facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 145 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 114 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 98 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 103 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 87 Son Yorum: Gamze

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanan devletçi ekonomik politikaların gerekçe ve uygulama şekilleri ile neticelerini görerek başarılı olup olmadıklarını değerlendirecek
Okey İkinci Dünya Savaşı başlarında hükûmetin bir milyon genci silah altına alması tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş iş gücü eksikliğine sebep olmuştur. Bu sebeple üretim azalmış, verimlilik düşmüştür. 

Okey Toplumun talebi artarken üretim yetersiz kalınca fiyatlardaki artış denetimden çıkmıştır. Savaş yıllarında tarım alanında pek çok temel üründe görülen mal kıtlıkları çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla hızla zengin olmasına imkân vermiştir. 

Okey Bu durum ne kadar süreceği belli olmayan savaş ortamında sayıca dünyanın sayılı güçlerinden biri olan Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için hükûmeti harekete geçirmiştir. 

Okey Yukarıda izah edilen düşüncelerle 26 Ocak 1940’ta Hükûmete ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren Millî Koruma Kanunu yürürlüğe kondu. Buna mukabil 1942 yılına gelindiğinde, ülkede karaborsa ve stokçuluk kontrol edilemez olmuştu. 

Okey Bu nedenle Ocak 1942’de önce Ankara’da sonra İstanbul’da ekmek karneye bağlandı. Bu uygulama Eylül 1944’e kadar devam ettirilerek haksız kazanç peşinde koşanlara tepki gösterildi. 

Okey Bu dönemde Avrupa’da kamu ve özel sektör tam bir dayanışma ve iş birliğinin en iyi örneğini verirken, Türkiye’de bu iki kesim arasında çatışmalar Kasım 1942’de güç gösterisine dönüştü. Başbakan şükrü Saraçoğlu’na destek veren CHP Meclis Grubu 12 Kasım 1942’de “Varlık Vergisi”ni kabul etti. 

Okey Olağanüstü ekonomik ve mali koşullar çerçevesinde “bir defaya mahsus” olarak yapılan bu düzenlemeyle; piyasadan para çekerek enflasyonla mücadele etmek, savaş yıllarının şartlarından yararlanarak “çok para kazanmış ancak bu kazancın vergisini vermemiş olanlardan” vergi almak ve Devlet gelirlerini artırmak amaçlanmıştı. 

Okey Bu uygulama ile 3877’si yabancı olan 114 bin kişiye vergi tahakkuk ettirildi. Büyük çoğunluğu azınlıklardan olmak üzere, yükümlülerin %70’i İstanbullu idi. 

Okey Sanayi ve ticaret hayatını Osmanlı döneminden beri kontrol etmeye devam eden gayrimüslim çoğunluğun büyük oranda etkilendiği bu uygulamada belirlenen vergi miktarına itiraz hakkının olmayışı bir takım haksızlıklara yol açmıştır. İçten ve dıştan gelen yoğun baskılar karşısında hükûmet 1943 yılında bu uygulamayı durdurmak zorunda kalacaktır. 

Okey Savaşın ilk dört yılı boyunca Türkiye’nin dış ticaret hacmi daralmıştı. Ancak 1943 yılından itibaren savaş öncesi düzey aşıldı. 19391946 arasında yaşanan dalgalanmaya rağmen dış ticaret sürekli fazla vermişti. 

Okey Aynı dönem içinde tarım ve sanayi sektörlerinde toplam üretim, toplam talebi karşılamakta yetersiz kaldığından, enflasyon ve karaborsa ile mücadele başarılı olmamıştı. Küçük bir azınlık hızla zenginleşirken büyük çoğunluk yoksullaşmıştır. 

Demokrat Parti dönemindeki ekonomik anlayışın uygulamada ne tür sorunlar yarattığını, beklentilerin hayata geçirilip geçirilemediğini ve sebeplerini sorgulayabilecek 
Okey Menderes Hükûmeti partisinin iktidara gelmesinde büyük payı olan köylü kesimini memnun etmek için, ilk yıllarda tarım alanına öncelik ve ağırlık vermiştir. Bu çerçevede yeni toprakların tarıma açılması sağlanmıştır. 

Okey Toprak reformu yapılmadan özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’da meraların sürülmesine ve tahıl ekimine izin verilerek tahıl üretimi artırılmıştır. Ancak bu yaklaşım otlakların büyük oranda azalması dolayısıyla hayvancılığı sınırlandırmıştı. 

Okey Çiftçinin üretimini artırdığı buğday dünya fiyatları üstünde bir fiyatla alınmasına karşın, fiyat artışları tüketicilere yansıtılmadığından aradaki farkı karşılayan Toprak Mahsulleri Ofisi zarar etmiştir. 

Okey Ofis, açıklarını Merkez Bankasına borçlanarak kapattığından enflasyonu besleyen bir kaynağa dönüşmüştü. Demokrat Parti döneminde tarımda makineleşme hızlandırıldı. Elverişli koşullarla sağlanan dış kaynakla traktör ithalatı büyük ölçüde artırıldı. 

Okey Buna mukabil yaşanan hızlı makineleşmenin doğurduğu iş gücü fazlası kırsal alanda farklı sahalara yöneltilemedi. Bulundukları yerlerde istihdam edilemeyen işsizler büyük kentlere göçe zorlandı.

Okey Bu üç temel politika yanında ucuz kredi, düşük vergi, uygun iklim koşulları ve elverişli ihraç fiyatlarıyla Hükûmet, çiftçinin refahını 1953 yılının sonuna dek artırmayı başarmıştı. Ancak uygulanan politikalar büyük oranda dış kredi desteğiyle ithal makineleşmeye dayanmaktaydı. 

Okey Hayvancılığın gelişme sahası kapatılmıştı. Tarım sahasında verim aynı zamanda iklim koşullarına bağlıydı. 1954 yılından itibaren elverişsiz şartlar her sahada kendini göstermeye başladı. 

Okey Kredi imkânları daraldığı için yaşanan döviz sıkıntısı, tarım makinelerinin yedek parça, bakım, onarım ve yenilemelerinde yaşanan eksiklikler ve hava koşullarındaki olumsuzluklar, tarımsal üretimin azalmasına ve ekonominin tarıma dayalı iç ve dış dengelerinin bozulmasına neden oldu. 

Okey Ülke ihraç ettiği bazı tarım ürünlerini ithal eder hâle geldi. Bu gelişmenin etkisiyle dış ticaret açığı giderek büyüdü. 

Okey Bu şekilde ‘tarıma dayalı büyüme modeli’ işlemez hâle gelince hükûmet tarım yerine sanayiye öncelik vermek zorunda kaldı. Sanayi alanında da 1950’de kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası eliyle özel sektör teknik ve mali açıdan desteklenmişti. 

Okey Banka onayladığı projelerin ithal girdileri için, döviz sağladığı gibi yatırımcıya teknik yardım da veriyordu. Dünya Bankasının teknik ve mali yardımlarından yararlanan banka, 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak kurulan ve daha çok tüketim malı üreten sınai işletmelere destek vermiştir. 

Okey 1954 yılından itibaren baş gösteren döviz darboğazını aşmak için Hükûmet, ithalatta serbestliğe son verdi. 

Okey İthal ikamesi yoluna gidilmesi için KİT’lere yeniden yatırım yapma yetkisi verildi. Öncellikle kıtlığı çekilen iki temel malın, şeker ve çimentonun üretimi ele alındı. 

Okey Devlet yeniden Türkiye’de fabrika kurmaya ve işletmeye başladı. Artık sanayi sektöründe kamu ve özel kesim iş birliği içindeydiler. Yeniden ilk yıllardaki karma ekonomi sistemine dönülmüştü. 

1960 Darbesi’nden sonra hayata geçirilen planlı ekonomi dönemindeki hedef ve neticeleri irdeleyerek planlı ekonomik hayat konusunda yöneticilerin gerçekçi olup olmadığını izah edebilecek
Okey Demokrat Parti dönemi “hiçbir plan ve hesaba dayanmayan iktisadi ve mali politikalar ile ülkeyi mali bir uçuruma sürüklemiş” olmakla suçlanmıştır. 

Okey Ülke kalkınmasının belli planlara göre yürütülmesi için öncelikle bir teşkilat kurulması çalışmaları başlatılmıştır. 

Okey Yerli ve yabancı uzmanların çalışmaları sonunda hazırlanan Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve görevlerini belirleyen yasa tasarısı Hükûmet ve Milli Birlik Komitesi’nce onaylanmış ve Ekim 1960’da yürürlüğe girmişti. 

Okey Teşkilatın görevi hükûmete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak ve Hükûmetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli planları hazırlamak olarak belirlenmişti. 

Okey DPT örgütleşme ve kadrolaşmasını tamamladıktan sonra ‘Plan Hedefleri ve Stratejisi’ni şu esaslara göre belirlemiştir:  Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi içinde kalkınma planı yapılacak,  On beş yıllık perspektif içinde beş yıllık planlar hazırlanacak,  Karma ekonomi düzeni içinde ‘plan’, kamu kesimi için emredici, özel kesim yönünden yol gösterici nitelik taşıyacak,  Plan tüm sektörleri kapsayan “makro plan” niteliğinde olacak. Ancak bütün bunlar masa başında belirlenen esaslardı. 

Okey Siyasi hayatın son derece değişken şartları, siyasetteki istikrarsızlığın ve belirsizliğin ekonomik hayatın gelişmelerine olumsuz etkileri dikkate alınmamıştır. 

Okey Koalisyonlar, azınlık hükûmetleri, partiler arası güç ve iktidar kavgaları arasında devamlılığı sağlayamayan planların getirisi daima beklentilerin altında kalacaktı. 

Okey Birinci planı hazırlayan CHP-AP koalisyonu birinci yılında bozulmuş İnönü’nün bağımsızlarla kurduğu hükûmetin performansı da beklentilerin altında kalmıştır. 

Okey Sonraki dönemlerde de siyasi hayatta devamlılık sağlandığı ölçüde ortaya konan hedeflere yaklaşılmıştır. Planlı ekonomi dönemlerinin bütününde planı yapan ile uygulayanın aynı hükûmet olabildiği örnek yok denecek kadar az olmuştur.

Okey İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet tehdidine karşı dahil olunup ekonomik desteği alınmaya çalışılan Batı dünyası ve ABD ile ilişkilerde gerçekçi olunmamıştır. 

Okey Uluslararası ilişkilerde belirleyici faktörün ulusların menfaatleri olduğu ilkesi olduğunu 1964’te acı bir şekilde gören Türkiye’nin farklı siyasi arayışları ekonomik ilişkilere de büyük ölçüde yansıyacak ve ülke menfaatine kullanılacaktır Antikomünist söyleme sahip Demirel Hükûmeti, Ürgüplü Hükûmeti’nin Sovyetlerle kurduğu ekonomik ilişkileri geliştirmekte sakınca görmemişti. Planın öngördüğü temel sanayi projelerinin gerçekleştirilmesinde kuzey komşumuzdan teknik ve mali yardım sağlanmıştı. 

Okey Bu projeler arasında İskenderun Demir Çelik, Bandırma Sülfirik Asit, Artvin Orman Ürünleri, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve İzmir Aliağa Rafinerisi gibi ağır sanayi projeleri yer almıştı. 

Okey Batı Avrupa’nın mali desteği gelmeyince, Planın kaynak sorunu Sovyet yardımıyla çözülmüştü. Bunun sonucu ve diğer koşulların da elverişli olmasıyla 1966 yılında oldukça yüksek büyüme hızı (%12) gerçekleşmişti. 

Okey Plan dönemi başında, yani 1962 yılında sabit fiyatlarla (1968 fiyatlarıyla) GSMH içinde tarımın payı %34.6 iken sanayinin payı %16.7 idi. Dönem sonunda bu paylar sırasıyla %29.3 ve %20.7 olmuştur. ‘Kalkınma özdeştir sanayileşme’ ilkesine uygun olarak sanayi sektörü büyürken tarımın payı azalmıştır. 

Siyasi devamlılığın ekonomik programların başarı veya başarısızlığında ne kadar etkili olduğunun örneklerini görerek yapılan ekonomik düzenlemelerin gerekçelerindeki anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz 
Okey Türkiye’nin 1963 yılında başlattığı planlı ekonomik kalkınmanın en başarılı uygulaması 19851989 yıllarını kapsayan beşinci plan dönemi olmuştur. 

Okey 1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilk genel seçimlerde Turgut Özal’ın başkanı olduğu Anavatan Partisi seçimi kazanmış ve I. Özal Hükûmeti Aralık 1983’te göreve başlamıştır. 

Okey Beşinci Planın Ocak 1984’te yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Özal kendi partisinin ve kurduğu hükûmetin programına uygun bir plan hazırlamak ve zaman kazanmak için önce 1984 yılını kapsayan bir ‘geçiş programı’ hazırlayıp yürürlüğe koymuştur. 

Okey Ardından da 19851989 yıllarını kapsayacak biçimde Beşinci Planın hazırlıklarına girişmiştir. Beşinci Plan dönemi planlama tarihimizin en şanslı dönemidir. 

Okey Çünkü ilk kez bir siyasi iktidar veya bir hükûmet hazırladığı planı beş yıl kesintisiz ve arızasız uygulama olanağı bulmuştur. Dışa açık bir büyüme hedefleyen ve enflasyon ile birlikte büyümeyi öngören bu dönemde işçi dövizlerinin de katkısıyla bütçe dengelenebilmiştir. 

Okey Bundan sonraki dönemlerde yine kısa süreli ve koalisyon hükûmetleri ülkeyi yönetmiş ancak devamlılık sağlanamayan programlar ile ülke, gelir dağılımındaki adaletsizliğin hızla arttığı, sosyal huzursuzlukların baş gösterdiği, iç ve dış müdahaleler ile dengesi her an bozulabilecek bir hâle gelmiştir
Ara
Cevapla
#2
İkinci Dünya Savaşı sırasında takip edilen savaş dışı kalma politikasının uluslararası dinamiklerini daha iyi değerlendirebilecek 
Okey İtalya’nın Akdeniz’de yayılma politikasından derin bir endişe duyan Türkiye Arnavutluk’un işgalinden büyük rahatsızlık duymuş ve kendisini Batı Bloku’na yaklaştıracak adımları atmaya başlamıştır. 

Okey İngiltere’nin diğer bölge ülkelerine yaptığı gibi Türkiye’ye de tek taraflı güvence vermeyi teklifi reddedilerek İngiltere ile karşılıklı yükümlülüklere dayalı bir ittifak antlaşması imzalanması için müzakere sürecinin başlatılmasını önermiştir. Zira savaş hızla yaklaşırken Türkiye, İngiltere, Fransa ve SSCB ile dostluğunu geliştirmeyi hedeflemekteydi. 

Okey Ankara, bu üç ülkenin Almanya ve İtalya’ya karşı birleşmelerinin bölge barışına katkı sağlayacağını düşünüyordu. Ancak 23 Ağustos 1939’da Almanya ve SSCB arasında bir Saldırmazlık Paktı imzalanmış, ardından Almanya’nın 1 Eylül’de Polonya’ya saldırmasıyla II. Dünya Savaşı başlamıştı. 

Okey Böylece Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’yla ittifakını Sovyet dostluğuyla pekiştirme ve bağdaştırma politikası istenmeyen biçimde sonuçlanmıştı. Yine de dönemin Dışişleri Bakanı şükrü Saraçoğlu 22 Eylül’de Moskova’ya giderek son bir denemede daha bulundu. 

Okey Saraçoğlu burada Sovyet tarafının Montrö Antlaşması’nın değiştirilmesi talebiyle karşı karşıya kaldı. Bu tarihten itibaren Ankara Hükûmeti, Türk Boğazlarıyla ilgili ulusal egemenliğe aykırı talepleri olan SSCB’den sürekli olarak kuşku duyacaktır. 

Okey SSCB’yi de yanına almaktan ümidini kesen Türkiye, 19 Ekim 1939’da Ankara’da İngiltere ve Fransa ile “Üçlü İttifak” olarak bilinen Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı imzalanmıştır. 

Okey Antlaşma’daki en önemli husus, Türkiye’nin bir Avrupa devleti tarafından başlatılan savaşın Akdeniz’e yayılması hâlinde İngiltere ve Fransa’ya yardım yükümlülüğü altına girmesiydi. Buna mukabil Türkiye kendisini Sovyetler Birliği ile çatışmaya götürecek yolları kapamak hassasiyetini korumuştur. 

Okey Antlaşma’ya bağlı iki numaralı protokol ile söz konusu antlaşmadan doğan yükümlülüklerinin Türkiye’yi SSCB ile silahlı bir uyuşmazlığa sürüklemesine neden olacak ya da böyle bir sonucu verecek bir eyleme zorlamayacağı ifade edilmekteydi. 

Okey 1939 Ekim’inde İtalya’nın savaşa girmesiyle savaş Akdeniz’e yayılmış olsa da Türkiye, kendisini SSCB ile bir savaşa sürükleyebileceği gerekçesiyle Almanya’ya karşı İngiltere ve Fransa’ya yardım etmekten kaçınmıştır. 

Okey Almanya’nın 22 Haziran 1941’de SSCB’ye saldırmasıyla iki ülke arasındaki ittifak durumu ortadan kalktı. 

Okey SSCB ile İngiltere arasında, bu kez Almanya’ya karşı yeni bir ittifak kurulduktan sonra dahi, Türkiye, bütün baskılara rağmen, çeşitli gerekçeler ileri sürerek, savaş dışı kalma durumunu sürdürmeyi başarmıştır. 

Türkiye’nin Batı Bloku’na yakınlaşma çabalarının arka planında geçen olayları ve sebeplerini sorgulayabilecek
Okey Türkiye’nin Millî mücadele döneminde askerîve mali yardım aldığı ve gıda yardımı yaptığı Sovyetler Birliği ile uzaklaşması ve adeta hasım hale gelmesinin ardında bu devletin Çarlık döneminden kalan beklentileri yatmaktadır. 

Okey 1925’te imzalanmış olan dostluk ve tarafsızlık anlaşmasına samimiyetle uyan Türkiye, diplomasi alanındaki işbirliğini kültürsanat alanına da yayarak Sovyetler ile dostluğu ne kadar önemsediğini fiilen de göstermişti. 

Okey Ancak Mart 1945’te Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’i çağırarak, 1925 yılında imzalanan 20 yıl süreli TürkSovyet Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması’nın uzatılmayacağını bildirdi. Sovyet Dışişleri Bakanı bunun sebebi olarak da savaş sırasında meydana gelen köklü değişiklikler olduğunu gösterdi. 

Okey Türkiye’nin anlaşmanın yenilenmesi için ne gibi Sovyet talepleri olduğunu öğrenmek istemesi üzerine, bu kez Haziran 1945’te Sarper ve Molotov arasında ikinci bir görüşme yapıldı. 

Okey Bu görüşmede Molotov, Türkiye’nin doğu sınırlarında SSCB lehine değişiklik, Boğazların ortak savunulması ve Montrö Sözleşmesi’nin yenilenmesi konularındaki Sovyet isteklerini Sarper’e iletti. Sovyet yöneticilere göre; İstiklal Harbi sırasında imzalanan anlaşmalar o zamanki şartların dayatmasıyla imzalandığından değiştirilmeliydi. 

Okey Sarper bu istekleri kesin bir dille reddetti. Aslında temel Sovyet talebinin Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi ve Boğazların Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkelere kapatılması olduğu açıktır. 

Okey Doğu sınırlarında değişiklik isteği bu temel talebi güçlendirmek ve Türkiye üzerinde baskı oluşturmak için eklenmiş olmalıdır. SSCB yönetimi, Temmuz ve Ağustos 1945’te yapılan Postdam Konferansı’nda konuyu Müttefiklerin gündemine soktu. 

Okey Görüşmelerde ABD, Sovyet görüşlerine yakın dururken İngiltere toprak ve Boğazlarda üs talebini desteklemediğini bildirdi. Fakat konferans sonunda Montrö’nün değiştirilmesi konusunda görüş birliği ortaya çıktı. Bu durum Türkiye’yi son derece rahatsız etti. 

Okey Montrö’nün değiştirilmesi yönündeki ilk yazılı talebin SSCB’den değil, ABD ve İngiltere’den gelmesi Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı uluslararası baskıyı ve yalnızlığını da gösteriyordu. 

Okey Söz konusu devletlerin Kasım 1945’te değişiklik taleplerini birer diplomatik notayla iletmelerine karşın Türkiye, zaman kazanma yolunu seçerek konunun uluslararası gündemden çıkmasını beklemekteydi. 

Okey 8 Ağustos 1946’da bu kez SSCB, bir nota vererek Montrö Antlaşması’yla ilgili değişiklik önerisini Türkiye’ye iletti. 22 Ağustos’ta verilen Türk karşı notasında da Sovyet isteklerinin en önemlileri reddedildi. 

Okey Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmelerde her iki talebin de Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı olduğu, Türk milletinin sınırlarını sonuna kadar koruyacağı en üst düzeyde dile getirilmiştir. 

Okey Söz konusu tehdit ve Türkiye’nin yalnızlığından doğan tedirginlik 1946 yılı ortalarından itibaren ABD ile SSCB arasında görüş ayrılıklarının çıkmasıyla önemini yitirmiştir. 

Okey Sovyetler ancak 1953’de Stalin’in ölümü üzerine iktidar değiştikten sonra taleplerini geri çektiklerini ilan edeceklerdir. 

Kıbrıs’ın Türk dış politikasındaki temel konulardan biri hâline gelmesinin sebeplerini analiz edebilecek 
Okey Lozan Antlaşması’yla Kıbrıs Adası üzerindeki bütün hükümranlık haklarından vazgeçen Türkiye’nin gündemine Kıbrıs meselesinin girişi 1950’lerde olmuştur. 

Okey İngiltere, Ada’yı kontrolüne karşı ortaya çıkan sömürgecilik karşıtı ve milliyetçi direnişten rahatsız olarak Kıbrıs’ı yavaş yavaş Türk kamuoyunun gündemine sokmuştur. Bunun temel sebebi Kıbrıs nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Türklerin varlığıdır. 

Okey 1950’lere kadar TürkiyeYunanistan ilişkilerinin hayli yakın olması Türkiye’nin meseleye kayıtsız kalmasına etki etmiştir. Türkiye’nin bu dönemdeki temel politikası Ada’nın İngiltere kontrolünde kalmasının desteklenmesidir.

Okey Ada’daki Rumların Yunanistan’la birleşme (enosis) hedefi çerçevesinde örgütlenip silahlı mücadele başlatmaları, Ada’dan tamamen çıkmak istemeyen İngiltere’nin Türkiye’yi sorunun bir tarafı olarak devreye sokma hedefiyle birleşmiştir. 

Okey 1954’ten itibaren Türkiye, Ada’nın İngiliz kontrolünde kalmasını eğer bu mümkün değilse Türkiye’ye katılması gerektiğini öne süren bir politika izlemeye başladı. Böylece Kıbrıs meselesi, TürkiyeYunanistan arasındaki ilişkilerin de en önemli gündem maddesi hâline gelmiş ve ikili ilişkilere gerilimli bir döneme girilmiştir 1955’ten 1959’a kadar Ada’daki kriz daha da büyümüştür. 

Okey Enosis isteyen silahlı Rumların sadece İngiliz hedeflerine değil, Türklere de saldırılar düzenlemeleri, Türkiye’deki rahatsızlığı tırmandırmıştır. Artık Türkiye, Kıbrıs konusunda “taksim” tezini ileri sürmeye başlamıştır. 

Okey Ada’nın Türkiye ve Yunanistan arasında paylaşılmasına dayanan bu yeni tez, Ada’nın tamamının kendisine bağlanmasını isteyen Yunanistan tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu dönemde İngiltere ve ABD tarafından ortaya atılan çözüm önerileri de taraflarca benimsenmemiştir. 

Okey NATO’nun güney kanadındaki iki müttefik arasındaki ilişkileri derinden etkileyen bu sorunu çözmek amacıyla daha etkili bir diplomasi izlemeye başlayan ABD’nin temasları sonucunda tarafların (Türkiye ve Kıbrıslı Türkler ile Yunanistan ve Rumlar) bir süreliğine kendi tezlerinden vazgeçmeleri sağlandı. 

Okey 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları sonucunda bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bütün siyasi ve yönetsel kurumlar Rumlar ile Türklerin orantılı olarak temsili çerçevesinde yapılandırılmıştı. 

Okey Londra Antlaşması’na bağlı olarak Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında imzalanan Garanti Antlaşması ile Ada’daki anayasal düzen üç devletin garantisi altına alındı. 

Okey Antlaşma uyarınca Ada’daki anayasal düzenin bozulması hâlinde her üç devlet de müştereken ya da tek tek askerî müdahalede buluna bileceklerdi. 

Okey Garanti Antlaşması, Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın temel hukuki dayanağını oluşturacaktır. Gelinen noktadan memnun olmayan Rumların anayasal düzeni değiştirme çabaları ve Ada’daki Türklere yönelik saldırılarıyla yeni bir boyut kazanmıştı. 

Okey Türkiye, 1964’te 1967’de müdahale kararı almış ama Rum yönetiminin geri adım atması üzerine müdahale gerçekleştirilmemişti. Yunanistan’da 1967 yılında darbeyle iktidara gelen Albaylar Cuntası, Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’a verdiği koşulsuz desteği devam ettirmedi. 

Okey Makarios’u üçüncü dünyacı ve bağımsızlıkçı bulan Cunta, Makarios’un yerinden edilmesini ve böylece Ada’nın Yunanistan’a kolayca bağlanmasını hedeflemekteydi. 

Okey 15 Temmuz 1974’te Yunanistan tarafından desteklenen Nikos Sampson tarafından Ada’da bir askerî darbe yapıldı ve Makarios Kıbrıs’ı terk etmek zorunda kaldı. Türkiye bu gelişmeye sert tepki gösterdi. 

Okey İngiltere ve Yunanistan’a anayasal düzenin zorla değiştirildiği, bu nedenle Ada’ya ortaklaşa müdahale edilmesi teklif edildi. Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 20 Temmuz 1974’te Türk ordusu Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk safhasını başlattı. 

Okey ABD müdahaleye çok sıcak bakmasa da Türk Hükûmeti’nin kararlılığı karşısında etkili olamadı. Dünya kamuoyu Kıbrıs’taki darbeye hiç olumlu bakmamış, darbenin arkasında Albaylar Cuntas’ının olduğunu anlamıştı. 

Okey Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada Türk ordusu Girne’den Lefkoşe’ye uzanan bir alanı kontrol altına almayı başardı. Harekâtın ardından Temmuz ve Ağustos aylarında Cenevre’de yapılan konferanslarda soruna bir çözüm bulunması için müzakereler yürütüldü. 

Okey Türkiye’nin Ada’da oluşturulacak kantonlara dayalı çözüm önerisinin Rum tarafınca kabul edilmemesi nedeniyle 14 Ağustos’ta Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci safhası başlatıldı. 

Okey Türk ordusu Ada’nın üçte birinden fazlasını 3 gün içinde kontrolü altına aldı. Sorun böylece fiilî durum yaratılması yoluyla çözülmüş oluyordu. 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmasıyla Ada’da iki kesimlilik fiilen yaratılmış oldu. 

Okey 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurularak bağımsızlık ilan edildiyse de Türkiye’nin koşulsuz siyasi ve mali destek verdiği bu devlet Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadı. İki taraf arasında 1975’te başlayan ve fasılalarla devam eden görüşmelerde iki tarafı da memnun edecek bir neticeye ulaşılamadı. 

Okey Kıbrıs meselesi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 2004’te Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla, TürkiyeAB ilişkilerini de derinden etkileyen bir sorun hâline gelmiştir. 

Türk dış politikasında çok yönlü uygulamaların gerekçelerini ve artı ve eksilerini daha realist bir şekilde açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız
Okey Türkiye İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra maruz kaldığı Sovyet tehdidi dolayısıyla Batı Bloku’na dahil olmaya çalışmıştı. 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri’yle yakın işbirliğine girmişti. 

Okey Bu iş birliği sürecinde ise kendi çapında gerçekleştirdiği millî kalkınma hamlelerini de bir yana bırakarak savunma ve teknolojik gereksinimlerini bu ülkeden karşılamaya başlamıştı. 

Okey Demokrat Parti hükümetleri sırasında avantaj ve dezavantajları sorgulanmadan daha da geliştirilen ilişkiler 1950’li yılların ikinci yarısında bozulmaya başlamıştı. 

Okey 1962’de ABD ile SSCB arasında yaşanan, Küba’ya Nükleer Füze Yerleştirme Krizi hem uluslararası sistem, hem de Türk dış politikası üzerinde son derece etkili olmuştur. 

Okey Sovyetler ile yapılan pazarlıklarda ABD’nin Türkiye’ye bilgi vermeden, Türkiye’deki füzelerle ilgili kararlar alması Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinde kuşkular yaratmış bu devlet ile olan münasebetleri sorgulama ihtiyacı doğurmuştur. 

Okey Türk hükûmetlerinin ABD ve NATO’ya duyduğu mutlak sempatinin kökten sorgulanmasını sağlayan gelişme ise Küba Krizi’nden iki yıl sonra, 1964’te Kıbrıs sorunun yeniden alevlenmesiyle ortaya çıkacaktır. 

Okey 1962’den itibaren Ada’daki durum Rumlar Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını isteyen silahlı EOKA örgütü vasıtasıyla Türklere yönelik şiddet eylemlerine ve katliamlara giriştiler. 

Okey Türkiye, bu duruma karşı ABD’nin ve Birleşmiş Milletlerin desteğini almada başarılı olamadı. 

Okey Bunun üzerine, Türklerin Kıbrıs’ta karşı karşıya kaldığı “yok edilme” tehdidinin ortadan kaldırılması için Ada’ya askerî müdahale yapılması seçeneği benimsenerek, hazırlıklara başlandı. 

Okey Fakat ABD Başkanı Lyndon Johnson, 5 Haziran   1964’te Başbakan İsmet İnönü’ye, “Johnson Mektubu” adıyla tarihe geçecek bir mektup göndererek, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale ihtimalini ortadan kaldırdı. 

Okey Diplomatik teamüllere uygun olmayan ve müttefikler arası ilişkilerde hiç kullanılmayan bir dille kaleme alınmış olan Johnson Mektubu’nda; Türkiye’nin Kıbrıs’a, ABD’ye danışmadan müdahale etmesinin uygun olmadığı; müdahale sonucunda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanabilecek silahlı çatışmanın NATO tarafından mazur görülemeyeceği belirtiliyordu. 

Okey SSCB’nin Kıbrıs’a yapılacak bir askerî harekâtı fırsat bilerek, Türkiye’ye saldırması durumunda, NATO üyesi devletlerin Türkiye’yi savunmayabileceği uyarısı yapılıyordu. 

Okey Mektupta ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinde Amerikan silahlarını ve teçhizatını kullanılmasının 1947 TürkAmerikan Askeri Yardım Anlaşması’na aykırı olduğu dile getiriliyordu. Bu durum Türkiye’nin NATO’ya katılmasının temel nedenleri olan güvenliğini sağlama ve koruma hususlarında derin şüpheler yaşamasına sebep oldu. 

Okey Türk yöneticilerinde büyük bir tepki çeken ve mutlak blok politikasının Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğunu gösteren Johnson Mektubu’ndan sonra dış politikanın yeniden kurgulanması gerekliliği ortaya çıktı. 

Okey Bu çerçevede, “çok yönlü dış politika” olarak adlandırılan bir çizgi yavaş yavaş benimsendi. Türkiye kendi millî çıkarlarının Batı ve özellikle ABD ile örtüşmeyebileceğini gördü. 

Okey Yöneticiler, Orta Doğu, SSCB ve Doğu bloku ile üçüncü dünya ülkelerine karşı blok politikası çerçevesinde izlenen dış politikanın, Türkiye merkezli olarak yeniden kurulması gerekliliğini değerlendirmeye başladı. 

Okey Türkiye böylece, başta SSCB’yle olmak üzere bütün uzak durduğu ülkelerle ilişkilerini hızla geliştirme çabası içine girdi. Ayrıca doğrudan taraf olunmayan meselelerde tarafsız kalarak, taraf ülkelerle ilişkilerini bozmamak da yeni politikanın bir boyutunu oluşturmaktaydı. 

Okey Bu yeni dış politika yaklaşımını Türkiye’nin Batıcı çizgisinden bir kopuş olarak nitelendirmek doğru olmadığı gibi çok yönlülük çabaları, Türkiye’nin tamamen tarafsız ve bağlantısız bir dış politika çizgisi benimsemesi olarak da görülemez. 

Okey Yeni dış politika bir yandan, Batı ittifakı içinde kalmaya devam eden Türkiye’nin, diğer yandan dış ilişkilerini çeşitlendirme ve dış politikayı blok politikası ipoteğinden kurtarma çabası olarak görülmelidir
Ara
Cevapla
#3
Günümüzde çokça eleştirilen ikinci Dünya Savaşı yıllarındaki iç politika uygulamalarının gerekçelerini irdeleyecek
Kalem Atatürk’ün vefatının ardından onun uzun süre başbakanlığını yapmış olan inönü Cumhurbaşkanı olmuş ve 26 Aralık 1938’de yapılan olağanüstü Kurultay’da “millî şef ve değişmez genel başkan” sıfatını almıştır. Atatürk’ “Ebedî şef” olarak kabul edilmiştir. 

Kalem Tek parti idaresindeki siyasi yapıda genel başkan, ölüm, görevini yapamayacak derecede ağır hastalık veya kendi isteğiyle istifa etmek dışında değişmez olarak kabul edilmiştir. 

Kalem Böylece hızla yaklaşan ikinci Dünya Savaşı arifesinde Devletin üst yönetim kademesini güçlendirerek otoritesini tartışılmaz hale getirmek hedeflenmişti. 

Kalem Atatürk döneminde çeşitli sebeplerle aktif siyasette yer almayan Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi isimler bu süreçte öne çıkarılarak bir kadirbilirlik gösterilirken Atatürk’ün son döneminde yanında yer alan ve ismet inönü’ye muhalif oldukları bilinen isimler de siyaset ve idare sahnesinin dışında bırakılmışlardı. 

Kalem Bununla birlikte siyaset sahnesine yeniden çıkan isimlerle de cumhuriyet ve inkılapları korumak ve devam ettirmek için “Atatürk’ü korumak ve şahsı ile uğraşmamak” ilkesinde uzlaşılmıştı. 

Kalem Böylece devletin üst yönetiminde hem kendine güven hem de kırgınlıkların olmadığı gösterilerek birlik duygusuna vurgu yapılmıştır.

Kalem Hükûmet ısrarla savaş dışı kalmaya gayret etmiştir. Zira 1911’den başlayarak on yıl devam eden savaşlardan sonra “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini takip edilerek ülke içinde yeniden yapılanma çabası devam ediyordu. Savaş dışı kalmak dünyadaki gelişmelerden uzak kalmak olarak anlaşılmamalıdır. 

Kalem Nitekim 23 Ocak 1945 tarihinde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek oluşturulacak Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyesi olmak üzere San Francisco Konferansı’na katılma hakkı kazanılmıştır. Savaş ihtimali Devleti yaklaşık bir milyon genci silah altına almak zorunda bırakmıştı. 

Kalem Nüfusun en dinamik kesiminden önemli bir kısmının üretim sahasından çekilip tüketici konumuna getirilmesinin ortaya çıkardığı olumsuz ekonomik etkiler ise toplumun her kesiminin şikâyetine sebep olmuştur. 

Kalem Toplumun her kesiminin aynı şekilde sorumlu davranmadığı ve savaş ortamını şahsi çıkarları için istismar ettiği bu dönemde çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile devlet savaş ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgili maden ve sanayi sahasında hangi malın ne miktar üretileceğine karar verme yetkisini Hükûmete vermiştir. 

Kalem Kanun alınan kararlara bağlı olarak işçilere ücretli çalışma mecburiyeti getirmek, hafta tatilini iptal etmek, istismarcıları hapis ve sürgünle cezalandırmak gibi geniş yetkileri hükûmete vermekteydi. Bunun yanı sıra tarım alanında da hangi ürünün nerede, ne miktarda ekileceği devlet tarafından belirlenebilecekti. Devlet ekilmeyen arazileri de işletmeye açmak yetkisine sahipti. 

Kalem Bu kontrol olanağına karşın istismarların önlenememiştir. Nitekim Cumhurbaşkanı inönü de 1 Kasım 1942 tarihindeki TBMM açış konuşmasında “şuursuz bir ticaret havası”, “haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası” ve “elinden gelse soluduğumuz havayı ticaret malzemesi yapmaya kalkışan gözü doymaz vurguncu tüccar”ların milletin yaşantısını zora soktuğundan şikâyet etmiştir. 

Kalem İnönü, “ticaretin serbestliğini bahane ederek milleti soymak hakkını hiç kimseye, hiçbir zümreye tanımamak” gerektiğini ifade etmek ihtiyacını hissetmiştir. 

Kalem Temel gıda maddelerinin karneye bağlandığı, yeterli beslenememek ve temizlenememekten kaynaklanan hastalıklar yaygınlaştığı savaş yıllarında çıkarılan Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi gibi uygulamalar bu zorluklardan kaynaklanmıştır. 

Savaş sonrasında ortaya çıkan politika değişikliklerini ve çok partili hayata geçiş sürecinin aktörlerini ve tavırlarını sorgulayabilecek 
Kalem Atatürk’ün çok istemesine rağmen siyaset adamlarının aceleciliği ve dönemin şartlarını yeterince değerlendirememeleri başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hayata geçiremediği çok partili demokratik hayata ikinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra geçilebilmiştir. 

Kalem Bu sürecin halkın oyu ile hükûmeti kuracak partiyi belirlemesi aşamasına kadar gelmesinde çok partili demokratik sistemlerin hakim olduğu dış politik şartların yönlendirmesi söz konusu ise de Cumhurbaşkanı ismet inönü’nün katkısı büyük olmuştur. 

Kalem İnönü Cumhuriyetin ilk günlerinden beri yapılanları da dönemin şartları ile izah ederek yeni şartları düzenlemiştir. Yapılan bütün devrimlerin yine bir diktatörlük rejiminin eseri olarak meydana gelmediğini, hepsinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kontrolü ve onayı ile gerçekleştirildiğinin altını çizmiştir. 

Kalem Gerçekten de “Demokratik karakter bütün Cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza olunmuştur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima itham edilmiştir”. 

Kalem İnönü, çok partili demokratik sisteme geçişin de Türkiye’nin kendine özgü şartlarına göre gerçekleşeceğini vurguluyordu: “Demokrasinin her millet için müşterek prensipleri olduğu gibi her milletin karakterine ve kültürüne göre birçok özellikleri de vardı” ve “millet kendi bünyesine ve karakterine göre demokrasinin kendisi için özelliklerini bulmaya mecburdu”. 

Kalem 1945 Kasımı’ndan itibaren Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti demokrasinin kendine özgü özelliklerini bulma süreci başlamıştır. Bu aşamanın da dönemin devlet adamlarının anlayışına göre şekillendirildiğine işaret etmeliyiz. 

Kalem Zira Cumhurbaşkanı 1 Kasım 1945’te Meclis’te mevcut sistemin özü itibarıyla demokratikliğini, tek eksiğin muhalefet partisi olduğunu belirtirken 7 Temmuz 1945 tarihinde kurulan Milli Kalkınma Partisini yok saymıştır. 

Kalem Muhalefet partisi yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden çıkacaktı. Yeni anlayışın ilk hamlesi olarak Parti grubu içindeki tartışmalar basında geniş biçimde yer almaya başladı. 

Kalem Hükûmetin ekonomi politikalarını ve çıkartmak istediği Kanunlara dönük eleştiriler ve tenkitler kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Haziran 1945’te Anayasa’nın millî egemenlik ilkesine işlerlik kazandırılması ve parti hayatının demokrasiye uygun şekilde düzenlenmesi için “dörtlü takrir” verdiler. 

Kalem Parti içi tartışmaları başlatan bu adım net bir karara ulaşamadı. Ancak takrir sahipleri Partiden atıldılar. Cumhuriyet Halk Partisinde üst düzey görevler yapmış bu dört milletvekili 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Partiyi kurdu. 

Kalem Kuruluş aşamasında Atatürk’ün Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda yaptığı gibi iki taraf; Cumhurbaşkanı inönü ve Demokrat Partinin başkanı Celal Bayar “laiklik ve cumhuriyetçilik” ilkelerine sahip çıkmada anlaşma sağladılar. Demokrat Partiyi takiben sosyalist, liberal, islamcı eğilimler taşıyan çok sayıda parti kurulmasına karşın Millî Kalkınma Partisi, Millet Partisi ve Hürriyet Partisi seçimlerde öne çıkabildiler. 

Kalem Böylece başlayan çok partili siyasi hayat, önceki deneyimlerin aksine kalıcı oldu. Parti yöneticilerinin ve siyasetçilerin önemli bir kısmının zihniyet olarak hazır olmadığı söylem ve eylemleriyle ortada olmasına karşın bizzat Cumhurbaşkanı inönü tarafından 12 Temmuz 1947 beyannamesiyle çok partili siyasi hayat “devlet meselesi” olarak kabul edildi. 

Kalem Hükûmet ve muhalefet eleştirilerinin sertleşmesi üzerine feshedilen 1930 Serbest Fırka deneyiminde hükûmet başkanı sıfatıyla bulunan Cumhurbaşkanı inönü, tecrübesini bu olayda son derece verimli bir şekilde kullanarak aynı hataların yapılmasına izin vermemiştir. 

Kalem Demokratik sürecin devam şartının kendini tamamen haklı, karşısındakini tamamen haksız görmemekten geçtiğinin altını çizmişti: “Karşılıklı şikayetler içinde mübalağa payı ne olursa olsun hakikat payı da vardır” sözleriyle her iki tarafı da sorumlu tutan inönü, her iki tarafa karşı eşit mesafede durduğunu göstermektedir. 

Kalem Kanun sınırları içinde çalışan muhalefet partisinin iktidar partisinin şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır” derken ne muhalefetin iddialarını tamamen kabul etmiş, ne de hükûmetin karşı iddialarını tamamen reddetmiştir. 

Kalem İnönü, bunu yaparken uzun zamandır tek bir partinin uygulamalarına göre çalışmış, devlet ile özdeşleşmiş bir partinin ferdi olarak davranmış bürokratların içine düştükleri sıkıntının da farkında olduğunu göstermiştir. 

Kalem Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni sürecin doğrudan etkisi altında 17 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında faaliyet gösteren yedinci büyük kurultayında parti tüzüğünde demokratikleşme yolunda önemli değişiklikler yapmıştır. Halka dönük uygulamalar açısından laiklik ve inkılapçılık ilkesi çerçevesinde radikal uygulamalardan vazgeçme kararı alınması önemlidir. 

Kalem İnönü, çalışmalarının gerekçelerini kongre delegelerine de anlatmıştır. Siyasi hayatta temel ilkenin devlet idaresinde kuvvetli bir hükûmet olması, karşısında açık bir muhalefetin de bulunması gerektiğini belirten inönü, bu noktada muhalefet partisinin olmamasını bir eksiklik olarak görmüş, iktidar makamlarının kalıcı olmadığını hatırlatmıştır 

Halkın oyu ile iktidara gelen Demokrat Parti’nin iç politikadaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olarak askerî darbeyle biten dönemi değerlendirebilecek 
Kalem Demokrat Parti’nin kurduğu hükûmet dış politikada değişiklik olmayacağını, mevcut sözlere bağlılığın devam edeceğini ilan ederken ekonomide yabancı sermayeye imkân tanınacağı, üretimin artırılmasına çalışılacağı belirtildi. 

Kalem Sosyal meselelere ağırlık verilerek işçilerin grev haklarının verileceği, ücretli izin ve tatil hakkı tanınmasının yanı sıra genel af kanunu çıkarılması vaat edilmişti. Antidemokratik bütün kanunların elden geçirileceği belirtilirken temel hak ve hürriyetler konusunda da anayasal düzenlemeler yapılacağı sözü verilmekteydi. 

Kalem Demokrat Partinin Eylül ayında yapılan Belediye seçimlerinde 600 belediyenin 560 tanesini kazanması halkın desteğinin rastgele olmadığını göstermiştir. Nitekim Ekim ayında yapılan ve il Genel Meclis Üyeleri seçiminde de 67 ilden 55’inde çoğunluğu Demokrat Parti kazanarak ülke çapında kendine duyulan güveni her kesime göstermiştir. 

Kalem Hükûmetin 14 Temmuz 1950 tarihinde çıkardığı Af kanunu olumlu karşılanmasına karşın toplumsal barış açısından şartları tam olarak hazırlanmadığı için beklenen etkiyi gösterememiştir. 

Kalem İşçilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirme hedefi ile 1952’de Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştur. Eylül 1950’de eğitime siyaset sokulmasını önlemek adına öğretmenlerin politika yapmaları yasaklanırken Üniversitelerdeki siyasi fikir hareketleri kontrol altına alınmaya çalışıldı. 

Kalem Üniversite hocalarının da siyaset yapmaları önlendi. Okullarda din derslerinin mecburi hâle getirilmesi muhalefetin tepkisini çekerken kamuoyunun hassas olduğu din konusu iktidar ve muhalefet arasında daimi bir polemik konusu haline gelecektir. 

Kalem Demokrat Partinin ilk yıllarında tarımda makineleşme ve uygun iklim koşullarının desteğiyle ürün artışının sağlanması ve kırsal kesimdeki kitlelerde refah ortamı oluşturmuştur. Ancak makineleşmenin ithale dayalı olması ve zaman içinde yedek parça sıkıntısı başta olmak üzere çiftçilere sağlanan desteğin devamlı olamaması gibi etkenlerle iyimserlik yerini tedirginliğe bıraktıracaktır. 

Kalem 1950-1960 döneminde gerek iktidar ve gerekse muhalefetin söylem ve şikâyetlerin aynı kaldığını ancak tarafların rollerinin değiştiğini söylemeliyiz. Seçim sisteminde uygulanan yöntemin değiştirilmesi, iletişim araçlarının iktidarın tekelinden kurtarılması beklentisi aynı kaldı. 

Kalem Mahallî yöneticilerin iktidarın sözcüsü gibi davranmalarına, mecliste muhalefete söz  hakkı verilmemesine kadar şikâyetler yapılmaya devam edildi. Ancak bu dönemde şikâyetçi olan taraf değişmişti. Ülkeyi 27 yıl tek başına yönetmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi yeniden iktidara geldiğinde söz konusu değişiklikleri kendisinin yapacağını ilan ediyordu. 

Kalem CHP’nin seçimi kaybedip iktidardan düşmesine karşın parti yönetiminin aynı kalması ise parti içi muhalefetin şiddetlenmesine yol açmıştır. Demokrat Parti yönetimi de hükûmetin istediği ilk güven oylamasında 192 çekimserle karşılaştı. 

Kalem Demokrat Parti yöneticileri de partilerinin özünde bir fikir birliği olmadığını, kadroyu bir araya getiren ana etkenin CHP’ye muhalefetleri olduğu gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalmıştır. 

Kalem Türk siyasi tarihinde ittihat Terakki Partisinin II. Abdülhamid’e muhalefetinden itibaren âdeta kronikleşen iktidara karşı olmada birleşen muhaliflerin işbaşına gelince hemen farklı gruplara ayrılmaları sendromu burada da aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Demokrat Partinin, CHP’ye ait malların devletleştirilmesi tehdidini de kullanarak muhalefeti etkisizleştirme çabaları tedirginlik yaratmıştı. 15 Aralık 1953’te kanun çıkarılması iktidar muhalefet ilişkilerini son derece olumsuz etkiledi. 

Kalem Tarafların birbirlerine karşı tavrında hoşgörüden eser kalmadı. Demokrat Parti iktidarının başında ordunun üst kademesinde değişiklikler yaparak eski dönem ile bağlantısı olmadığını düşündüğü isimleri ordu yönetimine getirmiştir. Bu girişim Demokrat Partinin gerçekten muktedir olma çabalarından bir örnek olarak değer kazanmakla birlikte neticeye etki edemediği görülecektir. 

Kalem Demokrat Parti 1954 seçimlerinde oy oranını arttırarak (%57) meclisin tek hâkimi hâline geldi. Ancak bu durum hükûmetin basın, üniversite ve muhalefet partilerini dikkate almama eğilimini güçlendirdi. Başbakanın söylemlerine yansıyan bu anlayış muhalefet kadar tarafsız kesimleri de endişeye sevk edecek bir noktaya geldi. 

Kalem Yargı ve üniversitede 25 yılını dolduranları geçici olarak görevden alma ve bir dönem sonra emekli etme yetkisinin yanına devlet memurlarının da geçici olarak işten el çektirme yetkisinin hükûmette toplanması bu endişeleri güçlendirdi. Yapılanları yargı ve bürokrasiyi hükûmet denetimine almak olarak niteleyen muhalefet acil bir güç birliği arayışına yönelmişti. Bu kararlar Demokrat Parti içindeki muhalefeti de artırmaktaydı. 

Kalem Nitekim Demokrat Partinin içindeki muhalifler demokrasi ve basın politikaları konusundaki kaygılarını Cumhurbaşkanı ile paylaşmak onun desteğini almak yoluna gittiler. Bu girişimler somut bir netice vermeyince Hürriyet Partisini kurdular. 

Kalem Hükûmetin siyasi parti toplantıları için izin alma zorunluluğu getirmesi kadar toplantıların resmî görevlilerin de katılımıyla yapılacağı yolundaki hüküm de muhalefeti sisteme yönelik eleştiri ve öneriler konusunda yeni alternatifler ortaya koymaya yöneltmiştir. 

Kalem Anayasa değişikliğiyle iki meclisli sistemin getirileceği, 1950 sonrası çıkan demokrasi karşıtı kanunların iptal edileceği, seçimlerde yapılan yolsuzlukların cezalandırılacağı, hayat pahalılığı ile mücadele edilerek eski yöneticilerin icraatlarına yönelik soruşturmaların süratle sonuçlandırılacağı bütün muhalefet taraflarının ortak ajandası olarak ilan edildi. Bununla birlikte Demokrat Partinin aşırılıklarını sınırlandırmak için bir araya gelen muhalefet taraflarının ismet inönü’nün öne çıkmasından duydukları rahatsızlık çalışmalarının etkinliğine azaltmaktaydı. 

Kalem Demokrat Parti içinde de basında yer alan tenkitlerin ispat edilmesine imkân verilmesini isteyen muhalefet gurubu güç kazanırken hükûmet, gazeteciler üzerindeki kontrolünü artırma yoluna gitti. 

Kalem Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisinden oluşan muhalefet kanadı ise 1957 seçimleri öncesinde demokrasiyi gerçekleştirmek için “yeni bir anayasa yapılması, seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanması, Senato kurulması, işçilere grev hakkının verilmesi ve hürriyetlerin garanti altına alınması” esaslarında uzlaştı. 

Kalem Hükûmet muhalefeti ve destek olan tarafları engellemeye yönelik tedbirleri arttırdığı gibi basın ve muhalefet kadar onlara destek olan diğer kesimlere karşı tavır aldı. Meclis çalışmalarını tamamen hükûmetin kontrolü altına verecek düzenlemeler muhalefetin meclis çalışmalarını boykot etmesine rağmen kabul edildi. 

Kalem Anayasa hukukçularının hükûmetin düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğunu iddiasıyla bu tartışmalara katılması üniversiteyi de sürecin bir parçası hâline getirdi. 19571960 dönemi %200’lük bir enflasyon ile ekonomik bozulmalar konusunda hükûmet için ciddi bir ihtar olurken muhalefet dış yardım olmaksızın hükûmetin ekonomi çarkını döndüremeyecek durumda olduğunu iddia etmeye başlamıştır. İlişkilerde gelinen bu nokta hükûmetin muhalefete karşı tavrını sertleştirmesine de etki etmiştir. 

Kalem Nitekim hükûmet, muhalefetin faaliyetlerini bir düşmanlık gösterisi olarak niteleyecek ve devlet memurlarının da üye olabileceği “vatan cephesi” kurulması çağrısı yapacaktır. Devlet memurlarının siyaset yapmasını engellemek için bir sıra düzenlemeler yapan hükûmetin bu hamlesi siyasi çekişmenin geldiği noktayı göstermek bakımından anlamlıdır. 

Kalem Muhalefetin en etkili yayın organı Ulus Gazetesi geçici olarak kapatılırken Cumhuriyet Halk Partisi başkanının illerdeki propaganda gezilerinde mahallî yöneticilerin engellemeye yönelik tavırlarının yarattığı çeşitli problemler basına yansımaya başlamıştır. 1954-1958 döneminde hüküm giyen gazeteci sayısının 238’e ulaşması ise sıkıntının boyutları hakkında bir fikir verecektir. 1959 yılı gerginliklerle doludur. 

Kalem Millet Partisi başkanı Osman Bölükbaşı yaptığı bir konuşma dolayısıyla hapis cezasına çarptırılırken, hükûmet muhalefetin vatandaşları isyan ve ihtilala teşvik ettiğini iddia ediyordu. Buna mukabil muhalefet de hükûmeti dinî siyasete alet etmekle suçluyordu. Hızla kötüye giden gelişmelerin sonunu ise ismet inönü’nün “şartlar tamam olduğu zaman ihtilâllar milletler için bir haktır” sözü göstermiştir. 

Kalem İktidar ve muhalefet ve toplumun geneli için gidilen yol bir çıkmaz sokaktı. Halkın oyu ile seçilen bir partiye iktidarı devredebilme erdemini göstererek tarihe geçen siyaset ve devlet adamları darbeyi meşrulaştıran bir söyleme yönelmişlerdi. Bu durum Türkiye’deki iktidar kavgasının geldiği noktayı göstermektedir. 

Kalem Karşılıklı olarak zaman zaman diyalog arayışları olmuşsa da Hükûmet, muhalefetin halkı ve askeri kışkırtması olarak nitelediği faaliyetlerini soruşturmak için “tahkikat komisyonu” kurarak muhalefet ile arasındaki diyalog kapısını kapatmıştır. Hükûmetin komisyonu eleştirenleri meclis çalışmalarından men etmesi hem anayasa hukukçuları hem muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 

Kalem Üniversite öğrencilerinin protesto yürüyüşleri nin istanbul ve Ankara’da yoğunlaşması sıkıyönetim ilanı ile karşılanmış ancak harp okulu öğrencilerinin de hükûmet aleyhindeki yürüyüşlere katılması işleri içinden çıkılmaz bir şekle sokmuştur. Ardından da ordu idareye müdahale etmiştir. 

Darbeler sonrasında Türkiye’nin siyasi ve sosyal gelişmelerine yön veren arayışları günümüz ile karşılaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız 
Kalem İktidar ve muhalefet taraflarının ortaya koyduğu eleştiriye ve birbirlerine karşı tahammülsüzlük manzarası yeni dönemin söyleminde de suçlanmıştır. 

Kalem Milli Birlik Komitesinin başına getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel müdahalenin amacını “Türkiye’de demokrasinin yeniden ortaya çıkarılması” olarak açıklayacaktır. 

Kalem Komite, yol haritasında ilk adımları yeni bir seçim kanunu hazırlamak, bütün partilerin iştirak edeceği bir genel seçim yaparak süreci normalleştirmek olarak ilan etmiştir. 

Kalem Gerçekten de ilk olarak kapatılan üniversiteler açılmış, basın yasağı kaldırılmış ve bir anayasa komisyonu oluşturulmuştur. Hareketin herhangi bir parti ya da grubun lehine gerçekleştirilmediği, dış politikada ise mevcut anlaşmalara sadık olunduğu beyanıyla devlette devamlılık olgusuna vurgu yapıldı. 

Kalem Demokrat Parti yöneticileri ise halkı iç savaşa sürüklemek, anayasayı ihlal etmek gibi ağır suçlamalarla; “vatana ihanet” ithamıyla mahkemeye verildi. Ancak Komitenin de gücü eline aldıktan sonra farklı düşüncelere hoş görü ile yaklaşmadığı ortaya çıktı. 

Kalem Komitenin 147 öğretim üyesini yetersiz ve reform düşmanı oldukları suçlamasıyla üniversitelerden atma kararı kamuoyu ve bilhassa üniversitelerden büyük tepki almıştır. Atılan Hocalar ancak 1963’te okullarına dönebildiler. 

Kalem İdarenin sivillere devredilmesi sürecinin yürütülmesi konusunda kendi içinde fikir ayrılıkları yaşayan MBK, bir kısım üyelerini emekli ederek sürgüne göndermiştir. Yeni dönemde ülkede öteden beri şikâyet konusu olan vergi adaletsizliğini gidermek, toprak reformunu desteklemek gibi temel politik tercihler ortaya konurken yeni anayasa oluşturma çabalarına da hız verilmişti. 

Kalem MBK üyeleri, Meclis’teki muhalefet partilerinin temsilcileri, barolar, basın organları, ticaret odaları, sendikalar ve üniversitelerden gelen temsilcilerden oluşturulan Kurucu Meclis, 6 Ocak’ta faaliyete geçti. Kurucu Meclis ilk iş olarak 12 Ocak 1961’de siyasi parti faaliyetlerine izin verdi. 

Kalem Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi gibi Demokrat Parti mirasçısı olduğunu iddia eden partilerin yanı sıra Türkiye işçi Partisi de bu süreçte kuruldu. Böylece yeni isimlerin siyaset sahnesine çıkmalarının yolu açıldı. Ancak yeni kurulan partilerin bir kısmının önceki siyasi partilerin mirasını takip etme söylemlerinin önüne geçilemedi. 

Kalem Seçimlerin nispi temsil usulüyle yapılması ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu kabul edildi. 9 Temmuz’da yapılan anayasa referandumuna seçmenler %83 oranında katıldı. 

Kalem Anayasa %60,4 evet oyu ile kabul edilirken %39.6’lık hayır oyu ciddi bir hoşnutsuzluğa da işaret ediyordu. 12 Temmuz’da ise Türkiye’nin AET’ye girme önerisi reddedildi. 

Kalem Genel seçimler için hazırlık yapan partilerin üzerinde uzlaştıkları konular bir bakıma on yıllık tartışmaların satır başları niteliğindeydi: Atatürk reformlarının korunması, dinin siyasete alet edilmemesi, bölücü propaganda yapılmaması, aşırı sağ, sol ve ırkçılığa, totalitarizme ve ayrımcılığa karşı gelinmesi gibi. 

Kalem Tabii Milli Birlik Komitesinin kararlarının eleştirisi de yapılmayacaktı! Yaşanan olumsuz deneyimden gereken dersler çıkarılmış gibi görünmekteydi. Hükûmeti Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi kurdular. Bu sırada DP Hükûmetince 16 Aralık 1953’te el konulan malları CHP’ye geri verildi. 

Kalem AP’nin hükûmetten ayrılmasından sonra inönü başkanlığında kurulan koalisyon ve azınlık hükûmetleri ülkenin meselelerini yönetmeye çalışıyordu. 1964 yılında Kıbrıs meselesi uluslararası gündemin ilk sırasına çıkarken Türkiye ABD ile müdahaleye izin gerginliği yaşadı. 

Kalem Müttefikleri tarafından yalnız bırakılan Türkiye, neredeyse tek bir merkeze bağlamış olduğu uluslararası ilişkilerini yeniden düzenleme ihtiyacını derinden hissetti. Bu gelişme üzerine büyük ümitler ile gerçekleştirilmiş olan NATO üyeliği de tartışmaya açılacaktır. 

Kalem 15 Eylül 1965 seçimlerinden sonraki dönemde parlamentoda çoğunluğu sağlayan AP Hükûmeti de ülkedeki siyasi ve sosyal istikrarı sağlayamamıştır. Komünizm, basın suçlarının affı, yabancı sermayenin desteklenmesi, batının içinde olup hiçbir devletin uydusu olmama tartışmaları hızla sürüyordu. 

Kalem Ordu mensuplarının mali durumları nın iyileştirilmesine karşın üniversite öğrencilerinin başlattığı Amerikan karşıtlığı, sağsol tartışmaları hızla silahlı çatışmalara kadar gidecektir. Mecliste iktidarmuhalefet partisi milletvekilleri birbirlerine tacizde bulunurken üniversitelerde de öğrenciler süratle politikayla iç içe bir hâle geliyorlardı. 

Kalem Daha çok burs, üniversite hastanelerinin yaygınlaştırılması, okul yönetiminde temsil edilme gibi istekler ile başlayan öğrenci eylemleri okul şartları ve mezuniyet sonrası iş bulma imkânlarının kısıtlılığından ülkenin yönetimine, rejime yönelmeye, güvenlik güçleri ile çatışmaya kadar gitmeye başlamıştı. Haziran 1968’de Meclis önünde toplum polisinin müdahale ettiği eylemde bir öğrenci hayatını kaybetmiştir. 

Kalem Sol görüşlü öğrencilerin yaptığı eylemler genelde Amerikan karşıtlığını öne çıkaran, araba yakmak, bomba atmak seviyelerinde idi. Sol gruplara karşı Millî Türk Talebe Birliğinin toplumun çeşitli kesimlerinin de desteğini alan eylemleri ortamı olabildiğince gergin hâle getiriyordu. 

Kalem Hükûmetin kanun yoluyla engelleme çabalarına mukabil ölümlü olaylar arttığı gibi çeşitli yerlerde vatandaş desteği görülmeye başlandı. CHP genel sekreteri Bülent Ecevit’in tarımsal kalkınma için ortaya attığı “ toprak işleyenin su kullananın” ilkesi toplumda ve basında yeni tartışmalar açtı. Meclisteki milletvekili kavgalarına paralel olarak üniversite gençliği olaylarında silah kullanımı ve can kaybı artıyordu. 

Kalem Enflasyonun hızla artışı geniş toplum kitleleri arasındaki hoşnutsuzluğu arttırırken ülkenin her yanında insanlar siyasi, sosyal ve ekonomik bakımlardan gelecekten ümitsiz bir hâle geliyordu. işçi grevlerinin arttırdığı toplumun tedirginliği orduya da yansıdı. Bütün bu tartışmalar arasında güzel şeyler de oluyordu. 

Kalem İstanbul’un iki yakasını birleştirecek olan Boğaziçi Köprüsü’nün temeli 20 şubat 1970 tarihinde atılmıştı. Basında çatışmaların durdurulamaması hâlinde ordunun müdahale edebileceği uyarıları çıkmaya başladı. Öğrenci örgütlenmeleri silahlı eylem yapmak, adam kaçırmak noktasına geldiğinde 12 Mart 1971 tarihli askerî muhtıra verildi. 

Kalem Başbakan Demirel istifa etti. Başbakanın istifa edip kenara çekilmesine mukabil CHP lideri inönü, muhtıranın parlamento hayatının devamını engellediğini belirterek sert tepki göstermiştir. Bununla birlikte partiler üstü bir hükûmet teklifine de destek vermiştir. AP, CHP, Güven Partisi ve parlamento dışından alınan destekle 27 Mart’ta Nihat Erim başkanlığında bir ‘Teknokratlar Hükûmeti’ oluşturuldu. 

Kalem Yeni hükûmet ilk olarak asayiş meselesine el attı. Şehir gerillaları hâlinde faaliyet gösteren Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu militanlarının, adam kaçırma, banka soyma eylemleri devletin istihbarat kurumlarının yardımlarıyla durdurulmaya çalışıldı. 

Kalem 11 ilde ilan edilen sıkıyönetimin hedefinde ideolojik terör eylemlerini bitirmek, laik cumhuriyeti tehdit edecek faaliyetleri kontrol altına almak, bölücü terör faaliyetlerini engellemek ve Kıbrıs’a olası bir müdahale için zemin hazırlamak vardı. 

Kalem Basın yayın organları, sendikalar ve üniversitelerdeki siyasi gençlik örgütlerinin faaliyetlerine kısıtlamalar getirildi ve Türkiye işçi Partisi kapatıldı. Erim Hükûmeti seçimle gelmediği için rahat kararlar almak, siyasi endişelerden uzak bir yaklaşımla ekonomik durumu düzeltmek iddiasındaydı. 

Kalem Toprak, eğitim ve vergi reformları, petrol ve değerli madenlerin devletleştirilmesi, ağır sanayinin kurularak montaj yapmaktan kurtulmak gerektiği, tarımın modernleştirilerek ortak pazarla rekabet edecek hâle getirilmesi ilk sırada yapılacak işler olarak sayılıyordu. Ancak reformlardan etkilenecek kesimlerin tepkileri hükûmetin devamını engelledi. Hedeflerine ulaşamayacağını gören Erim Hükûmeti 3 Aralık 1971’de istifa etti. 

Kalem Suat Hayri Ürgüplü ve Ferit Melen ve nihayet Naim Talu ile geçiştirilmeye çalışılan dönemde anarşiden sorumlu olduğu düşüncesiyle üniversitelerin ve akademisyenlerin pasifleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Dönemin en önemli değişimi ise Bülent Ecevit’in 14 Mart 1972’de CHP genel başkanlığına seçilmesi oldu. 

Kalem Aydın vesayetine karşı çıkarak “halkın da kendi çıkarlarının nerde olduğunu pekiyi sezdiğini, şimdiye kadar devrimcilere oy vermemesinin gericiliğinden değil, devrimcilerin kendisinden kopuk olduğunu görmesinden kaynaklandığını kabul etmemiz gerekir” diyerek ciddi bir özeleştiri yapan Bülent Ecevit delegelerin büyük desteğini almıştır. 

Kalem Buna paralel olarak muhtıra ile kapatılan Millî Nizam Partisi yerine Millî Selamet Partisi kurulmuştu. Yeni parti de ekonomik sıkıntılardan bunalan toplumun dini motiflere daha yakınlaştığı düşüncesiyle islami söylemleri öne çıkarmıştır. 

Kalem Cumhurbaşkanlığına ise ordu’ya rağmen büyük partilerin iş birliği sonucu yine asker kökenli Fahri Korutürk seçilmiştir. 1973 genel seçimlerinin sonucu Türkiye’yi koalisyonlara mecbur etmiştir. 

Kalem Uzun arayışların sonunda 25 Ocak 1974’te kurulabilen CHP ile MSP arasındaki ilk koalisyon düşünce suçlarına af, demokratik düzenlemeler, tarım ve vergi reformu, sanayinin bölgeler arasında dengeli dağıtımı, elektrik üretiminde su ve kömür kullanmak, petrol başta olmak üzere madenlerin üretimini devlet kontrolüne almak gibi kapsamlı ve iddialı hedeflerini öne koyarak yola çıktı. 

Kalem Koalisyon ortaklarının parti tabanları ve basından gelen eleştirilere rağmen genel af ve haşhaş ekimine izin vererek işe başlaması ülke genelinde bir iyimserlik doğurmuştur. 

Kalem Anayasa’nın 141 ve 142. maddelerinin kaldırılması konusunda yaşanan anlaşmazlık da Kıbrıs Barış Harekâtı dolayısıyla dondurulmuştur. 

Kalem Türk dış politikasını bundan sonra âdeta ipotek altına alacak olan harekât iki aşamada adada yaşayan Türk toplumunun güvenliğini sağlamıştır. Buna mukabil harekâtın kazanımlarını paylaşmada anlaşamayan hükûmet ortağı iki parti koalisyonu bozarak yeni bir hükûmet krizi yarattılar. Sadi Irmak’ın başkanlığındaki teknokrat ağırlıklı çözüm arayışı partilerden destek bulamadığı için yürümedi. 

Kalem Nihayet 31 Mart 1975’de Süleyman Demirel’in başkanlığında Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin iş birliğinde Milliyetçi Cephe Hükûmeti kuruldu. 

Kalem Hükûmet programı dengeli bölgesel kalkınma, iş hayatına yönelik düzenlemeler ve tarım sahasında iyileştirmeler yapmayı hedeflerken, öğrenci olayları silahlı sağsol çatışmaları halinde gelişmeye başladı. 

Kalem Hükümet partileri devlette kadrolaşma çabalarını sürdürürken dışarıda CHP milliyetçi cepheye karşı siyasî mücadeleyi bütün hızıyla geliştiriyordu. Hızla artan siyasi ve toplumsal kamplaşma iktidarı sağ, muhalefeti de bütün sol faaliyetlerin hamisi hâline getirmiştir. Siyasetteki bu bölünmüşlüğün devletin her kademesinde yansımaları görülecektir. 

Kalem 12 Eylül müdahalesi öncesi öğretmen, memur, polis gibi meslek gurupları başta olmak üzere hem toplum hem de işçimemur kesimi tam bir bölünmüşlük manzarası gösterecektir. Koalisyon hükûmetleri deneyimi, güçlü parlamento desteğine sahip, köklü önlemler alabilen hükûmetler ile ülkenin meselelerinin aşılabileceğini gözler önüne sermiştir. 

Kalem Sağ kesim partilerin komünizm, sol partilerin ise faşizm tehdidi ile halkı uyarmaları, DiSK’in Taksim’deki 1 Mayıs 1977 mitinginde çıkan olaylarda 34 kişinin hayatını kaybetmesi toplumun her kesiminde önemli bir sarsıntı yaratmıştır. Koalisyonlardan beklediğini bulamayan seçmenin 5 Haziran 1977 seçimlerinde üç parti etrafında toplandıkları görüldü. Ancak yine tek parti iktidarı yoktu. 

Kalem Seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’nin kurduğu azınlık hükûmeti güvenoyu alamayınca Süleyman Demirel, MSP ve MHP desteğiyle ikinci “Milliyetçi Cephe” hükûmetini kurmuştur. Toplumsal siyasi şiddetin hız kesmediği bu dönemin ilk 15 gününde 26 siyasi cinayetin işlenmiş olması diğer politikaların da etkinliğini sınırlandırıyordu. 

Kalem 11 Aralık 1977 yerel seçimlerinden sonra güven tazelemek isteyen hükûmet düştü. Bu karmaşa sürecinin uzun süreli sayılabilecek hükûmetini AP’den istifa eden bağımsız milletvekilleriyle CHP kurdu. Ancak sokaktaki kavga ayniyle mecliste devam ederken şiddeti biraz daha artmıştı. 

Kalem Hükûmet toplum polisine takviye olarak “mavi bereli” özel kuvvetleri devreye soktu. Bu dönemde terör üniversite ve basın mensuplarına yönelerek daha fazla ses getirmeye çalıştı. Siyasi örgütlenme ve şiddet liselere kadar etkisini yaymıştı. 

Kalem Üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler terörün hedefi olmaya başladılar. Her gün otobüs duraklarının, kahvehanelerin kurşunlandığı, can kayıplarının eksik olmadığı, kendi halindeki vatandaşların bile sabah evden çıkarken hane halkı ile helalleştiği bir belirsizlik ortamı yaşanmaya başlamıştı. 

Kalem Toplumun temel ihtiyaç maddelerini teminde yaşadığı zorluklar, temel gıda maddeleri için uzayan kuyruklar, yeniden hortlayan karaborsa, günlük yaşantıdaki altyapı eksikliğini daha bir görünür kılmaktaydı. 

Kalem Hükûmetin normal yollardan süreci idare etmek için direnmesine karşın Sivas, Malatya, Bingöl de yaşanan mezhep çatışması kışkırtmaları toplumsal birlikteliği yok etmeye yönelmişti. 

Kalem Birtakım karanlık odakların 22 Aralık 1978’de Maraş’ta mezhep farklılığını körükleyerek çıkarttıkları çatışma 100’den fazla ölü ve 1000 civarında yaralı ile bardağa taşıran damla oldu. Ancak zırhlı birliklerin müdahalesi ile durdurulabilen bu çatışmalardan sonra hükûmet 25 Aralık 1978 günü 13 ilde sıkıyönetim ilan etmek zorunda kaldı. Ancak sıkıyönetim de siyasi çatışmalar ve ölümlere engel olamadı. 

Kalem Muhalefet hükûmeti askerin faaliyetini engellemekle suçluyordu. Darbeden sonra ordu yetkililerinin de aynı şikâyeti dillendirmesi ilginç bir uyum olmuştur. Ekonomik dengeler alt üst olmuştu. Geniş toplum kitlelerinin can, mal, inanç konularında tedirginliği artmıştı. 

Kalem Hükûmet, meclisteki siyasi desteği en alt seviyeye inmiş bir hâlde Uluslararası Para Fonu (IMF)’na müracaat etmek zorunda kaldı. B. Ecevit’in 16 Ekim’de istifasının ardından bütün sağ partilerin desteği ile Demirel azınlık hükûmeti kuruldu. 

Kalem Günde ortalama 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiği o günlerde eski başbakanlardan Nihat Erim ve DiSK başkanı Kemal Türkler’ in öldürülmeleri anarşi ve terörün ulaştığı boyutu gösteren uç olaylardır. Mezhep çatışmalarının hız kesmeden devamının yanı sıra ülkenin her yerinde devletin güvenlik güçlerinin giremediği kurtarılmış bölgeler ortaya çıkmıştır. 

Kalem Artan hayat pahalılığının yanında Avrupa’dan daha önce döviz göndererek ekonomiye destek olan işçilerin de dönmek zorunda kalmaları ekonomiyi iyice zora sokmuştur. Başbakanın ifadesiyle: “Ülke 70 cent’e muhtaç bir hâle gelmiştir”. 

Kalem Kıbrıs müdahalesinden sonra maruz kalınan Amerikan ambargosu, dış ilişkilerin kötüleşmesinden etkilenen kredi musluklarının kapanması, radikal kararlar almayı bir zaruret hâline getirdi. 24 Ocak kararları ile iki aşamada yapılan %73’lük değer düşürme ile uluslararası mali piyasaların beklentisi karşılanarak dışarıdan kredi alınmaya çalışıldı. 

Kalem Anarşik olayların engellenemediği sıkıyönetim ortamında siyasiler arasındaki kısır çatışmaların da her kademeye yayılmış olması geleceği belirsizleştirmiştir. 

Kalem Lider seviyesindekilerin savaş dışında hiçbir şartta bir araya gelmeme inadının siyaset kanalını tıkanması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, iç Hizmet Kanunu’na dayanarak 12 Eylül 1980’de yönetime el koymuşlardır. 

Kalem 12 Eylül yönetimi de “devletin temel kurumlarının işlemez hâle getirildiği, siyasilerin kısır çekişmelerinin ülkeyi sıkıntılardan kurtarmak için gerekli tedbirlerin alınmasına engel olduğu, toplumda Atatürkçülük yerine irticai ve sapkın ideolojilerin hakim olduğu” suçlamalarını yaparak meclis ve hükûmeti feshetti ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. 

Kalem Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilerek yurt dışına çıkışlar yasaklandı. Çıkarılan siyasi partiler kanunuyla kapatılan partilerin üst düzey yöneticilerine siyaset yasağı getirilecektir. 

Kalem Seçimlerde ülke genelinde oy barajı sistemi getirilerek küçük partilerin Meclise girmeleri önlenmeye çalışılması demokratik açıdan eleştirilen bir tavır olmakla birlikte geçerliliğini 21. asır seçimlerinde de sürdürecek bir yöntem olmuş, iktidardaki partilerin vazgeçemediği bir uygulama olarak demokrasi tarihimize geçmiştir. 

Kalem Yeni dönemde yaşanan banker skandallarının yanı sıra bölge insanına getirilen kültürel yasaklamalarla Güney Doğu’daki terör toplumsal destek bulmaya başlamış, asayiş problemleri hemen bitirilememiştir. 

Kalem Önceki darbede olduğu gibi bu aşamada da Atatürk ilke ve inkılaplarına yönelik saldırıların önleneceği, sosyal ve ekonomik reformların hayata geçirileceği gündeme gelmiştir. 

Kalem Büyük şehirlerdeki asayiş meselesinin köyden kente kontrolsüz göçten kaynaklandığına dayanan bir varsayımla varoşlar kontrol edilmeye ve kademeli olarak temel alt yapı hizmetleri götürülmeye çalışıldı. 

Kalem Problemlerin 1961 Anayasası’nın aşırı serbestlikçi anlayışından kaynaklandığı düşüncesinden hareketle hazırlanan yeni anayasa ve Konsey başkanı Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığının %92 gibi yüksek bir oyla kabul edilmesi vatandaşların darbe öncesi ortamdan ne kadar şikâyetçi olduklarını en iyi anlatacak göstergelerden biridir. 


Kalem Üniversiteler ve yerel yönetimlerde şekli ve idari mahiyette tek tiplilik ve kontrol düzeni getirilmeye çalışılan bu dönemde Atatürk ilke ve inkılaplarının ilmi metotlarla araştırılıp halka ve gençliğe aktarılması görevini yerine getirmek üzere Atatürk Araştırma ve Atatürk Kültür Merkezleri kurulmuş, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarıyla birlikte Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında bir araya getirilmiştir. 3 Mart 1983’te kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi faaliyetler serbest bırakılmakla birlikte önceki dönemde genel başkan, yönetim kurulu üyesi veya milletvekili olanlara siyasi yasak getirildi. Okul, kışla ve adalet kurumunu siyasetten uzak tutma anlayışıyla yapılan düzenlemeler önceye nispetle politikaya ilgisiz bir toplum yaratma hedefini ortaya koymuştur
Ara
Cevapla
#4
İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki sosyal ve kültürel uygulamaların gelişim şeklini ve burada etkili olan siyasi dinamikleri sorgulayabilecek 
Kalem İkinci Dünya Savaşı döneminde hükûmet halkı pek fazla dikkate almadan savaş şartlarını ve dış politik gelişmeleri dikkate alarak ülkeyi yönetmeye devam etmiştir. 

Kalem 1930 yıllarda halkın beklediği noktada olmadığını gösteren gelişmeler üzerine halka ulaşacak yolun tek ve kendi kontrolünde olmasını tercih etmişti. Ancak bu tercihin uygulanmasında da kuşkucu ve sakınmacı bir anlayışla hareket etmiştir. 

Kalem Endişelerin şekillendirdiği kontrolcü anlayış ilkelerde daha radikal uygulamalar ile döneme damgasını vurmuştur. Savaş sırasındaki gelişmelere göre sağ veya sol fikir akımları takibata uğramıştır. Mevcut en büyük ve gelişmiş sivil toplum kuruluşu olarak niteleyebileceğimiz Halkevlerinde dinî ve hükûmetin anlayışına uymayan siyasi içerikli yayınlara yasak getirilmiştir. 

Kalem Durumlarının iyileştirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Atatürk’ün I.Maarif Kongresi’nde ortaya koyduğu; eğitimin ameli olması esasına uygun bir anlayışla nüfusun % 80’ini oluşturan köy kesiminin eğitimine önem verilerek Köy Enstitüleri kurulmuştur. 

Kalem Enstitüler Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün himayesi altında, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in desteği ile dönemin ilköğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un idaresinde çalıştı. Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Adana, İzmit, Antalya, Balıkesir, Isparta, Kars, Malatya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Ankara, Konya, Sivas, Erzurum, Aydın ve Diyarbakır’da kuruldu. 

Kalem 1930’lu yıllarda Atatürk’ün işaretiyle başlayan köy çocuklarının eğitimi çalışmaları, köyü geliştirmek, köylünün üretimini daha bilinçli yapmasına destek olmak amacı da taşıyan Köy Enstitüleri ile en üst düzeye erişmiş oluyordu. Bu doğrultuda öğrencilerin kalacakları yerleri kendilerinin yapması ve temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yarayacak temel bilgiler veriliyordu. Ders programlarında Türkçe ve kültür derslerinin yoğunluğu dikkat çekerken öğrencilerin hepsinin kabiliyetine uygun bir müzik aleti çalması hedeflenmiş, tiyatro çalışmalarına önem verilmiştir. 

Kalem Buralardan mezun olan öğretmenler köylerde vazife alarak köylünün yöresinin şartlarına uygun, kaliteli üretim yapmasına yardımcı olacaktı. Böylelikle köylüler bulundukları yerde geçimlerini sağlayarak şehirlere göç etmek arayışına girmeyeceklerdi. Ancak kuruldukları yörelerin hakim sosyal ortamını dikkate almayan uygulamaları kadar enstitülerdeki eğitimin de ideolojik mahiyet alması çok partili dönemde eleştirilere yol açtı. 

Kalem Savaş sonrasında ortaya çıkan dış tehditlerin de etkisiyle alınan çok partili hayata geçme kararının ardından halkın ilgi ve beklentilerini dikkate almaya başlamıştır. Bu çerçevede Cumhuriyet idaresine karşı muhalefetin en büyük dayanağı olacağı endişesiyle dinî kesimlerin faaliyetlerini kontrol altında tutmayı amaçlayan laiklik ve inkılapçılık sahasındaki radikal uygulamalardan vazgeçildi. 

Kalem Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün âdeta bir devlet politikası olarak görüp sahiplendiği çok partili siyasi yaşamın başarılı olmasında uluslararası alanda yalnız kalmamak ve Sovyetler Birliğinin tehditlerine tek başına muhatap olmamak anlayışının önemli payı vardı. 

Çok Partili hayata geçişin ilk on yılındaki iktidar muhalefet çekişmelerindeki ana başlıklardan dinsiyaset ilişkisini ana hatlarıyla öğrenecek ve sonraki dönemlerdeki uygulamalar ile kıyaslayabilecek 
Kalem Tek partili dönemde yapılan çok parti girişimlerinde yer alan siyasi aktörler ile laiklik ve cumhuriyetçilik taraftarlığı konusunda ön uzlaşı sağlayan iktidar partisi 1946 yılındaki ilk genel seçimlerin ardından 1947 kongresinde laiklik ve inkılapçılık ilkelerinde radikal uygulamalardan vazgeçme kararı almak durumunda kalmıştır. 

Kalem Türkiye’de tek parti idaresinden çok partili yaşama geçiş, siyasi ve sosyal hayatta büyük bir dönüşüme işaret etmektedir. Bu dönüşüm sürecinin en önemli konularından birisi halkın din anlayışı olmuştur. İktidar ve muhalefetin tartıştıkları yegâne mevzu ise halkın dini hassasiyetinin istismarı olmuştur. 

Kalem Demokrat Parti daha önce Terakkiperver partinin yaptığı gibi halkın dini inanç ve anlayışlarına saygılı olduğunu göstermiş, parti teşkilatlarında bu konuda hilafetin geri getirilmesi, Arapçanın okullarda okutulması gibi dönemine göre aşırı sayılabilecek beklentiler dile getirilmişti İlk icraat olarak ezanın yeniden Arapça okutulmasını mecliste oybirliği ile kabul ettiren Menderes Hükûmeti okullarda din dersini mecburi hâle getirirken, hedeflerinin “Atatürk’ün başarılarını orijinal hâliyle korumak yerine başarıyı getiren amaca uygun bir şekilde geliştirmek olduğunu” ifade edecektir. 

Kalem Parti yönetimi ‘Arapça’nın okullarda öğretilmesi, ortaokullarda din derslerinin konması ve yeni imam hatip okullarının açılması’gibi istekleri reddetmişti. 

Kalem Müslüman kimliğin yanında Türk olduklarını da hatırlatarak gerektiğinde güvenlik güçlerini devreye sokarak tavrını ortaya koyan Demokrat Parti yönetimi kısa sürede ülke genelinde Atatürk’ü koruma kanunu çıkarmayı gerektirecek bir manzara ile karşı karşıya kalacaktır. Diyanet işleri başkanlığının yayımladığı fetvalarla komünizm aleyhtarlığını ortaya koyan hükûmetin muhalefet ile anlaştığı belki de tek konu buydu. 

Kalem Menderes din istismarı ve irtica karşısında en etkili politikanın maddi refahı artırmak olduğunu iddia etmekteydi: “Yollar köylere kadar uzandıkça, elektrik ve su köylere kadar geldikçe, traktörler ve sair makineler köylünün hayatı arasına girdikçe, kalkınması ve seviyesi yükselen bu insanlar hurafelere kapılmayacaklardır”. 

Kalem Ülke genelinde Atatürk heykellerine yapılan saldırılar on ayda 15’e ulaşması kadar iktidar partisinin örgütlerinde inkılaplardan geri dönülmesi konularının tartışılması gibi hususlar tepki yaratmıştır. 

Kalem Atatürk ve eserini her yönden muhafaza etme ve ileri götürme iddiası taşıyan İnönü döneminin hemen ertesinde görülen bu manzara, idealin toplumca benimsenmesi hususunda ciddi hiçbir şey yapılmadığını, iddiaların söylem boyutunda kaldığını da göstermektedir. 

Kalem Yine bu dönemde bizzat iktidar partisi toplumun Müslüman olduğu kadar Türk de olduğunu hatırlatmak ihtiyacı hissederken İslam Demokrasi Partisi ve daha sonra Millet Partisi dini siyasete alet etmek suçlamasıyla kapatılmıştır. 

Kalem Tarafların bu konudaki açmazı bizzat Menderesin şu ifadelerine yansıyacaktır: “Camilerin tamiri için para harcayınca muhalefet din sömürüsü diyorlar, yapmayınca camileri ihmal etmekle suçluyorlar...” Görüldüğü üzere toplumun dinî konulardaki hassasiyetine mukabil istismar edilebilecek kadar da bilgisiz olması çok partili hayata geçiş sürecinin yumuşak karnını oluşturmaktaydı. Dinin suistimali konusu 1960 Darbesi’nden sonra da yönetimin gündeminde olmuştur. 

Kalem Halkın bilgilendirilmesi sayesinde yakın gelecekte Kuran’ın Türkçe okunması talebinin halktan geleceğine inandığını dile getiren Milli Birlik Komitesi, Kasım 1959’da kurulan Yüksek İslam Enstitüsü’nde reform yapılarak iktisat, ekonomi, medeni hukuk ve sosyoloji gibi konuların da ders programlarına eklenmesine karar vermiştir. 

Kalem Komite öğrencilerin müspet ilimleri de öğrenmeleri hâlinde taassuba kaçmalarının önüne geçilebileceğini düşünmüş olmalıdır. Komitenin din sahasındaki önemli bir adımı ise Kuran’ın Türkçeleştirilmesi çalışmalarını başlatması olmuştur. 

Kalem Din adamları ve profesörlerden oluşan bir heyetin 67 ay içinde tercümeyi tamamlayacağı umuluyordu. Din eğitiminin din adamlarına bırakılması kabullenilerek, halkın büyük bir çoğunlukla bir araya geldiği cuma namazlarını daha etkili kılabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığınca Hutbeler dergisi çıkarılmaya başlandı. 

Kalem İkinci İnönü Hükûmeti din eğitimi hususunda yeniden bir yapılanmaya giderek müftü ve imamların eğitiminin iyileştirilmesiyle dinin siyasete alet edilmesinin önüne geçilebileceğini ümidini dile getirdi. 

Kalem Suat Hayri Ürgüplü hükûmeti İmam Hatip Okullarını bitirenlerin ilkokul öğretmeni olabileceklerini açıklarken Adalet bakanlığı da komünizmin ülkeye girişinin önündeki en büyük engelin toplumun dini olduğunu belirtiyordu.Bu noktada cumhuriyetin ilk yıllarında laiklik konusuna neden büyük önem verildiği daha iyi anlaşılacaktır. 

Kalem Ancak din gibi son derece hassas ve toplum hayatında bir o kadar önemli bir konuda toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmanın gerekliliği de açıktır. Geleneksel toplum yapısı içinde her iki hedefe birlikte yürümek kolay bir iş olmasa gerektir. 

Kalem Toplumun ekonomik açıdan refaha kavuşması kadar, aklını kullanarak hayatını düzenlemesi, eğitimini gerçekçi zemine oturtabilmesi de bu konudaki istismarın önüne geçilebilmesi için gerekli şartların başında gelmektedir. 

Çok Partili hayata geçişten sonraki iktidar muhalefet çekişmelerindeki ana başlıklardan sosyal hayatın ve siyasi gelişmelerin önemli belirleyicilerinden işçi ve öğrenci hareketlerini öğrenecek ve sonraki dönemlerde tekrar yaşanan problemlerin toplum hayatındaki tahribatını yorumlayabilecek
Kalem Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman nüfusun 3/4’ü köylerde yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Zaman içinde ticaret ve sanayi alanında yatırımların gelişmesiyle bir işçi kesimi oluşmaya başladı. 

Kalem Bu işçilerin grev, ücretli izin ve tatil hakkı verilmesi, umumi af çıkarılması, fırsat eşitliğinin, hakim teminatının sağlanması ve antidemokratik kanunların gözden geçirilmesi gibi çalışma barışına katkı sağlayacak konular Demokrat Partinin muhalefet sıralarında iken dile getirdiği hususlar arasındaydı. Ancak umumi af ve ücretli hafta sonu tatilinin gerçekleştirilmesine karşın sendikalı işçilere grev hakkının verilmesi bu dönemde hayata geçirilememiştir. 

Kalem Bununla birlikte 31 Temmuz 1952’de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması işçi haklarının alınması mücadelesinin bundan sonra daha örgütlü bir şekilde yapılmasına imkân verecek bir gelişme olarak görülmelidir. Çalışma Bakanlığı İstanbul’daki işçiler için “işsizlik sigortası” verileceğini açıklarken grev hakkını tanıdıklarını ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir grev kanunu için çalıştıklarını ancak ne zaman verileceğini bilmediğini ifade etmekteydi. 

Kalem Sendikaların taleplerinin olumlu karşılanmadığı bu dönemde işçi grevleri zaman zaman oldukça sert biçimde bastırılmıştır. İşçi sendikalarının yanı sıra Gazeteciler Sendikası da hükûmetin kapatma kararına maruz kalmıştı. 

Kalem Demokrat Partinin son dönemi de artan enflasyona karşı zam ve işçilerin grev hakkı taleplerini “zamanın erken olduğu” gerekçesiyle reddetmesiyle geçmiştir. Ancak bu aşamada genellikle hükûmete yakın tavırlar sergilemekle suçlanan Türkİş’in de vergi adaleti, ücretlerin yetersizliği ve işçilere grev hakkı talepleriyle tartışmada taraf olması işçi beklentilerinin haklılığını gösteren bir ölçüt durumundadır. 

Kalem Ancak hak talepleri ve elde etmek için kullanılan yöntemler toplumun kamplaşmasına etki edecek şekillerde ortaya çıkmıştır. 

Kalem Zira bu süreçte gerek işçi kesiminin eylemlerinde gerekse hükûmetin uygulamalarına karşı çıkan neredeyse her eylem aynı zamanda komünizm propagandasıyla suçlanmaya başlamıştı. Zonguldak’ta maden işçilerinin grevi hem sendikaları hem de toplumu kamplara ayırmak bakımından ilginç bir örnek teşkil etmiştir. 

Kalem Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonu kanunsuz ve komünist desteğiyle yapıldığı iddiasıyla karşı çıkarken diğer sendikalar ve gençlik örgütlerinin desteği öne çıktı. 

Kalem Ana muhalefet partisi kendini sosyal güvenlik ve reform isteyen, ilerici fikirlere sahip kimselerin partisi olarak tanımlıyordu. Buna mukabil bu beklentileri komünizm propagandası olarak gören iktidardaki Adalet Partisi ise programını komünizm karşıtlığı üzerinde kuruyordu. 

Kalem Bu dönemde grev girişimlerine polis yerine askerler müdahale etmeye başladı. İlerleyen yıllarda Devrimci İşçi Sendikaları ile Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonlarının kurulmasıyla işçiler üç kampa ayrıştı. 1960 ve 1970’li yıllar öğrenciler arasındaki fikir tartışmaları, daha iyi ve rahat okuma imkanları talepleri sağ-sol tartışmalarına dönüşerek toplumsal barışa önemli ölçüde tehdit oluşturmaya başladı. 

Kalem Gençler ‘devrimci’, ‘ülkücü’ veya ‘akıncı’ tanımlamalarıyla gruplara ayrılmış, tarafsız kalmanın mümkün olmadığı bir baskı ortamı oluşmuştu. Gruplar kendilerine katılmayanların öbür grup üyesi olduğu inancı ile şiddet uygulama yoluna gidiyorlardı.

Kalem Gerçekten de ekonomik şartların giderek kötüleştiği, temel ihtiyaç maddelerinin temininde sıkıntı yaşandığı bu dönemde bir kısım gençlik kimliğini siyasi çekişmelere taraf olarak bulmaya çalışırken diğer bir kısım ise çeşitli dinî cemaatlere dâhil olarak, geçimini sağlayacak bir iş imkânı arayarak kendilerine bir yön çizmeye gayret ediyordu. 

Kalem Memur kesiminin de ilerleyen yıllarda bilhassa sendikalaşma tercihlerinde rakip iki kesim hâline dönüştüğü görülecektir. Öğrenci olaylarında can kayıplarının yaşanması, Doğu, Güneydoğu illerinde mezhep farklılıklarının körüklenmesinden kaynaklanan çatışmalar ülkenin genelinde bir ümitsizlik havasını yaygınlaştırmıştır. 

Kalem Gerçekten de rakip ideolojik grupların fikir tartışmaları yerine silahlı çatışmalara girmesi, can kayıplarının yaşanması hem toplumun genelinde hem de yeni yetişen nesiller arasında medeni bir şekilde konuşup tartışmayı beceremediğimiz düşüncesini kuvvetlendirdi. 

Kalem Çok partili hayatın ilk dönemlerinde bilhassa kırsal kesimde görüldüğü söylenen kahveleri, camileri ayırma işlemi büyük şehirlerde ortaya çıktı. 

Kalem Öğrenci olaylarına şiddetin karışması ve ölümlerin yaşanması ise okumuşların bile kendi aralarında meselelerini halledemedikleri bir çözümsüzlük ortamı oluşturdu. Bütün bu çekişmelere siyasi partilerin de birbirlerine karşı tavizsiz ve hoşgörüsüz yaklaşımları eklenince problemlerin çözülebileceği beklentisi ortadan kalktı. 

Kalem Ekonomik sıkıntıların yanı sıra toplumsal olayların da çözümsüzlüğe doğru gittiği bir ülkede kültür, düşünce, ilim ve teknoloji sahasında gelişmenin olması mümkün değildir. 

Demokrasinin sıklıkla kesintiye uğramasına karşın belli eksenlerde yoğunlaşan tartışmaların değişmemesinin toplumda yarattığı bezginlik ve ümitsizliğin kültür sahasına yansımalarını irdeleyebilecek
Kalem 1950-1960 arasında halkın oyu ile işbaşına gelen Demokrat Parti dönemi siyasi çekişmeler ve ekonomik sıkıntılar ile uğraştığı sırada askerin idareye el koyması ile kesilmişti. 

Kalem 1960-80 arası dönemde gittikçe hızlanan köyden kente ve özellikle büyük kentlere göç, büyük şehirlerin etrafında uydu kasabaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Kalem Ekonomik sıkıntıları büyük şehirlere göçerek aşmaya çalışan kitleler neredeyse hiç altyapısı olmayan varoşlara akın etmişlerdi. Bu plansız yerleşimin ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal problemler iş ve eğitim dünyasındaki ideolojik çatışmalar ile birleşince toplumdaki yaşama sevincine gölge düşürmüştür. 

Kalem Ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların girdabındaki geniş kesimlerin günlük dertleri, umutsuzluğu, çaresizliği konu alan şarkılarla arabesk müziğe büyük ilgi gösterdiler. Bilhassa 70’li yıllarda gelişmesini pop, folk, rap gibi müziğin her alanında arabesk kültürün gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Kalem 1980’li yıllarda ilk defa şehirlerde yaşayan nüfusun köylü nüfusu geçmesi söz konusu olmuştur. Sosyolojik olarak şehirleşme ve modernleşme ölçütü olarak kabul edilen bu gelişme sadece şekilde kaldığı için gerçek anlamda modernleşmeyi sağlayamamıştır. 

Kalem Kırsal kesimden gelen insanların oradaki yaşama ve davranma biçimlerini aynıyla şehirlerin varoşlarında sürdürmekte olmaları bu tespiti doğrular mahiyettedir. 

Kalem Göç alan merkezlerde artan nüfus ve iş gücüne hitap edecek yeni iş alanlarının açılamamıştır. Varoşlarda yığılan gençlik kesimi arasında ise suça kayma oranı hızla artmıştır. Seçimle iktidar değişimleri de askerî darbelerden sonra uygulamaya konulan tedbirler de kalıcı çözümler getiremediği için toplumsal karamsarlığın artmasına engel olamamıştır. 

Kalem Siyasi partilerin birbirleriyle uğraşmaktan ülkenin meselelerine çözüm üretme işlevini yerine getirememeleri, eğitime, araştırma ve geliştirme sahalarına yeterli kaynak aktaramamaları sonucunu doğurmuştur. Sürekli boykotların, çatışmaların yaşandığı üniversitelerden mezun olan yeteneklerin büyük kısmı da yurt dışında daha huzurlu, rahat bir ortamın arayışı içinde “beyin göçü” olarak adlandırılan olguyu gerçekleştirmişlerdir. 

Kalem 1980’li yıllarda ise fen ve teknik bilimlere ağırlık verilmesine mukabil, sosyal bilimlerin ihmal edilmesi, elde edilen nispi gelişmenin topluma dengeli bir şekilde yansımasına engel olmuştur. 

Yirmi birinci yüzyıla girerken Türkiye’nin kültür sanat alanındaki durumunu ana hatlarıyla öğrenerek günümüzdeki gelişmelerin çağdaş gelişmeler karşısındaki seviyesini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız
Kalem Türkiye’de kültür sanat etkinlikleri çoğunlukla devlet büyüklerinin himayesinde gelişme ortamı bulabilmiştir. Cumhuriyet döneminde de başta Atatürk olmak üzere güzel sanatların çağdaşlığın bir göstergesi olarak algılanması dolayısıyla devlet meselesi olarak görülmüş ve himaye edilmiştir. 

Kalem Tarihî birikimlerin, eserlerin, görsel sanatların çalışmalarını belli bir esaslara bağlayan düzenlemelerin büyük kısmı Osmanlı devletinin son yıllarından kalan şekliyle 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. Örnek olarak taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili kanun 1906 tarihli Asarı Atika(eski eserler) nizamnamesi ile 1973 yılına kadar devam etmiştir. 

Kalem 1951’de Anıtlar Yüksek Kurulu ve taşınmaz eski eserler kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul vasıtasıyla mimari ve tarihî anıtların koruma, bakım ve onarım işleri düzenlenmiştir. 

Kalem 1935 sonrası yapılan arkeolojik kazıların buluntuları il arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir. Anıt müzeler etnoğrafik malzemenin sergilendiği konaklar ve Osmanlı sarayları eski ve değerli tarihî mirası sonraki nesillere aktaran müesseselerdir.

Kalem Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda büyük geliştirme gösteren Türk Müzeciliğinde daima vatandaşın ilgisizliğinden şikâyet edilmiştir. Eğitim öğretim programlarında bu tür malzemelerin öğrencilere görsel olarak anlatılması ancak 20. yüzyılın sonlarında popüler olmaya başlamıştır. 

Kalem Hükûmetlerin tercihlerinden etkilenerek çoğu zaman mali ödenek ve kadro sıkıntıları yaşayan, pek çok eseri çalınarak satılan veya yurtdışına kaçırılan Türk müzeleri ancak 80’li yıllarda uluslararası ödüller ile tanışmaya başlamıştır. 

Kalem Türk ve İslam Eserleri Müzesi 1984 ve Antalya Müzesi 1988 Avrupa Konseyince Mansiyon ödülü almışlardır. 1993’te yeniden düzenlenerek açılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri de Avrupa Konseyi Müze ödülü kazanmıştır. 

Kalem Tiyatro, opera ve balede de benzer bir durum söz konusudur. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kuruluşu 1949’da gerçekleşebilmiştir. 

Kalem Devlet tiyatroları başlangıçtan 1980’li yıllara kadar yerli yazarları teşvik etme ve millî edebiyatı zenginleştirme görevini yerine getirmemekle eleştirilmektedir. Zira yerli eserler sergileme seviyesi son derece düşük olmuştur. Devlet Operası da aynı zihniyet üzerinde çalışmalarını yürütmüştür. 

Kalem Belediye Tiyatroları ve Devlet Konservatuarlarında da yerli eserler seslendirme oranları oldukça düşüktür. Tiyatro da ülkenin siyasi, sosyal ve toplumsal gelişimine göre şekillenmiş, ancak maddi getiri bakımından kendi ayakları üzerinde duramadığı için ödenek kaynağına bağımlılık özründen kurtulamamıştır. 

Kalem Geniş seyirci kitlesi, kaliteli ve büyük salonlar konusunda her zaman sıkıntı yaşayan tiyatro için en önemli gelişmelerden birisi de 1982 yılında özel tiyatrolara devlet desteğinin başlatılması olmuştur. 

Kalem Birkaç yıl içerisinde bu desteğin neticeleri görülmeye başlanmıştır. Özel tiyatrolar yerli oyun sahneleme açığını bir nebze olsun kapamaya katkı sağlamışlardır. Ancak televizyon dizileri ile kendilerine yeni alanlar bulmasına karşın sanatçıların önemli bir kısmı için sosyal güvenlik sorunu kalıcı bir şekilde çözülebilmiş değildir. 

Kalem Devlet ve toplumun güzel sanatları önemsemesi, bu sahada çalışanları özendirecek imkânlar sunma noktasına gelmesi çağdaşlığın da bir göstergesi olarak değer kazanacaktır
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ilkeleri inkılap final ders atatürk notları 2 ve tarihi


Hızlı Menü: