facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 429 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 321 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 294 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 287 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 236 Son Yorum: Gamze

Adalet Meslek Etiği Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Adalet Meslek Etiği Dersi  1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları  -ADL101U- 

1.ÜNİTE
1. Etik sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde ‘ahlak felsefesi’ anlamında kullanılmıştır?
A) Bütün bir etik tarihi, bir eyleme ne zaman doğru ne zaman yanlış demek gerektiği sorunuyla biçimlenmiştir
B) Her çalışan, kendi mesleğiyle ilgili etik kuralları öğrenmelidir
C) Etik dışı davranışlarla karşılaşmak her zaman olanaklıdır
D) Tıp etiği, sağlık personelinin uyması gereken kuralları belirtir
E) Yalan söylememek etik dışı olmayan bir davranıştır
 
2. Kültürel göreliliğin içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültürel görelilikte ahlaki yargılar kültürel temellere dayanır
B) Kültürel görelilikte ahlaki yargılar karşılaştırılamazlar
C) Kültürel görelilik toplumu ahlaki bir otorite haline getirir
D) Kültürel görelilik, evrenseciliğin eleştirisidir
E) Kültürel görelilik her bir kültürün ahlaki yargılarının bir başkasınınkine üstün tutulabileceğini belirtir

3. “Avrupa ahlâkı bütünüyle, sürü için yararlı değerler üstüne kurulmuştu.” diyen Nietzsche, burada ahlâk sözcüğünü hangi anlamda kullanmıştır?
A) Betimsel
B) Normatif
C) Belirlenimci
D) Bölgesel
E) Evrensel

4. Ahlâkın insan yapımı olması ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğal olaylar, ahlakî yargılarımıza kaynaklık eder
B) Olgular bizatihi değer yaratmaz
C) Bazı insan eylemlerini ahlaka aykırı yapan, yine insana ait değerlendirmelerdir
D) Doğal olaylar, doğa yasalarına tabidir
E) Nesnelerin ahlakı olmaz

5. Ahlaki yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğunu savunan görüşün adı nedir?
A) Hazcılık    B) Öznelcilik C) Faydacılık    D) Mutlulukçuluk E) Belirlenimcilik 

6. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?
A) Yaratıcı akıl   B) Pratik akıl C) Betimsel akıl  D) Teorik akıl E) Üretici akıl 

7. Aşağıdakilerden hangisi ahlâkî bir değer yargısı değildir?
A) Cezalandırılmayı hak ediyorsun
B) Dedem iyi bir insandı
C) Bu, iyi bir arabadır
D) Karakteri takdire değer
E) Yaptığı şeyden sorumludur

8. İnsan eylemlerinin, aynen doğa olaylarındaki gibi doğal süreçlerle belirlendiğini savunan görüşe ne ad verilir?
A) Belirlenimcilik  B) Öznelcilik C) Görelilikçilik  D) Hazcılık E) Faydacılık 

9. Bireyin mutluluğunun toplumun genel mutluluğunun artırılmasıyla ortaya çıkacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öznelcilik  B) Belirlenimcilik C) Görelilikçilik  D) Hazcılık E) Faydacılık 

10. Aşağıdakilerden hangisi ahlâk düşüncesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Özgürlük, ahlâk düşüncesinin koşuludur
B) Bireylerin kendi ahlâkı olmaz, toplumun ahlâkı olur
C) Ahlâk, insan eylemleriyle ilgilidir
D) Ahlâk, beşeridir, insana bağlıdır
E) Ahlâk, eylemin iyiye yönelmesi durumunda ortaya çıkar
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi, etik düşünme eyleminin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? 
A) Ahlâkî eylem, kişinin bilerek ve isteyerek yaptığı eylemdir. 
B) Etik düşünme, başkasının iyiliğini sağlamak için özgürlüğü ihmal edebilir. 
C) Etik düşünme, başkalarının özgürlüğünü önemsemelidir. 
D) Etik düşünme, başkalarının iyiliğini isteme temelinde gerçekleştirilmelidir. 
E) Etik düşünme, adalet ilkesi temelinde gerçekleştirilmelidir. 

2. Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Ödev etiği  
B) Sonuççuluk 
C) Sezgicilik  
D) Erdem etiği  
E) Bencilik  

3. Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?  
A) Bencillik  
B) Sonuççuluk 
C) Olası sonuçlarla gerekçelendirme 
D) Ödev etiği  
E) Sezgicilik 

4. Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirmelerden biridir?  
A) Duygularla gerekçelendirme 
B) Doğalcılık  
C) Sezgicilik 
D) Görelilikçilik 
E) Temelcilik  

5. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir? 
A) Erdem etiği  
B) Doğalcılık 
C) Temelcilik  
D) Tutarlılıkçılık  
E) Olguyla gerekçelendirme 

6. Bir ahlâk sisteminin gerekçelendirilebilmesi, sistemdeki ahlâkî yargıların uyumlu olmak zorunda olduğu bazı temel apaçık hakikatleri gerekli gören meta-etik kuram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öznelcilik B) Evrenselcilik C) Görelilikçilik  D) Temelcilik E) Tutarlılıkçılık 

7. Erdem etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Erdem etiği, iyi insan olmak sorunu üzerinde durur.  
B) Karakter ve eğitim konularına önem verir. 
C) Kişilerin eylemlerinden çok kişilik özelliklerine vurgu yapar. 
D) Yapılması gerekenin kişinin erdemlerini geliştirmesi için çalışmasını sağlamaktır. 
E) Genel olarak ahlaki yargıların doğası ile ilgilenir. 

8. Bazı kuralların toplum için faydalı olduğundan hareketle, eylemlerin o andaki sonuçlarından çok, kuralın daima uygulanmakla ortaya çıkacak faydayı dikkate alan etik kuram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eylem faydacılığı B) Toplumculuk C) Kural faydacılığı  D) Ödev etiği E) Erdem etiği 

9. Bir eylemin ahlâken doğruluğunu, o eylemin, eylemi yapan kişi için sağlayacağı yararın belirleyeceğini söyleyen ahlâk kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bencilik (egoizm)  B) Faydacılık C) Ödev etiği D) Erdem etiği E) Kural faydacılığı 

10. Ahlâkî yargıların doğası hakkında yapılan derin düşünmeye ne ad verilir? 
A) Meta-etik 
B) Etik 
C) Ahlâk 
D) Felsefe 
E) Din 
Ara
Cevapla
#3
3.ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi halk hizmeti gören devlet organlarının tümü anlamındadır?  
A) Meslek etiği   B) Kamu etiği C) Kamu yararı  D) Kamu  E) Kamu hizmeti  

2. Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?  
A) Rüşvet  
B) Zimmet  
C) Gücün istismar edilmesi 
D) İrtikap  
E) Kaçakçılık  

3. Kamu görevlisinin konumundan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak, kamu idaresiyle ilişkisi olanlardan haksız yarar sağlamaya yönelik eylem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zimmet   B) İrtikap  C) Rüşvet  D) Aracılık  E) Kaçakçılık 

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlara kaba davranma ve saygısızlığı ifade eder?   
A) Zimmet  B) Rüşvet  C) Dedikodu D) Aracılık  E) Hakaret ve kötü muamele 

5. Türkiye’de kamu sektörüyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A) Türk kamu sektöründe geleneksel kamu yönetimi hakimdir
B) Türk kamu sektöründe etik kültürü tam olarak yerleşmiştir
C) Türk kamu sektöründe bürokrasi ve kırtasiyecilik yaygındır
D) Türk kamu sektöründe vatandaşlara hizmet sunulmasında ilgisizlik sorunu hakimdir
E) Merkeziyetçi ve vesayetçi yapıdaki yönetim alışkanlığı mevcuttur

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde en sık karşılaşılan ahlaka aykırı davranışlardan biri değildir?
A) Zimmet  B) Rüşvet  C) Cinsel taciz D) İrtikap  E) Kayırmacılık

7. Aşağıdakilerden hangisi, Türk kamu yönetimindeki yolsuzlukların nedenleri arasında sayılamaz?
A) Etik kültürün yerleşmemiş olması 
B) Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmemiş olması 
C) Türk toplumunun ahlaki düzeyinin Batı toplumlarının altında olması 
D) Bürokratik yapının merkeziyetçiliği 
E) Takdir yetkisinin keyfi kullanılışı 

8. Aşağıdakilerden hangisi klasik kamu yönetimi anlayışını yansıtmaz?
A) Kamu görevlileri kamu yönetiminin iyi işlemesi için ahlaki bilince sahip olmalıdır
B) Kurallara bağlı iyi bir sistem oluşturulmalıdır
C) Kamu görevlileri kuralları öğrenir ve uygular
D) Kamu görevlilerinin kurallara uyması için etkin bir denetim mekanizması kurulmalıdır
E) Kamu görevlileri ihlal durumunda cezalandırılacaklarını bilirlerse, kuralları uygularlar

9. Aşağıdakilerden hangisi, kamu etiğinin en genel taleplerinden biri değildir?
A) Hukuka uygun davranma 
B) Fedakar olma 
C) Etik kodlara uyma 
D) Ahlak kurallarını benimseyerek uygulama 
E) Hukukun boşluk bıraktığı alanlarda etik düşünme bile karar verme 

10, Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin ahlak kurallarına uygun davranmasının sağlanmasına yönelik önerilerden biri değildir?
A) Etkin denetim mekanizmasının kurulması 
B) Kamu görevlisi adaylarının kişilik testine tabi tutularak düşük ahlaki özelliklere sahip olanların kamu görevine alınmaması 
C) Etkin cezalandırma sisteminin kurulması 
D) Kamu görevlilerinin ahlak eğitimine tabi tutulması 
E) Felsefi temellere dayanan etik düşünmeye hayatın her alanında daha fazla yer verilmesi
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın aleni yapılması ilkesi hakkında söylenemez?
A) Asıl olan, ilk derece mahkemelerindeki duruşmaların aleni olmasıdır.
B) Aleniyet ilkesi, duruşmaların kamuya ve medyaya açık bir şekilde yapılması anlamına gelir.
C) Sadece duruşmalar değil, mahkemenin verdiği karar da aleni olmalıdır.
D) Gerekli görülen durumlarda, kararlar medyadan ve kamuoyundan gizlenebilir.
E) Bazı durumlarda aleniyet sınırlanabilir.

2. Yargılamanın hakkaniyetle yürütülmesi için, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülük açısından tarafların eşit imkânlara sahip olması gerektiğini söyleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silahların eşitliği  
B) Aleniyet ilkesi  
C) Bağımsızlık ve tarafsızlık  
D) Duruşmada bulunma hakkı  
E) Doğal hakim ilkesi  

3. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kişi, kurum veya organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmamak anlamındadır?
A) Tarafsızlık    B) Bağımsızlık  C) Aleniyet   D) Doğal hakim E) Makul süre  

4. Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun yargılanmanın unsurlarından değildir?
A) Yargıya müdahale edilmesi
B) Susma hakkı
C) Duruşmada bulunma hakkı
D) Avukat ile temsil hakkı
E) Gerekçeli karar hakkı

5. 'Geç gelen adalet, adalet değildir.' sözü, adil yargılanma hakkının hangi unsuruna gönderme yapmak üzere kullanılabilir?
A) Mahkemede yargılanma hakkı
B) Aleniyet ilkesi
C) Bağımsız yargılama
D) Makul sürede yargılanma hakkı
E) Tarafsız yargılama

6. Aşağıda sayılanlardan hangisi adil yargılanma hakkının unsurlarına dahil değildir?
A) Gerekçesiz kararla yetinilebilmesi  
B) Susma hakkı  
C) Aleni yargılanma hakkı  
D) Avukat ile temsil edilme hakkı  
E) Makul sürede yargılanma hakkı  

7. Aleni ilkesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Asıl olan ilk derece mahkemelerindeki duruşmaların aleni olmasıdır.  
B) Aleniyet ilk derece mahkemesinde ya kararın sesli okunmasıyla ya da kamunun ulaşabileceği şekilde mahkeme kalemine asılmasıyla sağlanır.  
C) Mahkeme kararının sesli okunması istisnai bir yoldur.  
D) Aleniyet ilkesinin hedefi mahkemenin kamuya karşı güven uyandırmasıdır.  
E) Temyiz mahkemelerinde mutlak aleniyet şartı aranmaz.  

8. Aşağıdakilerden hangisi, insan onuru kavramından yola çıkılarak oluşturulacak bir insan hak ve özgürlükleri listesinde yer alması kesin olan hak ve özgürlüklerden değildir?
A) Seyahat özgürlüğü
B) Yaşam hakkı
C) İşkenceye maruz kalmama hakkı
D) Kişi özgürlüğü
E) Düşünce özgürlüğü

9. Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Vazgeçilmezlik  B) Mutlaklık C) Doğuştanlık    D) Evrensellik E) Görelilik

10. Aşağıdakilerden hangisi, aleniyet ilkesinin sınırlanabilme nedenlerinden biri değildir?
A) Milli güvenlik
B) Sanığın kamu görevlisi olması
C) Kamu düzeni
D) Genel ahlâk
E) Küçüklerin menfaatlerinin korunması
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize meslek etiği adalet


Hızlı Menü: