çatışan kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlıdırlar. 

Kalem Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine bir yarar sağlayamaz. 

Kalem Vekâlet görevini kötüye kullanmak Avukat açısından her ne kadar cezai sorumluluk ve tazminat yükümlülüğü getirse de aynı zamanda meslek kurallarının 41. maddesi gereğince disiplin suçu oluşturur. 

Kalem Avukat, müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışır; gerekirse vekillikten çekilebilir. Bu meslek kuralıyla avukatın sadece adaletin tesisi ile değil aynı zaman da avukatlık mesleğinin korunması ile yükümlü olduğu sonucuna varılmalıdır. 

Kalem Avukat, avukatlık faaliyeti sırasında kendi müvekkilince meslektaşlarına yönelecek sataşmaları engellemek ile mükelleftir. Avukat bu sataşmaları önleyememesi halinde vekillikten çekilebilir. Bu çekilme haklı neden ile çekilme olup Avukat bir haklı çekilmede talep edebileceği her şeyi talep edebilir. 

Kalem Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevleri bir kişide birleşemez
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize hukuku ders notları avukatlık noterlik ve


Hızlı Menü: