facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 886 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 807 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 558 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 481 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Yaprak Testleri

Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?
a. 1938-1942
b. 1945-1950
c. 1953-1957
d. 1963-1967
e. 1957-1961

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi perspektif plan anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır?
a. 10 yıllık perspektif plan anlayışına,
b. 15 yıllık perspektif plan anlayışına,
c. 20 yıllık perspektif plan anlayışına,
d. 22 yıllık perspektif plan anlayışına,
e. 5 yıllık perspektif plan anlayışına,

Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Plan döneminde 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan ‘İstikrar Programı’nın kısa vadede öngördüğü hedefler arasında yer almamaktadır?
a. Mal darlıklarını gidermek, kuyrukları kaldırmak, 
b. Enflasyonu aşağıya çekmek,, 
c. Büyüme hızını pozitif yapmak ve yükseltmek,
d. Devletçi ekonomiye işlerlik kazandırmak.
e. İhracatı artırarak dış ticaret açığını küçültmek

Gümrük Birliği Anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a. 1 Ocak 1996
b. 1 Ocak 1995
c. 1 Ocak 1994
d. 1 Ocak 1998
e. 1 Ocak 2000

Aşağıdakilerden hangisi Hükûmetin 2000 yılında yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli “İstikrar programı” vazgeçilemez sosyoekonomik hedeflerinden biri değildir?
a. Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak,
b. Reel faizleri süratle aşağıya çekmek,
c. Kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak,
d. Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek, 
e. Yapısal reformları hızla gerçekleştirmek

Lozan Antlaşması’na bağlı olarak yapılan “Ticaret Sözleşmesi”ne göre Türkiye hangi yıla kadar gümrük tarifelerini değiştirme hakkından yoksundu?
a. 1926
b. 1927
c. 1928
d. 1929
e. 1930

Devletçilik modelinin ana öğesi ve hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme
b. Tarıma öncelik verilerek kalkınma
c. Sanayileşmenin özel kesim öncülüğünde yürütülmesi, 
d. Dış ekonomik ilişkilerde Devlet müdahalelerinin asgarî düzeye indirilmesi. 
e. Yüksek enflasyon eşliğinde dışa açık kalkınma

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerinde yarattığı olumsuzluklar arasında sayılamaz?
a. Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükûmeti bir milyon genç insanı silah altına almıştır. 
b. Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
c. 1929 Büyük Bunalımı’nın tersine bu kez tarım ürünleri fiyatları sürekli yükselmiştir. Örneğin buğdayın fiyatı 13.5 kuruştan 100 kuruşa, zeytinyağının fiyatı 85 kuruştan 350 kuruşa çıkmıştır.
d. Savaş yıllarında yaygın hale gelen mal kıtlıkları çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla hızla zengin olmasına fırsat yaratmıştır.
e. Sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş işgücü kıtlığı üretim ve verimliliğin düşmesine yol açmıştır. Toplam talep hızla artarken toplam arz yetersiz kalınca fiyatlardaki artış denetimden çıkmıştır.

12 Kasım 1942’de TBMM’de kabul edilen Varlık Vergisi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
a. Tedavülden para çekerek Enflasyonla mücadele etmek, 
b. Savaş yıllarında çok para kazanmış olanlardan vergi almak,
c. Devletin gelirlerini artırmak,
d. Çiftçiyi korumak,
e. Ticaret hayatında yerlileşmeyi artırmak

Menderes Hükûmeti zor durumda olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayınca üyesi bulundukları hangi teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?
a. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan,
b. Avrupa Ekonomik Topluğundan (AET)
c. Dünya Bankasından,
d. Uluslararası Para Fonu (IMF)’ndan.
e. Sovyetler Birliğinden
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdaki isimlerden hangisi Pan-Arabizm (Arap Birliği) düşüncesinin öncü isimlerindendir?
a. Dwight Eisenhower
b. Cemal Abdünnasır
c. Kral Faysal
d. Kral Faruk
e. Emir Abdullah

Aşağıdakilerden hangisi NATO üyeliğinin Türkiye’ye askerî olarak etkilerinden birisi değildir?
a. NATO üsleri ve tesislerinin kurulması
b. Onbinlerce Amerikan askerî ve sivil personelin Türkiye’ye gelmesi
c. Türk ordusunın Amerikan silahlarıyla donatılması
d. Askeri anlamda eğitimden savunma stratejisine birçok alanda NATO standartları ve uygulamalarının benimsenmesi 
e. Türkiye’ye yaklaşık 350 milyon dolar tutarında ekonomik yardım sağlanması

Türkiye’de ABD’ye askeri bağımlılığın başlangıcını oluşturan Amerikan doktrini aşağıdakilerden hangisidir?
a. Nixon Doktrini
b. Truman Doktrini
c. Carter Doktrini
d. Monroe Doktrini 
e. Bush Doktrini

Aşağıdakilerden hangisi Batıcılık ilkesi çerçevesinde Türk dış politikasının en önemli önceliklerinden birisidir?
a. Batı dünyası kurumlarına üye olmak
b. Bağlantısızlar Hareketine dahil olmak
c. Asya Devletleri Konferansı’na katılmak
d. İslam Konferansı Örgütü’ne üye olmak
e. Varşova Paktı’na üye olmak

Aşağıdakilerden hangisi Stalin dönemi SSCB dış politikasının Türkiye’den talepleri arasında yer almaz?
a. Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi
b. Boğazların Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkelere kapatılması 
c. Türkiye’nin doğu sınırlarında SSCB lehine değişiklik
d. Boğazların ortak savunulması
e. Türkiye’nin ABD ve ingiltere’yle ilişkilerini geliştirmesi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 19451947 dönemi dış politikasında Batı yönündeki açık tercihinin nedenidir?
a. SSCB’den duyduğu kaygılar
b. Yunanistan ile yaşadığı sorunlar
c. Bağlantısızlar Hareketi’ne dahil olabilmek
d. Yugoslavya’nın SSCB ile ilişkilerinin bozulması
e. Mısır, Suriye gibi ülkelerdeki Batı karşıtlığını önleyebilmek

Türkiye ile SSCB arasında 1925 yılında imzalanan ve SSCB’nin Mart 1945’de uzatmayacağını bildirdiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması
b. Montrö Antlaşması
c. Balkan Paktı
d. Lozan Boğazlar Sözleşmesi
e. Lozan Antlaşması

Türkiye’yi uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Roma Antlaşması
b. Ankara Anlaşması
c. Zürih ve Londra Antlaşmaları
d. Lozan Antlaşması
e. Kuzey Atlantik Antlaşması

Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen “uçuşa yasak bölge” ve bu bölgenin denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askerî yapılanmaya ne ad verilir?
a. Çekiç Güç
b. Uçuş Bilgi Bölgesi
c. Yeni Ulusal Savunma Doktrini
d. iyi Komşuluk ve Dostça işbirliği Bildirisi
e. Enosis

Türk-Amerikan ikili anlaşmalarının tek bir anlaşma altında toplanması çalışmaları çerçevesinde 1969’da Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması
b. Katma Protokol
c. Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması 
d. Bükreş Anlaşması
e. Paris Anlaşması
Ara
Cevapla
#3
12 Mart Muhtırasından sonra Demirel hükûmetinin istifası üzerine kurulan teknokratlar hükûmeti hangi siyasetçi tarafından kurulmuştur?
a. Nihat Erim
b. Recep Peker
c. şükrü Saraçoğlu
d. Bülent Ulusu
e. Turgut Özal

"Genel seçimler için hazırlık yapan partilerin üzerinde uzlaştıkları konular bir bakıma on yıllık tartışmaların satır başları niteliğindeydi: Atatürk reformlarının korunması, dinin siyasete alet edilmemesi, bölücü propagan-da yapılmaması, aşırı sağ, sol ve ırkçılığa, totalitarizme ve ayrımcılığa karşı gelinmesi...” Yukarıdaki konular hangi dönemin beklentisini yansıtmaktadır?
a. 1946-1950
b. 1950-1960
c. 1980-1990
d. 1960-1971
e. 1993-2000

Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 şubat 1997 tarihinde hükûmeti uyararak Laiklik karşıtı eylemlerin engellenmesi, eğitimde 8 yıllık kesintisiz sisteme geçilmesi gibi isteklerde bulunduğu koalisyon hükûmeti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğru Yol Partisi-Anavatan Partisi Koalisyonu,
b. Refah Partisi -Doğru Yol Partisi Koalisyonu 
c. Doğru Yol Partisi- Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyonu
d. Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Selamet Partisi Koalisyonu
e. Demokratik Sol Parti- Milliyetçi Hareket Partisi-Anavatan Partisi Koalisyonu

Uluslararası baskılara karşın haşhaş ekiminin serbest bırakılması ve Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirilmesi hangi koalisyon hükûmetinin yönetiminde olmuştur?
a. Demokratik Sol Parti - Milliyetçi Hareket Partisi-Anavatan Partisi Koalisyonu
b. Doğru Yol Partisi - Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyonu
c. Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Selamet Partisi Koalisyonu
d. Doğru Yol Partisi - Anavatan Partisi Koalisyonu
e. Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (AP, MHP, MSP, CGP)

1981-1993 yılları arasında başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yapan, ekonomik ve siyasi kararları kadar ölümü de büyük tartışma yaratan siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Celal Bayar
b. Bülent Ecevit
c. Süleyman Demirel
d. Necmettin Erbakan
e. Turgut Özal

Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü döneminin ilk icraatlarından sayılamaz?
a. Atatürk döneminde çeşitli sebeplerle aktif siyaset yapamayan Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi şahsiyetlerin öne çıkarılması
b. Atatürk’ün son döneminde yanında yer alan ve İsmet İnönü’ye muhalif oldukları bilinen siyasetçilerin siyaset dışına itilmesi.
c. İsmet İnönü milli şef ve değişmez genel başkan sıfatını alması. 
d. Atatürk “Ebedi şef” olarak kabul edilmesi. 
e. Celal Bayar’ın Başbakanlık görevinden alınması.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ikinci dünya savaşı sırasında kabul edilmemiştir?
a. Köy Enstitülerinin kurulması
b. Milli Korunma Kanunu
c. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
d. Varlık Vergisi
e. Toprak Mahsulleri Vergisi 

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti içinde oluşan muhalif milletvekilleri tarafından kurulmuştur?
a. Millet Partisi
b. Hürriyet Partisi
c. Türkiye İşçi Partisi
d. Milli Kalkınma Partisi
e. Milli Nizam Partisi

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası dönemde yaşanan politik cepheleşmenin unsurlarından biri olmamıştır?
a. Cumhuriyet Halk Partisinin mallarının devletleştirilmesi
b. Tahkikat komisyonu
c. Ezanın yeniden Arapça okutulması
d. Vatan Cephesinin kurulması
e. Siyasi parti toplantılarının devlet görevlilerinin katılımıyla yapılması mecburiyetinin getirilmesi. 

Türkiye’de çok partili siyasi hayatın ilk koalisyon hükûmeti hangi partiler arasında kurulmuştur?
a. Demokrat Parti - Cumhuriyet Halk Partisi
b. Adalet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi
c. Adalet Partisi - Milli Selamet Partisi
d. Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Selamet Partisi
e. Demokratik Sol Parti - Anavatan Partisi -Milliyetçi Hareket Partisi
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi MBK’nın dinin siyasete alet edilmemesi çerçevesinde kabul ettiği esaslardan değildir?
a. Kur’anın Türkçeye çevrilmesi,
b. Din adamlarının mali haklarının iyileştirilmesi
c. Yüksek İslam Enstitüsünün programına hukuk, iktisat, sosyoloji gibi derslerin konulması
d. Din derslerinin zorunlu hale getirilmesi 
e. Cuma namazları için hutbeler dergisinin çıkarılması

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile getirilen düzenlemelerden değildir?
a. Anayasa Mahkemesi
b. Cumhuriyet Senatosu
c. İşçilerin Grev hakkının tanınması
d. Türkiye Cumhuriyetinin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olması 
e. Umumi af çıkarılması 

Öğrencilerin, öğretmenlerin, memurların, işçilerin rakip gruplara ayrıldığı, toplumsal kamplaşmanın en fazla arttığı ve çatışmalara gittiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1940-1950
b. 1950-1960
c. 1960-1980
d. 1980-1990
e. 1990-2000

Milli Birlik Komitesi tarafından “adalet, dürüstlük ve demokrasi ilkelerini ayakta tutmak” hedefiyle partiler üstü bir kültürel örgüt olarak açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Türk Ocakları,
b. Türk Kültür Derneği,
c. Halkevleri,
d. Vatan Cephesi
e. Köy Enstitüleri

Türkiye’de televizyon yayınları ilk olarak hangi yılda başlatılmıştır?
a. 1968
b. 1971
c. 1974
d. 1975
e. 1980

II. Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalp tarafından gündeme getirilen Milli Kütüphane hangi tarihte kanunla kurulmuştur?
a. 1918
b. 1923
c. 1939
d. 1950
e. 1960

Aşağıdakilerden hangisi ikinci Dünya Savaşı yıllarında başlanan köye dönük eğitim projesidir?
a. Köy Enstitüleri 
b. Millet Mektepleri, 
c. Halkevleri,
d. Köy odaları, 
e. Eğitim Enstitüleri 

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı yıllarında getirilen uygulamalar arasında sayılamaz?
a. Ekmeğin karneye bağlanması, 
b. Temel gıda maddelerinin karaborsaya düşmesi
c. Tarım ürünlerinden yeniden vergi alınmaya başlanması 
d. Varlık vergisi 
e. Çiftçiyi topraklandırma Kanunu 

Aşağıdakilerden hangisi 19501960 arasındaki uygulamalardan değildir?
a. Ezanın yeniden Arapça okutulması, 
b. İşçilerin toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesi
c. Umumi Af çıkarılması 
d. Ücretli hafta sonu tatili hakkı verilmesi
e. Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması 

Maddi kalkınma ve hayat seviyesinin yükselmesiyle köylülerin hurafeye ve gericiliğe kapılmayacaklarını ifade eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İsmet İnönü
b. Adnan Menderes
c. Celal Bayar
d. Recep Peker
e. Cevdet Sunay
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ilkeleri testleri inkılap yaprak final atatürk 2 ve tarihi


Hızlı Menü: