facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 145 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 114 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 98 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 103 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 87 Son Yorum: Gamze

Anayasa 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Anayasa 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Devletin üçüncü temel fonksiyonu yargı fonksiyonudur. Bu fonksiyon, hukukî uyuşmazlıkların yürürlükteki kurallara göre çözülmesi  şeklinde tanımlanabilir. 

Okey Yargı fonksiyonunu icra yetkisi mahkemelere aittir. Çeşitli derecelerdeki bu mahkemelerin tümü yargı organını oluşturmaktadır. 

Okey Kanûn-î Esâsî, yargıyı “Mehakim” başlıklı 8. bölümünde 81-95. maddeleri arasında düzenlemiştir. 

Okey 81. madde hâkimlerin azil yasağına yer vermektedir. 

Okey 82. madde, mahkemelerin aleniyetini, 83. madde hak arama özgürlüğünü, 

Okey 84. madde, mahkemelerin yetkili oldukları konularda kendilerine intikal eden uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü olduklarını, 86. madde, mahkemelerin kurumsal bağımsızlığını, 

Okey 88. madde ise mahkemelerin sınıf, yetki ve görev paylaşımlarının kanunla düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Okey 89. maddede olağanüstü yetkileri haiz mahkemelerin kurulmaları yasaklanmıştır. Bu kural, kişi güvenliğinin ve demokratik bir yargılama düzeninin özünü oluşturmaktadır.

Okey 90. madde, hâkimlerin hâkimlik mesleği dışında maaşlı başka bir devlet görevini kabul edemeyeceklerini düzenlemektedir. 1924 Anayasası 8. maddesinde “Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır” hükmüne yer vermektedir. 

Okey Yargıya ilişkin diğer düzenlemeler ise Anayasa’nın “Kuvvei Kazaiye”, yani “Yargı Erki” başlıklı 4. bölümünde, 53-67. maddeleri arasında yer almaktadır. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus, 1924 Anayasası’nın yasama ve yürütmeden bir ‘görev’ olarak söz etmesine karşılık, yargı için ‘kuvvet’ deyimini kullanmasıdır. 

Okey 1924 Anayasası’nın yargıyı bağımsız bir kuvvet olarak düzenlemesine karşılık, mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlıklarını koruyacak etkin mekanizmalara yer vermemesi, 1961 Anayasası’nı hazırlayanları yargı bağımsızlığını güvence altına alacak özel tedbirlere yöneltmiştir. 

Okey 1961 Anayasası’nın yargıya ilişkin düzenlemelerinde dikkat çeken önemli bir özellik, bu Anayasa’nın 6. maddesinde yürütmeyi bir görev olarak düzenlemesine karşılık, 7. maddesinde yargıyı bir yetki olarak hükme bağlamasıdır. 

Okey 1982 Anayasası, “Yargı yetkisi” başlıklı 9. maddesinde, bu yetkinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı hükmüne yer vermekte, 138-144. maddeler arasındaki hükümleri ile de yargının kurumsal ve bireysel bağımsızlığını düzenlemektedir. 

Okey 1982 Anayasası’nın bu düzenlemeleri, bazı farklarla, 1961 Anayasası’nın yargının kurumsal ve bireysel bağımsızlığını sağlamaya yönelik hükümlerinin tekrarı niteliğindedir. 

Okey Anayasa’nın 138. maddesi, mahkemeleri ve hâkimleri siyasal organlardan gelebilecek her türlü baskı ve müdahaleye karşı koruyan bir hükme yer vermekte, böylece yargının kurumsal bağımsızlığını güvence altına almaktadır. 

Okey 1982 Anayasası, 146-160. maddeleri arasında yüksek yargı kuruluşlarını düzenlemektedir. Buna göre Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek  İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi yüksek mahkemeler olarak düzenlenmiştir. 

Okey Ayrıca 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da HSYK’yi, yüksek mahkemeler başlığı altında hükme bağlamıştır. Oysa HSYK, bir yüksek yargı kuruluşu olmayıp, hâkim ve savcıların özlük hakları konusunda karar verme yetkisine sahip bir idarî organdır
Ara
Cevapla
#2
Okey Her ülkenin tarihinde tabii afet, ekonomik buhran, isyan ve savaş gibi olağanüstü bazı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Okey Devlet otoritesinin sahip olduğu olağan yetkiler, bu tür olağanüstü sorunların üstesinden gelinmesi için yeterli olmayabilir. Bu nedenle böylesine olağandışı sorunlarla başa çıkmak amacıyla devlete geçici olarak daha geniş yetkiler sunmak, bu yetkiler çerçevesinde hak ve özgürlükleri olağan dönemlere kıyasla daha katı yöntemlerle sınırlamak gerekebilir. 

Okey Kamu gücünün olağan dönemlere kıyasla daha geniş yetkilere sahip kılındığı bu dönemler, literatürde olağanüstü yönetim usulleri olarak adlandırılmaktadır. 

Okey Olağanüstü yönetim usullerinin hangi sebeplere dayanılarak uygulanacağı, bu usuller çerçevesinde kamu makamlarının yetkilerinin ne ölçüde genişleyeceği ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Okey Böyle olmakla beraber, olağanüstü yönetim usullerinin olağanüstü hal rejimleri ve sıkıyönetim olmak üzere iki türü olduğu kabul edilmektedir.  Kanun-i Esasinin olağanüstü yönetim usulleriyle ilgili düzenlemeleri, bu Anayasanın 36. ve 113. maddelerinde yer almaktadır. 

Okey ‘Yürütme Organı’ başlıklı üçüncü ünitede incelediğimiz gibi, Anayasanın 36. maddesi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi sunmaktadır. 

Okey 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Osmanlı İmparatorluğunun fiilen ortadan kalktığı; ancak, henüz cumhuriyetin kurulmadığı, ulusal bağımsızlık savaşının hüküm sürdüğü bir ortamda hazırlanmıştır. Bu yüzden Anayasa, bu olağanüstü koşulların ihtiyaçları dikkate alınarak kaleme alınan kısa bir belgedir. 

Okey Nitekim 23 madde ve 1 geçici maddeden oluşan Anayasada, anayasa tanımının gerektirdiği temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeler dahi yer almamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak Anayasayla olağanüstü yönetim usulleri de düzenlenmiş değildir.

Okey 1924 Anayasası, 86. maddesinde olağanüstü yönetim usullerinden biri olan sıkıyönetimi düzenlemiştir. 86. madde, sıkıyönetim ilan etme yetkisini Bakanlar Kuruluna tanımıştır. Bu maddeye göre Bakanlar Kurulu, ülkenin tümünde veya bir kısmında bir ay süre ile sıkıyönetim uygulanmasına karar verebilir. Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu karar, hemen TBMM’nin onayına sunulmak zorundadır. 

Okey 1961 Anayasası, iki tür olağanüstü yönetim usulüne yer vermiştir. Bunlardan biri, 123. maddede düzenlenen olağanüstü hal rejimi; diğeri ise 124. maddede yer alan sıkıyönetimdir. 

Okey Anayasanın ‘Olağanüstü haller’ başlıklı 123. maddesi  şöyledir: “Olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabilecek para, mal ve çalışma yükümleri ile bu hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması ile ilgili usuller kanunla düzenlenir.” Görüldüğü gibi madde, olağanüstü halin hangi gerekçelerle ilan edilebileceğini hükme bağlamamış; sadece, olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabilecek para, mal ve çalışma yükümlülüklerinin kanunla düzenleneceğini belirtmekle yetinmiştir. 

Okey Böyle olmakla beraber madde gerekçesinde olağanüstü halin ekonomik buhran ve tabii afet nedeniyle ilan edilebileceğini gösteren ifadelere yer verilmiştir. 

Okey 1982 Anayasası, üç tür olağanüstü yönetim usulüne yer vermektedir. 

Okey 1982 Anayasasıyla düzenlenen olağanüstü yönetim usulleri arasında bazı benzerliklerin ve farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu benzerlik ve farklılıkların bir bölümü, olağanüstü yönetim usullerinin sebep ve konu unsuruyla; bir bölümü ise bu yönetim usullerine geçişte izlenmesi gereken yöntem kurallarıyla ilgilidir
Ara
Cevapla
#3
Okey Dar anlamda anayasa yargısı, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini konu almaktadır. 

Okey Geniş anlamda ise anayasa yargısı, anayasaya aykırılık oluşturan tüm sorunların yargısal çözümünü ifade etmektedir. 

Okey Anayasa yargısı, her  şeyden önce yazılı ve sert bir anayasanın varlığını gerektirmektedir; çünkü anayasa yargısının konusunu oluşturan kanunların anayasaya aykırılığı, ancak yazılı ve sert anayasa kavramlarının birleştiği bir sistemde mevcut olabilecektir. 

Okey Anayasa yargısının konusu, kanunların anayasaya uygunluk denetimini yapmaktır. 

Okey Kanunların anayasaya uygunluk denetimi ya genel yetkili bir mahkeme tarafından veya özel yetkili bir mahkeme tarafından yapılmaktadır. 

Okey Anayasaya uygunluk denetiminin genel yetkili mahkemeler tarafından yapıldığı sistemlere Amerikan modeli, bu denetimin özel yetkili mahkemeler tarafından yapıldığı sistemlere ise Avrupa modeli denmektedir. 

Okey Anayasaya uygunluk denetimi, denetimi yapan organ, denetimin yapılma zamanı ve bu denetimin harekete geçirilmesinde izlenen yöntem dikkate alındığında, çeşitli türlere ayrılmaktadır. 

Okey Bunlar sırasıyla, siyasal ve yargısal denetim, önleyici ve düzeltici denetim, soyut ve somut norm denetimi ve nihayet anayasa şikâyetidir. 

Okey Kanunların anayasaya uygunluğunun  şekli uygunluk ve esas yönünden uygunluk olmak üzere iki boyutu mevcuttur. 

Okey Gerçekten bir kanunun anayasaya uygun olabilmesi için her şeyden önce, o kanunun yapımında izlenen yöntemin anayasada öngörülen usul kurallarına uygun olması gerekir. 

Okey Öte yandan, kanunun yer verdiği düzenlemelerin içerik yönünden de anayasa hükümlerine uygun olması gerekir. Aksi halde anayasanın temel norm olmasının hiçbir hukuki değeri kalmaz.
Ara
Cevapla
#4
Okey Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi olarak tanımlanan anayasa yargısı, yazılı ve sert bir anayasanın varlığını gerektirmektedir. 

Okey Bu iki koşulun mevcut olmadığı bir sistemde, kanunların anayasaya aykırılık sorunundan söz edilemeyeceği için anayasa yargısına da ihtiyaç duyulmayacaktır. 

Okey 1982 Anayasası da Cumhuriyetin diğer Anayasaları gibi (1924-1961) yazılı ve sert bir anayasadır.  175. madde, anayasa değişikliği sürecinin teklif, görüşme ve kabul aşamaları için özel kurallara yer vermiştir. 

Okey Öte yandan bu madde, anayasa hükümlerinin değiştirilmesinde adi kanunların yapımından farklı olarak onay aşamasına yer vermiş, bu onay yetkisini Cumhurbaşkanı ve halk arasında paylaştırmıştır. 

Okey Böylece anayasa hükümlerinin değiştirilmesi, adi kanunların yapımına kıyasla önemli ölçüde güçleştirilmiştir. 

Okey Bundan başka Anayasa 4. maddesiyle, ilk üç maddenin değiştirilmesini yasaklamaktadır. Bu hüküm de 1982 Anayasasının katı bir anayasa olduğunu göstermektedir.  

Okey Anayasanın 2010’da 5982 sayılı Kanunla değiştirilen 146. maddesi, Anayasa Mahkemesinin üye sayısını 17’ye yükseltmiş, yedek üyelik statüsünü de sona erdirmiştir. Bundan başka madde, 17 üyeden 3’ünü seçme yetkisini TBMM’ne tanımıştır. 

Okey TBMM bu üç üyeden ikisini Sayıştay’ın, birini ise Barolar Birliğinin gösterecekleri adaylar arasından seçecektir. 

Okey Bu üç üyenin seçimi için yapılacak oylamaların ilk turunda, üye tamsayısının üçte ikisinin çoğunluğu aranmakta; bu sağlanamadığı takdirde, ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun yeterli olduğu kuralına yer verilmektedir. Bu da sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada basit çoğunluk yeterli olacaktır. 

 Okey 5982 sayılı Kanun, Anayasa’nın 147. maddesini değiştirerek, üyelerin görev süresini 12 yılla sınırlamış ve bir kişinin iki kez seçimine olanak tanımamıştır.

Okey Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Meclis İçtüzüğünün anayasaya uygunluğunu  şekil ve esas yönünden denetleme yetkisine sahiptir. Yine, Anayasa’nın 148. maddesi ise Anayasa Mahkemesi’ne Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisi sunmaktadır. 

Okey Buna göre Mahkeme,  “Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek  İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. 

Okey Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.” Öte yandan Anayasa Mahkemesi, siyasi partiler aleyhine açılan kapatma davalarına bakmaya da yetkilidir. 

Okey Anayasa Mahkemesi’ne, siyasi partilerin mali denetimini yapma yetkisi de tanınmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi,  TBMM’nin milletvekili dokunulmazlığını kaldıran kararları ile milletvekilliği statüsünü sona erdiren kararları üzerinde yargı denetimi yapmakla da yetkilendirilmiştir. 

Okey Nihayet Anayasa Mahkemesi’ne kendi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçme yetkisi de verilmiştir. 

Okey Kanunların anayasaya uygunluk denetimi, bu denetimin harekete geçirilmesinde izlenen yönteme göre soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve bireysel başvuru olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Okey Soyut norm denetimine, dava yolu; somut norm denetimine, itiraz yolu (def’i yolu) da denmektedir. Anayasaya uygunluk denetiminde uygulanan bir başka yöntem ise anayasa  şikâyetidir. 

Okey Anayasa  şikâyeti, anayasal hakları,  kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin, bu ihlali sona erdirmek amacıyla, anayasa yargısını harekete geçirmelerini ifade etmektedir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final anayasa ders notları 2


Hızlı Menü: