facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,286 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 912 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 810 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 858 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 613 Son Yorum: Gamze

Anayasa 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Anayasa 2 Vize Yaprak Testleri

Anayasa yapımı bakımından konvansiyon modeli ilk kez hangi anayasanın hazırlanması sürecinde uygulanmıştır? 
a. 1787 ABD Anayasası 
b. 1791 Fransız Anayasası 
c. 1850 Prusya Anayasası 
d. 1911 Monako Anayasası 
e. 1931 Etiyopya Anayasası 

Aşağıdakilerden hangisi yürürlükte bulunan anayasayı, o anayasada öngörülen kurallara uygun olarak değiştiren iktidarı ifade etmektedir? 
a.  Aslî kurucu iktidar 
b.  Kurgusal iktidar 
c.  Kurulu iktidar 
d.  Talî kurucu iktidar 
e.  Mutlak iktidar 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasasında, devlet biçimi olan monarşi değiştirilmez bir hüküm olarak düzenlenmiştir? 
a.  Türk Anayasası   
b.  Fransa Anayasası 
c.  İtalyan Anayasası 
d.  Fas Anayasası 
e.  Portekiz Anayasası 

Aşağıdakilerden hangisi yumuşak anayasadır? 
a.  1876 Kanun–u Esasisi 
b.  1921 Anayasası 
c.  1924 Anayasası 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının öngördüğü anayasa değişikliği süreci aşamalarından birisini ifade etmez? 
a.  Teklif 
b.  Görüşme 
c.  Kabul 
d.  Onay 
e.  Kadük 

Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliklerinin yargısal denetimini yapmaya yetkili kılınmıştır? 
a.  Yargıtay 
b.  Danıştay 
c.  Anayasa Mahkemesi 
d.  Uyuşmazlık Mahkemesi 
e.  Askeri Yargıtay

Aşağıdakilerden hangisi anayasanın öngördüğü kurallar çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının yerine getirilmesini ifade etmektedir? 
a.  Kurulu iktidar  
b.  Kurucu iktidar 
c.  Kurgusal iktidar 
d.  Aslî kurucu iktidar 
e.  Talî kurucu iktidar

Aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerle belirlenen parlamento tarafından hazırlanmamıştır? 
a.  1975 İsveç Anayasası 
b.  1978 İspanya Anayasası 
c.  1982 Türkiye Anayasası 
d.  2000 Finlandiya Anayasası 
e.  2011 Macaristan Anayasası 

Aşağıdakilerden hangisi Ferman yöntemi ile hazırlanmış bir anayasa değildir? 
a.  Fransız 1814 Charte 
b.  1848 İtalyan Anayasası 
c.  1889 Japon Anayasası 
d.  1911 Monako Anayasası 
e.  1924 Türk Anayasası 

Aşağıdakilerden hangisi misak yöntemi ile hazırlanmış bir anayasadır? 
a.  1848 İtalyan Anayasası 
b.  1850 Prusya Anayasası 
c.  1889 Japon Anayasası 
d.  1911 Monako Anayasası 
e.  1931 Etiyopya Anayasası  
Ara
Cevapla
#2
1961 Anayasası kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini hangi organ veya makama tanımıştır? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  TBMM 
c.  TBMM Başkanı 
d.  Başbakan 
e.  Bakanlar Kurulu 

1961 Anayasasına göre yürütme, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini, hangi organın iradesinden kazanmaktadır? 
a.  TBMM 
b.  Cumhurbaşkanı 
c.  Başbakan 
d.  TBMM Başkanı 
e.  Anayasa Mahkemesi 

1982 Anayasası aşağıdaki işlemlerden hangisi için yürütmeye doğrudan doğruya anayasadan kaynaklanan asli bir yetki tanımıştır? 
a.  KHK  
b.  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
c.  Tüzük 
d.  Genelge 
e.  Yönetmelik 

1982 Anayasası’na göre kanun koyma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
a.  Cumrbaşkanı 
b.  Bakanlar Kurulu 
c.  TBMM 
d.  Başbakan 
e.  Anayasa Mahkemesi 

Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim KHK’leri aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılır? 
a.  Bakanlar Kurulu 
b.  Cumhurbaşkanı 
c.  TBMM Başkanı 
d.  Başbakan 
e.  Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılığın temel hedefini ifade etmektedir? 
a.  Devlet otoritesini sınırlamak 
b.  Ekonomik kalkınmayı sağlamak 
c.   Birey hak ve özgürlüklerini sınırlamak 
d.  Devlet otoritesini güçlendirmek 
e.  Hükûmet istikrarını zayıflatmak 

Kuvvetler ayrılığı teorisi aşağıdaki düşünürlerden hangisiyle özdeşleşmiştir? 
a.  Aristoteles 
b.  Montesquieu 
c.  Duguit 
d.  Kelsen 
e.  Deutsch 

3. Kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemini aşağıdaki anayasalardan hangisi öngörmüştür?  
a. 1876 Kanun–u Esasi 
b. 1921 Anayasası 
c. 1924 Anayasası 
d. 1961 Anayasası 
e. 1982 Anayasası 

Kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistem ilk kez  hangi anayasayla kurulmuştur? 
a. 1876 Kanun-i Esasi 
b. 1921 Anayasası 
c. 1924 Anayasası 
d. 1961 Anayasası 
e. 1982 Anayasası 

KHK ilk kez hangi anayasa döneminde öngörülmüştür? 
a.  1839 Tanzimat Fermanı 
b.  1921 Anayasası 
c.  1924 Anayasası 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi milletvekillerinin hukukî statüsüne ilişkindir? 
a.  Yasamanın genelliği ilkesi 
b.  Yasamanın devredilmezliği 
c.  Ölçülülük ilkesi 
d.  Yasamanın ilkelliği ilkesi 
e.  Yasama bağışıklıkları 

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği statüsünün kaybı sonucunu yaratmaz? 
a.  Dokunulmazlık güvencesinin kaldırılması 
b.  Milletvekilliğinden istifa 
c.  Özürsüz ve izinsiz TBMM Genel Kuruluna 
bir ayda beş kez katılmama d.  Kısıtlılık  
e.  Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevin sürdürülmesi 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden birisi değildir? 
a.  Para basılmasına karar vermek 
b.  Valileri atamak 
c.  Bakanları denetlemek 
d.  Savaş ilânına karar vermek 
e.  Bütçe kanun tasarısını görüşmek 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Bakanlar Kurulu’nu denetleme araçlarından birisini  ifade etmez? 
a.  Soru 
b.  Genel Görüşme 
c.  Yasama uyumsuzluğu 
d.  Meclis Araştırması 
e.  Gensoru

Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi için yargısal denetim söz konusudur? 
a.  TBMM Başkanlık Divanı’nın seçimi 
b.  Bakanlar Kurulu için yapılan güvenoylaması 
c.  Başbakan hakkında meclis soruşturmasının açılması 
d.  İçtüzük değişikliği 
e.  Bakanların Yüce Divan’a sevk edilmesi 

Aşağıdakilerden hangisi KHK çıkarma yetkisine sahiptir? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  Başbakan 
c.  TBMM Başkanı 
d.  TBMM 
e.  Bakanlar Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi federal yapılı bir devlet olmamasına karşın çift meclisli bir yasama organına sahiptir? 
a.  Fransa 
b.  İsviçre 
c.  Kanada 
d.  Almanya 
e.  ABD 

Aşağıdakilerden hangisi üniter yapılı bir devlet olmasına karşın çift meclisli bir yasama organına sahiptir? 
a.  Yunanistan 
b.  İngiltere 
c.  Almanya 
d.  Belçika 
e.  İsviçre 

Aşağıdakilerden hangisi, 2007 anayasa değişikliği gereğince TBMM’nin görev süresini göstermektedir? 
a.  2 yıl 
b.  3 yıl 
c.  4 yıl 
d.  5 yıl 
e.  6 yıl 

Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeleri seçiminde uygulanan seçim sistemidir? 
a.  Millî bakiye sistemi 
b.  Basit tek turlu çoğunluk sistemi 
c.  İki turlu mutlak çoğunluk sistemi 
d.  D’Hondt sistemi 
e.  En büyük artık usûlü 
Ara
Cevapla
#4
1982 Anayasası’na göre aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bakanlıklar kurulabilmektedir? 
a.  Kanun 
b.  Tüzük 
c.  Yönetmelik 
d.  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
e.  Genelge 

Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden birisi değildir?   
a.  Tüzük 
b.  Kanun 
c.  Yönetmelik 
d.  Genelge 
e.  KHK 

Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem KHK çıkarma yetkisine sahiptir? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  Başbakan 
c.  Bakanlar Kurulu 
d.  TBMM 
e.  TBMM Başkanı 

Tüzükler aşağıdakilerden hangisinin incelemesinden geçirilmek zorunluluğundadır? 
a.  Yargıtay 
b.  Sayıştay 
c.  Uyuşmazlık Mahkemesi 
d.  Danıştay 
e.  Bölge İdare Mahkemesi 

1982 Anayasası’nın 2007’de geçirdiği değişikliğe göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nı seçme yetkisine sahiptir? 
a.  Halk 
b.  TBMM 
c.  TBMM Başkanı 
d.  Bakanlar Kurulu 
e.  Başbakan 

1982 Anayasası’nın 2007’de geçirdiği değişikliğe göre Cumhurbaşkanı’nın görev süresi kaç yıldır?  
a.  3  
b.  4 
c.  5 
d.  6 
e.  7 

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi devletin başı olarak nitelendirilmiştir? 
a.  TBMM Başkanı 
b.  Cumhurbaşkanı 
c.  Başbakan 
d.  Genelkurmay Başkanı 
e.  Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı’nı yargılama yetkisine sahiptir? 
a.  Yargıtay 
b.  Danıştay 
c.  Uyuşmazlık Mahkemesi 
d.  Anayasa Mahkemesi 
e.  Ağır Ceza Mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi Başbakanı atama yetkisine sahiptir? 
a.  TBMM Başkanı 
b.  Yargıtay Başkanı 
c.  TBMM 
d.  Anayasa Mahkemesi Başkanı 
e.  Cumhurbaşkanı 

Aşağıdaki işlemlerden hangisi yargı denetimi dışındadır? 
a.  Kanun 
b.  KHK 
c.  Tüzük 
d.  Yönetmelik 
e.  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Ara
Cevapla
#5
Tşk ederim hande, süper sorular paylaşmıssın
Ara
Cevapla
#6
Tşklerr
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak anayasa vize 2


Hızlı Menü: