facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 881 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 805 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 554 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 478 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Avukatlık ve Noterlik Hukuku Final Yaprak Testleri

Noterlik sınırlandırılmasında ilk üç sınıf noterin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz ?
a. Yetki çevresi içindeki nüfus yoğunluğu, 
b. Yetki çevresindeki iş yoğunluğu 
c. Yetki çevresindeki noterlik geliri
d. Yetki çevresinde yapılan işlerden toplanan harçlar
e. Noterlik dairesinin kıdemi

Dördüncü sınıf noterlikler, Adalet Bakanlığı’nca görevlendirilerek kâtip sınıfından bir adalet memuru tarafından geçici olarak yönetilir. Bu kişilere ne ad verilir? 
a. Başkâtip
b. Kâtip
c. Geçici notera
d. Geçici başkatip
e. Geçici yetkili noter yardımcısı

Gereksinim duyan herkesin noterlik faaliyetlerinden yararlanabilmesi noterliğin hangi sonuçlarındandır?
a. Noterliğin serbest meslek olmasının
b. Noterliğin kamu hizmeti olmasının
c. Noterliğin hukuki yönünün ağır basmasının 
d. Noterliğin ücret karşılığı yapmasının
e. Hak kullanmanın anayasayla teminat altına alınmasının

Aşağıdakilerden hangisi noterlere kabul için aranan şartlardan değildir?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b. 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
c. En az bir yabancı dil bilmek
d. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak
e. Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hâkim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,

Noter kelimesi Latince hangi kelimden gelir?
a. Notçu
b. Notarus
c. Litai
d. Kadı 
e. Themis

Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren ve kanunlarla verilen başka görevleri yapanlara ne ad verilir?
a. Hâkim
b. Savcı 
c. Noter
d. Avukat
e. Mübaşir

Noterliğin ana eylemi nedir?
a. Keşif
b. İcra
c. Yargılama 
d. Tespit
e. Düzenleme 

Noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
a. Medeni Hukuk
b. Avukatlık ve Noterlik Bilgisi
c. Usul Hukuku
d. Avukatlık Hukuku
e. Noterlik Hukuku

Noterlik kurulması kimin yetkisindedir?
a. Adalet Bakanlığı
b. Türkiye Noterler Birliği
c. Türkiye Barolar Birliği
d. Adalet Bakanlığı  Noterler Birliği
e. Adalet Bakanlığı  Barolar Birliği

Aşağıdakilerden hangisi noterliğe kabul için aranan şartlardan değildir?
a. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak
b. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmamak
c. İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak
d. Tam teşekkülü devlet hastanesinden heyet raporu almış olmak
e. Noterlik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmamak
Ara
Cevapla
#2
Noter Odası Başkanı hangi süre için seçilir?
a. 6 yıl
b. 5 yıl
c. 4 yıl
d. 3 yıl
e. 2 yıl

Türkiye Noterler Birliği’nin merkezi neresidir?
a. İstanbul
b. Adana
c. Bursa
d. Ankara
e. İzmir

Türkiye Noterler Birliğinin yerel organları hangileridir?
a. Noterler
b. Noter vekilleri
c. Noter odaları 
d. Noter katipleri
e. Noterlik personeli

Türkiye’deki mesleki organizasyon Avrupa Birliği ülkeleriyle büyük ölçüde aynı olup, bu husustaki tek farklılık olarak Avrupa Birliğindeki Noterlik Yüksek Konseyinin yerini Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi alır?
a. Adalet Bakanlığı
b. Türkiye Barolar Birliği
c. Türkiye Noterler Birliği
d. Noter Odası
e. Noterlik Dairesi

Noterlik Dairesinin yerini kim belirler?
a. Belediye Başkanlığı
b. Noterler Birliği
c. Noterlik Odası
d. Adalet Bakanlığı
e. İl Cumhuriyet Başsavcılığı

Noterlik dairesinin kira borcu ve kira akdinden kaynaklanan diğer giderleri kime aittir?
a. Noterler Vakfı’na
b. Adalet Bakanlığı’na
c. Türkiye Noterler Birliği’ne
d. Noter Odasına
e. Notere

Noterlik dairesinde aşağıdakilerden hangi bölüm yoktur?
a. Noter Çalışma Makamı
b. Servisler Bölümü
c. Bekleme Bölümü
d. İkram Bölümü
e. Arşiv Bölümü 

Aşağıdakilerden hangisi Noterlikte tutulması zorunlu olan defterlerden değildir?
a. Yevmiye Defteri
b. Emanet Defteri
c. Ambar Defteri
d. Tescil Defteri
e. Muvazene Defteri

Aşağıdakilerden hangisi Noterlikte tutulması zorunlu olan defterlerden değildir?
a. Değerli Kâğıt Defteri
b. Ceza Defteri
c. Teftiş Defteri
d. Muhabere Defteri
e. Zimmet Defteri

Noter Odalarını aşağıdakilerden hangisi denetler?
a. Türkiye Noterler Birliği
b. Adalet Bakanlığı
c. Cumhuriyet Savcılığı
d. Tüketici Mahkemesi
e. TBMM
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yapacağı işlerden değildir?
a. Borç senedi,
b. Rehin senedi,
c. Fesih name,
d. İbraname,
e. Fetihname,

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yapacağı işlerden değildir?
a. Acizname
b. Şahadetname,
c. Beyanname,
d. Piyangokur’a ve toplantı tutanağı,
e. Vekâletname,

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yapacağı işlerden değildir?
a.  Çeviri işlemleri,
b.  Hüviyet cüzdanı verme,
c.  İmza sirküleri,
d.  Defter onaylaması,
e.  Örnek çıkartma,

Aşağıdakilerden hangisi noterlere verilmiş noterlik dışı adli görevdir?
a.  İmza sirküleri düzenleme
b.  Protesto işleri, 
c.  İhbarname düzenleme
d.  Bilirkişilik yapmak
e.  İhtarname düzenleme

Düzenleme yoluyla yapılan senetlerde aşağıdakilerden hangisinin bulunması şart değildir?
a.  Noterin adı, soyadı ve noterliğin ismi,
b.  İşlemin yapıldığı yer ve tarih (rakam ve yazı ile),
c.  İlgilinin gerçek arzusu hakkındaki beyanı,
d.  İşleme katılanların imzaları ve noterin imzası ile noterlik mührü.
e.  İlgilinin fotoğrafı

Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek kimin yetkisindedir?
a.  Hâkimin 
b.  Savcının
c.  Adalet Bakanının
d.  Başkâtibin
e.  Noterin

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yapacağı işlerdendir?
a.  Nikâh kıymak
b.  Ceza davalarında tespit yapmak
c.  Şirketleri ticaret siciline kaydetmek
d.  İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi yapmak,
e.  Medeni Kanun’daki sükna hakkını tapu siciline kaydetmek

Türk Ticaret Kanununa göre Ticari defterleri tasdike aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
a.  Ticaret Sicil Müdürlüğü,
b.  Türkiye Noterler Birliği,
c.  Noter Dairesi,
d. Türkiye Barolar Birliği,
e. Dekanlık

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yapacağı işlerden değildir?
a. Taahhütname,
b. Kefaletname,
c.  Yargılaması süren hukuk davasında tespit,
d. Vasiyetname,
e.  Vakıf senedi,

Başkası adına işlem yapan vekilin noterde işlem yapabilmesi için öncelikle ne gerekir?
a.  Aile vakfı senedi,
b.  Yetkili hâkim veya noterce onaylanmış vekâletname,
c.  Muvafakat name,
d.  Tapu senedi,
e.  Sulh name,
Ara
Cevapla
#4
Noterlerin yaş tahdidi kaçtır?
a. 75
b. 55
c. 60
d. 65
e. 70

Noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok kaç saat daha fazla olabilir?
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1

Noterlerden hizmet süreleri beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlar kaç aya kadar hastalık istirahatı kullanabilirler?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Hizmet süreleri beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olan noterler kaç aya kadar hastalık istirahatı kullanabilirler?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9

Hukuken korunan menfaat, kişilere tanınan yetki, davranış özgürlüğü olarak tanımlanan kavram nedir?
a. Esas
b. Yetki
c. Hak
d. Cari
e. Muamele

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin haklarından değildir?
a. İzin hakkı
b. Mazeret izini hakkı
c. Hastalık izini hakkı
d. Sendikaya üye olma hakkı
e. Ücret hakkı

Aşağıdakilerden hangisi noterin ücret gelirlerinden değildir?
a. Noter Ücreti
b. Düzenleme Ücreti
c. Yazı Ücreti
d. Bildirim Yazı Ücreti
e. Harç

Aşağıdakilerden hangisi noterin ücret gelirlerinden değildir?
a. Damga
b. Karşılaştırma Ücreti
c. Tescil Ücreti
d. Emanetlerin Saklanması Ücreti
e. Çevirme Ücreti

Aşağıdakilerden hangisi noterin ücret gelirlerinden değildir?
a. Defter Onaylama Ücreti
b. İmza Ücreti
c. Yol Ödeneği
d. Memur Vasıtası ile Tebliğ Ücreti
e. Sair Ücret

Aşağıdakilerden hangisi Noterlerin yapmaktan yasaklı olduğu işlerden değildir?
a. Borsa oyunu oynamak
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak
c. Siyasi partilere üye olmak
d. Kefil olmak
e. Kendilerine ait ücretlerden herhangi bir şekilde indirim yapmak
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi noterlerin eylemlerinden dolayı sorumluluğu gereken şartlardan değildir?
a. Zarar miktarının kanunen sınırlanmış olması
b. Fiil
c. Hukuka aykırılık
d. Zarar
e. İlliyet Bağı

Türkiye Noterler Birliği Hukuki Sorumluluk Fonu zararların tazmininde ödemeyi kime yapar?
a. Zarar görene
b. Tazminatı ödeyen notere
c. Türkiye Noterler Birliğine
d. Adalet Bakanlığına
e. Zarar örenin avukatına

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yaptıracağı mali mesuliyet sigortasının özelliklerinden değildir?
a. Tüm noterler yaptırabilir
b. Mali mesuliyet sigortası noterin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c. Mali mesuliyet sigortası en fazla 10 asgari ücret tutarında olabilir.
d. Mali mesuliyet sigortasında amaç noteri tehlikenin zarar veren sonuçlarından kurtarmaktır. 
e. Mali mesuliyet noterin mamelekindeki azalmaya karşı yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi Noterlik Kanununda düzenlenen suçlardan değildir?
a. Noter İşlemlerinde Tahrifat
b. Yasaklara Aykırı Hareket
c. Noterlikler Ortak Cari Hesabıyla İlgili Yükümlülükleri Yerine Getirmemek
d. Zimmet
e. Gözetim ve Denetim Görevinin İhlâli

Aşağıdakilerden hangisi Noterlik kanunundaki yasaklara aykırılık içindeki sayılan fiillerden değildir?
a. Borsa oyunu oynamak
b. Ticaret yapmak
c. Kefil olma
d. Noterlik ücretinden indirim yapmak 
e. Ruhsatsız silah taşımak

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerinden değildir?
a. Ant İçme
b. Teminat Verme
c. İmza  Mühür Örneklerini Verme
d. Harç ve Vergi Toplama
e. Mesleki yayınları takip etmek.

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerinden değildir?
a. Çalışanlarına mali mesuliyet sigortası yapmak
b. Vergi Dairesine Bildirimde Bulunma
c. Bölge Çalışma ve SGK Bölge Müdürlüklerine Bildirimde Bulunma
d. Çalışanlarını Sigorta Ettirme
e. SGK’ ya tabi olmak

Aşağıdakilerden hangisi noterlerin faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerinden değildir?
a. SGK’ya Tabi Olmak 
b. Emeklilik için 65 yaşını beklemek
c. Sır Saklamak
d. Emredici Yükümlülüklere Uyma
e. Danışmanlık Yapma

Noterler kimin/kimlerin denetim ve gözetimi altındadır?
a. İl Cumhuriyet Başsavcılığı
b. Türkiye Noterler Birliği
c. Adalet Bakanlığı
d. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin
e. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu

Noterlerin olağan denetimi hangi zaman aralıkları ile yapılır?
a. Yıl sonunda Adalet Bakanlığı, diğer yıl sonunda Türkiye Noterler Birliği tarafından 
b. Her üç yılda bir defa 
c. Her görev bitişinde, noterlik devri sırasında 
d. Yıl ortası ve yıl sonunda olmak üzere yılda iki defa
e. Yılda bir defa 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku avukatlık noterlik ve


Hızlı Menü: