facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,007 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 676 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 640 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Yaprak Testleri

Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
a.  23 Nisan 1920
b. 1 Kasım 1922
c. 11 Ekim 1922
d.  3 Mart 1924
e.  13 Ekim 1923

Saltanatın kaldırılması teklifinin meclise sunan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Rıza Nur
b. Rauf Orbay 
c. İsmet İnönü,
d.  Hüseyin Avni (Ulaş)
e.  Seyyid Bey

Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi izahları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri gideren dönemin Adliye vekili kimdir?
a. Vasıf Çınar,
b. Halil Hulki Bey
c.  Seyyid Bey,
d. İsmail Suphi Bey
e. İsmet İnönü

Türkiye’de hilafetin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 Kasım 1922
b. 23 Nisan 1923
c. 13 Ekim 1923
d. 3 Mart 1924
e. 29 Ekim 1923

Aşağıdakilerden hangisi Hilafetin kaldırılması ve hanedan ailesinin yurtdışına gönderilmesinin amaçları arasında sayılmaz?
a.  Cumhuriyetin ilanına muhalefet edenlerin etrafında toplanacakları bir güç odağını etkisiz bırakmak
b.  Müslüman sömürgeleri olan emperyalist devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışmasını önlemek
c.  Cumhuriyet idaresi ile halka verilen hâkimiyet hakkının herhangi bir makam ile paylaşılmayacağını göstermek
d.  Türkiye’de yeni dönemde eskiye dönüşü düşündürecek sembolleri ortadan kaldırmak
e.  Hanedan üyelerinin mallarına el koymak

Yunan işgal ordularına karşı mücadelenin devam ettiği sırada 1521 Temmuz  1921 tarihleri arasında toplanan I.Maarif kongresini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a. Öğretmenlerin yıllık kongre toplantısıdır
b. Öğretmenlerin yetersiz mali koşullarının düzeltilmesini istedikleri bir  danışma toplantısıdır
c. TBMM hükûmetinin oluşturmakta olduğu yeni devletin eğitim politikalarını  belirleme kararlılığının göstergesidir
d. İstanbul hükûmetinin eğitim alanında olağan yıllık toplantılar yapmaktadır
e. İtilaf devletlerinin Türkiye’deki eğitimi planlama isteğinin göstergesidir.

Nüfusun %75’i köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünlerinin oluşturmakta iken Türkiye’nin yurtdışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a.  Üretimin yetersiz olması,
b.  Belli merkezlerde üretilen ürünün tüketim bölgelerine ulaştırılamaması
c.  Üretici konumdaki vatandaşlarda pazar için üretim fikrinin yaygınlaşmamış  olması
d.  Üretim teknikleri ve araçlarının çok eski olması
e.  İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması.

Osmanlı Devletinden devralınan %6 okuma yazma oranının 1940’da %24’e çıkması değerlendirilirken hangisi söylenemez?
a. 1928 Harf İnkılabının başarısı
b. Yeni oluşturulan Türk Alfabesinin Türk Milleti tarafından kolay öğrenildiği
c. Takip edilen eğitim öğretim politikalarının başarılı olduğu
d. Türk milletinin eğitim öğretim konusundaki istekliliğini
e. Yeni alfabeninde Türk dili yapısına uymadığı

Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin Mudanya Mütarekesinden hemen sonra attığı adımlardan değildir?
a  18811897 dönem askerler terhis edilmiştir
b. Ordu savaş durumundan barış durumuna geçirilmiştir
c. Tapu senetlerindeki “hakani” ibaresi yerine “millî” kavramı getirilmiştir
d. İşgal bölgesindeki köylüye tohumluk ve yemeklik tahıl dağıtımı yapılmıştır
e. Savaşın tekrar başlaması ihtimeline karşı asker toplamak

Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’de müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Türk milletinin haklarının korunmasında yardımcı olmak,
b. Milletin gözünde meşruluğunu yitiren Saltanat makamı ve İstanbul hükûmetini sürece dahil ederek ömrünü uzatmak
c.  Diplomatik tecrübelerinden Ankara hükûmetini yararlandırmak
d. Türkiye’nin siyasi idaresinde ikilik olmadığı mesajını vermek
e. İtilaf devletlerine kendilerinin de bir güç olduğunu göstermek
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdaki konulardan hangisi Atatürk dönemi eğitim çalışmalarının hedefleri arasında sayılamaz? 
a. İlim ve fenni rehber edinmek, 
b. Dünyadaki gelişmeleri anlamak ve takip etmek, 
c. Ahlak ve bedenen kuvvetli nesiller yetiştirmek,
d. Bilgiyi üreterek kendi kaynaklarıyla gelişmek,
e. Batıyı olduğu gibi taklit etmek. 

Aşağıdaki hususlardan hangisi Atatürk’ün yurt gezilerinin amaçları arasında yer almaz?
a. Devlet  Halk bütünleşmesini sağlamak, 
b. Halkın sıkıntılarını yerinde görmek,
c. Yapılan işler hakkında halkı bilgilendirmek,
d. Halkın meselelerinin çözümünde idareye yardımcı olmak,
e. Boş vakitlerinde iç turizme katkıda bulunmak.

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır?
a. Ali Fuat Cebesoy
b. Ali Fethi Okyar
c. Kazım Karabekir
d. Rauf Orbay 
e. Cafer Tayyar (Eğilmez)

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasını istediği Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır? 
a. Ali Fethi Okyar
b. Ahmet Ağaoğlu
c. Nuri Conker
d. İsmet İnönü 
e. Makbule Atadan

“Halk arasında yaşayan kelimeleri, terimleri ile eski millî masalları, atasözlerini, araştırıp toplamak, anane ve âdetleri incelemek, dergi çıkararak veya çıkarılmakta olan dergiler aracılığıyla yukarıda belirtilen çalışmaları yayımlamak, yeni yetişen gençler arasında yetenekli olanları desteklemek” gibi hususlar Cumhuriyeti halka doğru anlatmak için kurulan Halkevlerinin hangi Şubesinin görevleri arasında yer almaktadır?
a. Köycülük Şubesi
b. Sosyal Yardım Şubesi
c. Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi
d. Müze ve Sergi Şubesi 
e. Güzel Sanatlar Şubesi

Türkiye Devletinin cumhuriyet vasfının değişmezliği ilk olarak hangi anayasada yer almıştır?
a. 1920 Anayasası
b. 1924 Anayasası
c. 1961 Anayasası 
d. 1982 Anayasası 
e. 1876 Anayasası

Köy Enstitüleri fikrine kaynaklık eden “Eğitmen Kursları” hangi millî eğitim bakanı döneminde hayata geçirilmiştir?
a. Saffet Arıkan
b. Rıza Nur
c. Mustafa Necati
d. Hasan Ali Yücel
e. Vasıf Çınar

Atatürk’ün hazırlattığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı aşağıdaki konulardan hangisini ele almamıştır?
a. Devlet
b. Demokrasi
c. Vatandaşın görevleri
d. Vatandaşın Hakları
e. Türk ırkının üstünlüğü 

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 arası dönemin uygulamalarını şekillendiren ana esaslar arasında yer almaz?
a. Dini siyasetin bir parçası olmaktan kurtarmak,
b. Kanunların yapımında toplumsal yaşamın ihtiyaçlarını öncelikli kabul etmek,
c. Bireyler arasında din ve mezhep bağı yerine vatandaşlık anlayışını öne çıkarmak,
d. Orduyu siyasetten uzak tutmak,
e. Eğitimi din anlayışı üzerine programlamak. 

Türkiye İktisat Kongresinde kabul edilen Misakı İktisadi ile gerçekleştirilmek istenen hedefler bakımından aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyemeyiz? 
a. Halkı ülkenin imarına teşvik etmek,
b. Halkı ürettiğinden fazlasını tüketmeye teşvik etmek,
c. Halkı kendi millî müesseselerini desteklemeye sevk etmek,
d. Halkı serbest girişimciliğe yönlendirmek,
e. Faydalı yeniliklerin kabulüne teşvik etmek.
Ara
Cevapla
#3
Laikliğin Türkiye’de kuruluşunda önemli aşamalardan birini oluşturan Halifeliğin kaldırılması hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
a. 1 Kasım 1922
b. 3 Mart 1924
c. 29 Ekim 1923
d. 13 Ekim 1923
e. 11 Ekim 1922 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur? 
a. 12 Temmuz 1932
b. 1 Ocak 1929
c. 1 Kasım 1928
d. 15 Nisan 1931
e. 12 Ağustos 1930

Aşağıdaki tariflerden hangisi Cumhuriyet kavramının içeriğini tam olarak yansıtmamaktadır?
a. Halk, ahali
b. Kamuya ait olan
c. Egemenliğin kaynağı halk olan idare
d. Devlet başkanının belli süre için halk tarafından seçilmesi
e. Demokrasi sistemiyle devlet şeklidir.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden değildir?
a. Halkın refahının arttırılmasına ve sosyal düzenin korunması
b. Sosyal gruplar arasında iş bölümü ve dayanışmayı da esas almak
c. Sınıf mücadelesinin önlenmesi için adaletli bir gelir dağılımın sağlanması
d. Bütün vatandaşların çıkarlarının dengeli bir şekilde gözetilmesi 
e. Vatandaşlardan bir kısmının menfaatlerini öne çıkarmak

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur” ifadesi milliyetçilik ilkesinin hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?
a. Atatürk’ün millet tarifini
b. Atatürk’ün milliyetçilikte kuvvete önem verdiğini
c. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında esasın millî kültür üzerine yapılandırılması gerektiğini
d. Atatürk’ün Cumhuriyetçi olduğunu
e. Atatürk’ün ırkçılığa yönelmediğini

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”. tarifi aşağıdakilerden hangilerini içermez?
a. Atatürk’ün millet ile halk kavramlarını birlikte kullandığını
b. Amaç birliğine sahip olmayı
c. Coğrafi birliğe sahip olmayı
d. Ortak geçmişe sahip olmayı
e. Cumhuriyetin kuruluşunu tek bir etnik unsura maletmeyi

Cumhuriyet döneminde özel teşebbüsü desteklemek için düşünülen Teşvik-i Sanayi kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?
a. 1913
b. 1923
c. 1927
d. 1928
e. 1930

Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?
a. 10 Nisan 1931
b. 23 Nisan 1930
c. 15 Nisan 1931
d. 11 Temmuz 1932
e. 3 Mart 1924

A. Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey, Carl Ebert gibi sanatçılar aşağıdaki sahalardan hangisinde faaliyet göstermişlerdir?
a. Opera
b. Bale
c. Tiyatro
d. Müzik
e. Sinema

1914’te kurulan, ancak gösterilere 1916’da başlayan Darülbedayide rol alan ilk Türk kızı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Afife Jale
b. Bedia Muvahhit
c. Adile Naşit
d. Safiye Ayla
e. Zehra Bilir

Ara
Cevapla
#4
1930’lu yıllarda Türk dış politikasını yeni arayışlara iten faktör hangisidir?
a. Dünya barışının sağlanması arzusu
b. İngiltere ile dostluğun artması
c. Sovyetlerin toprak talebinde bulunması
d. İtalya’nın yayılmacı emelleri
e. Balkan ülkeleri arasında işbirliği eğilimi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin oluşumunda rol aldığı dış politik gelişmelerden biri değildir?
a. Balkan Antantı
b. BriandKellog Paktı
c. Sadabat Paktı
d. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
e. Ahali Sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi Türk ingiliz ilişkilerini doğrudan ilgilendiren bir konu değildir?
a. Musul sorunu
b. Milletler Cemiyeti’ne üyelik
c. Hatay sorunu
d. Akdeniz Paktı’nın kurulması
e. 1939 ittifakı

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?
a. Sadabad Paktı
b. Balkan Paktı
c. Yalta Konferansı
d. Lozan Antlaşması
e. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan’da çözüme kavuşturulmuştur?
a. Musul Sorunu
b. Hatay Sorunu
c. Boğazlar Sorunu
d. Kapitülasyonlar
e. Etabli Sorunu

Balkan Paktına üye olmayan devlet hangisidir?
a. Yunanistan
b. Türkiye
c. Yugoslavya
d. Romanya
e. Bulgaristan

Boğazlarda Türk hakimiyetini kesinleştiren antlaşma hangisidir?
a. Sevr Antlaşması
b. Lozan Antlaşması
c. 1926 Türk İngiliz Antlaşması
d. Montrö Antlaşması
e. 1934 Balkan Paktı

Lozan Antlaşmasında Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı olarak verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Batı Trakya
b. Karaağaç
c. İmroz ve Bozcaada
d. Doğu Trakya
e. Edirne

İtilaf Devletlerinin Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükûmetinin de katılmasını istemesi üzerine TBMM aşağıdaki tedbirlerden hangisini almıştır?
a. Hilafeti kaldırmıştır
b. TBMM barış görüşmelerine katılmıştır
c. Savaşa devam kararı alınmıştır
d. Saltanat kaldırılmıştır
e. Yeni Anayasa yapılmıştır

10 Haziran 1930 tarihli antlaşma ile Yunanistan’la aramızdaki hangi sorun çözülmüştür?
a. Doğu Trakya 
b. Etabli Sorunu 
c.  Savaşa son verilmesi
d. Tüm sorunlar çözülmüştür
e. Patrikhane sorunu
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ilkeleri testleri inkılap yaprak vize atatürk 2 ve tarihi


Hızlı Menü: